Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 11, 1921, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 41 Tiistaina Lokakuun 11 p — Tuesday October llth 5
neet seinät kaikki mitä sisällä oli kiinasta) Nyt hiin tulee Hilman kans- METSÄLÄ — Toverini olit oikeaa- nitetty kuularuisku Heti kun' ovi
ikäänkuin kuiskailivat minulle "mene sa tänne Asia on varma — minä aa sa! Kärsimysten kautta käy tie kiiy- avautui oli se kohdistettu heihin ja
Ameritkaan mene Ameriikaan" Niin vlstan mitä on tapahtunut! Jotain hälistiin vapauteen pitkä alumiinilaatikosta kohoava pat-
voimakkaasti kasvoi halu minussa et- pahaa on tapahtunut! (Hoiperrellen ' ESIRIPPU runavyö oli paikallaan
l? !äyt5'' nmtklstaa v11 valtameren hän kulkeutuu ikkunasta ja pöydästä Samalla hetkellä kuului röyhkeä
Keräämällä kalkki pienet säästöni ja tukien itseään kohti ovea) Minä T p TTPI I7PTI CT " aalli ulkona komentavan:
tovereilta lisäksi lainaamalla sain ko minä minä menen heitä vastaan YM HM VT IISI A — Kaksikymmentä miestä saa men-
kcon matkarahaksi tarvittavan sum- Tiedän sen vannaan Loukk)antu 1 IAU IILiU f JU 1 1U 1 1 na heti sinne kuin sanoin
mau Niin sitten eräänä päivänä as- nutko? Ei! Ei! (Syöksee vimmatusti Kuului Jotain muminaa vastauksek-
tuin laivaan joka lähti kiidättämään u!os ovesta) KIRJ KONRAD LEHTIMÄKI si ja sltten astui suurikokoinen palk-
minua pois siitä maasta jonka velvol- (Tulevat hetken päästä takaisin ' kajoukon kapteeni sisään Hänen pit-
lisuus olisi ollut minun ja niin monen Hilma edellä avaa oven Metsälä ('''"'' ede11 num) kät viiksensä liikkuivat kuin suuren
muun Iäiseni vaaliminen Lähdin seuraa kantaen Helmiä Hilma vilt- hyönteisen tuntosarvet puhuessaan
kohti tuntematonta maailmaa tunte- taa kamariin jota totellen Metsälä vie pirullisen kohteliaasti:
matoilta elämää Paitsi että olin tois- hänet sinne Hilma ottaa kauhalla Kun nuoren jättiläisen hurja puhe — Hyvät herrat! Pyydän ensinnä-
ta vuotta idässä useissa eri palvelus ämpäristä vettä voivottaen itsekseen: oli päättynyt kuului hyväksymisen kin lausua vilpittömän iloni siitä että
paikoissa joista ei ole mitään mainit- tämäkin piti nyt juuri sattua Voi sorinaa Ja heti nousi lirutus huu- herrat ovat ehtineet kaikki saapua
semisen arvoista lopun tiedättekin voi Helmi parkaa Menee kamariin dahtaen kiihkeästi: arvoisaan kokoukseenne että se on
(Nyt hän taas katsoo ulos ikkunasta Metsälä tulee ulos ja heittää hattun- — Niin meidän täytyy saada hänet täysilukuinen '
Hilma huokasee Pieni äänettömyys) sa päästään asettaa kätensä otsal- ilmi! Tämä on liian hirveätä Hän vaikeni mutta kun kukaan el
HILMA (Innostuen) — Kuinka leen ja menee pöydän päähän istu Sosialisti oli pitkin aikaa ankarasti vastannut muuttuivat hänen tunnot
kummallista! Kuinka suurta kärsi- maan) ajatellen tuijottanut yhteen paikkaan toman näköiset kasvonsa yhä julke
mystä Kuinka tyhjältä nyt tuntuu METSÄLÄ — Aina vaan tapatur- "5" nän hypähti ylös ja vaati hiljai- ämmiksi Hän rykäisi ja lausui kyl
oma elämäni mja n)jks jej)ä on nijn kai]j8ta suutta puhuen liikutuksen vallassa: mällä röyhkeällä äänellä:
HELMI — Oh se on vaan tavaili- ja nmjse'n jjha ja veri niin halpaa? — Toveri Antonius — ja te kaikki — Sanoin tämän sentähden että
sen tehtaantytön elämän tarina Olen mLMA (Tulee kamarista) — Sa- toverini-" Mina en voi skoa että minulla on eräs ilmoitus joka koskee
vaan yksi niistä miljoonista jotka voi- nQg Taavett kulnka 8e 0ikein tapah- moilIan joukossamme olisi petturi kaikkia sotilassalaliiton pääkomitean
sivat teille kertoa yhtä katkeria ja „„ „:l„ttss „„'„ „ Itsehän sinä kolme päivää sitten to- jäseniä — ja se on seuraava
k ii i _ _ im iiimi liiij uaä nuKKu vun rflU" _ _
atkerampiakm elaman tarinoita Mi- „ „ „ aistit ettei meissä voi olla petturei- Han vilkaisi kelloansa ja jatkoi har-
„ hallisesti Kn Uapa han pian tulee ta J
nunlaisiani on miljoonia ja mina olen 4Uihln8a ta - ja minä luulen että on tapah- vakseen ikäänkuin nauttien julmista
vaan yksi niistä miljoonista Niitä # tunut joku kamala erehdys jospa sanoistaan:
myöskin tulee olemaan miljoonia niin- S!IErSAL:K: (Menee Hilman luo ja 0veen jymähtf luja nyrkinisku — Tänä yönä kello kaksitoista siis
kauan kuin vallitsee tämänlainen jär- hiljaisella äänellä alkaa puhua) — toinen iolmas nuo kumeat jymäh- puoli tuntia sitten julistettiin sota —
jestelmä jossa miljoonien kärsimykset En olliem tl0(la itsekään 0'imme (]yk8et tuntuivat ukkoseniskuilta kuo- ja samalla kolV valtakunta sotati
tuottavat rikkauksia muutamille riis- tllolla mvota maassa kiinnittämässä leman koputukselta Kaikki vavahti- lann Ja sotatilan määräysten perus
tajille jarruja Elias oli tulossa junan etu- vat monet nvpahtlvät getolleen tui- teellä on minulle annettu käsky am
HILMA (Naurahtaen) — Taasen "asla kohti keskustaa Mina olin jottaon 0veen'kuni mielipuolet muttaa teidät heti paikalla Koska
sinä menit siihen samaan josta sinua Japaastä menossa kohti keskustaa _ LopU88a teillä on kylliksi röyhkeyttä tulla pi
äsken kielsin puhumasta — Luulen Välillämme oli enään ainoastann muu- Tuo hiljainen yksinäinen kuiskaus täniään kokoustanne armeijalle kiill
että lapset kotona ovat jo heränneet tama vaunu Kuulin avunhuudon sei- imuisi silmänräpäyksessä enemmän luvaan taloon ja koska täällä on a
joten minun on jo aika mennä kotiin laisen' nka ainoastaan hengen vaa- ku)n kokonni8et puheet Se julisti vara piha niin ei minun esimieheni
(Tekee lähtöä) Hyvästi ja muista rassa oleva Ihminen päästää Arva- että hei(iiin tyiinsä kostotolveensa Ja käskyn mukaan tarvitse vaivata her
käydä iltapäiväkahvilla Voit samal- sil1 heti' mitä ol tapahtunut Ja an- taistelunsa oli iopussa lyhyt myrs- roja kauemmaksi kuin pihalle Ol
la neuvoa minulle sitä ompelusta jo- noln veturin kuljettajalle pysayttä- kyjnen eiama toiveineen pettymyk- kaa siis hyvät ja lähtekää
ta teit viime viikolla Hyvästi ja pai- mis merkin Hän pysäytti junan mah- 8i))ee„ ja tuskineen sammuu Jy- „
jon kiitoksia (menee) dollisimman pian mutta se oli jo lii- mfthd oveen ge loiht monille p - Veljet! - huudahti Julius ny-
HELMI (Saattaa hänet ovelle) - myöhäistä Toverini oli oi mi- aiin näyn „e 8ei80vat ientänil M ylMen oudon innostuksen valtaa
Hyvästi! Tulen varmasti Kiitoksia ä e voi Kertoa- (Kääntyy poispäin) det 8idottllina edessään palkkajouk- mna ~ E"'° t0tta' ettil 01 pa"
vaan käskemästä (yksikseen) Hilma HILMA — Kauheaa ja juuri täi- ko kuularuiskuineen Räikeä sä- re'T" Saanlme kuoIla kalkkl vlles
on parhain ystävä mitä ihmisellä voi lii hetkellä rinä he kaatuivat hiekka imee ah- Sil "man tllskalliaen Pitkia tutkintoja-
olla ihuolimatta hänen vanhanaikai (Kamarista alkaa kuulua voihketta naasti heidän lämpimän verensä " '
sista käsityksistään Niistä en voi Hilma menee sinne nopeasti) Tämä varmuus tyynnytti jonkunver- ~~ Polkamirka" mutlsl Joku hiI"
puhua paljon sillä hän loukkaantuu METSÄLÄ (Kävellen edestakai- ran kaikki istahtivat jälleen paikoil '
siitä äärettömästi Muissa asioissa sin lattialla) -r Toverini Ystäväni leen jotkut hymähtivätkln ottaen ~~ Niin todellakin — ärisi kapteeni
hänen kanssaan ei kukaan voi olla e- Nyt vasta tunnen sinua oikein Kuo- esiin paperrossikotelonsa " itseKseen aivankuin olisi harmissaan
rimieltä Kertomukseni kiinnitti hä- lemasi kautta vannon että tulen täs — Lopussa niin sitä ei voi siis 3oslakln ja kaivoi eraan paperin po-
nen mieltään erittäin huomattavasti tä lähtien tekemään kaikkeni sen a- auttaa — virkkoi Augustus vitaskustaan — Olinpa vähällä unoh- 'i Jj
Saa nähdä minkä vaikutuksen se te- sian eteen josta niin paljon olet ml- — Oma hallitus sen siis on saanut taa yhdenae"an - - Yksl helToiata j &
kee hänessä (naurahtaa) Mutta nyt nulle puhunut Ennenaikainen kuole- Parempi niinkin tulee jäämään me viemme hänet mu- !9
valmistamaan unelmoidulleni pukua masi olisi voinut välttyä jos vaunuis- Viimeisen huomautuksen keskeytti kanamme vangittuna
(menee kamariin ja tuo sieltä valmis- sa olisi kunnolliset jarrut että ei tar entistä tuimampi koputus Antonius Viimeistä sanaa lausuessaan oli hän W
tumaisillaan olevan lapsen mekon se- vitsisi panna henkeään pantiksi joka nousi ylös ja kysyi hiljaa: nim kavalan näköinen että salailit- L
kä neuloma välineet Hän asettuu kerta kun niitä kiinnittää tai aukai- Päästetäänkö? tolalsla innoitti sitten hän tarkasti
pöydän viereen Istumaan siten että see Voitolle perustuva riistojärjes- — Kyllä nrillä tuolla niin paljon vä- vuoroin paperiaan vuoroin heitä ja J
on päin liekkunaan Neulomaan ruve teiniä katkaisi sinunkin elämäsi lan- keä on ettei mikään auta lisäsi tuimasti:
tessaan hän hyräilee jotain nuottia) gan liian aikaiseen (Kamarista — Antonius! — huudahti Brutus ~ Lähtekää siis pihalle ja asettu- p
Kuinkahan paljon auringon paistetta kuuluu Helmm ääni: Elias oi Elias akkia klihkoisasti — Onko sinulla " un imuio u uio '? J
osakseen elämän myrskyisellä tiellä tule luokseni) Nuori vainio parka mukana sellainen? kunnia tuntea sitä joka tulee vangit-
saa lian jolle niin toivorikkaalla mie- Katkeraa on ollut elämäsi Katkeraa — Ei ole i uiU wjuii m imu luicb j
lellä valmistan tätä pukua Oi sinä tulee se yhä edelleenkin olemaan — Miksei ole! sanoi Brutus petty- llloK8em Katsomaan tasta paperista ni-
ihmistaimi jolle tulen elämän anta- (Helmi tulee kamarista Hilma tu- neenä ja lisäsi hurjasti — Olisimme mensa —_ —tarkoitan sitä herraa jo
maan Kunpa säästyisit niiltä kärsi- kee ihäntä Metsälä siirtyy pöydän päästäneet ne tänne -- Ja sitten: ta uhattiin vangitsemisella pari päi-
myksiltä joita äitisi on saanut kokea luo seisomaan) Antonius nousi lähtien ovea koh- sinen w
Niinkauan kuin isäsi Ja äitisi jaksa- HELMI (Katsoen suoraan eteen den Silloin astui Julius hänen tiel- — Älkää kiemurrelko käärme! — j Ii
vat raataa voit ehkä saada lähimain sä) — Hänen ruumiinsa on tämä jär- leen hänen nuorissa kasvoissaan ku- ärjäsi nuori jättiläinen raivoisasti -- !
kunnollisen elämän mutta oi — — jestelmä jauhanut kullaksi riistäjien -jastui aivankuin yliluonnollinen in- Sanokaa vain että herra Juudas joka ' J M
(huokaa) sitä ei koskaan voi tietää kassakaappeihin Kyyneleeni on samp- nostus ja haltioituminen kun hän sil- on veljensä myynyt astuisi esiin saa- y
— kuinka kauan (hyräilee taa- panjamalja jonka he riemujuhlassaan mät loistaen kuiskasi: maan verisen palkkansa! ( J
sen hetkisen jotain nuottia ja sitten juovat! Tehtaantyttö Haa! Kos- — Rakas veljeni Hyvästi! — Hin eteni muutaman askeleen sil- gi
Kaisco uios iKKunasta iiammasiyy toa: rentaantytto Kerran Kostaa tu- nän suuteli Antoniusta Ja Iisasi ny- muueu jnuna kuu-
Mitä! Metsälä tuolla kävelee tänne hat kerroin! Unelmani petty myilevin huulin: larulskun suu kääntyi heti häntä koh- j Jj
päin Kuinka se on mahdollista? Hän nytkö? Ei Se toteutuu Raataji- — Tiedäthän etten minä ole syylli- äen- Ja kapteeni kai jasl raivoisasti f
varmaan meni tukkijunan kanssa alas en vapaus se tulee Silloin ei enää nen tulipunaisena i
tänä aamuna eikä juna olo vielä tul- jauheta ihmislihaa kullaksi Ei lap- — Tiedän tiedän — kuiskasi An- — Oo -- vain niin! Vai vielä roh
lut takaisin (Hän on asettanut neu- sia kirota äitinsä kohtuun Ah te tonius liikutettuna Taas kuului ko- kenette syytää raakuuksia sellaista
leensa pöydälle ja mennyt ikkunaan te Tehtaantytöt ja pojat nou- putus ja hän meni ovelle aukaisten henkilöä vastaan joka vielä rakastaa
katsomaan Hänen ilmeensä muuttuu sevat kerran toveriensa kanssa kosta- sen isänmaataan Muta teidän kiuk-
hiljarieen kauhistuneeksi Hengitys maan! Silloin ei metsän puut enään Nopeana kuin ammattivaras pujah- kunne ja uhkailunne ovat turhia! Te
käy raskaaksi ja hän tukee itseään laula kuolemaa vaan VAPAUTTA ti ensimäisenä sisään vihatun palk- ette pääse tältä pihalta — eivätkä
pöytää vasten) Hän menee Kaare- (Pyörtyy Metsälä ja Hilma vievät kajoukon univormuun puettu sotilas teidän ystävännekään mitään voi Sil
laan Minä arvaan — Uneni — Se hänet jälleen kamariin Metsälä tu Tavallisuuden mukaan oli tälläkin e- lä jo huomispäivä muuttaa herjaaman
ei minua pettänyt! (Katsoo taasen ik- ]ee heti takaisin) dessään pieni hihnoilla vartaloon kiin- ne kauas ulkomaille — ja tulee mii-