Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 11, 1921, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 41
Tiistaina Lokakuun 11 p — Tuesday October llth
13
keen puolefi yön Tuli on saanut ai Ja edellä mainitun tuomarin mieles- Mistäs se työmiehen vaimo oikein listunelta Itsenäisesti ajattelevia hen
kunsa näyttämöltä mutta tarkempia tä tarvitsevat vaimojaan sortavaiset sitten tuhlaa kun kerran palkkojen os- kilöitä työläisnuorukaisia ja neito
tietoja tulen alkuunpääsystä ei kel miehet enemmän herätystä kuin van- tokyky on lakkaamatta laskenut sitten sia jotka olivat perustaneet kylään
lään ole Haali ei ollut niin suuressa kilaa Ja oikianlainen rangaistus mie- yhdeksänkymmenluvun? Sen on tut- sosialistisen nuoriso-osaston jonka
vakuutuksessa kuin siinä omaisuutta hillo vähentää tai kenties kokonaan lo- kimuksillaan todistanut Chicagon ylio- puheenjohtajana oli erään varakkaan
paloi pettaa kotiriidat Niinpä sitten ensi- piston professori Paul Dauglas Ja puoleisen talon ainoa poika Sulo Ke
Mutta siitä huolimatta S S osasto mäinen hänen tuomittavakseen tuotu Illinoisin valtion yliopiston osuustoi- rola Hän oli ainoa kylän omistavan
ja 8 W Klubi toimivat yhteisen mark mies joutui kokemaan tämän tuomarin minnallisen liikkeen tutkijat ovat ha- luokan lapsi joka oli päättävästi
kinailtaman tämän kuun 15 p:n ilta- uudenaikaista parannustapaa Tuo ri- vainneet että jos ei mitään äkkinäi- kääntänyt selkänsä kaikelle porvaril
na S s osaston naalilla venäjän nä- kollinen nimittäin tuomittiin koko vii- sempää laskemista tapahdu elintarpei- liselle idealismille ja omaksunut täy
länhätäisten hyväksi Ja sunnuntai koksi tekemään aivan tavallisia koti- den hinnoissa niin emme ikinä tule sin sosialistisen maailmankatsomuk
iltana 26 p:n tulee olemaan oikein askareita Ja sen arvaa että se oli näkemään hintoja siinä asteessa missä sen Hän se olikin tuon valistuneen
suuremmoinen Iltama samaan tarkol miehelle kamalampi rangaistus kuin ne olivat vuonna 1914 ja vasta vuon- itsetietoisen työläisnuorisojoukon sie
fuksean Washington haalilla Otta kokonainen vuosi vankilaa na 1926 tulisivat hinnat olemaan siinä luna kaikessa sen toiminnassa Koti
kaa Yeslenvay katuvaunu ja jääkää Sitten tällä tuomarillamme on kaik- asteessa missä ne olivat vuonna 1916 talonsa tuvan hän luovutti seuralleen
pois 14 avenue ja Kävelkää yksi plo- kiaan kymmenen vaihto-ehtoa jois- jos nimittäin yleensä hinnat laskevat Iltama ja kokoushuoneustoksi Kai
ki north'iin päin Ottakaa kaikki ta rangaistavat miehet aavat mielensä samassa suhteessa missä ne ovat tähän ken kykynsä Intonsa ja tarmonsa hän
huomioonne nämä Illat ja tulkaa aut mukaan valita rangaistuksensa Ne mennessä laskeneet käytti seuransa eteenpäinviemiseksi
tamaan Venäjällä kärsiviä tovereita sopii tässäkin luetella ja kuuluvat ne Mutta toista tietää hallituksen työ- ja sosialismin levittämiseksi kylässään
Jokainen sen tietää että silloin on uh järjen nimeen seuraavasti: departementin elokuun raportti Sii- Hän oli lahjäkas puhuja etevä ky-
ranmit roponsa siihen tarkoitukseen Aamiaisen valmistaminen joka aa- nä kun sanotaan että tukkukauppa- nänkäyttäjä ja verraton näyttelijä
missä sitä todella tarvitaan mu hinnat olivat elokuussa 2 ja kolme nel- Tämmöinen oli se kylän "pääpunikki"
Viimekuun 29 p:nä oli osaston työ Hoitaa lapsia yksi tunti joka päivä jättä osaa prosenttia korkeammat elo- kuten Arolan äijä sanoi jonka Lyyli
kokous jossa oli paljon tärkeitä asi- Ostaa makeisia vaimolle ja lapsille kuussa kuin heinäkuussa ja ruokatava oli saanut sulhasekseen Sulo oli ta
oita Valittiin m m näytelmäseu- kerran viikossa roitten tukkukauppahinnat aina 1 3 ja vannut Lyylin ensi kerran vainovuon
ran johtajaksi toveri T Skarp ja haa Pysyä kotona yksi ilta viikossa puoli prosenttia korkeammat elokuus- na 191S erään metsälammen rännaL
Iin taloudenhoitajaksi toveri J Alko ' Viedä perhe ulos joka sunnuntai — sa kuin heinäkuussa Ja se nyt on la pakoillessaan naapuripitäjän sil
Nyt on toivottavaa että osastoon tu aamulla kirkkoon ja iltapäivällä käve- tiettyä että perheen emännät ostajat loisen kotiseutunsa valkohurttia jot
Iisi paljon uusia voimia Vanhoilla lylle ne ne ovat jotka maksavat tuon koho- ka häntä olivat ajaneet takaa Siel
on jo liian monta tehtävää Ei tahdo Sallia vaimon pitää hallussaan per- amisen eivätkä tavaroitten välittäjät lä rauhaisen metsälammen rannalla
aikaa riittää olla joka ilta näytöshar heen rahavarat Ja sitten kehtaavat syyttää maan korven kuusien ympärillä juhlallises
joituksissa Ja nyt kun meillä ker- Mottaa säästöpankkitili työläisemäntiä tuhlaavaisuudesta! ti humistessa he keväisen auringon
ran on vakituinen johtaja niin mei- Palvella itse itseään sensijaan että kirkaasti paistaessa eräällä paljastu
dän pitäisi saada näyttämölle isoja odottaa aina vaimonsa passinkia LYYLI mättaalla lstUen °Uvat VaUM)-
hyviä kappaleita Sitten vielä huo Kerrata vaimolleen ainakin kerran _____ toisiUeen ikuista uskollisuutta
mautus laulajille että varaatte itsen päivässä avioliitto-valansa Tosikertomus nykyajan Suomesta kaksi valnottua' siUa Lyyu 011 jmlri
ne siihen kuntoon että olette valmiit Pestä astiat joka ilta (Toverittarelle Suomen kir fltf"yt 8111116 la™™n r8nBB"e' B'
tuleman harjoituksiin kuin osasto Siinä on kymmenen pahaa parak- jeenvaihtajalta) llpaikkaansa saadakseen rauhassa it
palkkaa lauluseuran johtajan josta rahvia mutta täytyy sanoa muutamien Hän oli palvelijatar Arolan talossa kea' S1"ä tyolaisia murhaaman-n lah
on jo vähän tietoa Tullaan lähem niistä olevan aivan liian lieviä Jokai- Savolan piuijafl9a jossa sijaitsi kirk 'e"eet P01™' olWat häntäkin
min ilmoittamaan sitten kuin on var nen maallikkoonhan käsittää että kun ko_ suoJeiuskunta y m nykyajan vält "?e Ja ! ullannu' J0
ma koska hän tulee johtamaan OI- nuo rikolliset itse aavat noista valita tämättömyystarpeisiin kuuluvat esi ? ak" h byy„ ' ryy„ '
kaa silloin valmiit! niin he aina tietenkin valikoivat nuo neet Arolan talo oll suurin lroko plta tehnyt uojeluollle mi aan käsityötä
Kovin on Illat ylösotettu s s osas helpoimmat Mutta sitä tuomana on ja3sa taman talml oraaisuus siis tar el(a 01wt Pistänyt päällensä vaiitoas
ton Haalilla kuin on niin monta eri tainnut vähän säälittää oman suku- vitsikiri BUojelusta ja kova8tl se oli sa a varustettua sarkapukua vaikka
joukkoa toimimassa Venäläisillä on puolensa kova kohtalo jos kaikki py- kln vakuutettu "sosialistien ryöstö 8en hänelle laittanut — iuoi
monta iltaa viikossa ja meillä itsellä kälät olisivat yhtä kovia pähkinöitä puuhia" kuten isäntä Mikko tapasi la Iammen rannaIa Lyyli oli istunut
nyt alkaa näytelmäseura toimintansa Joka poliisioikeudessa ei tietenkään sanoai vastaan Isäntä- äijä itse oii miettilVt tämän elon mirjmitta ki
ja lauluseura tullaan perustamaan ole noin älykästä tuomaria mutta tuoa8a yli co oleva pVI0Ieksl raajarik- 1onnut tämän kieron järjestelmän
Siihen sitten muut viralliset' kokouk- saattaisivathan vaimot kukin kotonaan koinen uk0ntuhnu renkipoika Matti joSSa parhaln kansanaines voidaan
set S W Klubi myös haluaisi saa ottaa "lain" omiin käsiinsä ja pa- ja kaikkl taIo„ kolme ikaai kuulu tuhota jossa taloudellista mahtia
da joitakin iltoja Niinollen me koi kottaa miehensä valikoimaan noista yat uäjan suo3eluskuntaun ja esiin tuota nalvekslttavaa "haa enimmän
tamme luovuttaa heille tilaisuuksia rangaistusehdoista Tuota viidettä pa- vat ]autatunkiollakin pussipöksyt omistavat ovat Paremmassa arvossa
niin paljon kuin voimme Joitakin rakrahvia suosittelisimme muutetta- jala8sa Taion ainoa tytär Alli oli jd j°Saa rlkkalden koirat ovat Paren1'
kokouksia ovat jo pitäneetkin vaksi sen verran että ei miehen tarvit- Lotta 'svärdien" puheenjohtaja van !"aSSa arv°ssa kuin kovhat llimiset
Nyt se tulee se toveri G Saaren sisi viedä perhettään kirkkoon vaan hjn pojista Anttl joI(a oll kaynyt sak olta Jokainen keltanokka saa sortaa
kirjoittama kappale ensimäisenä näyt haalille taikka teatteriin taikka muu- saiajsten murhnkoulun Lockstedtln loukata Ja ryostaa mieiinmaarin la
tämölle Sitä ei ole vielä ennnen mis hun sopivaan Iystipaikkaan Ja sopii- eirilla oIi pitiJan suojeluskunnan pai 'f kaikla mietti koyliä äpärätyttö
sään näytelty Tulkaa tämän kuun han noita kaikkiakin pykäliä muutella hallispä&llikk ö Talon seinillä riip- sli"a yksln istuessaan Han aikoi ]o
30 p:nä s s osaston haalille viettä- aina olosuhteitten mukaan pui suurenmiinen murha-asevalikoi ~
mään iltaanne ja katsomaan mitä to- Jos vain vaimot ja tuomarit ottaisi- mai kymmenkinta kivääriä jotka oli- Hengenahdistusta ja Heilia
veri G Saari on valmistanut Kappa- Vat tämänkin seikan onkeensa niin oli- yat aina vaimiiist ladattuna — mah kuumetta poteville vapaasti
leen nimi on: "Huutolaisia" neljä si tämäkin edellä esitetty asia taas ver- Yöllisen kapinan Talle
näytöstä 5 muutosta Katsokaa il- „ yhteiskunnallinen pikkuparan- Tftmä taIo oll '„„ oikea mu8tan M'fi toEäSt Suksia'3
moitusta Toverissa Sitten huomau- nus Eikä tulisi paljoa maksamaan taantumuksen pesä kaiken lahtaris- ai aianhukkaa-
tan vielä että keskiviikon tanssit on Nehän sanovat kodin olevan yhteiskun- koti Taonvald isäntä pojaf paitami™ rtcnTivomrtiS
muutettu lauantai illaksi Siis joka nan perustuksen ja kulmakiven niin emäntä (painoi 110 kiloa) tytär ja kt'h'vau sillä meidjin kustannuksellamme Ei
lauantai-ilta on vanhanmaan tanssit että jotta kun saataisi perheriidat noin yiela hännänhuippuna renkikin 'oli- aTSriVuri' XlJtlk!ZT Ki'%£lt
S s osaston haalilla 9th & Yeslerway yksinkertaisella konstilla katoamaan v t ahdasnvielisiä nerisuomalaisen S1" väliä °"kose heinäkuumetta tai kroonjl-
' i i ii-' diiuasiiiieiibm pci ibuuuiuiaiomi jsU hengenahdistusta (astimia) joka tapauk-
kello 830 nun tottakai sitten olisi rauhallisempaa nyrkkirautakulttuurin i 11 n O i ttamia sensa teidän tulisi pyytää kokeilull meidän
Toveruudella: ' koko yhteiskunnassakin henkisesti pimitettyjä yksilöitä Ei STÄdki 'olJläiiä Äf Sn
Tillie Anderson kuitenkaan kaikki Nuorin pojista ' i ammattinne on jos teitä vaivaa
hengenahdistus tai heiiiakiunne niin meidän
- Nuo porvarilliset "asiantuntijat" o- Walfrid oli täydellinen porvarillinen hoitotapamme vapauttaa teidät siitä
KtttitlSa pitäVlä kaskttja vt kohta Bi„ rohkeita Tulevat mei- jumalankieltäjä ahtaan kirkkourfko iÄÄS SSt
' kejn :0 si]miHe Vaisen äitinsä ltaUhU Ainoa Vika hä- jotka turhaan ovat kokeilleet kaikenlaisia si-
~~ ~ "" 1 ' „ säänhengitvksiä lääkeannoksia opiuuliseko-
Kirj Willenmina Ovat nyt muka keksineet kaksi pa- nessa oli hänen porvarillinen kiihko tuksia höyryjä "patenttisavuja" jne Omal-
i i „_ na talnn Hcttinpn manilma nka iRnmilk la kustaniuiksellamme talidoinme osottaa jo-
Aikakautemme järjettömässä seka- tevaa syytä siihen miksi ei se osuus- natsionansunen mddiimdnKaisomuK kaisde mMn menettelymme lopettaa
sorrossa sentään aina silloin tällöin vi- toiminta oikein menesty tässä maassa sensa kaikki hengityshäiriöt läähätykset ja kaikki
lahtaa joku älynväläyskin ja sellaista Ensimäinen syy on siinä että per- Lyyli Tapola talon palvelijatar oli sZio Utmö
on kerrassaan ihmeenä kohdeltava heen emännät täällä Amerikassa ovat erään naisen yksintehty tyttö ijal- myydellä sivuuttaa päivääkään Kirjoituina
+-k„ 17 ifi„ inll„n[ +-rnx heti ja alkakaa noudattamaan menettelyämme
On nimittäin New Yorkin kaupungin liian tuhlaavaisia ja toinen syy on ro- taan II vanna Kylän Kaunein lyxio — vjVytcemättä Älkää lähettäkö rahaa Vk-
poliisilaitoksessa sellainen koiriitojen tu- ennakkoluulot kaikkien arvostelun mukaan Han o J™
ja muitten senkaltaisten asioitten tuo- Tietysti tässä tarkoitetaan että työ- 11 solakka sinisilmäinen haaveiluun kulujakaan maksaa
mari semmoinen maistraatti joka to-
siaankin omaa harvinaisen etevän jär-
jenjuoksun Hän on ensimäinen kan-
san palveluksessa oleva mies joka on
huomannut että seitsemään kahdek-
aatta-osaan kotiriidoista ovat miehet
syypäitä
Joka nyt on päivänselvä tosiasia
läisemännät ovat haaskaavaisia sillä
mitäs väliä sillä on vaikka rikkaitten
emännät tuhlaisivatkin kun kerran
heillä on mistä tuhlata Mutta on
monta ostosta jonka rikkaan emäntä
pitää välttämättömyytenä ja se onkin
työläis-emännän ostamana ylellisyyt-
tä ja niin ollen tuhlaavaisuutta
taipuva hienotunteinen ruskeatuk
kainen neito kylän tanssijoista ete
vin Hän oli pienestä lapsesta tajun
nut sorronalaisen asemansa ja vaisto
maisesti hän oli omaksunut sosialis
min ainoaksi korkeimmaksi ihanteek
seen
Kylässä oli myöskin muutamia va
I —
VAPAA KOK KUPONKI
1'KOXTIKR ASTUMA CO Kooin 112 l
Niagara and Hudson Sts Tlnffalo N
Send frce trial of your method to: