Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 25, 1921, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 43
Tiistaina Lokakuun 25 p — Tuesday October 25th
Liikkeenhoitajan Nurkka
TOVERITTAREN LEVITYSRYNTÄYS
Ry n ta vakaus i on loppupuolella io Nvt kaikki asiamiehet
ja tilaajat yhteisesti suorittamaan loppuryntäystä mahdolli
simman hyviä tuloksia tuottavaksi
Kenenkään tilaajan ei pidä jättää nyt tilaustaan uudista
matta jos mielitte saada erikoispalkkiona runoteoksen "VA-
Amerikan kansalaisoikeudet Vaiti- selittivät ja oikoivat verkkoa sitä mu
on kalastus ja riistakomissioni ra- kaa kuu toiset vetivät poimien pois
portissaan sanoo että arvion mukaan meriroskan ja pudistelivat pois pik
etelässä (etelään San Luis Obisposta) kukalat jotka vielä olivat verkkoon
noin 55 prosenttia kalastajista on jaa tarttuneina Kun aletaan purkamaan
panilaisia ja että ne tuovat sisään 85 veneenlastia hopeahohteisia liukkai-
prosenttia kalan saaliista Montereyn ta sardiinia näyttää se aivan mahdot-
piirissä kalastajat ovat pääasiallises lomalle työlle reippaina alkavat ka
ti italialaisia ja jaapanilaisia ja ete lastajat työnsä mutta yhtä työnään
läosassa myöskin itävaltalaisia Ylei- täytyy pysähtyä lepäämään ja hen
sesti puhuen italialaiset pyytävät ka- gähtämään Ottaa noin tunnin ajan
laf tuorekala markkinoita varten ja purkaa yksi veneen lasti
Italialaiset itävaltalaiset ja jaappani Californiassa on verrattain vähän
laiset kannuttimoita varten Eteläs lohen kannutuslaltoksia Oli aika
sä on suuri joukko itävaltalaisia jot jolloin lohia pyydystettiin silloin kun PAUTTA VARROTESSA" Teosta on meillä nnfn nm
ka viime parin vuoden aikana ovat ne nousivat kutemaan mutta nyt ka nJ määrä jälellä
siirtyneet sinne Puget Soundin seu- lastajat menevät merelle ja pyydystä- p:L _ _ ' i
duilta siellä vallitsevan lohen vähyy vät niitä siimalla Montreyn piiris ™ T " n a _ _ :
den takia sä ei enää kammteta lohta siitä syys 1 ilaukset on lähetettävä seuraavasti : keskipunssä Työ-
Ja(apanilaiset kalastavat siimalla tä että sen väri on liian vaaleata miehen konttoriin Idässä Eteenpäin konttoriin CanadaSSa
"tuna" eii "aibacore" kaiaa joiia on Tummemman punaiset ovat markki Vapauden konttoriin ja Lännellä suoraan Toverittaren kont-
h'' ttu markkina-arvo valkoisen li- noilla enemmän haluttua toriin BOX 99 Astoria OreffOll
uan takia Näitä kaloja saadaan ai- Valtion kalastus ja riistakomissio ' L Li 6
noastaan tällä tavalla ja Jaapanilai nin arviolaskujen mukaan kannute tajam a9untoja Kuten Ja n ran_ tuglaitoksisäa tehdäan kaug ja
se ovat a noat jo ka viitsivät ahda tun kalan kokona istukkukauppaar nlkoIl8kllli on taalläkin heidan agun pakkaustyo samassa igogsa nuonJs
vavan nnta kalastaa vaikkakin ka vo oli viime vuonaa (1920) Calffor toDga rakennettu veden päalle kuteusem on aita my heZ
loilla on suuri markkma-arvo siksi niassa yli yhdeksäntoista miljoonaa yalde„ ym ja oga verannasta on ma ja kasVikannutuslaitoksissa Kui
ovat kannattajat kiihottaneet jaapa dollaria ja teki se 1941984 laat kkoa omiatettu kukkasille ja vlhreiUe M „ o]evan yleigemp
mlasia tunakalan pyydystykseen Ita- San Diegon ja San Pedron phreis nökgill( jotka riippuvat savunhar tapana tehdä nämä työt eri huoneissa
valtalaiset pyydystävät sini ja kel sä kannutetaan etupäässä tunaa Ja maau nousuveden yllä Jotkut työ
tasuommsia tunakaloja joita saadaan sardiinia Montereyssa pääasiallisin laiaet aguyat salmen tolse„a puo]en _J_
puuverkoilla Vuonna 192u olivat saalis on sardiinia Tällä alueella it3e gan Pedron kaupllngisBa He kuI gj jj et Toveritar :nä tulet'
tunakalat niin suuria että ne aiheut noin kaksikymmentä vuotta sitten ovo u„taru:su iiw lovemar Sina tulet
tivat paljon vahinkoa kalastajille sär kannutettiin ensimäiset sardiinit Ca taa heidät kolnlessa mmuutissa työ'
neuiana veiiijiuja eriuaniKiii nupin- lltormassa
Länsipohjois rannikolla naUBilBB11 nta UHvtta mri „„i
täiset kalat Kerrotaan että jotkut kannutetaan ainoastaan lohia „„ n„lnon hauisa hi™
Siitä saakka kun sinut minulle en
sikerran esitettiin olet sinä ollut yksi
parhaimmista ystävistäni sinä käyt
näistä kaloista painoivat sata paunaa Ainoa kalastusteollisuuden haara kuten ]ehmäpaimen aina kun hän si ™"n USei" tapaamassa ystävääsi Jo
Kalankannutuslaitokset ovat alku
Verkko jota käytetään enimmän missä naisia työskentelee on kalojen too lauttansa laituriin
sardiinien kalastuksessa on "lampa kannuttaminen Californian vaitios
ro" eli ympyräinen verkko Tämän sa on 52 kalan kannutuslaitosta jois
verkon ensin toivat Californiaan ete sa normaaliaikoina työskentelee noin
lä-europalaiset kalastajat ottaen se kolmetukattakahdeksansataa naista
pussiverkon tilan k a 1 a s t u ksessa Kahdessakymmenessäviidessä kannu
"Lamparolla" kalastajpt ympäröivät tetaan sekä sardiinia että tunakaloja
sardiiniparven ja vetävät sitten sen kahdeksassa ainoastaan tunaa neljää
kiinni 'sulkien sisään saaliinsa Näi- satoista ainoastaan sardiinia ja vain
tä verkkoja käsitellään mitä suurim- viidessä ainoastaan lohta Naistyö-
Iäiset perkaavat kaloja ja täyttävät
kannuja lohikannuttimoissa naiset
ainoastaan pakkaavat Sardiinien
kannututuksessa normaalioloissa työs
kentelee noin kaksituhattiaviisisataa
ka ilta kuin tulen kotia työstä olet
sinä jo minua vastaan ottamassa si
nun kanssasi vietän iltani sinulla on
peräisiä puurakennuksia rautapelti „„„ Daion uutta alna knPrnttttvana
rakennuksia ja nykyaikaisia konkree sina olet vaaymaton kertojai 8u0ra
maila huolella sillä ne maksavat kah
desta tuhannesta viiteen tuhanteen
dollariin kappale On hyvin runolli
nen näky se kun kalaverkko on levi
tetty laiturille kuivamaan ja kalasta
ja istuu paikkaamassa verkkoaan naista tunakalan kannutuksessa noin
laulellen kalastuslaulujaan kolmetuhatta ja lohen
Kalaveneet tulevat sisään lastineen noin kaksisataaviisikymmentä tai kol
tavallisesti yöllä Eräänä päivänä mesataa Nämä naiset ovat italialai
Jiuitenkin tämän kiHoittaja katseli sia mexikolaisia amerikalaisia ja
uimB)muKam Muuiereyu puiissa ra Banainen totuutta rakastava vtlpi
kennukset ovat aivan lahden rannassa (orli maltillinen
Sinä kerrot kuulumisia kaukaa Kar
jalasta Tuot terveisiä työläisten Venäjältä
Sinulta saapi sanomia Suomesta
Juttelet järjestö-toiminnalta'
Pakiset puolue-pyrinnöistä
Kerrot kotoiset kuulumiset ja late
let leikkiäkin lomalle
Minulla on sinusta niin paljon op-
ja lähetysten toisiaan Näiden taka
na on historiallinen näköala Califor
nian menneisyydestä auringonpaahta
mistä valkoisista tiilistä tehtyine ra
kennuksineen ja vierivine kukkuloi
neen Kannutuslaitokset ovat sijoi
tetut Fort of Montereyn ja lahden vä
Iille kalastusveneet keinuen lahdel
la Täällä ovat kalastajat suurimmak
kannutuksessa f us3 °!1"BBla ™ nimista Jäisin niin paljon vaille il
BB iueiau vaunuja uiruja juma saa- man smuai gmun suosiolUsta seuraa
vat veret kiehumaan ja jäähtymään sl -kaipaani 1og väsyneenä hermostu
Parhaimmat kannuttimorakennuk" neena näätän Däivän tvöni niin kuin
niitä San Pedrossa kun ne tulivat iaananilaisia Montereyn piirissä ovat umuimuuaan uin oa uieBus&u lapaan sinm niin saan sinusta vir
rantaan puolen päivän aikaan Nämä sardiinien perkaajat melkein kaikki siella ne jakaantuvat kolmeen eri ryh kistystä uutta elämää sinä iohdu
veneet oli miehitetty jaapanilaisilla jaapanilaisia Samoin myöskin San mäan lahden ympärillä Ne jotka o tat työläisiä sinulla on niin paljon ys-
kalastajilla He sitoivat ne erään kan
nutuslaitoksen laiturille Tässä on
suojainen ala osa Los Angelesin sa
tamaa joka muodostaa mainion pai
kan kalankannutuslaitoksille Kalas
Pedron piirissä johon sisältyy koko vat lähellä kunnallislaituria ovat mi täviä kaikkialla
Los Angelesin satama-alue Long
Beach San Pedro Itä San Pedro Wil
mington ja Terminal Island San Die
gon piirissä on verrattain vähän jaa-
tajat heittelivät kaloja veneen kan- panilaisia naisia näissä töissä Siel-
nelta sellaisella esineellä joka muis
tutti tenispeli rakettia vähän vaan le-
lä ovat italialaiset ja mexicolaiset nai
set kalan perkaajina Tunakalan per-
veämpi ja pitempivairtinen Tällä kaajina on muutamia jaapanilaisia
denaikaisimmat käytännöllisesti va Sinä tulet kaikkien knvhlen Uotiin
rustetut ja kauniit nähdä ollen har- sinä olet köyhien ystävä vihaat Ve
majasta sementistä ja katto vihreistä ristä vääryyttä kerrot siitä kaikelle
tiilistä ja ikkunalaatikoissa kasvaen kansalle suosit sorretulta Kaikesta
kukkia ja köynnöksiä Aina silloin tästä palkkioksi esitän sinulle uusia
kuin laitos on käynnissä parveilevat ystäviä ja sinut uusille ystäville on "
nälkäiset loukeet laiturin ympärillä paljon jotka eivät vielä tunne sinua
Itä San Pedrossa ovat rakennukset eivät tiedä tapojasi vaan kuin teen
verkkolapiolla he heittivät kalat laa naisia San Pedron piirissä Lähes toinen toisessaan kiinni ollen ne Fort velvollisuuteni sinua kohtaan kerto-
tikkoon joka sitten nostettiin noin kaikki naiset mitä on työssä kalakan Harboriin päin ja laivarakentimolle maila hyvyytesi niin saapi usea työ
parikymmentä jalkaa ja tyhjennettiin nujen täyttämisessä ovat italialaisia ja sotalaivat ankkuroivat etualalla ja Iäinen uutta elämää sinusta siis sinä
laitteelle joka kulettaa kalat kannu- ja amerikalaisia Lohen kannutus- jaappanilaisten kylä jää taka-alalle tulet tulethan toistenkin työläisten
tuslaitokseen Oli siinä liikettä ja laitoksissa on indiaaninaisia ja puoli Kalan kannutuksen erilaiset toimet kotiin samoin kuin minunkin sinäkin
elämää Satoja loukeita lenteli ym- versiiä tehdään eri osissa kannuttimoissa olet työläinen lupaan auttaa sinua
pärillä kaakattaen ja toruen ja jouk- Kalankaannutuslaitoksissa työsken Monessa tapauksessa kullekin työryh-
ko pelikaaneja nokkiansa napsuttaen televät naiset tavallisesti asuvat niis- mälle ovat omat siisteyslaitoksensa
ja siipiänsä räpyttäin saalista yrit- sä kaupungeissa missä mainitut lal Montereyssa ja San Diegossa ovat keskuudessa
täessään vedestä minne kaloja varisi tokset ovat Näissä työläisissä el ole sardiinien puhdistushuoneet rakennet
niitä veneestä purettaessa Rohkeim- monta muualta tullutta tyosesongik tu veden päälle lähelle laituria Ku-
mat loukeet lentelivät aivan veneen si kuten on laita hedelmä ja kasvi- ten on tavallista teollisuuksissa o
päällä ja jotkut istuivat liikkuvalle kannuttimoissa tässä valtiossa Poik- vat työnantajat tehneet erilaisia lait
kalankulettajalle Tässä kalastus- keuksen tekee ainoastaan Ita San teitä naistyöläisten mukavuudeksi
seurueessa oli neljä venettä Yhdes- Pedro missä muutamat kalankannu Jotkut näistä huoneista kuitenkin o
tä joka oli tyhjennetty alettiin nos- tuslaitokset ovat varustaneet asuind- vat kolkkoja Ja epämieluisia tuuli
taa verkkoa Neljä jaapanilaista lai- lat kalamiehille ja kannuttimotyöläi puhaltaen sisään seinän raoista Jot-
turilla vetivät sitä ylös ja asettivat sille Osa tästä kaupungista on ko- kut ovat taas rakennettu lämpimien
laskoksille trokiautolle jolla sitä ku- konaan jaapanilaisten asutusta ja ka- kuivaushuoneiden viereen Toisissa
letetaan kuivauspaikalle Seitsemän laverkot ovat levitetyt kaduille ja piireissä on sardiinien puiidistushuo-
tai kahdeksan jaapanilaista alhaalla lapset leikkivät rantasannalla aurin ne samassa rakennuksessa yksi suu — —
veneessä puettuna vihreisiin viillä- gon paahteessa Pitkin salmen ran- ri huone vaan erotettuna toisista työ Kenelle ei vielä tule Toveritar
peittoihin ja kirkasvärisiin lakkeihin toja on myöskin jaapanilaisten kalas- huoneista Joskus tunakalan kannu- tilatkoon Sen heti!
parhaani mukaan sinun toimissasi
tehdessäsi valistustyötä työläisten
V P
Vanhan yhteiskunnan elinehdot o-
vat jo tuhottuina köyhälistön elineh
doissa Lait siveys uskonto ovat
proletaariköyhälistöläisistä y'htä mon
ta porvarillista ennakkoluuloa joit
ten takana yhtä monta porvarillista
luokkaetua piilee
Karl Marx ja Friedrich Engels
Kommunistisessa manifestissa (1848)
il
11
-4
l
s