Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 25, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :: :: Organ of the Finnish W orkin g Women in America
T03
ITAR
Thla Itsue of tha Toveritar oontalna no artlelea aueh aa requlra an afflrmtd tranilatlon accordlng to Aa f Oat 15th 1117
No 43
PAINOS 10272 Tiistaina Lokakuun 25 p— Tuesday October 25th
1921— Yhdestoista Vuosik
Kapitalistisen Järjestelmän Tunnusmerkkejä
Tavaratalous
Jos tarkastellaan kuinka hoidetaan taloutta pää
oman hallitessa niin me näemme ennen kaikkea
tällöin tuotettavan tavaroita No mitäs merkittä
vää siinä? — kysäsee joku Tässä on merkittävää
se mikä tuotetaan markkinoita varten
Tuote ei ole tavaraa silloin kun se tuotetaan tuot
tajaa itseään omaa käyttöä varten Jos talonpoika
kylvää ruista korjaa sadon ja sittemmin pui jau
haa jyvät ja paistaa leipää itselleen ei tämä leipä
ole tavaraa: se on yksinkertaisesti leipää Tavaraa
se on vasta silloin kun sitä ruvetaan myymään ja
ostamaan silloin siis kun sitä ruvetaan tuottamaan
ostajaa markkinoita varten: se on silloin sen jo
ka sen ostaa
Kapitalistisen järjestelmän vallitessa kalkki tuot
teet tuotetaan markkinoita varten kaikki ne muo
dostuvat tavaroiksi Kukin tehdas taikka työhuo
ne tuottaa tavallisesti jotakin yhtä tuotetta ja jo
kainen käsittää heti ettei tällöin tuotetta valmis
teta itseä varten Kun hautaustoimiston omistajal
la oli työhuone jossa valmistettiin ruumisarkkuja
oli selvää ettei hän valmistanut näitä arkkuja it
Beään ja perhettään varten vaan markkinoita var
ten Kun tehtailija tuotti risiiniöljyä niin oli taas
kin selvää että vaikka hän olisi säännöllisesti jo
ka päivä potenut ruuansulatuselimien häiriöitä
niin ei -hän: olisi voinut kuluttaa kuin mitättömän
vähäisen osan siitä risiiniöljymäärästä mitä hä
nen tehtaansa laski liikkeelle Ja aivan samoin
on asianlaita kapitalismin vallitessa tuotantoaloil
la tarkastetaanpa mitä tahansa
Nappitehtaassa valmistetaan nappeja mutta näi
tä miljoonia nappeja ei valmisteta tehtailijan lii
viin ommeltavaksi vaan myytäväksi Kaikki mitä
kapitalistisessa yhteiskunnassa tuotetaan tuote
taan markkinoita varten sinne lähetetään hansik
kaat keitetty makkara kirjat voiteet koneet vii
na vilja jalkineet pyssyt — sanalla sanoen kaik
ki mitä tuotetaan
Tavaratalous edellyttää ehdottomasti yksityis
omistusta Käsityöläinen ja kotiteollisuuden har
joittaja joka tuottaa tavaroita omistaa työpajan
sa ja työkalunsa tehtailija — tehtaansa kaikkine
rakennuksineen koneineen ja muine tarpeineen
Mutta silloin kun vallitsee yksityisomistus ja ta
varatuotanto silloin on taistelu ostajasta taikka
kilpailu myyjien kesken Jopa silloinkin kun el
ollut olemassa tehtailijoita suurkapitalisteja vaan
olivat ainoastaan työtätekevät käsityöläiset niin
nämä käsityöläiset kävivät keskenään taistelua os
tajasta Ja se joka oli vauraampi voimakkaampi
jolla olivat paremmat työkalut ja joka oli taita
vampi mutta varsinkin jolla oli säästynyt rahoja
se pääsi yläpuolelle sai kierrettyä ostajan itsel
leen ajoi haaksirikkoon muita käsityöläisiä yart
tuen ja vaurastuen itse Siis raatavassa plkkuo
mistultsessa ja sille perustuvassa tavarataloudessa
piili suuromistuksen siemen ja monien häviö
Kapitalistisen järjestelmän ensimäisenä tunnus
merkkinä esiintyy tavaratalous toisin sanoen
markkinoita varten juottava talous
Kapitalistiluokan suorittama tuotantovällneitten
monopolisointi
Yksi tavaratalouden tunnusmerkki on riittämä
tön kapitalismin kuvaamiseksi Saattaa olla sellais
ta tavarataloutta jolloin ei ole mitään kapitaliste
ja: sellaista on esimerkiksi työtätekeväin käsityö
läisten talous He tuottavat markkinoita varten
myyvät tuotteensa nämä heidän tuotteensa niin
ollen esiintyvät tavarana ja koko tuotanto — ta
varatuotantona Ja siitä huolimatta ei tämä ole
vielä kapitalistista tuotantoa vaan kaiken kaikki
aan yksinkertaista tavaratuotantoa Jotta yksin
kertainen tavaratuotanto siirtyisi kapitalistiseksi
tuotannoksi tarvitaan vieiji tuotannon välineitten
(työaseitten koneitten rakennusten maan j n e)
muuttumista harvalukuisen kapitalistiluokan omai
suudeksi yhdeltä puolen Itsenäisten käsityöläisten
ja talonpoikain suuren määrän puille paljaille jou
tumista sekä työläisiksi muuttumista toiselta
puolen
Me olemme jo nähneet myöskin yksinkertaisen
tavaratuotannon salaavan itsessään eräitten häviä
misen ja toisten rikastumisen idun Se on myöskin
ilmennyt käytännössä Kaikissa maissa työtäte
kevät käsityöläiset ja pikkuisännät suurimmalta
Puna-Karjala kaunis
ja suuri
Se nousee Karjala laulun ja työn
Puna-Karjala kaunis ja suuri
se nousee usvista aikojen yön
pois untaan hlerovl juuri
kun pulmansa ratkas
kun kahleensa katkas
Puna-Karjala luokkamme linna ja muurll
Kuin sankari nuori se suoristaa
selän köyryn ja vahvaksi varttuu
kuin kukkaansa puhkeeva on koko maa
se silmissä kasvaa ja karttuu
Kun työssään se häärää
ja Itse nyt määrää
ja vapaudenkantelon kielihin tarttuu
Niin kuulkaa vain kuinka solnnahtaa
vlrs' Karjalan kaunihin maamme:
— Kuten teimme te tehkää ja seuratkaa
esimerkkiä antamaamme
te maailman orjat
te veljemme sorjat
pian että me yhtehen yhtyä saammel
Me kuokimme korpea Karjalan maan
me kynnämme kyistä sarkaa
hyy häilyvi täällä kuin kotonaan
ja päällemme halla se karkaa
mut kirveemme lyövät
ja kuokkamme syövät
ja raivaajakansa ei heikkoa arkaa
On heimomme valmiina lyömähän pään
pedolt' onnettomuudet ja turman
el pelkoa tunne-se syömmessään
ja leikein se torjuvi surman
jos muut sit' ei hyli
jos ra jäinkin yli
se tuntea saa syvän veljeshurman
Yks yhteinen nääthän on määrämmepää
Mitä Karjala luo nyt juuri'
se kaikille karttuu on kaikkien tää
teko vaikee mut valtavan suuri
jot' ei Mammona suista
Siis vieraskin muista:
on Karjala luokkasi linna ja muuri!
—Kössi Kaatra
osaltaan joutuivat häviölle Ken oli köyhempi
möi loppujen lopuksi "kapistuksensa" muuttui
isännästä sellaiseksi ihmiseksi jolla ei ollut kerras
saan mitään muuta kuin yksi pari käsiä Mutta no
jotka olivat rikkaita tulivat vieläkin rikkaammik
si he rakensivat työhuoneensa uudelleen" laajensi
vat asettivat parempia työkoneita ja sittemmin
höyrykoneita rupesivat palkkaamaan runsaasti
työläisiä muuttuen tehtailijoiksi
Vähin erin näitten rikkaitten käsiin kertyi kaik
ki mitä tuotannossa tarvitaan: tehdasrakennuk
set koneet raaka-aineet tavaravarastot ja kaupat
talot tehtaat kaivokset rautatiet höyrylaivat
maat — sanalla sanoen kaikki jota ilmar ei voi
da harjoittaa tuotantoa Kaikki nämä tuotantovä
lineet ovat tulleet kapitalistiluokan yksinomaisek
ai omaisuudeksi (taikka kuten sanotaan kapitalis
min "monopooliksi") Rikkaitten koplakunta o
roistaajraiken suunnaton köyhien joukko omistaa
vain työtä suorittavat kädet Tämä kapitalistiluo
kan monopooli tuotantovälineisiin nähden on ka
pitalistisen järjestelmän toinen tunnusmerkki
Palkkatyö
Täydelleen omaisuudetta jäänyt monilukuinen
ihmisluokka muodostui pääoman palkkatyöläisiksi
Tosiaankin mitä muuta valintaa oli puille paijaili
jääneelle talonpojalle taikka käsityöläisellä edes
sään? Joko paikkailtua kapitalistien rengiksi taik
ka siirtyä kaupunkiin ja siellä paikkailtua tehtaa
seen Muuta mahdollisuutta ei ollut Siten syntyi
palkkatyö kapitalistisen järjestelmän kolmas tun
nusmerkki Mitä palkkatyö sitten on? Kun ennen vanhaan
oli maaorjia taikka benkiorjia silloin jokaisen or
jan saattoi myydä tai ostaa Ihmiset nahkoilleen
ja karvoineen jalkoineen ja käsineen olivat herro
jen yksityisomaisuutta Herra ruoskitutti orjansa
tallissaan kuoliaaksi aivan samoin kuin sanokaam
me rikkoi juovuspäissään tuolin taikka pöydän
Maaorja ja henkiorja olivat pelkkä esine Entis
ajan roomalaisilla jaettiin tuotantoa varten tarvit
tava herrojen omaisuus "mykkiin työnseisiin" (esi
neisiin) "puolittain puhuviin työasemiin" (työktir
jaan lampaisiin lehmiin härkiin jne — sanalla sn
noen niihin jotka saattoivat mylviä) ja "puhuviin
työaseisiln" (orjiin ihmisiin) Lapio härkä ja or
ja olivat herralle tasa-arvoisia työaseita jotka hän
saattoi myydä ostaa hävittää ja tuhota
Palkkatyön vallitessa ei itse ihmistä osteta eikä
myydä Ainoastaan hänen työvoimansa ei itse ih
minen vaan hänen työkykynsä myydään ja osio
taan Palkkatyöläinen on henkilökohtaisesti va
paa tehtailija el voi ruoskituttaa häntä tallissaan
tai myydä naapurilleen tai vaihtaa vinttikoiran
pentuun kuten maaorjuuden aikana oli mahdollis
ta Työläinen itse ainoastaan palkkautuu työhön
Jopa ulkonaisesti näyttää kuin kuin kapitalisti ja
työläinen olisivat tasa-arvoisia: "ellet tahdo— älä
tee työtä eihän sinua kukaan pakota" puhelevat
herrat tehtailijat Jopa he vakuuttavat elättäviinsa
työläisiä antavansa niille työtä
Itse asiassa tietenkin työläiset ja kapitalistit ovat
kaikkea muuta kuin samanlaisissa olosuhteissa
Työläisiä sitoo nälän kahleet Nälkä pakottaa hei
tä palkkautumaan ts myymään työvoimansa Työ
Iäisellä ei ole muuta ulospääsyä hänellä ei ole va
lintavaraa Paljain käsin on mahdotonta harjoittaa
"omaa" tuotantoa yrittäkääpä koneitta ja työka
luitta valaa terästä taikka kutoa taikka rakentaa
vaunuja-' Jopa pelkkä maa on kapitalismin valli
tessa yksityisten hallussa: ei ole mihin asettuisi
taloutta harjoittamaan Työvoiman vapaakauppa
on kapitalistille vapautta ostaa sitä kapitalistin ja