Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 25, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2 Tiistaina Lokakuun 25 p — Tuesday October 25th No 43
työläisen tasa-arvoisuus— on itse asiassa täydelleen maansa Kapitalistinen talous siis eroaa ykslnker Olettakaamme että meillä on käsityöläinen Ivanov
nälkäkahle Se pakottaa tekemään työtä kapitalis täisestä tavarataloudesta siinä että kapitallstises- ja talonpoika Sidorow Käsityöläinen Ivanov vie
min hyväksi sa taloudessa tavaraksi muuttuu myöskin itse työ- markkinoille saappaat jotka hän on valmistanut
Näin ollen palkkatyön olemukseen sisältyy työ voima ja myy ne Sidoroville sekä ostaa saamillaan ra-
voiman myynti taikka työvoiman muuttaminen ta No niin kolmantena kapitalistisen järjestelmän lioilla Sidorovilta leipää Mennessään markkinoille
varaksi Yksinkertaisen tavaratalouden vallitessa tunnusmerkkinä esiintyy palkkatyö ei Ivanov tiennyt kohtaavansa siellä Sidorovia ei-
josta edellä olijmhe saattoi markkinoilla tavata Kapitalistiset tuotantosuhteet kä Sidorov tiennyt kohtaavansa Ivanovia kumpi
maitoa leipää Kankaita jalkineita jne mutta ei Kapitalistisen järjestelmän tunnusmerkkinä siis kin lähti yksinkertaisesti markkinoille Kun Iva
tavannut työvoimaa Työvoimaa ei myyty Sen esiintyvät kolme tunnusmerkkiä: markkinoille tuot-- nov osti leipää ja Sidorov saappaat niin siitä seu
omistajalla käsityöläisellä oli sitäpaitsi vielä talo taminen (tavaratuotanto) kapitalistiluokan suo rasi tuloksena että Sidorov oli työskennellyt Iva
ja työkalut Hän työskenteli Itse hoiti omaa ta rittama tuotannonvälineiden monopolisointi palk novin hyväksi ja Ivanov Sidorovin hyväksi vaikka
louttaan panf työvoimansa liikkeelle omassa ta katyö s o työvoiman myyntiin perustuva työs se ei näy heti Tässä'markkinatungos salaa ihml
loudessaan kentely siltä että he työskentelevät toistensa (hyväksi ei
Aivan toisin on laita kapitalismin vallitessa Täi- Kaikki nämä tunnusmerkit koskettelevat kysy vätkä tule toimeen toistensa avutu Tavaratalou
loin ei sillä joka työtä tekee ole tuotannnonväli- mystä missä suhteissa ovat toisiinsa ihmiset kun den vallitessa ihmiset työskentelevät toistensa hy
eitä han ei voi käyttää työvoimaansa omassa he tuottavat tuotteita ja jakavat ne Kun puhu- väksi mutta järjestymättömästi ja toisistaan riip
taloudessaan hauen tulee nälkäkuolemaa välttääk taan "tavarataloudesta" taikka "markkinoille tuot purnutta tietämättä itsekään missä Määrin he toi
eeen myydä se kapitalistille Niiden markklnain tamisesta" niin mitä se merkitsee? Se merkitsee siaan tarvitsevat Tavaratalouden vallitessa siis
rinnalla joissa myydään puuvillaa juustoa taikka että ihmiset työskentelevät toisiaan varten mutta ihmiset ovat sijoitetut eri tavalTä ovat määrätyis
koneita muodostuvat myöskin työmarkkinat jossa kukin tuottaa taloudessaan markkinoita varten tie- sä suhteissa toisiinsa tällöin on siis puhe suhteis
proletaarit t s palkkatyöläiset myyvät työvoi tämättä etukäteen kuka ostaa häneltä tavaran ta ihmisten kesken (Jatk)
Kirj
Jj " ™ia kymmeniä kirjoja kuten Leni- tuksenkiu puolesta Iltama alettiin BUFFALO N Y
li 16113 nin kirjoittamaa kirjaa Karl Marx yhteislaululla jota seurasi runo "Au- Hoi hoi Kyllä se on tämä kirjeen
seka Henkipaton Suuri Rikos Eteen ringon lapset" Maissi Heikkiseltä jos- vaihtajan tehtävä yksi niitä väike-
ncia vnoL- xi v paiu lehdelle otettiin myös uusia ti sa hän tulkitsi täydellisesti sen mitä ampia tehtäviä ja sitten on tässä vie
"Elä än ulk l II li' "i Uaiia a'ka monta' sillä kilPaiIeya PU- runoilija runossaan esittää Sitten lä se yksi paha puoli että tässä tup
„m „ävKak° „„!! entslmaU nanen armeija käy ympäri jokaisen oli pari puhetta ensiksi' K Tuominen paa laiskuus väkisenkin voittamaan
2Z ! In v osastomme härmän kieltä ymmärtäväisen siliä selosti kovaa kokeneen Karjalan suu niin yhden kun toisenkin
fiXrhlH kaikki on saatava saman lipun alle rista kärsimyksistä ja mistä heidän Jospa taas koittaisin vähän lyödä
pale on mieltäkiin "" eteenpain- (Entäa Toveritar? kärsimyksensä johtuivat sekä ettei laiskuutta korvalle ja katkaista pii
nallinen draama Siinä kuvataan" mta! ~ T°im') Karjalassa olo kunnollisesti syöty sit kän vaitioloni vaikka eihän täällä nyt
„OQmo„„ _-i„i„„ai i Ihanneliitto alkaa toimintansa jo ten vuoden 1916 vaatteista puhumat- mitään niin erityistä ole tapahtunut
Ra ttSölliaöbil Oli pdl V61USV&K1 Varaili-
ikin piikatytöt herrasväkeen he eivät iaten vanhempien tulisi ottaa tä takaan heillä ei ole siellä mitaan he etta siitä kannattaisi Innostua ker
ole koirankaan arvoisia Kappale on ™ä huomloon a Pitää huolta että jo ovat kaikkea vailla tomaan Ompahan vaan eletty päl
venäläistä alkuperää mutta hyvin se kainen Iapsi' joIla suillkin on tilai- Toinen puhuja Kuokka arveli sii västä toiseen kuten ennenkin yleinen
sopii kuvaamaan tämänkin maan olo- 8UUtta' tulisi tähän sunnuntaikouluun hen suureen kriisiin mikä nykyään työttömyys irvistelee täällä kuten
ja siinä suhteessa Yhtään parem Joistalda vanhemmista tämä homma on Venäjällä ja Karjalassa olevan sii- muuallakin eikä näytä olevan paljon
min ei palvelijoita täälläkään koh' llavttäa hyvin Pieneltä ja arvottomal nä syyn ettei oltu kyllin tehokkaasti kaan toiveita töiden alkamisesta ai
della koska "palvelustytöt eivät ole ta' mUtta laSten elamäan silIa on suu- teollisuutta kehitetty) — Vielä oli nakaan tulevan talven aikana joten
vielä' kehittyneet ihmiseksi" se on " merkitvs' Sanotaan että "silloin viulu duetto kuvaelma laulua sekä tuleva talvi tuo mukanaan paljon kär
eivät ole oppineet vaatimaan' Ihmisoi' S6PP" tak°° kun raUta on k-""11"1" sa" näytöskappale jf m Iltaman tu- simyksiä meille työtätekevään luok
keuksia eivätkä kehittäneet itseään m°in mekin' istuttakaamme lastem loista en tiedä vielä vaan yleisön suu kaan kuuluville
tietoisiksi me mleliin tiedon siemeniä nyt kun resta osanotosta arvelen sen tulevan Osaston toiminnasta voin mainita
Muuten kappaleen esitys sujui hy he °Vat n"ta nerkkia vastaanotta noin $200 — kuiri kolehti tuotti $83 että se on taas jo jotenkin säännöl-
vin niinkuin osattiin jo edeltäpäin o" maan- Ohjatkaamme heitä jo lapsina Kas sillä lailla Erittäinkin siksi kun Iistä kesän loputtua kaikki toimikun
dottaakin sillä osat oli kaikilla "o' saamaan oikea maailmankatsomus ja heillä ei ole mitään Onkos meillä? Ei nat ovat alkaneet varsinaisen toi
mansa" hyvissä käsissä Uskon et- etta heista ei tulisi mitään orjasieluja paljon! vaan jokaiselta meiltä jotain niintänsä näytelmäseura esitti ensi
tä jokainen yleisöstä oli tyytyväinen Vaan vapaita ihmisiä Lapset kyllä liikenee pari kenkiä sukkia y m mäisen koko illan kappaleen t k 8
esitykseen ja kun ottaa huomioon et mielellaan käyvät siellä jos vaan van Katselkaa visusti vaajtevamstonne Päivä nimeltä "Miehen Kylkiluu" e
tä kappaletta oli harjoiteltu osuusko" hemmat eivät ole sita vastaan Kou- peskää ja paikatkaa rikkinäiset pai sltys oli kaikin puolin moitteetonta
dissa jossa e! tietystikään ole näy" 'Ua tullaan Pitämään sunnuntai aa- kat ja käärikää pakettiin ja viekää S Yleisö oli hyvin tyytyväinen kappa-
töslavaa niin ihmetellä täytyy että musin Harlen Casinossa 116 katu s Osaston naalille tahi F W Klubin leen sisältöön kuin myöskin esityk
sieltä niinkin hyvää aikaan saatiin Le"0X Avenue' huoneelle seenkin ja olikin yleisöä saapunut ti
Johtajana tässä kappaleessa toimi Osa8ton ompeluseura pitää työis Tulee mantavat naamiotanssit mar Osuuteen harvinaista runsaammin
Antti Lippo mutta en ole varma vie tuntojaan j°ka tor9tai tipäivä Osuus raSkuun 5 p:nä S S Osaston talolla vaIkka samaan aikaan oli Noskelassa
lä kuka tulee vakituiseksi johtajaksi kodisSa 241 Lenox Avenue- Voitte nyt jo niinkuin ruveta "tun Jonkinlaiset hieriäiset vapaalla si
sillä johtajan paikka on ollut avoinna siolttakaa rahanne osuutfelpo teeraamaan" miten tulette esiinty- säänpääsyllä tietysti vastapainoksi
Iltaman väliajoilla myytiin muuta! m°°n' 0suuskotl- Joka on toiminut mään_ ettel keneltäkään tunnetuksi meille laitettu Mutta yleisö ikään
osuusleipomon haaraliikkeenä kärsii tulisi kuin mielenosoitukseksi tulikin mei
m 1 nuoneuston puutetta ja on ollut aiko- ' _ dän -Tuholaisten haalille osoittaak
Hengenahdistusta ja Heinä- musta ostaa kodille omatalo sellainen "Ja T'" " 0"pe'useura' jokaon seen että me kyllä tiedämme mille
kuumetta poteville Vapaasti joka vastaa tarkoitustaan sillä vuok „ lei ?ta "iemm? aan' joukolle me annamme kannatukseni-
etta aikoo toimia oikein 2:si paivaiset „ „ „
Mbuii v„„= -„„i„ 1 -_„ rahuoneustoa ei ole saatavissa j 11 „ a me Se on oikein tyolaistoverit jat
Maksuista vapaa menettelytapa kaikille jota t juhlat 19—20 p:nä marraskuuta jos
lokamen voi kokeilla ilman vaikeuksia Kehoitetaan tyolaisuv lainaamaan : takaa vaan rauhaan moiset rahjaa
Miiiä m whukkta' rahaa tai ostamaan osakkeita Osuus- mvollemnim llsaa' jät j yäittelysankarit ja tulkaa mu
IMeilla 011 menettelytapa hengenahdistuksen "Vaoautta varrot" Tfplml Matt
parantamista varten ja toivomme teidän ko- leipomo tulee olemaan tämän talo vapauna varroiessa iieimi jviau kaan sjjheD joukkoon joka todella
haitua" £ ?£ Ä™?M'!ffiriitki! nomman takana joten rahanne on tur- solin kWoittama kaunis runoteos edugtaa vallankumouksellista työväen
aikainen tai juuri vasta alkanut Ei niyöskäiin vassa ja vaan sen nimeen myydään saaPui käteeni Niin suurena ja kau joukkoliikettä
lttateVl°dis osakkeita ja otetaan lainoja molem n'!na minä sen Pidän etten sitä mis Seuraava kokoillan kappale on ni
sessa teidän tulisi pyytää kokeilulle meidän mista maksetaan 5 prosenttia korkoa taan ninnasta kellekään luovuttaisi meitä "Isä" vaan ajasta en ole saanut
ÄV3r4l Ä mikä te'S Rahoja otetaan Vastaan osuuskodissa Sen lnen Iause °" omistettu meil- vielä
varmaa tietoa milloin se esite
ÄhlMt1n_ Ä The Toiler 01 vasemmistolainen le-Jotka vapautta vartoamme! tään mutta siitä kyllä tieto annetaan
hoiiotapamme vapauttaa teidät siitä viikkojulkaisu tai sanomalehti ja si npa erasKin nenKiio silmäilty tuonnempana' joten saapukaapas
joiden ''näyäTivoStar sellaisule' ta votei moni suomalainenkin tilata' fan runoteosta lausui ettöi hän ole taaskin oikein runsasIukuisPla ta
jotka turhaan ovat kokeilleet kaikenlaisia si-' ja vieläpä levittääkin Englanninkie- kosVaan näin irvokasta runoteosta nan tilaisuuteen
SÄÄ 'ttÄ'- jrÄ sten keskuudessa tehtaissa ja pai Kädessään pidellyt ja tämä runoteos Kaikista tarkein mielee„ pantava
LisHi?ä meidän mlÄymmTlonrttM veluspaikoisakin Sen hinta on vaan annetaan vapaasti kaikille Toveritta- tilaisuus on kuitenkin lokakuun 29 ja
kaikki 'hengityshäiriöt läähätykset ja "kaikki J2 vuosik ja kappaleittani paketeissa ren t1'8!'6- Koittakaa hyvät nai 30 pnä gjnoin on nähkääs ne kauan
tettun 3% senttiä kpl Sen osote t fii™htaa ettette jäisi "ilman tätä odotetut ompeln8enrall myyjäiset
inyydcllä sivuuttaa päivääkään Kirjottakaa olisi: The Toiler 3207 Clark ave Cle arvokasta teosta siliä sita ei suoraa voittoina on paljon arvokkaita nais
5SSyiÄ "J?Ä_ÄyäTk! veland Ohio - r taa" myydä vaan saa sen Toveritta ten kasltöitäj y m pientä rihkamaa
tTkS!"T'tZ± mUkana laWak8t Lauantai tänä tanssitaan ja pide-
kulujakaan maksaa PORTLAND OREGON Vaarallista kulkea öisin Viime Vii- taan kaikenlaista lystiä Sitten sun-
Kona Kanta naista on lyöty paanun nuntai iltana se vasta on ilo ylimmil
Sunnuntaina lokakuun 16 p:nä oli niin lujasti että toinen oli ollut 'un lään Silloin on oikeen hauska oh
Portlandin S S Osaston ja F W Klu temattomana kolme päivää Toiselta jelmailtama En nyt rupea tässä sii
bin yhteinen iltama Karjalan nälkää rosvot saivat hänen viikon palkkan tä tarkemmin kertomaan mutta a
ja vilua kärsiväin tovereitten hyväk sa $15 toinen ehti huutamaan apua siantuntijat väittävät että huvia ei
si- etteivät ehtineet rosvot saada mi- sieltä puuttuman pidä siitä saatte sei
Iltamasta voi sanoa että ne onnis tään Vän parhaiden saapumalla itse tilai
tui hyvin niin ohjelman kuin kanna Höppis suuteen katsomaan
VAPAA KOE KUPONKI
FRONTIER ASTUMA CO Room 112 G
NiaRara and Hudson Sts ltuffalo N Y
Send free trial of your method to: