Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 27, 1921, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 39
Tiistaina Syyskuun 27 p— Tuesday Sept 27th
3
et tiedä mennä Toverittaresta sano
maan yhtään mitään ennenkuin ti
laat sen itsellesi Ja ei siinä kaikki
että sen tilaa pitää myöskin lukea
ja ajatella sen sisällöstä niin var
masti löytyy sieltä paljon oppimista
niin hyvin aikaisille kuin myös lapsil
le Joka suomalainen tilaamaan ia
lukemaan lehteämme Toveritarta
Iltamia täällä toimeenpanaan tuhka
tiheään ja onpa näytöskappaleitakin
aina vältän päästä hommattu joten
ei täällä nukuta vaikka joukkomme
onkin vain tuossa kolmenkymenen
seutuvilla Vaan kun on innostusta
niin pienikin joukko voi saada paljon
aikaan yhteisen asian eteen
Yhteistä leipää puremaan ovat al
kaneet osastomme jäsenet Edith Rim
pinen ja John Luoma Siis onneksi
olkoon!
Toivottaa:
Xksä
BALTIMOREN UUTISIA
Eletään sitä vielä täällä Baltimo
resakin eletään ja toimitaan pikku
hiljalleen vaikka ei olekaan mitään
"Toverittaren" palstoilla näkynyt
Toveritar Kanto joka pitkän ajan
toimi osastomme Toverittaren kir
jeenvaihtajana on muuttanut pois
paikkakunnalta Hänen tilalleen va
littiin kyllä heti allekirjoittanut mut
ta huolimattomuuteni tähden olon
lyönyt laimin tehtäväni
S S Osasto on alkanut pitää ko
kouksiaan joka sunnuntai vuoroin
työ- ja ohjelmakokouksia Niistä oli
si kyllä paljonkin mainitsemista mut
ta kun se on näin pitkään jäänyt
' lienee niitä nyt enää vähän vaikea
penkoa Mainitsen tässä vain viimei
sestä 11 p oli ohjelmakokous jos
sa suorittivat ohjelmaa seuraavat:
Puhe tov Reijonen runo tov Pel
linen kertomus tov Mäki Osastom
me käsin kirjoitettu lehti "Pöyhijä"
ei Ilmestynyt En tiedä sanoisinko
sitä toimittajan syyksi yksistään sil
lä vaikeahan sitä on yhden kirjoittaa
kun ei kukaan häntä avusta Kes
kustelukysymyksen alusti tov Lehto:'
"Miten S S Järjestön jäsenen tulee
käyttäytyä työmaalla ja yleensä ul
kopuolella osaston kokouksen" Täs
tä käytettiin useita puheenvuoroja
ja pidettiin keskustelu vastauksena
kysymykselle
Muuten näkyy taas osastomme ru
peavan enempi kai elpymään Kos
ka eri ryhmät alkavat toimintansa:
Voimistelu ja urheiluseura on pitänyt
kokouksiaan ja on heidän ensimäinen
kenttäjuhlansa 16 — 10 Siis intoa ja
tarmoa vain yrltyksiinne urheilun ys
tävät! Näytelmiä on esitetty jo kaksi ja
toista kaksi on parhaillaan harjoituk
sen alla Molemmat vain 1 : ksi näy-
toksisia Toinen huvinäytelmä "Ko
tikahakka" joka esitetään 25 t k
Toinen esitetään 9 p:nä lokak "Lah
tarien uhreja" kuvaus Suomen luok
kasodan ajoilta Tulkaapa kaikki sil
loin katsomaan Luulen että esitys
onnistuu ja muuten kuvaus on todel
linen yksi sadoista tapahtumista
Suomessa v 1918
Mainita sopii että näytelmätoimi-
kunta lukuunottamatta yhtä toimi
kunnan jäsentä on uusi ja tehtä
väänsä perehtymätön joten olisi suo
tavaa että kaikki osast jäsenet avus
taisivat kykynsä mukaan Heittäkää
pois yksityiset ajatukset siinä sil
lä suuri merkitys on sillä mitä me
esitämme huvitilaisuuksissamme ja
jos me hylkäämme 4 — 5 henkilön nis
koille koko homman tulevat näytel
mämme pakosta olemaan epätyydyt
täviä jokaiselle
Tutkijatoimikunta on myöskin al
kanut toimintansa ja on kuulemma
kirjoitellut Suomeen kyselykirjeitä
En tähän sano muuta' kuin että lii
ankin löysästi olette tehtävänne teh
neet Vaikka te ette jotain henkilöä
epäilisikään niin olisi terveellistä
kuitenkin tehdä hänestäkin kysymyk
set hänen kotipaikkansa työv yhdis
tykseltä että ei mitään aukkopaik
kaa jäisi
Ompeluseura ei ole pitänyt kyllä
kokouksia mutta ovat ompeluseuran
myyjäistyöt tekeillä kuitenkin
"Eteenpäin" lehden levityskilpailut
on järjestetty hyvin ja ottavat osas
tomme jäsenet niihin innolla osaa
Syysk 5 p:nä oli osastolla kenttä
juhla omalla talolla ja onnistui se
hyvin Se alettiin urheilulla 3 ottelu
miehillä jossa palkinnot jakaantui
vat seuraavasti: I palk 3 kk Eteen
päin lehteä B Wikman H palk sa
moin 3 kk Eteenpäin lehteä F Kivis
tö III palk 1 dollarin arvosta kirjal
lisuutta A Karvonen
Naisten 3:mi ottelu I palk 6 kk
Toveritarta Ida Rinne II palk
6 kk Toveritarta Ida Arlig III palk
75 sentin arvosta kirjallisuutta Elina
Kettula Viestinjuoksu poika- ja
ukkomiesten välillä jossa palkintona
oli kahvit voittajille mainittakoon
poikamiesten häpeäksi että he hävi
sivät Heillä olisi kuitenkin aikaa
enempi harjoittaa itseään
Sitten seurasi henkinen puoli juh
lassa Avauspuhe tov O Lindroos
laulua Laura Kolstrom runo John
Mäki kupletti O Mankonen 15 mi
nutin väliajan jälkeen seurasi juhla
puhe tov M Hendricksonilta
Pidettiin pitempi väliaika ennen
kuin niin sanottu iltajuhla alkoi jos
sa oli ensin runo toveritar Nyyssö
lä kaksinlaulua toverittaret Fruustl
ja Reijonen Sitten seurasi vielä toi
nen puhe tov Hendricksonilta Juh
la lopetettiin noin 3 tuntia kestävällä
tanssilla ja kun kello 11 yöllä yleisö
hajaantui kukin kotiinsa olivat kaik
ki tyytyväisiä päivän menoon
Tov Hendrickson puhui vielä 6
p:n illalla Ikävä vain että tällä ker
ralla oli kuulijajoukko pienilukuinen
Muuten uskallan kai sanoa että
tov Hendrickson'in puheisiin olivat
kaikki tyytyväisiä Ne olivat sekä
mukaansa tempaavia että sisällyksel
lisiä Toveriksi toisilleen yhtyneet: tovo
ritar Hilda Rinne ja toveri Otto Man
konen Toivomme heille yhteisym
märrystä elämänsä matkalla
Mutta nyt kai lopetan ja loppujen
lopuksi toivotan kaikille Toverittaren
lukijoille toimintatarmoa ja innostus
ta Heittäkäämme pois kaikki keski
näiset riidat Sillä riitaisina ollen
annamme porvaristolle tilaisuuden
varustautua meidän selkämme taka
na Elin Vilenius
BERKELEY CALIF
Puun lehdet jo paikoin punottavat
ruoho on kellastunutta hedelmäpuut
ovat kantaneet satonsa Niitetty on
heinäpellot koottu vilja suurpohatto—
jen varastohuoneisiin Syksy tekee tu
loaan Mitä niittää työläinen itsel
leen talven varalta? Missä on hänen
osansa siitä työstä jonka hän on suo
rittanut? Se on ahnaitten anastajien
lukkojen takana Työläinen itse vär
jyy viluisena työttömänä vailla suo
jaa vailla ravintoa muista elämän mu
kavuuksista puhumattakaan Hänellä
on vain yksi ajatus mistä saada leipää
edes sen verran että pysyisi hengissä
Ja silti viljaaitat uhkuvat täynnä vil
jaa Hedelmät mätänevät puun juu
rille josta suurviljelijä kokoo ne tun
kioon Vain sentähden että voitai
siin pitää yllä korkeat hinnat jotta
voidaan uskdttaa kansalle että elintar
peiden kysyntä on suurempi tuotan
toa Ja suui osa kansasta uskoo mut
ta kuinka kauan? Vastako sitten he
heräävät kuin orjuus on kehittynyt
huippuunsa? Vastako äärimmäisten
kärsimysten kautta 1cäy tie köyhälis
tön valtaan? Se todellakin näyttää
siltä Sillä julkeampaa kuin koskaan
ennen on omistavan luokan sortopoli
tiikka nykypäivinä Riistetty on puhe
ja painovapaus Rauhallisia ihmisiä
on teljetty vankiloihin leimattu hei
dät rikoksellisiksi vaan sentähden et
tä he ovat uskaltaneet lausua arvoste
lunsa riistäjäluokan häikäilemätöntä me
nettelyä vastaan He ovat huutaneet
kansalle uudelleen ja yhä uudelleen:
'teitä petetään teidän oikeuksianne pol
jetaan alasi Teidän peruslakejanne on
häväisty Teitä tahdotaan painaa yhä
syvemmälle orjuuteeni
- Vaan nämä herätys huudot ovat tä
hän astjj langenneet kuuroille korville
Vasta nyt kun hyvin järjestyneet suur
kapitalistit ovat murskanneet ammatti
järjestön toisensa perään alkaa heissä
näkyä heräämisen merkkejä Nuo hei
dän oletetut Gibralttarinsa ovat osoit
tautuneet vain pelkiksi santakasoiksi
Heidän oletettu vapautensa on häipy
nyt näkymättömiin Ja työläiset tä
nä päivänä löytävät itsensä turvatto
mampana kuin koskaan ennen Isät
työttömyyden ahdistamina joutuvat
jättämään - perheensä äidit menevät
raatamaan päivätyöhön halvalla pal
kalla ja lapset jäävät oman onnensa
nojaan Rikollisuus kasvaa mielisai
raalat ja köyhäinhoitolat täyttyvät yh
teiskunnan hylyillä Siis sanalla sa
noen ei työläsillä ole enää mitään me
netettävää paitsi kahleensa Eikö siis
ole jo aika alkaa riuhtomaan rikki noi
ta kahleita jotka päivä päivältä kietou
toutuvat vain kireämmälle työläisen
ympärille?
Nuorisoliitto on taasen alkanut toi
mintansa kesäloman jälkeen Vanhem
mat muistakaa lähettää lapsenne sin
ne sillä he eivät siellä kuluta aikaansa
hukkaan Lasten soittokunnan hen
kiin herättäminen on myös vireillä
Se kaikista suurin asia on tässä jää-
nyt aivan viimeiseksi Mutta ainahan
hyvät asiat tiedoksi tulee vaikka niis
tä ei niin suurta ääntä pidetäkään
Tämäkin on yksi sellainen joka on jo
herättänyt suurta huomiota paikkakun
nalla se nimittäin että on aivan hil
jakkoin paljastettu laajalle levinnyt sa
laliitto Sen jäsenyyteen ei ole pääs
tetty ketään muita kuin akkoja ja poi
kamiehiä Sanottua salaliittoa ensin
katseltiin hyvin epäilevästi vaan nyt
on tullut ilmi että mitään suurta syytä
ei ole suruun mutta riemuun kyllä
Tämän salaliiton jäsenet puuhaavat
suuria kaksipäiväisiä juhlia jotka tul
laan pitämään lokakuun I ja 2 päivinä
Eikö tässä ole jo ilosanomaa kerrak
seen Siispä en enempää jatka tällä
kertaa Toiste tiedotan tarkemmin mi
tä tuleman pitää — Hilja S
CONNEAUT OHIO
Ensin tervehdän kaikkia Toveritta
ren lukijoita ja kerron vähän touhuis
tamme Olivat ja menivät ne pal
jon puhutut myyjäiset ja onnistui
vatkin yli toiveiden Ompeluseura
lausuu kiitokset kaikille avustajilleen
Uudet puuhat tuuman alla Ompeluseuran-
naiset ovat taas kovassa "to-
liinassa" hommailevat "päsketti" il
tamia t k 8 p:n illaksi Ohjelmaa
kin tulee runsaasti ja ensiluokkaista
näin vakuutteli komitea Lopuksi sit
ten jalalla mukavasti
Iltamat Venäjän hätää kärsivien to
vereiden hyväksi onnistuivat hyvin
Olisi kumminkin ollut suotava että
runsaslukuisemmin olisi saavuttu
tilaisuuteen Puhdas tulo iltamista
ja keräyslistoista yhteensä oli $8265
senttiä
Näytelmäseuramme harjoittelee par
haillaan "Multa aatelien" 3:tta osaa
joka tulee lähitulevaisuudessa näytel
täväksi Silloin taas haali täyteen
katsojia kuten on ollut ensimäislssä
kin osissa Palkitsemme siten näyt
telijäin vaivat Seuraava koko Ulan
kappale on "Proletaari"
Ei-viralllnen
VENÄJÄ
Siellä on köyhyyttä
nälkää on siellä
Mutt uljaana seisoo se
vaarojen tiellä
Uljaana uhmaten vihollistansa
Hellästi hoivaten heikompiansa
Voi vieläkin nousta se
puuttehen yöstä
Luo onnensa työläisten
yhteistyöstä
LEIPÄÄ
Oi leipää mulle antakaa
vain leipää pieni pala
Mä sitä pyydän nöyränä
vaikk' miel' on katkerana
Mä raadoin työssä nuorena
sain siitä leivän niukan
Ja toivoin ehkä vanhuudeks'
mä voisin säästää hiukan
' Mutt vanhuus tuli tullessaan
toi mieron sauvan käteen
Mä pyydän leipää : : palan vaan
ja kulkemaan taas lähden
HANNAN I I O ompeluseuraa kokoukset
pidetään joksJsea viikon torstaina kello I
lpp Haom1 Kakrit) ssstsTtas loka ko
kouksen loputta s
ABERDEENIN S S CLUBIN ompeluMurt
'kokoontuu iokt tois tai klo 2 ip 719
Ist St — Tervetulo
HOQUIAMIN f I O aptlamias) ko
konktet pidettta osastoa talolla Ahjolta
ta jokt tontti kello 2 lpp Osottt J1I—
lOtk St Hooaiats Wsk
PORTLANDIN S S OSASTON OM
peluseuran kokoukset pidetään joka
kuun ensimäinen ja kolmas torstai
osaston talolla klo 8 Osote 719
Montana Ave
WAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den ensimäisenä ja kolmantena tors
taina alkaen kello 8 illalla — Osas
ton ompeluseuran kokoukset ovat jo
ka toinen torstai alkaen k!a 2 j p p
Kahvia kokouksen loputtua
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA C
LÄÄKEKIRJA — No O
Stlnll on yli 25 monten Ja nalston tautia Seli
tettynä Kuin myoHkin täyilt-Hlnen luettelo suo
malaihista koti lääkkeistä MUtit joku im-n voi
Use valita opi vuo lÄilkkeen taudilleen? samaten
myöskin lääkkeitten hinnat y m
Lääkkeet elviit olo patenttl-aakkolta vaan tosi
miouih laisia valmisteita joita (juoniessa on Jo
käytetty monia kyinmiMiä vuon tn
TUmiin kirjan saatte vapaasti Ja pUHts! sen
olla JokalHOMsa uomiilalseHsa koritpa illl ette
tiedä koska sitä tarvitmtte varokaa liunibuukl
liiiikkiltil ja h umbuukl-tohtoreita
— Iignt irin Aptcpkki on suuri n—
— Suuni Apteekkiliike Yudyu valloittaa—
P A LIGjlELL CO Superfor WIs