Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 04, 1921, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 40
Tiistaina Lokakuun 4 p — Tuesday October 4th
3
new york n y me kuitenkin lyhyeti kertoa hommia- Viimeisin Ihme Keksintö Maailmassa Soittokoneiden Alalla !
D„is„„„tri rynit(ir a-at™ vln 'a™i kun vaan olisi innostusta ja
railunäytäntönä 18 p:nä Sokol haa- Kun °PP"me P""1"""
lilla runsaslukuiselle yleisölle Kap- teemme Imettämisen tärkeänä E ole
pale on amerikalainen huvinäytelmä tullut ™nultakaan ennemmin krjo-
g_ tettua mutta nyt tanaon muuiamma
asioista sanoa sanottavani
ja esitettiin se kohtalaisen hyvin
sittäjinä oli useampia uusia henkilöi
tä ja herraskaisia me työn raskaan
raatajat emme tahdo taipua niin hy-
Ensiksi haluaisin kiinnittää kaikkien
osastomme naisten huomioon ompc-
vin matkimaan kuin tulisi Roolien nyyj °
ensikuun (lokakuuni 13 p :na vai-
muistanmttomuus "vaivasi muutamis
sa paikoin ja olisihan siinä saanut ol
la se aamutakkikin ja jotain juota
vaa niissä kupeissa
Sokol haali joka on vuokrattu ko
ko talveksi näytäntöjä varten olisi
tavallisen nätti haali eikii siellä häi
ritse paljon ulkoapäin tulevat äänet
mutta sinne on huonot kulkuvälineet
varsinkin Westin puolelta vaan muu
takaan sopivaa näytös-haalia ei oltu
tilaisuudessa saamaan likempää
Te noskelaiset mustaatte meitä et
tä toimintamme on "mallassaunan"
toimintaa muilta kenenkään teidän
omaatuntoa el se pakota mutta hy
kertelette käsiänne jlosta että suur
New Yorkin suuri suomalainen työ
läisjoukko '' teidän noskehiisuutenne
takia oli pakotettu poliisien kapulain ?"CI "°'™ 7
avulla muuttamaan pois omasta pys
tyttämästä talosta ' tuonne juutalais
ten y m kiskurien haaleihin joissa
Hyvä lukija: Olette ih
meissänne kuullessan
ne säveleet jotka on
salattu tässä ihmeelli
sessä kellossa El ole
tarpeellista tuhlata tei
dän kovalla työllä saa
tuja rahojanne soitöp
koneisiin kuten pianoi
hin gramofooniin cla
rinetteihin automaatti
pianon rulliin ja recor
deihin Teillä on silloin
musiikkia jos ostatte
tämän kellon Se voi
hyvin ottaa edellä mai
nittujen Eptttovälineit
ten tilan Se soittaa
maailman huomutuim
pain säveltäjäin kappa
leita ilman lisämaksu
ja Tarpeellista on ai
noastaan vetää kello ja
painaa napista Yksi
sävellys kestää 20 mi
nuutin ajan Sävel on
niin miellyttävää että
ystävänne tulevat ka
dehtimaan teitä Jos
tahdotte nousta ylös klo
kuusi aamulla tai millä
ajalla tahansa niin asetatte keiton soittamaan määrätyllä ajalla jolloin tah
dotte nousta ylös niin tämä suloinen kello soittaa niin ihmeellisen viehättä
vää säveltä juuri silloin kuin on aika nousta ylös saattaen ylösnousemisen
hauskuudeksi Se on rakennettu messingistä kullalla silattu ja taiteellisesti
kaiverrettu Biinä on kaksiosainen hyvin asetettu kone pitäen hyvän ajan
mia seuramme ja osaston hyväksi Soittomekanismi on niin hyvin rakennettu ettei se voi mennä epakntoon
lama on nyvin arvokas Keno ja myosKin soiiranone taataan zo vuoooksi
mistakaapa toverittaret siksi kaikki
seuramme työt kuntoon ja yksikään
ei saa palauttaa töitä takaisin keskene
räisenä Nyt on tarkoituksemme saa
da näistä myyjäisistä suuremmat kuin
koskaan ennen Tämänkautta me nai
setkin voimme kantaa kortemme yh
teiseen kekoon Voimme osaltamme
auttaa sen asian edistystä minkä e
teen osastomme ja järjestömme toimii
Tälläkertaa ompeluseuramme on yh
tenäisempi ja sen keskuudessa vallit
see parempi yhteisymmärrys kun men
neinä aikoina Meidän naistenkin hom
mille oli oikeastaan vain hyötyä siitä
kun muutamat naiset järjestömme ha
jaannuksessa jäivät noTk'Jaisten lei-
On nimittäin pantava merkille
joka olisi vilpittömästi halunnut toi-
h
nha
kua Mutta minun
lankeaa teille häpeäksi eikä meille
Heissä vallitsi aina ylinnä vanhan ajan — " ': " nn L' m„„m ' „„„ ho„ „„ t„J
jokaisessa on "virvokejuoma' 'myymä- """""=" "' puolella hintaa 800 Siksipä älkää viivytelkö vaan tilatkaa se heti niin ette
Iät nurkassa ja kehtaatte vielä ilk- set ominaisuudet joka pakostakin tule katumaan Lähettäkää dollari ja lopun voitte maksaa sitte kun kello on
„ turmelee ynteistoiminnan ja on KaiK- saapunut lumu juö uiullo ijjyiuaiuii buucu miu lauauuo luiiauu uiwiid-
tmelestam tama „„„ i„ll„l nndDtG o lMiivIfneta inlo rahan uimli tilailkoon mnUnnti
ki kaikessa jarruna Craskln tunnet- i€imuji cuuuon j „„
i i: 1 Lähettäkää tilauksenne osotteella:
Niin te ajoite joukot pois työväenta lu "J J -- _ t „ „ M
lolta ja poissa ne on tainneet sieltä "ufamme etupäässä lähetti työt ta- Unon QQck Qo Dept 244 748 No Robey St Chicago 111
pysyäkin siis olkaa Iloisia ja hyker- k™in itukselliiesti tiety8tkm oh
reikää käsiänne kun saatto olla ihan e ty ar 01 u se 'es Kun vain tuiette vilpittömästi huomaa- kiiämme jokainen parhaamme keräyk
omiin äimiinne siellä rauhassa työ- maan erehdyksenne ja muutatte hie- sen onnistumiseksi sillä asia on mei-
läisiltä Ei luulisi "Vaivaajankaan" Mutta mitenkäs onkaan keskuudes- man mieitgnne niin 0iette tervetullei- dän kaikkien yhteinen He ovat siel-
uikuttavan halaistua sanaa enää tu- samme Toverittaren levittämisen lai- ta taltail)in- Kuitenkaan ei tarvitse y- lä meidän etuvartio joukkoamme ja
holaisista kun niistä kerran on eroon ta Annammeko vihollistemme rauhas- jita& i] keljuilemalla ku- meidän velvollisuutemme takajouk-
päässyt mutta uikuttaa se vaan jo- sa parjata Toveritarta ja senkautta ten eraskin toveritar joka on nyt ai- koina täällä on tukea heidän urhool-
kaisessa numerossaan saada sen tilaajamäärää Norwoodissa kanut punela 0ievansa siksi erossa kun lista taisteluaan Siis innolla täy-
New Yorkin alueen syysjuhlat "E- laskeutumaan? Ei tuhat kertaa eil on muka jiialtsi yanha kuuiumaan „ teen keräyslistat ja rahat menemään
teenpäin" lehden hyväksi Onnistui- Meidän on joukolla ruvettava teke- „„_ Kuinia jla nvt nuolessa vuo- miljoonille Venäjän nälkäisille
vat hyvin 18 p:na Eimimrst puistos- maan tunnetuksi se miten tarkeaa on des8a o]et niin vanhentunut ja väsäh-
sa Ilma oli mitä herttaisin juhla il- juuri nykyhetkellä jokaisen naisen lu- tanyt_ Viime kevännä vielä keppe-
maksi Yleisöä oli noin 1500 Aa kea Toveritarta Kansainvälisessä työ- rgsti juoUt haussista ha"ussille tuho-
mupäivällä ottelivat urheilijat keske- väenliikkeessä on parhaillaan uusi ke- iaiset auu8as Kyllä silloin riitti voi
naan iltapäivänä esitettiin neniu- mtysvaihe jota toveritar seuraa tar
nen ohjelma jossa oliv torvisoittoa kasti Siitä saamme aina meitä nai
Brooklynin soittokunnalta avauspuhe sia koskevat tiedot joten voimme py
0 Saarelta runo E Tuomiselta juh- syä aikamme tasolla
lapulle Y Haloselta juhlaruno E Us- Joku osastostamme eronnut luopio
kalilta laulua Brooklynin jnieskuorol- on lukenut Raivaajasta jettei muka
ta Halosen puheenaikana kerättiin Toveritar vastaa enään tarkoitustaan
kolehti Karjalan hyväksi tuottaen Tätä hän sitten yrittää levitellä mei-
$20180 venäjän nalanhatalstlle Ke- dan naisten keskuudessa Voi sinuas me tgman muistamme
rättiin $20075 senttiä Eteenpäin leh- naisparka Ei pitäi puhua sellaista
Järven mamma
mia kun piti saada hajaannus aikaan
osastossamme Silloin kun me toiset
naiset järkähtämättöminä seisoimme
miestemme rinnalla puolustamassa si
tä asiaa joka on koko maailman ku
moukselliselle työväelle tärkeä niin si
nä parhaasi mukaan koetit saada rii
taa ja rettelöitä joukkoomme Kyllä
Meidän osas-
Kenelle ei vielä tule Toveritar
tilatkoon sen heti!
HANNAN I 1 O omptlustura kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello I
jpp ' Haoin I Kaaria aaataTana loka ko
kouksen loputtua
ABERDEENIN S 8 CLUBIN ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 lp 713 E
lst St — Terretuloa
HOQUIAHIN t I O oaptluHuraa ko
koukset pidetään osaston talolla Aajolaa-
i i i aa loaa fOTitei aeuo s jpp uiokj aia
tomme naiset eivät ole mukana rahia- l c w „r
ii ii n J" f U ----- - iuts ai nuuauua vwmmm
iea ja mrjaiuouuLia jiijvinii aina i uu- josla ei m™ ucua h'"" u-" y8tarkoituksessa vaan ottamassa osaa
saasti Ravintola syötiin ja juotiin noin vain ummessa silmin 'sellaisten
ihan kuivaksi ja loppuilta kului tans- puhetta jotka työväenliikkeen nimellä
seissa Juhlat jätti virkistävän muis- provoseeraavat v a 1 lankumouksellista
ton ja antoi uutta voimaa työskennel- luokkataistelua
lä suuren asiamme eteen Mitä te olette oppinut Moseksen toi-
Suuri rikos nimistä kirjaa on jo mittamaita "naisten lehdestä)"
mvvtv aikalailla ia vieläkin myydään Vaikka panette sen kaikki ilmes-
Kirjan on kirjoittanut "Henkipatto" tyneet numerot yhteen niin se ei sit- kaamjseen-
ja hintakin on vain 30 senttiä Kirja tenkään arvokkuudessaan vastaa yhta
on mieliä järkyttävä kuvaus Suomen Toverittaren numeroa Senverran sa-
lufokkasodan aijoila Kansikuvassa non vaikka en paljoakaan puhu Jos
näemme suuren raunion pääkalloja täällä" sitte joku itsestään pitävä ja
joiden päälle on Suomen "valkoinen" itseään tietoiseksi luulotteleva naikko-
lippu konotettu jossa naKyy veriset nen alkaa parjailemaan lenteamme miu vu8tamiseksi
käsien jäljet Kiiruhtakaa ostamaan meidän pitää sellaiseen vastata tarmok-
tämä "Suuri rikos" Eteenpäin kont- kaalia toiminnalla Hankkia Toverit-
(rista tai kirjallisuusasiamiehiltä tarelle uusia tilauksia agiteerata sen
r tärkeyttä toisillemme ja kirjoitella sii-
' hen paikkakuntamme uutisia Tähän
PORTLAND1N S S OSASTON OM
peluseuran kokoukset pidetään joka
kuun ensimäinen ja kolmas torstai
osaston talolla klo 8 Osote 7 1 9
Montana Ave
WAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den enaimäisenä ja kolmantena tora
taina alkaen kello 8 illalla — Osaa-
Nyt kun taasen syystoiminta on ai- ton ompeluseuran kokoukset ovat jo
ka toinen rorsiai aijcaen 110 a j p p
Kahvia kokouksen loputtua
tositoimintaan Meillä naisilla on yh
tä suuri syy kuin miehilläkin uhrata
voimiamme luokkataistelun hyväksi Ja
älkäämme antako pienintäkään kan
natusta noskelaisille sillä heidän toi
mintansa johtaa lopulta samaan kuin
kapitalistienkin: luokkataistelun murs-
kanut niin toivon kaikkien osastomme
naisten ryhtyvän tositoimella työsken
telemään osastomme Toverittaren se
kä yleensä järjestömme toiminnan a-
Heta
RED LODGE MONT
Täällä pidettiin kukkailtamat Venä-
työhön me kaikki pystymme ja sitä jän nälänhätäisten hyväksi josta puh-
meidän on tehtävä taana tuloksena voitiin lähettää
Friends of Soviet Russialle 200 dol-
Olen kuullut kerrottavan että muu- lana totella on jo saapunut kuiui
siihen lienee toimettomuus se ettei tamat entisistä jäsenistämme jotka vu- Ja uu-eiuiu cata ~uu=v
tälle asialle ole lainattu tarpeellista me kevännä läksivät ulos osastotam- Täällä toimii avustuskomiteana 6
huomiota Vaikkapa sitä ei niin hy- me ja järjestöstä olisivat vähän katu- henkiliiä johon kuuluu 3 jäsentä Wor-
viä kynäniekkoja oltaisikaan voisim- mapäällä Sekin on hyvä merkki kers Clubista ja 3 osastosta Teh-
NORWOOD MASS
Pakinoita paikkakunnaltamme
Norwoodista on yleensä vähän uuti
sia Toverittaressa Suurimpana syynä
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA g
LAAKEKIRJA — No O
Siina on yli 25 mi onton ja nn Iston tautia cli
tettynä Kuin inyÖBhin täydtOHiicii luettelo suo
ii m lui Hinta kotllJiiikkriHta MUtU jokuint-a voi
Ue vh li ta oopivaD Ktiikktfii tautlUKfn amatt'H
javiiskln liiiikki-ltti-n li Innat y m
LUukktft el vii t ole patenttlliiiikkpttB vaan tosl
moruiIniia valmisteita jolla SuumetMa on Jo
kiiytctty monia kymmeniä vuonia
Täiniin kirjan antte vaiastl Jn pltHlHl ca
olla joknlMCHHJi HunnuilulseHrui kodiKHa sillä ftte
Itedä koska Kltii tiirvltHotte varokaa buuibuultl
lliukkeitii ja liumbmiki-tolitorelta -
— IlgneUMn Apteekki on suori n—
—Suom Apteekkiliike Yhdyuvallolsaa—
P A LIOELL COv Superior Wl