Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 04, 1921, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 40
Naiset teollisuudessa
Nainen el ole meidän päivinämme
mikään kodinkoni päättäen hallituk-
sen tiedonannoista joista ilmenee et-
tä tässä maassa on 2400000 naista
allamerkityssä teollisuuden palveluk
sessa Noin puolet tästä summasta
on alaikäisiä tyttöjä 14 — 16 vuoden
välillä
matauuTlted™ai„onkruran vudeTi Shaljapinin kehoitus kaikille tuhanteen Ryntäyksen aikana olemme huomanneet että
1916 jälkeen on kohonnut seuraavas- Maailmankuulu venäläinen laulaja asiamiehet tekevät tehtävänsä kiitettävällä tavalla Mutta on
ti: Fi°dor shaijapin on lähettänyt seu- paljon paikkakuntia joissa ei vielä ole järjestetty asiamiehiä
Rauta ja terästeollisuudessa 4o ™™ " kaikkien ma"- ja siellä tulisi tilaajain pitää huoli itsensä lehden uudistukses-
KakwoeS!8UUde888 200 PUU" "s ""i Tifiii Wo 891-ta Eikä ainoastaan oman lehtensä uudistuksesta vaan
sodan ajaiia joutui naisia yleensä 92- iuuri 8iihen aikaan jolloin koiee- myöskin hankkia uusia tilauksia sellaisilta tuttaviltaan ja naa-
teoiiisuuden palvelukseen huomatta- raivosi Volgan variiia ja Kauka- pureiltaan joille ei vielä tule Toveritarta Tällainen velvolli-
va määrä jälkeen sodan on jossain iassa' Minä painin koieeraa Ba- suus jäpi jokaiselle sosialistisen lehden lukijalle huolimatta
määrin naistyöläisiä vähennetty (ver- kuun 8vuotia8 pidiu it Siitä Vaikka pyritäänkin järjestämään ja On j'0 järjestetty ku
rattuna yleiseen työssä olevaan Iu- ulln s'l0'n i o-vuotias ja piam r-7 J J J 1 J J
kumäärään) mutta vieläkään ei voi- eä" i° pemmän aikaa "itsenäuna takuinkin kumea ja tehoisa asiamiesverkko On muistettava
tane' sanoa että naiset ovat vain henkilönä" Totuin kaikkiin mahdoin- että sosialistisen tietoisuuden levittäminen ei käy liikaa nope-
"iperhettä ja kotia" varten kuten ka- siin puutteisiin jotka tavallisesti tule- astj Vaikka nyt jo jokainen työläinen olisi ' lehtemme lukija
pitaiistiiuoM' kauniit sainat tapaa- vat näitten "f ™!"en siis jokainen Toverittaren lukija auttamaan asiamiehiämme
nriyöttömyys on ääretön joka J TOVERITTAREN TILAUSTEN HANKINNASSA ON
a ™S tai W' tt VERRATTOMANA APUNA ERIKOINEN KIRJAPALKIN-
maa hyvyyttä kun teollisuudessa työs- Mutta erästä kärsimystä tuolta vuo- JQ JONKA ANNAMME JOKAISESTA KOKO VUOSI
kennelleet miehetkin nimittäin työt- M en unohda milloinkaan nm nai- HERRAN UUDESTA-JA UUDISTUS TILAUKSESTA Ti-
SSf Näi~n efTymäfsnai- Itt — -"ota oyZ laus palkkiona annamme Toverittaren nykyisen toimittajan
nen joutaisi lepäämään myöskään yävää" vastaan Helmi Mattsonin kirjoittaman runoteoksen VAPAUTTA
taisteltaessa työväen oikeuksien puo- Turhaan etsin työtä tuossa vieraas- VARROTESSA Kirjan arvo yksin olisi jo 75 senttiä jos sitä
„„ sa kauPu"?issa- Aika kuui päivä' rahalla myytäisiin mutta kyseessä olevan runoteoksen omis-
sSvrttrkart' : tajaksi Pääsee ainoastaan sillä ehdolla että tilaa Toveritta-
että anova käsi oli Karjalastakin muut herkut riippuivat erilaisten puo- ren vuodeksi ei mitenkään muuten
Amerikaan ulotettava Meistä Ame- tien ikkunoina ja tuoreen leivän näi- Tämä on parhain tarjous Toverittaren lukijoille mitä kos-
rikan suomalaisista työläisistä riip- kääkiihoittava tuoksu joka saattaisi olemme olleet tilaisuudessa tarjoamaan! Toveritar on
IZJTTTZZvTrZ tehdä huiiun tunkeutui leipäpuodeis- sosialistisen kantansa ja vaihtelevan sekä pirteän si-
raatajat saavat jatkuvaa rotiKeutta ta olivat risaiset taskuni rikki enka f
ja innostusta taistelussaan Meidän voinut ostaa edes uivänhiventä saltonsa kautta saavuttanut laajan lukijakuntansa jakarnatto
pienikin apumme on oieva heiiie roh- _ Kerjätä en voinut olin jotain jo- man suosion ja sen lisäksi vielä erikois palkkiona kirjan jossa
kaisevana soiidarisuuden osotuksena a eati minut siitä — minä häpesin runokielellä tulkitaan meitä ennen eläneen- ja tämänpäiväi
Toverit kerätkää vaate- kenkä Koetin nukkua niin paljon kuin mah- sen maajiman proletariaatin kokemuksia ja tunteita yhäti jar-eiintarve-
y m paketteja Karjalaan doiiisa Se oh anoa pelastu naian luokkataistelussa Tätä tarjousta ei pidä kenenkään
lähetettäväksi Kerätkäämme niin sietämättömistä tuskista J f
paijo että saamme New Yorkista Ja nyt näinä päivinä jolloin nälkä Toverittaren lukijan jattaa käyttämättä hyväkseen
Karjalaan oman avustuslaivan vierailee miljoonien ihmisten luona Tilatkaa Toveritarta ja uudistakaa entiset tilauksenne
Saammehan me niin paljo tavaraa palautan mieleeni varhaisemmat ikävät Tilaukset 011 lähetettävä Seuraavasti : KeskipiirisSä TyÖ
kokoon jos todella kaikki teemme ykn8aa sydäntani hdistaa se- miehen konttoriin Idässä Eteenpäin konttoriin Canadassa
parhaamme "TtävTmuistakaa ettei nälkä ai- Vapauden konttoriin ja Lännellä suoraan Toverittaren kont
eh työväenjärjestöille osuuskau- kärsimyksiä se toriin Box 99 Astoria Oregon
poille y m on lähetetty kopio tasta ' ' °
vahingoittaa myöskin sielua Apuun! —
kirjelmästä toivomuksella etta ryh- °
dytään heti AUTTAMAAN Koetta- Avu8lakaa nälkäänäkeviä ihmisia ka- osoittaai milen najnen orro8ta Mutta missä löytää pakolainen läm-
kaa toverit siis kaikkialla avustaa läjäytettävissä olevin keinonl vapauduttu0an uskaltaa ja omaa oikeu- Pöisen lieden missä Jaetaan viimei-
tätä keräystä Järjestäkää paikka- W1 den henkilökohtaiseen yhteiskunnain- nen leivänkannikka niUkäisten kans-
kunnillenne komiteoita jotka huoleh- n 7777 7 een työhön johon jokainen nainen sa missä löytyy aina jokin vaatekap-
tivat keräyksestä ja tavaroitten New Roland Holstin kirje pietarilai- on yhtä oikeutettu kuin mieskin Pile kokonaan alastoman verhoksi?
Yorkiin lähettämisestä Komiteoitten sille työläisnaisille Selostukset siitä mitä Venäjällä teh- Teidän luonanne te koko maailman
sihteerit saavat Karjalan Toimistol- Kansainvälisessä kommunistinaisten dään naisien ja lapsien hyväksi ovat työtätekevät äidilliset naiset !
ta osotteen jolla tavarat voi lähet- kongressissa Moskovassa ollut tunnet- sitä mitä Venäjällä tekevät itse työ- Venäjällä ei häitä kolkuta vain Ovil-
tää Ne yksityiset toverit joilla ei tu hollantilainen kirjailija Rolland- läisnaiset selostukset tästä uudesta it- Ie Venäjällä on nälkä ja kurjuus ras-
ole tilaisuutta lähettää lahjojaan tä- Holst on kirjoittanut tervehdyksen pie- senäisestä sankarillisesta toimeliaisuu- kaana retkahtanut talonpoikain ma-
män järjestyksen perusteella voivat tarilaisille työläisnaisille jossa lausuu: desta tulevat tekemään suurenmoisen jäin ja työläisten hökkeleiden ylle
pikkupaketit lähettää osotteella: Y Rakkaat toverit 1 vaikutuksen meidän naisiimme ja pa- Sen hirvittävä vitsaus kohtaa 25 mii-
Halonen 771 39 st Brooklyn N Y Vallankumouksen alusta lähtien kottavat heitä heräämään vuosisatai- jconaa ihmistä 6 ja puolta miljoonaa
Isommista lähetyksistä on tiedustel- meidän pieni ryhmämme taistelevia sesta unestaan lasta
tava lähemmin Ne toverit taas jot- kommunistinaisia on Hollannissa seu- NVt kun minulla itselläni on ollut Mikäli olette lukutaitoisia työtäte
ka haluavat lähettää elintarve- y m rannut palavalla mieltymyksellä ve- tilaisuus tulla vakuutetuksi tästä iha- kevät vaimot kautta maailman sikäli
lahjotukset rahassa voivat lähettää näläisten naistoverien itsenäistä työs- nasta alVn- tarmon ja kyvyn voimien lukekaa viimeisestä sanomaiehtipa
rahaeränsä osotteella: Y Halonen kentelyä ja ensisijassa työläisnaisten kukkimisesta työläisnaisten keskuudes- perien riekaleesta kuvauksia Venäjän
110 W 40 St Room 506 New York toimintaa punaisessa Pietarissa josta sa- Venäjällä kun minun uskoni nai- nälkäänäkeväin hädästä
N Y New Yorkissa on tilaisuus OS- on tullut koko maailman proletariaa- ?en täydelliseen vapauttamiseen prole- Huomatkaamme että taivas on kai
taa sekä elintarpeita kenkiä että tille vallankumouksen symbooli tariaatin diktatuurin kautta lujittui ken aiheuttaja ankara sateeton ty
vaatetavaraa päivän halvimmilla hin- Meidän maassamme ovat kaikki työ- ryhtyessäni tyohon tulen voimakkaan- [y kuten se tänä kesänä on Ollut
nollla läisnaiset vielä kahdenlaisen orjuuden mln a ahkerammin kuin koskaan en Ottakaamme huomioomme että vi-
Karialan toverit tarvitsevat nyt pi- painostamina: porvariston yhteiskun- "en nera amaan työläisnaisia vanan- hantayttamat massaavat kullan ja ra
ivarjaian loveni tarvitsevat yt pi _ uJ"_ _!"_::_:_ kumoukse hseen tieto suuteen ia oa a- h VärirUviät mioilon oatas Viihiro
Karjalan toverit tarviisevai iiyt p-
kaista apua Näyttäkäämme toverit
kaikkialla etta osaamme nayttaa
TEON solidarisuutta Tavaralähe-
tyksistä y m sen yhteydessä Ole-
vista asioista saa lähempiä tietoja
kirjottamalla osotteella: Karelian
Bureau 110 W 40 st New York
City
Toveritervehdyksin
Karjalan Toimisto
Tiistaina Lokakuun 4 p
lesta' vallankumouksen jouduttami-
seksi silla kaikki tilanteet huonot Ja
hyvUt_ koskevat yhtä klpeästi tvöläls
lmista miestäkin
ULKOMAILTA
Hed„n „ „
"
ahdas heidän toivo-
muksensa eivät ulotu sen pitemmälle
-t u_: :„
on äärimmäisen anaas neiaan ioivo-
on
kerjäläiset ja huolet vähe-
Venäj-än valiankumous on avannut
uuje]ieen toiveet koko maäilman kär-
sivien joukkojen niin naisten kuin
miestenkin vapautumisesta Ensimäi-
sen kerran me voimme propakanda-
— Tuesday October 4th
f
Liikkeenhoitajan Nurkka
TOVERITTAREN
Nykyisen Toverittaren levitysryntäyksen päämääränä
011 Siidi Toverittaren tilaaiamnärn Irnlinamaan viiAntnista
kumoukaeiiiseen tieoisuuteen ja pala-
vala „ tvöskentelemään orva-
valla mn°Ha työskentelemään porva-
riston voimien tuhoamiseksi
—
riston voimien tuhoamisek
Kolmannen Internationalen
naissihteeristön julistus
"Elämämme on nälkäelämää te
kuulette hädän luisten sormien koi-
kuttavan ovellenne: sairaus ja nuo-
let astuvat jokapäiväisillä vieraina
matalan kynnyksen yli
f
5
TILAAJILLE
han kärkkyjät mielien estää kiihke-
a u=n„ „M™v„tÄn
än sosialistisen omtisrakennlustyön
ovat kieltäneet vallankumouksellisel-
ta Venälältä kaiken avun eivät an-
taneet vasaroita eivätkä nauloja ei
auroja eikä vetureita eivät lähettä
neet kemikalioita eivätkä kirjoja
Voimme oikeudella ja kohtuudella
väittää että riistäjät kaikkien mai-
den kapitalistit ovat syypäät Venä
jän hirvittävään hätään syypäitä sii-