Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 08, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :-: :-: Organ of the Finnish Working Women in America
TOVERITAR
Thl Issuo of th T
No 45
rfhe
PAINOS 10
State
lc1 SocV-i tuch aa raqulra an afflrmtd trantlMIo aecardlng to AM ef OM th 1(17
Tiistaina Marrask 8 p — Tuesday Nov 8th
192 1 — Yhdestoista Vuosik
Nuorisolle
(Palanen Lenin'in puheesta Venäjän Nuorisoliiton janoppi ole mistään arvosta' sillä se jättää ole- kanaan luokkahengen läpitunkema antoi lapsille
kokouksessa lokakuulla 1920) maan vanhan kuilun teorian ja käytännön välille vain porvarillisia tietoja Joka sana oli sovitettu
Toverit! Haluaisin puhua teille nuorisoliiton sen kuilun joka juuri on vanhan yhteiskunnan in porvariston etujen mukaan Eikä näissä kouluissa
tehtävistä ja siitä millainen olisi nuorisojärjestön hoittavimpia piirteitä nälkäisiä työläis ja talonpoikaislapsia oikeastani!
oltava sosialistisessa tasavallassa Voidaanhan e Vielä vaarallisempaa olisi jos tahtoisimme omak opetettu vaan taivutettiin palvelemaan sen saman
räässä merkityksessä sanoa että juuri nuorison sua vallankumoukselliset tunnussanat Jos emme porvariston etuja Tarkoitus oli luoda porvaris
edessä on uuden yhteiskunnan todellinen rakenta- ajoissa huomaisi vaaraa ja suunnittelisi työtämme tol'8 otollisia palvelijoita jotka tuottaisivat heillo
minen On näet selvää että kapitalistisessa yhteis sen mukaan kuinka sen sivuuttaisimme niin olisi voittoa mutta eivät häiritsisi samalla heidän le
kunnassa varttunut työläispolvi voi ratkaista vain luokkataistelijoiksi itseään nimittäväin ihmisten poaan eikä "järjestystään" Silisi hylkäämme me
vanhan kapitalistisen yhteiskunnan tuhoamisteh- puol- tai kokomiljoonaisen nuorukais ja neitoa- vanhan koulun ja otamme siitä vain minkä tarvit
tävän Parhaassa tapauksessa voi se luoda sellai joukon työ vain vahingoksi vallankumouksen suu semme todella uuden oikean sivistyksen luomisell
een yhteiskuntarakennuksen joka antaa proleta relle asialle Nousee siis tässä kysymys miten nä si Tulen nyt niihin syytöksiin joita kuulee ali
riaatille ja' työtätekeville luokille mahdollisuuden mä olisi yhdistettävä kommunismin oppimiseksi tuisesti tehtävän vanhaa koulua vastaan mutta
valtaa pitäen panna vankan perustan jolle uusi Mitä on otettava vanhoista kouluista vanhasta tie- jotka voivat johtaa vääriin tulkinnoihin Sano
polvi voi rakentaa edelleen sukupolvi joka astuu teestä? Vanha koulu selitti tahtovansa tehdä lap taan että vanha koulu vaatii kaavallista päntliiä
työhön uusissa olosuhteissa kun ei enää ihminen sesta kaikinpuolisesti kehittyneen ihmisen Se mistä ulkolukua Totta mutta kuitenkin on eri
toista riistä opetti tietoa yleensä yleistä tietoa Me tiedämme teltävä mikä koulussa oli pahaa ja mikä siinä oli
Ja tältä kannalta on nuorison tehtävä sanottu että tämä oli kokonaan valhetta sillä koko yhteis hyvää jotta voiBimme ottaa siitä sen mikä siitä
yhdellä sanalla: oppia! Tosin on tuo vain pieni kunta perustui siihen että ihmiset olivat jaetut meille hyödyllistä on Vanha koulu on pänttiiys
sana Eikä se anna vastausta oleelliseen kysy- luokkiin riistäjiin ja riistettyihin Se oli sen ole- laitos joka pakoitti lapset ottamaan vastaan suu
mykseen: mitä on opittava ja kuinka Onhan sei mus On luonnollista että vanha koulu ollen ko- ret joukot tarpeettomia ja kuolleita tietoja jotka
vää ettei vanhaa kapitalistista yhteiskuntaa mul
listettaessa sille nuorisolle joka on rakentava uu
den yhteiskunnan voida antaa vanhanmallista kas
vatusta valistusta opetusta Mutta ne otetaan
kuitenkin niistä vanhoista aineksista jotka saam
me vanhalta yhteiskunnalta Me voimme raken
taa sosialismia vain siitä tietojen järjestöjen ja
laitosten kokonaisuudesta siitä ihmisvoimien ja
keinojen varastosta jotka vanha yhteiskunta on
meille jättänyt Vain perinpohjin uudistamalla
nuorison kasvatuksen ja opetuksen voimme saa
vuttaa sen että nuoren polven ponnistusten tulok
sena on syntyvä yhteiskuntajärjestys joka eroaa
vanhasta kaikessa Siksi on perusteellisesti käsi
teltävä kysymys mitä meidän on opetettava nuo
risolle ja mitä nuorison on opeteltava jos se tah
too olla todella vallankumouksellinen ja kuinka
sitä on valmistettava viemään alettu työ päämää
rään rakentaen sitä edelleen
Ensimäinen vastaus on luonnollisesti että nuo
rison on opiskeltava sosialismia Mutta se on liian
ylimalkainen vastaus Miten sitä sosialismia opi
taan? Mitä on yleisten tietojen summasta eristet
tävä käsittääksemme sitä? Monet vaarat uhkaa
vat jos me väärin asetamme ja yksipuolisesti kä
sitämme tämän oppimiskysymyksen
Ensi katsaukselta näyttää selvältä että oppimf
nen merkitsee niiden tietojen omaksumista joita
on uusissa oppikirjoissa kirjoituksissa ja teoksis
sa Mutta sellainen määritelmä olisi kovin köm
pelö ja puutteellinen Jos kommunismin oppimi
nen olisi vain niiden teoksissa olevain tietojen ah
mimista niin tulisi meistä helposti kirjanoppinei
ta ja sosalistisia kopeilijoita ja siitä olisi pelkkää
vahinkoa sillä kommunististen tietojen ahmijat
olisivat kykenemättömät käyttämään niitä tieto
jaan niin toimiakseen kuin uuden yhteiskunnan ra
kennustyö vaatii
Kapitalistisen järjestelmän pahimpia epäkohtia
on kirjaviisauden ja elämänkäytännön välille syn
tynyt kuilu sillä onhan niitä ollut kirjoja joissa
mitä parhaassa asussa selvitettiin asioita mutta
kuitenkin niistä suurin osa on mitä inhoittavinta
tekopyhää valhetta ja kuvasi uuden yhteiskunta
järjestelmän kokonaan väärin Olisi siis suurin
virhe ilman muuta omaksua mitä kaikkea kirjois
sa on luettavana sosialismista Nyt ei ole tämän
asian kuvaaminen enää samaa kuin ennen sillä
nyt on kirjoittaminen yhteydessä jokapäiväisen ja
kaikenpuolisen työn kanssa
Ilman työtä ja taistelua ei kommunistinen kir-
Vainajat puhuvat
(Kuva valkoisesta Suomesta)
Pois rallatus suut rivot sulkekaa
pois pikarit tuppehen miekka:
Nyt vainajat puhuvat vaijetkaa:
Te kuulkaatte kuiskivat kuopat ja maa
veienruskea huminol hiekka:
Sanat soivat näin alta maan someron:
"Velon takaisin nyt elämääni:
Velon päiviäni alla auringon":
Tuo pilpatus lapsen pienen on
tää miehen on järeä ääni
Ja tulevi turpeesta syytös tuo:
"Kuin koiran henki oli meidän:
Te veitte meidät patterikuoppien luo
ja lopetitte siellä ja veremme vuo
sai nuolla saappaita teidän":
"Te meitä kehdosta hautahan
kuin orjia nyljitte työssä
Kun nousimme alta nagaikan
meidät ammuitte koirankuoppahan:
Teidät kiroomme manalan yössä:"
"Kädet luiset me kuopista kurkotetaan
me elävät kutsumme kostoon:
Isät veljet ja pojat me vannotetaan
me oville työmme me kuiskaellaan
me lähdemme noin väen nostoon:"
"Sido turve ei~meitä te petyitte haa
me karkaamme kuopista kyliin:
Ylös vainajat päästävi verinen maa
meistä pyövelit painajaisensa saa:
Mutta köyhät me suljemme syliin:"
'"Pyhä vainajan rakkaan on vannoitus
On elävä kuolleen renki
Ja kostoon on kuolleitten kutsumus:
Sitte vasta on mullassa rauhoitus
kun on kostettu raatajain henki
V 1918 Lauri Letonmäki
turruttivat aivoja ja teki lapsista tahdottomia olioi
ta Ja kuitenkin olisi erehdys Be luulo että voi tul
la kommunistiksi omaksumatta sitä minkä inhi
millinen tieto on kasannut On erheellistä luulla
että riittää kun omaksuu vallankumoukselliset
tunnussanat ja kommunistisen tieteen tulokset o
maksumatta itse niiden tietojen summaa joista
kommunismi on kehittynyt Esimerkkinä siitä mi
ten kommunismi syntyi inhimillisten tietojen ko
konaisuudesta on marxilaisuus i
Olettehan lukeneet ja olettehan kuulleet etlä
kommunistinen teoria kommunistinen tiede jon
ka Marx pääasiassa loi ei enää ole pelkkä ytiden
miehen tuon 19:nen vuosisadan nerokkaan sosla
listin työ vaan on siitä tullut miljoonien ja vielä
miljoonien koko maailman proletariaatin oppi jo
ta ne käyttävät taistelussaan kapitalismia vastaan
Ja jos meiltä kysytään: kuinka saattoi Marxin op
pi vallata miljoonain ja vielä miljoouain vallan
kumouksellisen luokan jäsenten sydämet niin
kuuluisi vastaus: se johtuu siitä että Marx perusti
oppinsa! kapitalismin aikana saavutetun inhimil
lisen tiedon vankalle perustalle siitä että hän kä
sitti inhimillisen yhteiskunnan kehityslait ja ka
pitiilistisen kehityksen kiertämiittömyyden joka
johtaa kommunismiin ja ennenkaikkea siitä jöhtui
se että hän todisti tämän mitä tarkimpain ja laa
jimpain tutkimusten kautta joilla selvitti tämän
kapitalistisen yhteiskunnan olemuksen aikaiseni
man tieteen kokoaman ainehiston avulla Kaiken
minkä inhimillinen yhteiskunta on luonut on
Marx arvostelevasti käsitellyt Mitään ei hän jät
tänyt koskematta Kaiken mitä ihmisaatos oli
luonut tutki hän eritteli kriitillisesi! koetteli sen
pitäväisyyttä työväenliikkeen käytännössä ja veti
johtopäätökset joita porvarilliset ahdasmieliset ju
ennakkoluuloiset eivät voineet vetää
Tämä on otettava huomioon kun me esim pu
humme proletaarisesta kulttuurista Jos el sel
västi käsitetä etlä vain syventymällä kulttuuriin
joka on syntynyt ihmiskunnan koko kehityksen
kautta ja muokkaamalla uudelleen tämä kulttuu
ri voidaan rakentaa proletaarinen kulttuuri— jos
ei käsitetä tätä ei koko kysymystä voida ratkaista
Proletaarinen kulttuuri ei putoa taivaasta eivät
sitä luo ihmiset jotka nimittävät itseään proletaa
risen kulttuurin ammattilaisiksi Se on lorua
Proletaarisen kulttuurin täytyy olla niiden tieto
jen järjestelmällistä kehittämistä jotka ihmiskun
ta on saavuttanut kapitalistisen yhteiskunnan feo
daalisen talouden ja virkavallan painon alla Kaik