Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 04, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiistaina Lokakuun 4 p — Tuesday October 4th
No 40
nenä ollessa eikä myöhemminkään Sandran avustamana kietoo Jannen Penacookin urheiluseurojen jäsenet väkisinkin mieleen kysymys: ' miksi
jos vaan äidillä on halua ja kykyä pauloihinsa Pitkäksi tulisi kappaleen Se myöskin mieliä ilahuttaa kun eivät he savi yhteen "herran huonee
kasvattaa lapsiansa Se tahtoo ai- sisältöä käydä kertomaan eikä se ole tänne hommataan soittokuntaa johon seen" Miksi tutf tuhlaus? Paljon
noastaan auttaa tässä vanhempia tarpeellista- eheämmän kuvan saa jo- tulee omia jäseniä että ei olla kenes- voisi hyvää tehdä noilla rahoilla jot
Työväen valtio ottaa hoitoonsa jokai- ka tulee itse katsomaan siis joka ai- täkään muista siinä suhteessa riippu- ka ovat noihin rakennuksiin tuhlattu
sen äidin vihityn tai vihkiinättömän noa silloin haalllle kun Hallin Jan- vaisia niinkuin ennen Sitten kun sen No niin täytyyhän sitä olla "hyvänä
niin kauan kuin hän ruokkii lasta a- nea esitetään! _ saamme kokoon niin tuntuu toiminta poikana" sunnuntaina Tuo Mexicon
isettaa jokaisen laitoksen yhteyteen Ei pidä kenenkään unhoittaa lokak puolta mlellyttävämmältä kun välistä "rekkari" kun on niin lähellä siellä
pientenlastenkoteja joissa naisilla on 16 päivää sillä silloin on Berkeleyn torvilla ja rummuilla päristetään SU- kun viina ja hunaja virtana vuotaa
tilaisuus tehdä hyödyllistä työtä äi- suomalaisten yhteisin voimin toimitut toin saa vähentää monta muuta nuo- Ilmanala on täällä kuuma ja kuiva
din velvollisuuksien täyttämisen aso- avustusiltamat Venäjän nälänhätäis- nompaa ohjelmanumeroa nimittäin Tänään on 92 astetta lämpöä varjossa!
niasta Kenenkään naisen ei silloin ten hyväksi Siitä enemmän tuon- mikä on vähempiarvoista Kaikki o- Kuumuudesta huolimatta aijon lähteä
tarvitse toivottomana hyljättynä har- nempana Iisi hyvin kun vaan soittajat saisivat yrittämän tilauksia Toverittarelle
hailia eikä tehdä epätoivoisia tekoja jatkuva työttömyys ja alennetut Pitää työpaikkansa vaan työolot ovat Ehkä nyt lopetan toiste lisää —
tietäessään tulevansa äidiksi sillä yh- pakat ajavat yhä suuremmat joukot kovin epävarmat ja palkat niin kovin Piirsi: Erakko
teiskunta ottaa hänet suojaansa Nyt perheenäitejä kauppaamaan työvoi- mitättömät ja koko elämä aivan tol-
jo Neuvosto-Veäjällä on nainen lais- maans[li ja polkuhinnasta Palstamää- votonta —
easäadetyn suojeluksen alainen ras- rin on iimotuksia sanomalehdissä Olen kuullut että tännekin on pe- GARDNER MASS
kauden ja synnytyksen aikana ja sen joissa „atget tarjoavat työvoimaansa rustettu joku roskajoukko klubi var-
Sälkeen polkuhinnasta Työstä josta tähän tioimaan järjestyneitä työläisiä ja hei- Syystervehdys Toverittaren lukijoil-
Tulevassa yhteiskunnassa vanha asti „„ maksettu 50_60 senttiä tun- dän johtajiaan jos he uskaltavat oi- le!
perhe häviää se syrjäytyy ja lakkaa nilta tarjoutuvat naiset tekemään 35 keuksiaan ruveta vaatimaan— niin ' "soitan vähän Gardnerin tuholais
uusissa olosuhteissa Työläisnaisten sentillä tunnin Se on nalkäi joka pa Mitähän talvi mahtanee tuoda tul- ten toimesta Huomatuimplna on oi
ei tule tätä vastustaa vaan ottaa rie- kottaa työläisnaiset ponnistelemaan lessaan eipä tuota taasen osaa arva- lut ne onnistuneet kansainväliset
muiten vastaan uuden ajan sarastus viimeisensä saadakseen edes hetkel- ta Mitäpä muuta kuin ennenkään Joukkokokoukset Venäjän tovereiden
jossa jokaiselta naiselta poistuu koti- „gtä holvaa plenokalstensa ynäpltä työläisille on tuonut— se on puutetta avustamiseksi
orjuus tulee huojennusta äitiyden miseen Nämä paIvätyöntekijä-naiset Ja kurjuutta siinä kaikki Ensl kokouksessa oli tuloja $13650
vaivoissa ja jossa vihdoin loppuu ko- ovat kaikki vIelä järjestymätöntä Toveritar Edla Säntti muutti pois toisessa kokouksessa oli vapaa kon
konaisten sukupuolta häpäisevä ja a- ja niinpä he joutuvat keske- paikkakunnalta Ikävä juttu Hänessä Bertti- Jossa suoritettiin ohjelmaa u-
lentävä kirottu — prostitutsioni näan kilpailemaan työpaikoista ja itse osastomme menetti järkevän ja uut- Bealla eri kielellä Yleisöä oli 600
Työväen valtiossa nainen ei ole polbemaan paikkatasöaan vielä alem- terän toimihenkilön Samoin hänen henkeen
riippuvainen miehestä vaan hän on maksl kuln mitä se Qn ennon ollut plkku tyttönsä Ebba joka on suorit- Viimeisessä joukkokouksessa oli pu
itsenäinen Hänen suhteensa mie- Paijon on sila vielä parantamisen va- tanut meille monet vuodet ohjelmaa heitä neljällä eri kielellä Kolehti "
heen muuttuu sydämelliseksi toveril- raa nvkvisigsa oIolssa ei ole kellään kuten esittäen runoja ja lauluja Ikä- tuotti $26461 joka osoitti että to
liseksi syytä olla toimetonna Entistä tar- vöiden muistelemme näitä pois lähte- verit tahtovat ojentaa auttavan kä-
Avioliitto muodostuu yleväksi kah- mokkaammin on naisten käytävä kä- eitä tovereita— Toverillisesti M R tensä paljon kärsineille ja kestäneil-
den toisiaan rakastavan liitoksi jossa sksl valistustyöhön Vallankumouk- Ie Idan tovereilla Koitetaan edel-
yhteisymmärrys jo sopusointu vallit- selllnen niokkatolminta asettaa sa- SOUTH PRAIRIE WASH leenkin avustaa jokainen kohdastam
see jossa pienokaisen tulo ei tuota man veivollisuuden mjehelle kuin nai- Jospa piirtelisin vähän uutisia täi- me niin paljon kuin voimme ahtais
huolta eikä murhetta vaan puhdasta seilekillj se 011 että jokainoan on teh täkin farmikontrllta Toverittaren lu- sa olosuhteissa sanokaamme että
elämäniloa ja jossa ei rahalliset nuo- tävä kaikkensa ]lK)kkataistelun eteen- kijain tiedoksi Niin nyt se on tul- nälkä ei saa urhoja näännyttää eikä
let häiritse perheonnea päin viemisekai_ Riveihin naiset äl- lut touhusta tosi ja haalia rakenne- koko maailman kapitalistit Idän to-
Vasta silloin on nainen tunteva ole- kää antako olla paikkojenne tyhjänä taan kovalla kiireellä Jopa se on- verit ovat taistelleet kuten sankarit
vansa Ihminen vasta silloin on hän silloin kuin koko maaiiman köyhällä- kin hyvässä määrin menossa sillä se Heidän voitto on koko maailman köy
kohonnut alennustilastaan tön etu yaaU1 teUä BUOrittamaail vel 0n jo komeasti katto päällä Onhan hälistön voitto!
Siksi työläisnainen! Taistele so- Volllsuutenne uuden yhteiskunnan luo- se hauska kun saadaan oma huone Tiistaina 24 p:nä oli lehtiarmeijan
sialismin työväen suuren asian puo- mjstyössä--Hilja'S kokoontumispaikaksi Kun on "oma ryntäysjuhla joka myös oli kaikin
lesta! Seuraa vallankumouksen pu- tupa nlln on oma lupa Ennen on puo„n onnistumlt ohjelma piti nau-
naista lippua! ' NEVVPORT N H pidetty puhetilaisuudet ja iltamat — ruhermot liikkeellä kaiken illan Hän-
R' S' Harvoin kirjotetaan täältä Toverit- tolsin sanoei1 kahvikekkerit — kou- nisen kupletit naurattivat vielä seu
tareen Nuo tavalliset elämänhuolet lulla' 'oka el ole lainkaan käytännöl- raa vana päivänäkin Toveri Janh
i supistavat kai ajan niin tiukalle että linen Palkka- Nvt on tämä epäkohta nen oli oikeen hymyilevän näköinen
JiriClt3 so masentaa ja heikontaa henkisen ja korJattu ia meillä siis on nyt paikka kun oli jo ensi alussa päässyt yli-
" ruumiillisen elimistön niin perinpch- missä TOimme kokoontua mäiselle rapulle Varo vain Vili -
jin että ei parhaalla tahdollaankaan PuhuJa Baapuu paikkakunnallemme Arvon Ida ja Mäkelän Aliina ovat
BERKELEY CALIF voi kaikkia velvollisuuksia täyttää 8 p:nä lokakuuta Muistakaapa tul- siksi sisukkaita että yksistään Tove-
Paljon hyörinää ja pyörinää oli To- Tahdonlujuutta siinäkin tarvitaan et- Ia kuuntelemaan kaikki niin naiset rittaren tilauksilla ne laskevat sinut
veri-Tuvalla syysk 25 p„ jolloin o- tä edes tärkeimmät tehtävät tulea suo- kun miehetkin Mahdollisesti voi- alas Nyt kaikki naiset Toveritarta
saston ompeluseuran naiset pitivät ar- ritetuksl yhteistoiminnassa Siispä daan sil'oin °Ha i° uudessa haalissa tilaamaan Muistetaan se mitä teh
pajaisia Paljon olivat naisemme työs- jokaisen olisi velvollisuus osaltaan Jo- Postia aletaan ajamaan tänne lo- tiin oikeistolaisten puolesta silloin
kennelleet arpajaisten onnistumiseksi takin tehdä että ei se samoille kuor- cakuun 3 P:nä- En vannaan tiedä kun me heidän leirinsä jätimme To
sillä niin paljon arvokkaita käsitöitä mankantajllle kävisi toiminta liian tuleeko se J°ka Päivä- vaiko kolme veritar julistettiin pannaan kuten toi
oli arvottavana Ja osaston kannatta- raskaaksi Sama se on lehteenkin kir- kertaa viikossa setkin järjestön lehdet Siitä saakka
jajoukko nyt kuten ennenkin teki jottamisen kanssa Nuoret myöskin Syksyinen tervehdys kaikille Tove- olen koittanut tutkia Toveritarta jos
parhaansa antaessaan tunnustuksen tulkoot mukaan ja alkakoot kyhää- rittaren lukijoille ko siinä on jotakin tarttuvaa koska
naisten työlle ostamalla anjoja jot- mään ajatuksiaan paperille Näyttä- 01ga- L- se "karanteenin" asetettiin Sen o-
Ika menivät kuin kuumille kiville joi- kääpä tämänkin paikkakunnan nuoru- " Ien huomannut että joka kirjoitukses-
denkin nalkuttajain estämistoimenpi- kaset ja neitoset että ette ole huo- SAN DIEGO CALIF sa tulee ulos selviä luokkataistelu
teistä huolimatta Yleistulot likenteli- nompia kuin toisten paikkakuntien En ole koskaan huomannut täältä "Pasillia"
vät neljääsataa dollaria Joten lausun toverit ja kirjottakaa lehteemme u- kirjotusta niin minä ensikertalaisena Nyt on meidän naisten velvollisuus
ompeluseuran naisten puolesta: kil- eein piirrän vähän Tämä kaupunki sijait- nostaa oman äänenkannattajamme
tos! Syyskuun 10 p:nä oli täällä iltamat see Etelä-Californiassa Tyynenmeren tilausmäärä ennenkuulumattoman kor-
Hallin Janne tuleel Lokak 9 pnä Venäjän nälkää kärsivien tovereiden rannalla 16 mailia pohjoispuolella kealle tällä ryntäysajalla Ottakaa
Melkein jokainen suomalainen on jo- hyväksi Tässä juhlassa tuli Ilmi että Mexicon rajaa Väällä on Setä Samu- asiamiehet ja -naiset Toveritar mu
tain kuullut tai lukenut tuosta aikoi me olemme täälläkin selvillä vesillä Iin ilmailijain ja meriväen suuri py- kaan kun astutte semmoiseen kotiin
naan kuuluisasta Hallin Jannen mur- sillä uhrautuvaisuutemme osottl että säkki Myös on täällä kuuluisa Coro- missä sitä ei tunneta
hajutusta kun hän puukotti postin- työläisinä ymmärrämme velvollisuu- nado ranta joka on loiseläjien hu Viime lauantaina oli meillä ensimäi
ajajan Nyt on tilaisuus jokaisella tul- temme työläistoveroitamme kohtaan vittelupaikka mahtavine hotelleineen nen perheiltama sen jälkeen kun kei
la katsomaan Hallin Jannea joka e- Muuten emmehän tiedä milloin olem- Suomalaisia on täällä kovin vähän tasten talosta lähdettiin Ohjelma oli
sitetään Toveri-Tuvan näyttämöllä me samassa tilanteessa sellaiseen Senpävuoksi ei ole minkäänlaisia yh- kaikinpuolin jäsenistöä tyydyttävä
edellämainittuna päivänä Sama kap- viittaa kaikki että nälkä el tämän teispyrinnöitä suomalaisten keskuu- Useita uusia jäseniä yhtyi Terve
pale esitetään Friscossa lokak 8 p maan työväeltäkään ole kyllin kau- dessa Täällä ei ole tehtaita joten tuloa tuholaisten rintamaan
Kappaleen kokoonpano on harvinaisen kana työnsaanti on huonoa Tätä paikkaa Talvitoiminta on alettu Alaosas-
kaunis ja puoleensa vetävä Siinä Ompeluseuramme on ollut vilkkaas- voi hyvällä syyllä sanoa yhden mie- tot toimivat kuten ennenkin
sattuvasti kuvataan mitkä olivat ne sa toiminnassa koko kesän ajan Nai- hen kaupungiksi Katuvaunutien o- Lopetan ehkä joku tuholainen kir
syyt jotka johtivat Hallin Jannen set ovat tehneet käsitöitä ja miehet mistaja hän se on pappa tässä kyläs- joittaa toisten
tuohon kaameaan tekoon kuinka ro- ovat olleet mukana juomassa kupin sä Hän se omistaa kaikki mikä on Huomautan vielä että laitteleisitte
helliset pelkäämättömät luonteet voi- kuumaa uhraten siihen roponsa omistamisen arvoista Hän se on jo- toverit käytetyitä vaatteita siihen
daan usein johtaa harhaan kun iske- sitten on meillä myöskin toiminnas- ka kaupungin isiä johtaa kuntoon että voitte lahjoittaa Karja-
tään heidän arimpaansa ylpeyden sa urheiluseura joka piti kilpailujaan En ole missään nähnyt niin paljon lan tovereille Kerääjät saapuvat pi
tuntoon -Kavalat ja hyvin punotut Työnpäivänä Niihin kilpailuihin otti kirkkoja kuin on täällä Ne ovat ää- an luoksenne
ovat ne juonet joilla Santtu Mattilan vat osaa myöskin West Concordin ja rettömän kauniita rakennuksia Tulee Tuholainen