Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 20, 1921, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 38
Tiistaina Syyskuun 20 p — Tuesday Sept 20th
maamme siten että harjotetaan entirtä Missä te oikeutta olette nähneet ? pelkäsi ystävänsä silmänräpäyksessä luutnantti! Sillä anarkisti joka vie-
innokkaammin kaikenlaista herätystyö — Emme mitään sotaa voi estää 1 tekevän jotakin Kaikki odottivat lä nykyaikanakin uskoo yksityisten
tä sotilaitten keskuudessa se on Ja siihen olette te syypäitä kun ette henkeä pidättäen ja hetken kuluttua murhilla ja pikku räjähdyksillä voi-
paras keino Suullisen agitatsioni- uskalla hyökätä hirmuvallan kimp- hän kääntyi Brutukseen puhuen hiu- vansa lamauttaa diktaattorit kauhusta
työn harjoittajille olisi ehkä lähetettä- puun kan käheästi jäätävällä tyyneydellä: on uskovaisempi kuin yksikään usko
va tästä uutisesta salainen lentolehti- Nyt nousi meteli yhä hurjemmaksi — Ensi kerran meidän keskuudes- vainen — marttyyrinkin usko on hä
nen ja tämän ohessa yhtenäiset toi- Tolstoilaiset anarkistit syyttivät jyrk- samme on tällaista katkeruutta — ja nen uskonsa rinnalla kuin hyttysen su
mintaohjeet koko maan paikalliskomi- kiä sydämettömiksi julmureiksi jälki- ensikerran minua noin solvataan rina leijonan kiljunnan rinnalla I
teoille mäiset nimittivät syyttäjiään ajattele- Mutta minä tiedän että sinä et ajat- Kuului katkeraa hillittyä naurua
Hän istuutui pöydän ympäriltä kuu- mattomiksi narreiksi pyövelien puo- tele sanojasi ja että sinä vielä itse BruAis oli kuin ruoskittu Mutta tuo
lui muutamia hyväksymishuutoja lustusasianajajiksi huomaat olleesi väärässä Ja minä pilkkanauru herätti hänessä uudelleen
Kun ei kukaan pyytänyt puheen- Marcus oli siirtynyt tuolinsa sei- uskon kaikesta huolimatta että sinä- vihan uhman hän kohotti katseensa
vuoroa alkoi Antonius: nän viereen ja tarkasteli sieltä riitele- kin olet oman käsityksesi mukaan tah- kysyen katkerasti:
— Minunkin mielestäni toveri B:n viä Toveri B jonka Antonius oli tonut tehdä työtä suuren asiamme e- — Oletteko io kaikki sanonut?
esittämät toimenpiteet ovat välttämät-
tömiä Sodanjulistusta varten pitäisi
sen ohessa lähettää salaiset toimintaoh-
jeet joissa ensiksi kehoitetaan sotilai-
ta salaisesti päättämään etteivät läh-
de sotaan toiseksi valmistautumaan
taisteluun valtaamalla kaikkialla ase-
varastot ja lentokoneet Siihen sopi-
ai muitakin tarpeellisia ohjeita
Silloin kuului muutamia epäileviä
matalia ääniä:
— Mutta jospa emme voikaan noil
la keinoilla? — —
— Entä palkkajoukot?
— Niillä on hyvä konetykistö
Nyt nousi Marcuksen sekundantti
Augustus ja lisäsi liikutetulla äänellä:
— Kyllä minun mielestäni pitäisi
sentään ryhtyä jyrkempiin toimenpitei-
siin siltä varalta ettemme muuten voi
ta — ja minä olen ajatellut erään kei
non '
— Selitä selitä! — pyysivät muuta
mat nuoret upseerit kiihkeästi
Luutnantti katsahti ympärilleen ja
puhui salaperäisestiä ääntään hiljen-
tä en:
— Kuten tiedätte on meillä varoja
pari miljoonaa toveri K:n testamentin teurastettavaksi kun heidän urkkijan- lämästä ja kuolemasta Mutta siksi laisella hetkellä sinun pitäisi vihdoin
johdosta Olen ajatellut että ostai- sa nuuskivat teitä kaikkialta kuin ve- täytyy meidän myöskin harkita jokai- kin tuoda ne esiin Mutta sen pitäisi
simme talon ministeri M:n talon vie- rikoirat — niin te vain sätitte toisian- sen ehdotukset ja suunnitelmat Ja olla ratkaiseva ja sellainen että se
reatä kaivaisimme sieltä uusimpien ko- ne sentähden kysyn: mitä sinä Brutus tah- voidaan toteuttaa — äskeinen ei ollut
neiden avulla tunnelin hänen talonsa — Ei teidän tehoton menetteIyta-( dot meidän tekevän kun sota juliste- kuparikolikon arvoinen
alle ja putken avulla juoksuttaisimme panne nuhdesaarnoista parane I — taan? Salaperäinen lumous valtasi läsnä-
sinne esimerkiksi 500 kiloa p)jroniit- huudahti Brutus purevasti hän oli Tämä joutui kokonaan hämilleen olijat heidän kuullessaan tuon miltei
a run sicua aiucii un piaiioan
joku loistava juhla kun koko taantu-
musvalta viettää juominkejaan silloin häneen tehnyt — Te olette aina ve
met sähkönappulan avulla sytytämme donneet "rauhalliseen valistustyöhön-
— ja kaikki muuttuu atoomeiksi ne" mutta ettepa ole voineet lopettaa
— Mutta sitä ennen siepataan sinut sotaa!
kolostasi kuin myyrä — ja viedään Nyt tarttui puheseen B ja selitti
kidutuspenkillel — huomautti joku i-
vallisesti
Ei tuollaisilla keinoilla ainakaan
saada mitään aikaan ! — — sanoi toveri
B lujasti — Kyllä ne uuden hallituk- tanut lukemattomia sodan vastustajia — Te tiedätte etten ole paljon pu
sen osaavat valita Militarismia pitäisi nämä taas puolestaan sadoissa kasar- hunut en myöskään ole teitä erikoi
satuttaa suoraan sydämeen jos ker- meissä jatkavat tuota tärkeätä työtä sesti moittinut Olen vaieten kuunne!-
ran väkivaltaisia keinoja käyttää!
Taas kuului kiihtyneitä ääniä:
— Mutta miten?
— Ei mitenkään!
Ja eräs sotadepartementin virka
mies huudahti väräjävällä äänellä:
— Toverit! Olemmeko me petoja ja heidät viedään vastuksetta kun lam- mä aika on liian vakava huvitteluun läkin kysyä: entä jos sittenkin )ou
kun ajattelemmekaan sellaista että sa- paat teurastuspenkkiin ! Niin kävi vii- Sitten Antonius lyhyesti todisti mi- du m m e tappiolle — ellemme sinun
dat viattomat naiset joutuisivat noin me maailmansodan edellä — ja niin ten tuollainen homma johtaisi heti ensi keinoillasi voikaan estää sotaa-?
kauhean kuoleman uhriksi Oikeuden tulee tietysti käymään nytkin! Mutta päivänä vankilaan ja teloituksiin ja — Siinä tapauksessa minulla on toi
aseilla me voitamme — se on minun jos muutamilla rohkeilla teoilla lamau- kysyi lopuksi miksi Brutus todellakin nen keino jolla me voitamme
mielipiteeni! tettaisiin vallassaolijat saatettaisiin oli sellaisen ehdotuksen tehnyt? Antonius sanoi sen ulkonaisesti yhtä
— Niin minäkin ajattelen! heidät kauhun valtaan — niin siinä — Saattaakseen meidät poliisin ky n- tyynenä kuin olisi Brutus kysynyt tu-
— Oikeus voitaa lopulta! tapauksessa nuokin saattaisivat ryhtyä siin! — äijäsi äkkiä äskeinen nuori litikkuja ja hän vastannut siihen myön
Heidän joukossaan oli pieni ryhmä vastarintaan Mutta te ette uskalla jättiläinen tävästi se petti usean niin etteivät he
anarkisteja sekä jyrkkiä että passii- ryhtyä todelliseen taisteluun — ja Brutus hypähti ylös kuin käärmeen ymmärtäneet heti mitä kaikkea tuo ly-
visia Viimemainittujen huudot saat- sentähden jatkatte "tärkeätä" työtän- puremana ja huudahti vapisevalla ää- hyt lause sisälsi
toivat jyrkät ihan suunniltaan kun he ne tuomiopäivään asti! neliä: Mutta Marcus alkoi vavista jänni-
muutenkin luulivat enemmistön lievän — Niin pelkureita te olette! — — — Älkää nyt enää sanoko tuota tyksestä: nyt hän saa kuulla ystävänsä
menettelytavan johtavan suoraan pe- huudahti se nuori aliluutnantti joka se on se on Minä olen ajatellut keksinnön! Hänen mielensä kuohahti
rikatoon Kun kaikkien täytyi hiili- oli tarjoutunut murhaamaan pääminis- että siten voittaisimme kuullessaan anarkistin sokeassa katke
ta ääntään kuulosti keskustelu raivok- terin — Odottakaa nyt siksi kunnes mi- ruudesaaan sanovan pahansuovasti:
kaalta sähinältä: # Jossakin välähtivät silmät uhkaavaa- nun todistukseni tulee esiin! — huu- — Olen sangen iloinen että meillä
— Pyövelien "viattomia" rouvia te ti kuului hillittyä murinaa mutta ku- dahti Antonius ja katsoen toista sil- oli myöskin yksi viisas mies — et kai
puolustatte! kaan ei sanonut mitään kaikki kat- miin lisäsi harvakseen karmivan ival- sinä suunnitelmasaasikaan tyydy jon-
— Mutta ette kai-siitä välitä vaik- soivat levottomina puheenjohtajaan liseati: kun palatsin hajoittamiseen-—?
ka työläisnaisia ja lapsia ammutaan Tämän mustat syvällä olevat silmät — On väitetty ettei oikeita usko- — En
kaduilla kuin koiria! näyttivät niin uhkaavilta että Marcus vaisia enää olisi mutta on maailmassa Antonius ei huutanut mutta tuo ly-
— Mitäpä niistä! nousi levottomana aeiaoalleen hän vielä ainakin yksi: eräs salaliittolainen hyt terävä sana tunkeutui jokaisen sy-
sanonut olevan sosialistin itui aivan
tyynenä tuolillaan niinkuin ei mitään
olisi tapahtunut Antonius nousi sei-
somaan ja Marcus näki miten hänen
laihoilla kasvoillaan kuvastui ensin pet-
tymys sitten ylenkatse Kun meteli
ei tauonnut purskahti hän äkkiä iva-
nauruun — ja väittely taukosi äkkiä
kuin katkaisten Hetken kuluttua kiiu-
lui suuttuneita kysyviä ääniä:
— Mitä sinä naurat?
— Mitä tämä merkitsee--?
— Pilkkaatko sinä meitä?
— Voiko kukaan pilkata teitä e-
nempää kuin itse pilkkaatte itseänne?
— kysyi Antonius katkerasti
Eräs luutnantti Brutus syöksähti
kalpena hanta kohden kädet nyrkissä
ja sähähti uhkaavasti:
— Tämä on liikaa minä en salli syyttämänsä miehen puolustavan itse- luulisin sen hyväksyttävän yksimieli-
— Paikallesi! ään muuttui hän aivan avuttoman nä- sesti minä hyväksyisin julmankin kei
Antonius sanoi sen hiljaa tuskin köiseksi ja punastui hiusrajaa myö- non jos sen avulla vain voidaan var-
kuiiluvasti mutta hän samassa käänsi ten Kuin unessa kuuli hän taas An- maati estää miljoonien kuolema
luutnanttiin pistävän katseensa sei-
sahtui tämä aivan kuin hypnosoituna
Minä puhun totta toveritl Aja-
telkaa vain etta samaan aikaan kun
hallistus valmistautuu viemään teidät
jyxitKa """ moh }a un ioivuimooh oi-
tä vaikutuksesta minki
Antoniusv oli
miten sosialistien rauhallinen toiminta
on ollut yhtämittaista taistelua milita-
r ismiä vastaan miten se innokkaan
nuorisoagitasinonin avulla on kasvat-
joka yhä enemmän ja enrfVnmän lisää
kasvattaa
— Pelkureita! — iski Brutus kun
piiskalla ja lisäsi pilkaten:
— Ne jatka va" sitä hamaan siihen
hetkeen asti kunnes julistetaan sota
teen
Silloin kuului keskeyttäviä syyttä-
viä ääniä:
— Sitä ei voi enää lislsoa!
— Hän voi olla provokaattori!
— Ei toverit! — sanoi Antonius
lujasti — Älkää sanoko niin! Ei hän
petturi ole'
— Mistä sinä sen tiedät? — kuului
taa erään miltei jättiläskokoisen so-
tilaa n järeä ääni Ja häneen yhtyi
vieläkin muutamia kiihkeitä ääniä :
— Selitä ainakin millä perusteilla
voit olla noin varma hänestä!
— Minä voin todistaa sen! — sanoi
Antonius
Äskeisen syyttäjän kasvot olivat vä-
lähtäneet kalpeiksi kun hän kuuli tuon
hirveän syytteen mutta kuullessaan
toniuksen hitaasti ja läpitunkevasi pu-
huvan:
— Toverit tällaisella hetkellä ei oli-
si kenenkään pitänyt esiintyä syytök-
sin sillä pian meille tulee kysymys e-
noin suorasta Kysymyksestä ja änkytti
tolkuttomana:
— Esimerkiksi sen sen mitä Au
gustus ehdotti
— Sinä siis ehdotat että me räjäyt
täisimme pääministerin talon ilmaan?
— Tuota niin niin — mutisi
hän avuttomana
Antonius kääntyi Brutuksen ja mui
den anarkistien puoleen ja sanoi pai-
nokkaasti :
lut Brutuksen pieniä typeriä murhay-
rity suunnitelmia ja miten toiset sää-
Iin rakkauden ja oikeuden nimessä
ovat rukoilleet häntä luopumaan moi-
sista julmuuksista 1 Tuo taistelu on
ehkä huvittanut joitakin — mutta tä-
Sen vielä sanon — lausui An
tonius raskaasti — että tällaisella het
kellä on rikoksellista leikkiä varomat
tomuuksilla Ja vaikken olekaan so
sialidemokraatti ehdotan että toimim-
me nopeasti sen suunnitelman mukaan
jonka toveri B esitti — se on järke-
vin
— Mutta ellemme onnistu- Mitä
sittten on tehtävä? kysyi tiukasti Bru-
tuksen kannattaja luutnantti Augus-
tus
Antonius oli jo muuttunut aivan
kylmäksi ja aanoi tyynesti ja painok-
kaasti:
— Kuule siis ja kuulkaa kaikki jos
jollakin on keino millä voisimme nöy-
ryyttää tui kukistaa hirmuvallan siltti
varalta ettemme muuten voita niin
— Minä hyväksyisin myös! Oikein!
— keskeyttivät useat salaliittolaiset
Antonius jatkoi armottomasti:
— Kun sinä Brutus olet aina pu
hunut niistä rohkeista teoista niin täl
saauvan yksimielisyyden ja taas kuu-
lui kiihkeitä ääniä:
— Oikein! Oikein puhut!
Heidän katseensa kiduttivat tuskal
lisesti Brutusta lopulta hän änkytti
tolkuttomasti :
— Eipä ole tuota sinullakaan
sellaista keinoa
— Ei Antonius ole koskaan kers-
kannutkaan mistään "rohkeista teois-
ta!— — — sanoi sosialisti ja häneen yh
tyi muutamia muita:
— Ei koskaan!
' — Minä olen esittänyt keinoni —
sanoi Antonius kylmästi
Brutuksen korvissa soi vieläkin äs
keinen pilkkanauru hän nytkin ym
pärillään näki ivallisia katseita — ja
hän tahtoi maksaa takaisin
— Anteeksi että minun täytyy vie