Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 04, 1921, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 40
Tiistaina Lokakuun 4 p — Tuesday October 4th
7
— Mutta yt on sekin työ tehty
tehottomaksi jos se kerran on joutu
nut oman hallituksen haltuun Aja
telkaa vain mikä hirvittävä ase se on
vanhoillisen diktaattorihallituksen kä
sissä ensinnäkin julistaa se tieten
kin heti sodan hävittäen maan tasalle
naapurimaan kaupungit Sukupolvi
en työt miljoonat viattomat ihmiset
tuhotaan nopeasti Ja jos täällä yri
tetään vastarintaa niin nyt he voivat
heti kukistaa kapinalliset - meidän
aseellamme Ja meidät tietysti ai
van ensi tilassa teloitetaan
— Minä en ymmärrä
— Mitä me teemme?
— Vielä kauheampaa oli ajatella
että se olisi vihollisten kynsissä Siel
lä on yhtä raaka hallitus — se hävit
täisi yhtä julmasti meidän maamme
Ja noita hirvittäviä seurauksia ei voi
enää estää Minun vuosikausia yötä
päivää kestänyt työni joukkomurhia
vastaan — tulee nyt välillisesti ole
maan syynä ihmiskunnan hirmuisim
paan teurastukseen
Hän vaikeni ikäänkuin tukehtumai
sillaan Sitten hänen katseensa lei
mahti pelottavasti Be kiiti läpitunke
vana miehestä toiseen kun hän jatkoi
harvaan ja raskaasti aivankuin olisi
tahtonut tappaa sanoillaan syyllisen:
— Mutta ajatelkaa sitä petosta
se on ihmiskunnan suurin katalin ri
kos Tämän petoksen tähden teuras
tetaan miljoonia viattomia Eikä yk
sin miehiä vaan naisia horjuvia van
huksia satojatuhansia viattomia pieno
kaisia Oliko se ihminen — joka voi
tuon tehdä ?
Monet pöydällä lepäävät kädet au
kenivat ja vuoroin puristuivat suo
nenvedontapaisesti nyrkkiin — ja ot
silta vierivät suuret hikikarpalot kun
kirkkaat helmet Nuo hirmuiset
sanat putoilivat heidän päälleen ras
kaina kdvilphkareina Vasta vii
meinen lause muutti edes osan hei
dän tuskastaan raivoksi Useat syök
sähtivät seisoalleen ja heidän sanansa
sähisivät huoneessa kuni haavoitetut
käärmeet:
— Ei ihminen — vaan saatana!
— Iankaikkinen helvetti! Tämä
saattaa ihmisen hulluksi!
-- Toverit! — kuului B:n ääni
hiukan tyynempänä kuin toisten —
Me näytämme jokainen siltä kuin
olisimme kidutuspenkissä El mi
nulle ainakaan tuo sietämätön tuska
johdu siitä ajatuksesta että jospa to
verit epäilevät minua! Sillä mitäpä
nyt enää merkitsisi vaikka tässä he
ti tapettaisiin kymmenen viatonta!
Mutta se asia: ettemme enää voi es
fää tuollaista (kamalaa teurastusta
ja toinen tosiasia että maailmassa
on voinut tapahtua noin musta pe
tos — ne saattavat ihmisen suunnil
taan Hän kohotti suuret nyrkkinsä il
maan ja hänen rinnastaan tunkeutui
tuskallinen käheä voihkaisu Ja taas
kuului sekavana ryöppynä tolkutto
mia uhkaavia ja raivokkaita huuto
ja: — Nyt on parasta ampua kuula ot
saansa! — huudahti nuori Julius
— Ensin murskataan se otsa jonka
takana on hautunut noin saastainen
rikos!
— Se on totta
— Mutta kuka sen teki)
— Kamala on ajatella että vain
me sen tiesimme
— Se on siis yksi meistä!
— Yksi meistä on siis — petturi!
— Kuka se on?
Silloin kuului huoneesta aivankuin
haavoitetun pedon karjahdus ja se
nuori jättiläiskokoinen salaliittolai
nen hypähti yhdellä loikkauksella
keskelle lattiaa Hänen lujat ham
paansa kirskuivat kuin toisiinsa sopi
mattomat hammasrattaat moukarin
tapaisten nyrkkien rystyiset vilkkui
vat lumivalkeina ja hänen kalpeat
kasvonsa vääristyivät kun hän jyrisi
matalalla äänellään:
— Kuolema ja kadotus! Tämä on
liian hirveätä — tätä ei voi ihminen
kestää! Meidän täytyy heti paikalla nut Tämä kello soit
tehdä jotakin Kukaan sivullinen taa ihmeellisiä säve
ei ole sitä tietänyt - yksi meistä on ' uCn
siis petturi Me olemme kaikki mat taiteilijat ja te
täällä — tuo maanpiirin suurin kon- voitte nauttia heidän
na on siis tässä huoneessa Ilmoitta
koon hän itsensä! Jos hän pelkää ki
dutusta — niin minä lupaan nyt —
minä vannon kunniani kautta että mi
nut täytyy ennen tappaa kuin häntä minuutin ajan ke-
kidutetaan — vaikkei mikään helve- "enkään arvaamatta
tin tuska riitä sovittamaan yhtä mii- "f1 säveleet tul0"
Joonatta osaa hänen rikoksestaan Teidän ei tarvitse
Mutta elävänä hän ei saa olla hetkeä- tuhlata rahaanne os-
kään — minä menetän ehdottomasti taaksenne kalliita
järkeni jos hän vielä pääsee tästä
huoneesta hengittävänä enempää kuin mi-
Antonius ei puheenvuoronsa jälkeen tään rullia levyjä j
lausunut enää sanaakaan — hänen n e sillä tämä kel-i
lrntaoonoo vain oifrtvi tnVakiun viln lo n Valmistettu1
mm cLLa ocii nit
ronsa jälkeen niin tutkivan terävänä tama musiikki vas-
kuin vivisektorin veitsi Kaikki taa minkä kalliin soitloknneen musiikkia tahansa
näyttivät hänen mielestään viattomft- Tämä kello on tehty puhtaasta pronssista ja silattu paksulla kultakerrok
ta ja kuitenkin täytyi yhden olla se"a- Koska se on erikoisen taidokkaasti valmistettu on se kodissanne to-
Vapaasti — Ihmeellistä Musiikkia — Uusin Keksintö — Vapaasti
Kello Saanut Huomiota Voidessaan Soittaa Maailman Parhainta Musiikkia
Olette hämmästynyt
ja lumottu kuulles
sanne sellaista ih
meellistä musiikkia
mitä on kätketty sii
hen vasta keksittyyn
kelloon joka juuri
on Europasta saapu-
soitostaan vain ve
tämällä kelloa ja pai
namalla napista Se
soit taa valikoituja
kappaleita miltei 20
dellinen taideteos Kellon sisusta on niin taidokkaasti valmistettu että se
UCIOU1 OJJllilCll 1UU 'C"V + q D m ö 1 1 inni m I n b„ln „Haa„ o„i l„„„o0„„ „ll„t
suurempaa tuskaa siitä että joku Soittomekanismi on asetettu kellon alaosaan mikä estää laitteeseen pölyn
hänen tovereistaan voi noin julmasti laskeutumisen ja tekee mahdolliseksi äänen kirkkaana ja miellyttävänä py-
niiytellä
(Jatk)
symisen
Tämä kello joka on näin arvokas jokaiselle ei ole ainoastaan tarkka ajan
pitäjä vaan myöskin erinomainen soittokone
Se on hyvinkin $1800 arvoinen vaikkakin meidän hintamme tämftn kuun
aikana on ainoastaan $650 25 vuoden takauksen kanssa Käyttäkää heti hy
väksenne tätä tarjoustamme sillä hinta tulee myöhemmin olemaan $1800
Leikatkaa irti tämä ilmotus kirjottakaa nimenne ja osotteenne siihen SEL
VÄSTI ja lähettäkää se meille postitse liittäen kirjeen mukana 50c lähetys
kustannuksien osittaiseksi korvaukseksi Lopun voitte maksaa kun kello on
saapunut teille — Pitäkää sitä kymmenen päivää kokeilla ja jos ette sitte ole
TACOMA WASH
Puhuja tulee
Toveri Kalle Korhonen puhuu 6
p:nä lokakuuta kello 8 illalla tanska
laisten haalilla 1533 Tacoma Ave
Kaikki mukaan silla ouhuia on
meille uusi tilaisuus on siis erikoinen siinen tyytyväinen niin annamme teille rahanne takaisin Kirjottakaa tänään
ja sisäänpääsy on vapaa UNION SALES COMPANY Dept 84 673 W Madison St Chicago III
Tuo
— — — i -! - kassan kartuttamiseksi Valittiin ko- QUINCY MASS
HOQUIAM WASH mitea joka toimii asian edistämiseksi Muutamat viileät päivät ovat luo-
Kun tulin virallisesti valituksi tähän Ja maa Kf'PPaeen Ja Iai"aa 8en navt- neet huomattavaa vilkkautta osastotoi-
tehtävään niin aion täyttää velvolji
suuteni En säikähdä vaikka kirjet
täni hieman joskus karsittaisiinkin tu
len kuitenkin esiintymään kerran kuu
kaudessa lehtemme Toverittaren pals
toilla Olen aina tavannut olla har
mitettu kun on laiska kirjeenvaihtajat
kun eivät tärkeimpfäkään hommia
muista lehteen kirjoittaa Ompelu
seuran hommista enempi kuin myyjäi
sistäkään ei ole mitään muistettu mai
nita ja kuitenkin on meillä ollut kaksi
kin kirjeenvaihtajaa Samoin on u
nohdettu puhua lasten kesäkoulusta ja
heidän iltamistaan ja niiden menesty
misestä Paljon muita toimia ja asi
oita on aivan sivuutettu joista kyllä
olisi sopinut mainita Eipä sillä et
teikö sivusta voitaisi kirjoittaa vaikka ganoj
ei ollakaan virallisesti määrätty uutis
ten kirjoittajaksi mutta häneltä sitä
kuitenkin odotetaan joka sen on toi
mekseen varsinaisesti saanut
Niin on vain mennyt tämäkin kesä
eikä kuumuudesta täällä ole lainkaan
tarvinnut kärsiä Kun ei talven kyl
myyttä tarvitseisi tuntea niin olisi sc
silloin allright
Viittä nuorta miestä joiden ikä
vaihtelee noin 16 — 24 syytetään nuor
ten tyttöjen kanssa luvattomasta seu
rustelemisesta iltasin ja myöhään yö
hön saakka Saavat siitä lystistä is
tua kauntin linnassa 3 0 päivää Oli
sinpa ollut heidän tuomarinaan niin
varmaan olisivat siellä istuneet hie
man kauemmin Tytöt kun olivat ai
noastaan 12 — 17 ikäisiä Osa tytöis
tä tullaan lähettämään Wash tyttöjen
kasvatuslaitokseen
Ompeluseuran naiset päättivät ko
kouksessaan panna toimeen iltamat
tämölle Valituksi tulivat Ida Vartio
Bertta Faavila ja Hilma Palo jotka
tietysti innolla toimivat kuten ennen
kin E M
TOIVOLA MICH
Tervehdys Toverittaren lukijoille
täältä Toivolan farmikontrilta Pää
tin piirtää Toverittareen jonkun sa
nan koska el täältä ole näkynyt leh
dissä juuri mitään
Kyllä sitä täälläkin eletään pikku
hiljaa vaan eihän se farmari jouda leh
tiin kirjoittamaan sitä vähemmän lu
kemaan niin lausui eräskin porvari
lehden kannattaja farmarin imisis
kun kauppasin Toveritarta hänelle
et sitä jouda lukemaan ja il
lalla kuin on työstä päässyt niin on
niin väsyksissä ettei voi eikä haluta
lukea muuta kuin sitä uskovaisten
lehteä oka sielua virkistää että jak
saa sitten taas aamulla alkaa päivän
raadannan Siinähän sitä on mitä ih
minen tarvitsee Se on ikävä asia
että on ihmisiä jotka ovat niin vä
hään tyytyväisiä
Niin syksy tekee tuloaan täälläkin
Lehti on jo kokolaina kellastunut
vaan silti on ollut sievät ilmat Kui
vuus tahtoo tehdä haittaa maanvilje
lijöille täälläkin vaikka tämä on niin
ison Superior järven rannalla että vet
tä olisi vaan sitä on silti vaikea saa
da maata kastelemaan kun ei sada
Niin enköhän lopeta tällä kertaa
Pätsäri
mintaamme Onpa jo suunniteltu val
miiksi seuraavan talven toiminta osa
puilleen 18 p:na osaston kokouksessa vel
voitettiin johtokunta ilmoittamaan näy
telmäseuran johtajan ja taloudenhoi
tajan paikan osaston jäsenten haetta
vaksi hyväksyttiin agitatsionikomite
an alullepanema homma lauluseuran
perustamisesta valittiin pari toveritar
ta nuorisoliiton ohjaajiksi y m vä
hemmän tärkeitä asioita mentiin läpi
samassa tarkotuksessa Samoin agit ko
mitea on ollut vilkkaassa toiminnassa
on nim hommassa perustaa lukuren
gas ja puhujaseura osastoon samoin
on ihanneliittotyö pantu alulle Siis
eipä tarvitse muta kuin innostuvaa
ja uhrautuvaa joukkoa kaikissa näis
sä tehtävissä toimimaan Ikävintä
vaan on että yhdet ja samat henkilöt
joutuvat melkein poikkeuksetta toimi
maan jokaisessa hommassa suurimman
osan jäsenistöstä ollen joutilaana Toi
vottavasti jokaiselle pitäisi olla niin
paljon osastoon yhytyessään velvolli
suuden tuntoa että joitain pikku teh
täviä ei pelkäisi ja todellisuudessa
pitäisi meidän jokaisen karaistua sik
si joukoksi joka oman yksityisen hy
vinvointinsa uhraa ja unhottaa suurta
asiaamme palvellessa
Äskettäin kuoli Norford kauntin
keuhkotauti parantolassa Braint rees
sä kaksi nuorta työläistoveritarta nim
Lempi Mustonen ja Elina Tamminen
Kumpainenkin jo vuosia sairasti tuo
ta köyhälistön hivuttavaa tautia päät
tyen elämä ennenaikaisesti tuonen tum-
' maan syleilyyn Lähinnä jäi heitä
Kenelle ei vielä tule Toveritar
kumpaakin suremaan mies ja yksi lap-
tilatkoon sen heti! s l