Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 27, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiistaina Syyskuun 27 p — Tuesday Sept 27th
No 39
uhrautuvaisuutta Ne jotka eivät nyt sia Samalla 'kertaa ovat työläiset tänyt pitää myyjäiset 15 p:nä loka- jäin vaalit ensi neljännekselle sekä
pidä velvollisuutenaan kuulua riveihim- saaneet vähän levähtää Tässä teh- kuuta Siis muistakaa vaan kaikkrmuita tärkeitä kysymyksiä pohdittiin
me eivät ainakaan luokkataistelun taassa on tehty kolme iltaa viikossa y- tehdä työnne ajoissa valmiiksi että ei joita en viitsi erikoisesti mainita
kärjistyneessä muodossa ollen pidä vei- lityötä tahi yhteensä viitenä päivänä tule kiirettä aivan viimeisinä päivinä Kuitenkin huomautan tässä sivumen-
vollisuutenaan joukkoomme tulla vaan kuusikymmentä tuntia vaikka eivät niiden kanssa Silloin menemme kai- nen että muistakaa saapua ensi ko-
hiipivät luikurien tavoin pois kuin myy työläiset niin pitkiä työviikkoja olisi kin katsomaan mitä se ompeluseura koukseen joka ainoa
rät piilopaikkoihinsa tahi ovat aina lainkaan halunneet juuri kesän kuu- 0n aikaansaanut ja sitten taas kilvan Eteenpäin lehden tilauskorteilla on
valmiit menemään siihen joukkoon mimpana aikana huudetaan niitä käsitöitä sillä ym- ottanut tilauksia seuraavat henkilöt:
jonka liepeillä luulevat säilyvänsä par- Täyttäkääpä toisetkin naiset velvol- märryksellä että osaston rahavarat E Laine A Raunisto H Laine ja
haiten """" lisuutenne kirjoittamalla uutisia Tove- hiukan nousisivat ja voitaisi velkoja L Virta Silloin täyttäkää toisetkin
rittareen sillä se kuuluu kaikille työ- pienentää velvollisuutenne Tulkoon mainituksi
WJP läisnaisille että avustamme omaa leh- Koulukomitea tarvitseisi myös hie- tässä vielä yleisesti meikäläisten
JjLiriGltct teämme — Alma — ei virallinen man kyikeen nykäisyä että se heräi- hommista sen mitä on mainitsemisen
" NEW YORK CITY N Y S' kesälnestaan syystoimintaan Tai- arvoista
' ' ' vi on pian oven edessä ja syysluku- Sen jälestä kun perustettiin S S
VILTON N H Osaston lukurenga on jo hyvällä kaudet pi£m alkavat kaikissa kou CIubi tänne( niin sen avu„a on ten
_ f °"° „ harjo"e' luissa Niin meidänkin olisi paras ty mitä voimakkainta agiatsioni tyä-
T°T""ren ukVt 1"ulevat'et- Ua- Ptuarenga alkaa myös mm aika taUua tentavaamme siinä on tä ja kojtettu saada suomalainen työ
ta taalla aivan nukutaan kun ei ke- pian kun osanottajia ilmaantuu Pois „ i„„i„i „i„:„ „„„„„i„„ „„„ i- „
_ v " vielä hankaluuksia ennenkuin saa- vaesto ymmärtämään järjestymisen
san aikana ole toverittaressa mttaan vaan ujous ja velttous niin ihme on jos
T„ daan kunnollisia opettajia jotka täyt- tarpeellisuuden ja taas yleisön tahol-
toimirdnasta mainittu taalla pitäisi ei tietoisuus lisäänny
„ _ ii i taisivat tehtäviään etta ne eivät Dai- ta on tehty vastapalvelus meidän toi
mimin tietääkseni olla kirjeenvaihtaja Ompeluseura kokoontuu taas joka _ „
„ „ T- si sattuman varaan Meillä pitäisi meenpanemille tilaisuuksi le olivatpa
mutta kesän aikana kaikilta tahtoo kir- torstai iltapäivä osuuskodissa Tilai- „ „
i olla koulukomitean kokous aina ensi- ne vaikka miten vähän arvoista vaik-
joittelemiset jaada niinkuin muutkin suudessa esitetään ohjelmaakin ja kes- '
i n i i ' niainen tiistai kuussa yli vuoden Mut- kapa vaan paljaat tanssit niin aina
toiminnat lamaannustilaan kustellaan päivän tärkeimmistä kysy- „ „ „
i d i i j i i ta mikä lienee syynä etta sinne ei on yleisöä haal n täydellä Siitä voi
Mistäpä nyt alkaisin Vaikkapa du- myksista Parin kuukauden kuluttua
miaPB nyi aiuiun vanaapa pu ole saapunut jasema muuta kuin pa- huomata että vasemmistola suus saa
hun siitä kaikkein tärkeimmästä teh- °" taas osastolla myyjäiset ja nusta „„„ lo„ m„ „„ t
„ i rl kolme kymmenhenkisestä komite- kannatuksensa valveutuneilta työläi-
tävästä mikä meillä tällä kertaa on tule mitkään arvokkat myyjäiset ' u """"
asta joten ei ole voitu pitaa kokouk- siltä Newportissa samoin kuin muual-
nimittäin Neuvosto-Venäjän avustami- J° vaan osaston naiset eivät tee mi- i _ „ „ '
m j- i ään käitöitä inn Sii loi sia- Tarvitsisi sita nyt jo alkaa har- lakin yli koko laajan maan samo a-
sesta Me tiedämme etta tämä kansa taan Käsitöitä sinne ans jokainen i
i om„imn„„ virtltaamann mlclM rastamaan lasten kasvatusta niin pai- kuin länsi ja itä Europan maissa
on saanut karsia vuosisatoja hirmuhal- ompelemaan virkkaamaan merkkaa-
i ' _„ i„n—„ 3on etta muistettaisi aika koska ko- ja kaikkialla
lituksen alaisuudessa aaretonta sortoa maan ja Kutomaan
Kukistettuaan tsaarinvallan asettivat Uusi Sokol haali on sen haalin nimi koukset ovat- J°issa Pohditaan sa- Tässä huomautan vielä että on
he tilalle työläisten oman hallituksen jossa tänä talvena tullaan esittämään nottua jymystä Jos lyömme lal- tulossa jotain suurta arvataakpa mi
neuvostojärjestelmän mutta siitä huo- näytelmiä pari kertaa kuukaudessa min tällaiset asiat niin teemme sil- tä? No olen kuullut että S S Clu
limatta on heidän ollut paljon kärsit- Haali sijaitsee 72 katu Eat A ja B nä suuren erehdyksen Jos taai bin toimesta esitetään 3 näytöksinen
tävä ja taisteltava Ensiksi oman maan- avenuen välillä Ohjelma ja tanssi-il- teemme työtä lasten kasvatuksen ja huvinäytelmä: "Savu-uhri" ja olen
a kapitalisteja ja sitten koko maail- tamia tullaan kaiketi järjestämään Har- kehityksen edistämiseksi niin saam- kuullut että se on oikea naurupilleri
man imperialismia vastaan Venäjän Cacinoon 116 katu Lenox ave me siitä nauttia runsaan sadon Jo En tiedä aikaa vielä mutta kyllä nä
työläiset ovat kyenneet lyömään kaik- Lähemmin tuonnempana lapsillemme meidän pitäisi paljastaa ette tuonnempana Tämä oli jo sem-
ki vihollisensa takaisin niin sisä- kuin Nbnsertti Venäjän avustamiseksi on- tämän järjestelmän nurinkurisuuden moinen huomautus että tiedätte olla
ulkopuoliset hyökkääjät rtistui hyvin Lexington teatterissa 8 niin heistä sitten kasvaisi rohkeita varuillanne silloin kuin se aika lä-
Viime kesänä vallinnut kuivuus tuot- P="ä Tässä teatterissa ovat lakossa luokkataistelijoita He olisivat vai- henee että tiedätte niinkuin "reina
ti nälänhädän ja sen takia entistä suu- olevat soittajat antaneet konsertteja miina sitten kun heidän aikansa tu- ta" niitä nauruhermojanne sillä tä
rempia taisteluja Mutta maailman melkein joka ilta joiden tulot on men- lee astua näyttämölle jatkamaan mel- mä kysyy odkeen voimakasta hermos
työläiset ojentavat auttavaa kättä Ve- "V näiden lakkolaisten avustamiseksi dän toimintaamme toa
näjän tovereille Niinpä Viltonin o- mutta tämän illan tulot he luovutti Jätän toistaiseksi pakinani sillä No niin jätän tähän Ja ' toisella
sastollakin oli iltamat syyskuun 10 p toisten nimittäin nälkää kärsiväin ve- toivomuksella että kaikki toimisim- kerfria ilsää
ja ne onnistuivatkin kiitettävän hyvin näläisten hyväksi Kolehti myös ke- me tarmolla aatteemme voittoon vie- Muija
Yleistulot olivat siinä vähän yli 70 dol- rättiin joka tuotti $549:71 c Teat- mlseksi Meillä ei ole muuta niin
laria oli melkein täysi yleisöä enin osa suurta tehtävää kuin repiä kahleeni- upm-miu jj ua
V„- :„ „„x iiis -"kä venäläisiä sillä olihan esitettävät soit- me VVEIRTON VVVA
keä" rlkT huZmikul o i kappaleetkin venäläisiä Soittajia oli L Viik °9aSt°n °"essa t k 11 p
kehsrta minkä huvitoimikunta oli nn Fr r VUK- iltana oli keskustelun alaisena haa-
laittanut akkojen poikien äijämieten ]°"" °" ~ „n maaaug ky8ymys
Asiaa eteen-
ja tyttöjen kesken kilpailtavaksi A- NEVVPORT N H päin viemään valittiin T Luoma ja
kat näyttivät tällä kertaa että raha- NORVVOOD MASS Jos alkaiBin jutustelemaan naisten E Huumo joitenka huoleksi jäi ky
lompakot eivät aina olekaan äijien tas- Nyt mina en9ikertalaisena ollen hommista Kuulkaa ne syysmyyjäi- gellä ammattitaitoisilta maalareilta
kussa Se tahtoo sanoa että akat ja ompeluseuran velvoittamana saan set lähenevät hiljaa mutta varmasll paljonko tulisi haalin ulkopuolinen
pojat voittivat komean hyvin laitetun tervehtiä kaikkia Toverittaren luki- ja sanon että siellä on käsityöt hy- maalaus maksamaan Sitten jos maa-
bäsketin joka tuotti yhteensä $62 joUa yli maan vIa niItä Qn vakka mjnkalaisiai sen aua siten tuee 1Ian kalIiiksji niin
25 Se on hyvä tulos siihen yleisöön No nlinpfi „„„_ Ne suuret Mas todistaa sekin kun "tuholais akat" ei- yleensä oltiin sitä mieltä että teh-
verrattuna mitä oh snnä tilaiauudessa Ba„ alueen 8yysjuhiat( jotka pidet- vät ole edes viikon kesälomaa ehti- dään maalaus omilla voimilla vaikka
Sama la lausun kiitoksen Milfordin to- tn tää„ä NorwoodIasa syyskuun neet ottamaan vaan sensijaan on siinä onkin paljon hankaluutta työ-
verei le kun avustitte juhliamme _4_5 päivinä onnistuivat kokolail- käyty säännöllisesti joka viikko om- välineitä kun ei ole Vaan kait täy-
itonm osaston puoesta on ta an Ia nyvin iluolimatta nykyisistä huo- peluseurassa Näistä myyjäisistä en tyy jotenkin työ saada tehtyä niin
me"If"a „ e'e"y a7'ianr Tk""'"!! nolsta työoloista Sattui toki ole- mainitse enempi tällä kertaa Vasta pian kuin mahdollista Mis innos-
nalanhataisule tovereille $75:00 rriend „
of Soviet Russian avustuskomitean an D herttaiset ilmat että se oli tuonnempana niistä lähemmin tämä tusta vaan miehet ja haalimme pian
i v j n ""i °m' " suurena apuna juhlien onnistumiseen oli vain kuin muistiinpano merkki uuteen maaliin
kautta Keräystä edelleen jatketaan „
Olen kuullut että itäisi saada las- oh'ellnaa o11 saatu ky"in runsaasti etta tietäisivät kaikki olla varuillaan Valittiin asiamlesarmeijaan S Jär
ten aeunnuTtarkouluBosaston 'yhteyteen lyhyestii toiminta-ajasta huolimatta silloin kun nämä kemut lähenevät vinen entisten T Luoman ja T Kar
ensi talven aikana Joltakin taholta kUU ei aikua 0"Ut tuskin kuukaut- Sitten piti minun sanoa vähän mel- hulan lisäksi Samassa- kokouksessa
kuitenkin väitetään että lapsille ei voi takaan valmistuksiin Sillä ajalla käläisten hommista Ensinnäkin tul- luettiin osaston nyrkkilehti "Loiske"
kahta kieltä rinnatusten opettaa Kyl- taytyi io pitää kanaetkn juhlat nl- koon mainituksi tä sä Neuvosto-Ve- T Heikkosen toimittamana aputoi
lä lapset oppivat kouluissa Englannin- miuäin ensimäiset "Eteenpäin" leh- näjän nälkääkärsivien toverien avus- mittajaksi valittiin J Järvinen Muis
kielen aivan kyllin hyvin jopa niin- den yväksl J°tka Juhlat oli Päätetty taminen Meillä oli markkina-iltamat takaapa ottaa kynä ja paperia ja an
kin että unohtavat suomenkielen ko- P'tää yhdessä Bostonin toverien kans- 10 p:nä t k jotka onnistuivat mai- taa mielipiteenne asioista levetä pa
konaan sa- Helta °l'si ollutkin runsaasti niosti aineelliseen puoleeft katsottuna perille ja siitä edelleen nyrkkileh-
Viime osaston kokouksessa annet- Juhlissa mukana ellei rankkasade oi- ja sehän se oli kysymyskin näissä teemme ja yleisön tietoon Mikähän
tiin kehoitus ompeluseuralle että nyt lut estämässä Sade ajoi pois ken- iltamissa Yleistulos $9010 senttiä mahtaa meidän naisia vaivata kuin
olisi naisten aika jo ruveta jotain toi- mv Ja ohjelmaa suoritettiin haalis- jäännös $7678 senttiä Se oli hyvä ette tilaa itsellenne omaa lehteäm-
mimaan Tämä huomautus onkin ai- 6a- mutta useat riensivät kentältä tulos näin pieneen palkkaan nähden me Toveritarta Ei tänne tule kuin
van paikallaan Viime huhtikuussa o-
suoraan kotiinsa Täällä on nyt niin- Myös on kiertänyt keräyslistat sa- kolme Toveritarta ja osastossa on
li ompeluseuralla myyjäiset joista y- kui" aina ennenkin pidetty kenttä- maan tarkoitukseen Keräys tuotti naisia puolikymmentä Heittäkää
leistulot nousivat sataan dollariin Sen- J"liHa joka ala-osasto vuoronsa jäi- 94 dollaria Keräys ja iltamatulot syrjään kaikki turhat verukkeet ku
jälkeen ei ole ollut ompeluseuralla mi- keen Nyt seuraa kenttäjuhlat voi- yhteensä $17078 senttiä josta sum- ten eräskin sanoi jolle olin Toverit
taan toimintaa Luulenpa että taas misteluseuralta 24 ja 25 päivinä -syys- masta on jo lähetetty 94 dollaria ja taren tilausta kehottamassa: "en mi
aletaan toimiin kun naiset ovat kotiin- kuuta Silloin taas mennään kaikin loppu lähetetään heti kun tilaisuus nä viitsi tilata se on niin kovin lap
tuneet kesälomalta katsomaan niitä voiman näytteitä myönten antaa asianomaiseen paik- sellinen" Kuulehan hyvä toveritar!
Kutomatehdas täällä on seisonut En muista kenen vuoro senjälkeen kaan Kun et ole moneen vuoteen lukenut
noin parin viikon ajan sentakia kun tulee kenttäjuhlia hommata mutta si- Sitten oli S S Clubin työkokous juuri mitään lehteä enempi kuin To-
siellä on pitänyt tehdä pieniä korjauk- tä seuraavaksi on ompeluseura päät- 11 p:nä jossa toimitettiin virkaili- veritartakaan niin olen varma että