Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 04, 1921, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Lokakuun 4 p— Tuesday October 4th
No 40
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten tySlaisnailten
äänenkannattaja ilmestyy Aatoriaiu
Ore joka tiistai The Western Work
men's Pubi Society 'n kustantamana
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin:
II vuosikerta $175 Puoli vuotta $100
Canadaan ja Suomeen:
II vuosikerta $200 Puoli vuotta $113
TOVERITAR
Box 99 Astoria Ore
Entered as second-class matter July
ISth 1911 at the Post Office at
Astoria Oregon under the Act of
March 3rd 1879
S
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
Bubscription rates in the United Statai
One year $175 — 6 months $100
IN CANADA:
Dno year $200 — 6 months $111
Toimitus:
HELMI MATTSON
B° 99 Astoria Ora
KIRJEENVAIHTAJILLE
Kaikki ne henkilöt jotka lehteen
kirjottavat lähettäkööt nimensä ja o
solteensa täydellisesti toimituksen tie
toon Tästä on ennenkin huomautet
tu mutta nyt taas ovat jotkut kirjot
tojat sen seikan unohtaneet
trnmmtmtmtttutmmamttmtatt
Kuva maailman rikkaimmas
ta maasta
Bostonissa syyskuulla
Työttömiä työläisiä asetettiin myy
täväksi Bostonin torille He olivat rii
suttuina vyötäisiin saakka kuten en
nen orjat markkinoilla Työläiset il
moittavat halunsa työhön seisomalla
tuhatlukuisen ihmisjoukon edessä val
miina tekemään mitä tvötä tahansa
enmmän tarjoavalle "Työttömyyden
kadonneet lampaat" kutsui heitä Ur
ban Ledoux ihmisystävä joka ava
si "Työttömäin kirkon" Hän joh
datti viisikymmentä työläistä Bosto
nin torille toivossa löytää työ ja ko
ti näille yhteiskunnan murjomille
Hän piti puolustuspuheen ja kertoi
kansalle näiden onnettomien elämän
tarinat kuten William Llnlrf rrri
son piti puolustuspuheen orjille 70
vuotta sitten Hän selitti kansalle
että nämä työläiset ovat hyviä kan
salaisia ainoastaan työttömiä ia siitä
syystä myytävänä Ledouxin työ ei
kuitenkaan tullut palkituksi Ei yk
sikään niistä kolmesta jotka olivat
tarjolla saaneet työtä Kansanjoukko
tarjosi apuaan lupaamalla huoltaa vii
kon tahi kaksi jolla ajalla nämä voisi
vat etsiä työtä
Heidän johtajansa safcoi: "Olen
esittänyt heidän rehelliset aikomuk
sensa ja 'kurjan tilansa yleisön tie-
KARJALAN KANSA
HÄDÄSSÄ
Venäjän kato synnyttänyt hä
tää myöskin Punaisessa
1 Karjalassa
Vastuunalainen Neuvosto-Karjalan
loimimies tov Niilo T Virtanen on
lähettänyt Karjalan nykyisestä tilan
teesta kuvauksen jossa m m sano
taan seuraavaa:
Viime talvena ja keväänä oli näl
kätilanne nuoressa valtakunnassam
me ankara Pohjois-Karjalan saloil
la paljastuivat petäjät Karjalan lei
päpuut Pettua puri puutteeseen ja
kärsimiseen tottunut kansa Mutta
jotenkuten metsätyöt silloin vielä su
juivat Kemin kihlakunnassa ne ylit
tivät säädetyn määrän Muissa kih
lakunnissa jäivät alle siitä mutta
menivät kumminkin jotenkuten tyy
dyttävästi Keväällä tuli kaikkialla Venäjällä
hyvin suoritetuksi säädetyt kylvöt
Karjalassakin ennättivät siemenmie
het ajallaan kaukaisitnpaankin peruk
kaan Jokainen peltotilkku pantiin
viljelykselle Jäätiin niin odottamaan
saloa Tehtiin laskelmia ja arvioita
tulevasta touosta Yleensäkin uskot
tiin: Jo väistyy nälkä ja kurjuus
Neuvos to-Venäjältä
Mutta piakkoin alkoivat huhut
Neuvosto-Venäjän joillakin alueilla
vallitsevasta kuivuudesta huonon sa
don enteestä kierrellä väestön kes
kuudessa ensin hiljaisina ja hiipi
vinä mutta sittemmin yhä todelli
semman luontoisina Ja entinen
nälkä samaan aikaan yhä kiihtyi
Tavallinen kansalaisnorma (ruoka
ja elintarveosuus) Karjalassa" oli
aulaa jauhoja viikossa ja lisäksi 7
naulaa kuukaudessa työkortilla Tou
koliesäkuun vaihteessa tämä aleni
ja muuttui kahteen naulaan kauroja
viikossa ja lisäosuuden saanti työ
kortilla keskeytettiin Työläisille
jotka 'olivat tuottavassa työssä ja
vastuunalaisille virkailijoille tosin
ummttuutmmmtmtmnmttniiitiiiKH
vielä riitti enemmän mutta niukke
ni heiltäkin Sitäpaitsi joskus sat
tui etteivät työläiset voineet saada
heille kuuluvia normeja Vienanme
ren rannikoilla ja kesäkuulla olivat
monet seudut ilman leipää
Paremman toivonsa elettiin kum
minkin jotenkuten
Mutta edessä ei ollut parempaa
vaan pahempaa
Viralliset julistukset levisivät sit
ten äkkiä kautta koko maan ker
toen siitä Venäjää kohdanneesta kau
heasta kadosta! Täydellinen kato
Volgan viljarikkailla varsilla alueel
la jossa asuu kymmeniä miljoonia
ihmisiä kato jonka kauhujen ver
taista ei ole nähty kolmeenkymme
neen vuoteen (1891)
Karjalassa kyllä näytti tulevan hy
vä sato sillä siellä ei kuivuus vai
vannut päinvastoin satoi melkeinpä
liikaa Oman vuodentulon toivo ei
kuitenkaan pystynyt paljon karja
laisia rauhottamaan sillä jokainen
sen tiesi että Karjala ei elä omalla
viljasadollaan Nyt kadon runtele
milta Venäjän viljaseuduilta on aina
ennen Karjalaan leivän lisää saatu
Kova kohtalo on myös yhteinen Kar
jalalle Kun toivokin petti niin eipä auta
ihmetellä jos jo kauan puutetta kär
sineitten mielet jäntereetkin alkoivat
herpaantua Karjalassa alkoivat työ
paikat jäädä seisomaan yksi toisensa
perään
Niinpä Petroskoin kaupungissa ole
va suuri Onegan konepaja jossa kor
jattiin vetureja sekä tulitikkutehdas
jaivat heinäkuun alussa seisomaan
Myös suomalaisella työvoimalla käyn
tiin saatu pienempi korjauskonepaja
on vaarassa pysähtyä ja samoin kaik
ki muut pienetkin yritykset On
ruuan puute
Samasta syystä myös keväiset ja
kesäiset tukinuitot Pohjois-Karjalas-sa
osaksi myöhästyivät osaksi jäivät
kokonaan tekemättä Sellainen on
tilanne
Edessä-olevana satokautena tuskin
ollenkaan voitanee saada Karjalaan
tiljaa muualta Venäjältä Karjalan
toon Sitten hän sanoi että nämä
myyjäiset tulevat jatkumaan päivit
täin vähintäin viikon ajan
Ledoux ja hänen miehensä eväs
nassakat käsissään tulivat torille va
jasta missä hän oli ruokkinut satola
työttömiä Silläaikaa kun he söivät
kutsui Ledoux vapaehtoisia tarjoutu
jia huutokaupalla myytäväksi Kah
deksan miestä astui esille niistä kak
si maailman sadan veteraaneja U
seilla heistä oli kengät ja vaatteet hy
vin kuluneita
Jokaiselta erikseen kysyttiin kuin
ka kauan on ollut työttömänä ruuat-
ta ja suojatta Ensimäinen sanoi ol
leensa työtönnä jo vuoden ja toinen
kerto 1 syöneensä ainoastaan pari
kertaa viikossa kuuden kuukauden
työttömänä oloajajlaan Etualalla
seisova mies — James Ferris — sa
noi palvelleensa neljä vuotta armei
jassa Hänet kutsuttiin myymäpai
kalle Hän riisui vyötäisiin saakka ja
Ledouxin johtamana esitti armeijas
sa oppimansa voimistelutemput näyt
tääkseen miten voimalihaksensa oli
vat kehittyneet
Kysyttiin tarjouksia
"Tämä on yksi niitä miehiä joita
käytettiin sodassa Mitä teette hä
nelle nyt? Kuinka paljon tarjoatte
saadaksenne tämän miehen viikoksi
palvelukseenne ymmärryksellä että
hän saa ruuan ja suojan luonanne"?
iiiiiiiiiiuimwwtmnmTtTmtti
kysyi huutokauppaa johtava mios
Tarjouksia tehtiin mutta kun tarjoo
jat kutsuttiin paikalle olivat ne pöt
kineet tiehensä Ferris julistettiin tä
ten tarjousta vaille jääneeksi
Tuotiin esille koira
Tarjottiin siitä viisi dollaria eh
dolla että se palautetaan takaisin
"Työttömäin kirkkoon" vahdiksi
Josef Mitchel neekeri tuotiin sen
jälkeen esille Hänen kenkänsä oli
vat ilman pohjia ja vaatteensa aivan
riekaleiset Vastatessaan Ledouxin
kysymykseen sanoi hän olleensa ko
konaisia päiviäkin ilman ruokaa niinä
kuutena taukautena jolloin hän oli
ollut työttömänä
Tarjouksia ei kuulunut
Vasaramies kysyi olisiko joukos
sa halukkaita antamaan hänelle edes
ruokaa ja suojaa viikoksi palkasta
puhumattakaan
Mrs Annie Jackson tarjoutui otta
maan Mitchel'in huostaansa viikoksi
tai kahdeksi
John Farley G A R nappia kanta
va mies lahjoitti dollarin eräs mies
lupasi puvun ja kolmas pisti pari dol
laria sanoen: "Ostakaa pojille her
neitä" Sellainen on nykypäivien raatajien
kohtalo tässä ihanuuden ja "hyvin
voinnin" maassa
Ajatelkaa työläisnaiset
tttfrrrtt
oma sato taas vaikka talonpojat
kuinka tasaisesti jakaisivat viljansa
muitten väestöryhmien kesken tulisi
riitämään Karjalan koko väestölle
korkeintaan noin 4:ksi kuukaudeksi
Sitten se loppuisi kaikilta Kana
lan teollisuus- ja kaupunkiväestölle
on siis saatava viljaa muualta ja si
tä on saatava pian
On nimittäin vielä muistettava et
tä viljan niukkuuden vallitessa ta
lonpojat eivät mielellään muille väes
töryhmille luovuta sitä osaa viljas
taan jonka he tietävät neljän kuu
kauden kuluttua tarvitsevansa omak
si elatuksekseen Toista tietenkin
olisi jos heidän satonsa olisi niin
runsas että heille jäisi siitä vuosit
taista ylijäämää Viljan saantia ta
lonpojilta vaikeuttaa Karjalassa vie
lä se kun vastikkeeksi ei talonpojille
nyt voida antaa heille tarpeellisia
teollisuuden tuotteita
Ylläolevan kuvauksen synkkyydes
tä huolimatta ei kumminkaan tilan
netta Karjalassj vielä tarvitse pitää
toivottomana mutta vaatii vallitse
van rappion parantaminen aivan eri
koisen tarmokkaita toimenpiteitä se
kä sisältä että ulkoa päin
Muissa maissa olevien toverien so
lidarisuudesta odotetaan Karjalassa
kin paljon Työväen luokkavoiman
kasvamisen vaikutuksesta toivotaan
päästävän luonnollisiin suhteisiin ul
komaiden kanssa myymään sinne
puutavaroita joita on runsaat varas
tot valmiina ja ostamaan sieltä elin
tapeita (Suomessa on kyllä pari
sen kuukauden ajan jo toiminut kak
si Karjalan kauppavaltuutettua mut
ta heidän toimintansa Suomen nykyi
sessä maaperässä on rauennut mel
kein tyhjiin Tähän mennessä (11
p elok) on Suomesta saapunut Pet
roskoihin 2 vaunulastia papuja kai
kenkaikkiaan Ruotsin nykyinen hal
litus taas on kieltänyt maahan pääs
tämästä tarpeellista kaupnaedusta-
jistoa jonka Karjala aikoi jo kesäl
lä sinne lähettää Samanaikaisesti
Ruotsin poliisi ja porvarillinen sano
malehdistö kuten mikäli Suomen
ohranan liittolaiset vainoovat maas
saan olevia suomalaisia kommuniste
ja jopa senkin vuoksi jos epäilevät
heidän olleen mukana toiminnassa
jonka tarkotuksena on ollut auttaa
Karjalaa vapautumaan maahan hyö
känneistä vallottajista)
Mutta ennenkuin ulkomaakaupasta
apu ennättää on pakko vedota tove
rien välittömään apuun
Suomen ja Skandinavian työläiset
sekä Amerikan suomalaiset! Jos
voitte auttaa Neuvosto-Karjalaa niin
autatte Neuvosto-Venäjän sitä kolk
kaa mikä on itseänne lähinnä
Amerikassa pantakoon toistaiseksi
syrjään kaikki muut Karjalan autta
miseksi suunnitellut keräykset ja kes
kitettäköön niihin käytetty voima
Karjalan Työkansan Kommuunille
1 leipäavunantamiseen sekä
2 vaatteiden ja jalkineiden hank
kimiseen Sillä ne ovat töitten käyn
tiin saattamiselle melkein yhtä tär
keitä kuin leipäs
Tervetulleita ovat kaikellaiset
vaatteet Alusvaatteet villapaidat
päällysvaatteet jne ja kaikellaiset
kengät ja sukat Uusiä sellaisia teli
lä ei tietysti ole toisille annettavaksi
ettekä paljo voi ostaa mutta pankaa
toimeen laajasuuntainen vanhain' sel
laisten keräys Meille kelpaa van
hatkin Vanhat tavarat olisivat kui
tenkin ennen Karjalaan lähettämistä
pestävät ja korjattavat sillä saippuaa
meillä ei ole neuloja meillä ei ole
lankaa meillä ei ole nahkaa suuta
rin työkaluja ja lisätarpeita meillä
ei ole Meillä ei ole mitään! Meille
kelpaa kalkki jalkarättejä myöten
Neuvosto-Karjala tarvitsee nyt
apua Toverit! Auttakaa jos voit
te! Jauhoja Amerikan läskiä vaattei
ta jalkineita pian Karjalaan!
+ + +
Toverit kaikkialla! Ylläoleva Kar
jalan kirjelmä puhuu selvää peittele
mätöntä kieltä Nyt on tosi kysy
myksessä! Karjalan raatajat eivät
ole vaivojaan valittaneet Nyt tuli
Venäjän kauhea kato Se koski niin