Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 11, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    :: Organ of the Finnish Working Women in America
ERITAR
1 O V
Thla latua of tha Toveritar oonUlm no artlclet auch at raqulra an afflrmed tranatatton accordlng ta Act of Oat 1Mh 1117
No 41
PAINOS 10256 Tiistaina Lokakuun 11 p— Tuesday October llth
1921— Yhdestoista Vuosik
Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
URHOJEN HA VI) ALLA
Lakit päästä!
Liput puolitiehen alas!
Kerro viimeviestin tuoja
Kerro kuinka kommunaardit
kantoi punalippuansa
kerro heidän taisteluistaan
kerro sankarkuolemansa!
'Nousi urhot
nousi miehet pystypäiset
murtamahan raatajien
orjankahleet jäiset
Kukistamaan rahavallan
valkeet hirmuhallitukset
aukaisemaan vapauden
aamunkirkkaat valon ukset
"Tunnuslauseet:
Ylös joukot sorron alta!
Pajamiehet kuokkamiehet
työlle kaikki valta!
Proletaarein veljesvoimin
nouskoon vapaa valtakunta!
Laatkoon työläisnousuri aika
olemasta pelkkää untal
"Köyhät valtaan!
Ylös tycläistasavalta!
Eespäin eespäin punajoukot
raukka ken ei taistoon malta!"
Kirj J RAGNAR RUSKO
Vuidvtfiu Veljes Uau lioUla
Nämä lauseet rohkeasti
näin he maailman korviin huusi
osoittivat että eessä
tuleva on aika uusi
"Mutta musta
sortovalta vielä riehui—
Yli työläisjoukkoin päiden
surmavimma kiehui
Tuhansilta raatajilta
pyövelit taas puhkoi povet
Taistelijat aatteen jalon
kätki hautain raskaat ovet"
"Haudat huokaa
Kyyneleitä itkee ilta
Nyyhkytykset kentilt' nousee
veren tahraamilta
Raatajia vielä seisoo
luona kalpeen kalman alan
tovereille vannomassa
tulevaisen koston valan"
Lakit päästä!
Liput puolitiehen alas!
Toverini taiston tiellä
joko vannoit kostonvalas?
Joko tjnnet tuonen hajun
pelkäämättä kuolemata
tiedät että käsiis kätkyy
orjainnousun vuosisata?
Kuoriso-lnternationale - Teon Internationale
"Jugend-internationalessa" kirjottaa
toveri Willy Munzenberg seuraavaa:
"Kolmatta Internatlonalea sanotaan
myöskin teon internationaleksl Eroi
tukseksi ja vastakohdaksi vanhalle
toiselle keltaiselle Internationalelle
Toinen Internationale ei ole vapun
päivän viettoa lukuunottamatta mil
loinkaan yrittänyt toteuttaa kaikkien
maitten riistettyjen vakavia vallan
kumouksellisia ja yhtenäisiä toimin
toja Se oli sanarikkaitten resolutioi
den ja julistusten komeiden kongres
sien ja paraadien Internationale vail
la yhteisten toimintojen tahtoa vail
la yhtenäisen teon tahtoa'
Nämä virheet ja viat tämän heik
kouden saivat miljoonat vanhat ja
nuoret proletaarit maailmansodan ai
kana vedellänsä maksaa
Aivan toisin on asian laita Kolman
teen Internationaleen nähden Se on
julistanut kaikille siihen liittyneille
järjestöille ensimmäiseksi käskyksi
kaikkien siihen kuuluvien puolueitten
toiminnan eheän periaatteellisen oh
jelman mukaan ja se pitää suurimpa
na tehtävänään yhteisten kansainvä
listen toimintojen toteuttamista
Ensimmäiset suunnitellut toiminnat
heinäk 24 ja lokak 7 p:nä 1919 eivät
onnistuneet kokonaan Useat järjes
töt saivat julistuksia liian myöhään
Mutta me olemme tov Ziziffin kanssa
täysin yksimielisiä ettei tämä saa
olla minään syynä olla ryhtymättä
uusiin ja tällä kertaa parempiin val
misteluihin kansainvälisten toiminto
jen toteuttamiseksi
Kansainvälisen " köyhälistön yhdis
tys joka vieläkin vahvemmin suorit
taa kansainvälisten toimintojen jär
jestämistä ja joka "teon internationa
len"nimen ansaitsee täydellä syyllä
on Kansainvälinen Nuoriso-internatio-nale
Ja tämä ei ainoastaan siksi
että se jo syksyllä 1915 ensimmäisenä
kansainvälisenä järjestönä loi yhtei
sen kansainvälisen sanomalehden Ju-gend-Internotionale
ja myöhemmin lu
kuisia kaikkien maitten työläisnuori
solle yhteisiä laitoksia kuten kansain
välisen kustantamon kansainvälisen
kirjojen levittäjän vaan ennen kaik
kea siksi että kansainvälisen Bernin
kongressin ajoista 1915 ja suuressa
määrin Berlinin kansainvälisestä kon
gressista 1919 kaikki siihen kuuluvat
järjestöt kaikin voimin vaikuttivat
Nuorisointernationalen päätöksen to
teuttamiseksi kussakin maassa ja ta
vantakaa ottivat osaa yhteisiin kan
sainvälisiin toimintoihin
Nuorisointernaticnalen ensimmäinen
kansainvälinen toiminta alkoi sodan
aikana kun varttuneen työväestön vä
lillä olivat melkein kaikki yhdyssiteet
poikki Tuontuostakin toimeenpani
vat nuorisojärjestöt samanaikuisesti
kaikissa maissa joukkokokouksia tai
läksivät kaduille osoittamaan mieltän
sä saman päämäärän puolesta par
haiden poikiensa vainoja ja vangitse
misia vastaan Karl Liebknechtin van
kilaansulkemista vastaan jne
Mutta varsinaiset kansainväliset toi
minnat joihin vallankin suuret nuori
sojoukot ottivat osaa olivat kansain
väliset nuorisopäivät
Kansainvälisen nuorisopäivän vie
ton päätti Bernin kansainvälinen kon
ferenssi 1915 Esityksen teki Hollan
nin edustajisto siinä päätettiin joka
vuosi samana päivänä toimeenpanna'
vanhempien työläisten myötävaiku
tuksella mielenosoituksia ja -ilmaisuja
militarismia vastaan Kongressi yh
tyi innostuksella esitykseen ja ensim
mäinen sellainen "kansainvälinen nuo
risopäivä" päätettiin pitää lokak 3
p:nä 1915 Berliinissä valittu kan
sainvälinen toimisto ryhtyi kongres
sin jälkeen kaikkiin toimenpitesiin
laatiakseen tehokkaan julistuksen
Ymmärrettävästi täytyi tämän toi
minnan ensisijassa ja ennen kaikkea
kohdistua sotaa vastaan joka raivosi
vapaana kaikissa maissa ja kasasi ruu
miita toisen toisensa piialle Samalla
täytyi toiminnan kohdistua petollisia
sosiaiipatriootteja vastaan joiden
myötävaikutuksella imperialistiset
hallitukset saattoivat lähettää kuolo
maan armeijan toisensa jälkeen
Julistuksessa joiika kansainvälinen
toimisto tuoksi päiväksi antoi sano
taan: "Toverit! Voimakkaasti toimii
kalkissa maissa eräs osa sosialisteja
joka luokkataistelun toiminnan jatka
misella valmistaa kaikkein julmimman
sodan pikaiHta loppua Taistelu vaa
tii kipeästi ja mitä pikimmin apua ja
tukea elleivät hallitukset tovereitten
kaikesta urhoollisuudesta ja uhrautu
vaisuudesta huolimatta voita ja hur
mevcreen pidä uppoaman Inhimillisen
kulttuurin jäännökset Tätä apua tu
lee teidän kaikkien mailien nuorten
sosialistien antaa ankarasti ahdiste
tuille ystävillemme
"Toverit! Sosialistiset nuorisojär
jestöt kaikissa maissa Mo keholtam
me teiiä ilmaisemaan järkkymättömän
tahtonne valtavissa mielenosoituksissa
kaikissa maissa sekä väsymätUi toi
mimaan militarismia vastaan ja sosia
lismin hyväksi Syysk 3 p:nä 191-5
samalla hetkellä tahdomme kcktxn-