Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 20, 1921, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 38 Tiistaina Syyskuun 20 p — Tuesday Sept 20th
3
vieläkin vankilassa ja tytär oli maan
paossa Myöskin oli kaksi toveritarta
jotka olivat yrittäneet mennä Venäjäl
le Moskovan kongressiin mutta olivat
joutuneet rajalla tullivirkailijain kyn
siin jotka kuljettivat heidät vankilaan
kidutettaviksi Siellä olivat saaneet
tuntea ohranan kynnet ruumiissaan ai
na mustelmiin saakka Näitä vankila
kertomuksia olisikin vaikka kuinka pit
kälti sillä niin moni Suomen toveritar
on saanut niitä kokea
Veljeshautoja katsomassa
Suomen työläistoverien ja -toverittarien
katkerista kokemuksista kertovat
myöskin ne veljeshaudat joita niin
monta minäkin sain nähdä Käydessä
ni Lappeenrannassa näin pitkän hauta
kummun jonka alla lepäsi pitkä rivi
Suomen työväenluokan parhaita poi
kia jotka olivat Itse saaneet kaivaa
hautansa Sanoin on vaikea kuvailla
niitä tunteita jotka vihloivat rintaani
seisoessani siinä pitkän kummun vie
rustalla Paikalle satiui juuri silloin
saapumaan eräs työläisnainen "Mitäs
te itkette" hän kysyi 'lei kai teidän
sukulaisianne täällä ole? Tämä on pu
naisten hauta" Kysyin häneltä josko
hänellä oli siellä ketään johon hän
vastasi: "Kaksi poikaani on täällä ja
mieheni on vankilassa" Selitti hänel
lä olevan vajaan vuoden vanhan lap
sen hoidettavana eikä saavansa apua
koska ei ollut suostunut antamaan lah
tarien kastaa lastaan
Kävin toisillakin punaisten haudoil
la joita oli niin paljon Petäjän ok
silla ja punaisilla paperikukilla oli hei
dän hautojansa koristeltu Sillä eihän
työläisillä ole varaa ostella ruusuja
Lahtarien haudoille oli laitettu kivi
patsaat ja kukkia mutta se ei osota
että heidän voittonsa olisi pysyväinen
he tuntevat sen jo itsekin Suomi voi
näyttää pinnalta Valkoselta mutta se
on sisältä tulipunainen maalaisetkin
näyttävät tietävän mille puolelle barri
kaadeja he kuuluvat nekin jotka eivät
ole sitä ennen tienneet
Virkaintoinen poliisi
Juuri Suomesta poistuessani sain lai
varannassa tutustua Suomen virkain
toiseen poliisiin Olin laiturilla sano
massa jäähyväisiä muutamille tovereil
leni jotka olivat saattaneet minua ran
taan kun poliisi saapui kiirehtimään
laivaan vaikka aikaa oli vielä lähes
tunti ja laivaan ei ollut edes montaa
menijääkään Tottelin hänen virkaval
taisuuttaan ja menin laivaan heti
kun olin sanonut tuttavilleni hyvästit
Hetkisen kuluttua huomasin että ran
taan oli saapunut vielä yksi toveritar
jota minun piti välttämättömästi tava
ta Kysyin laivan aliupseerilta josko
saan vielä laskeutua laiturille ja hän
antoi siihen luvan Riensin tuttavani
luo joka ojensi minulle kukkakimpun
sekä Toverittareen aijotun kirjotuk
sen jonka hän oli luvannut minulla
mukaan Silloin tämä virkaintoinen
poliisi taasen huomasi minut ja kiiruhti
luokseni riipasi minua käsivarresta ja
karjasi että "jos kaikki olisivat niin
hävyttömiä kuin te olette niin mitä
tulisi silloin järjestyksestä!" Huomau
tin herra poliisille että hän voi minun
puolestani pitää niin hyvän järjestyk
sen kuin osaa sillä tämä on viimeinen
kerta kun hänen tarvitsee minua kus
kata Tulen aina muistamaan tämän
lahtariesivallan edustajan röyhkeän
esiintymisen
Paljon Amerikaan pyrkijöitä
Suomesta tänne Amerikaan haluk
kaita olisi paljonkin kun vaan pääsisi
vät tulemaan Mutta vain harvat pää
sevät nykyään pois Suomesta Tämän
lisäksi on siirtolaisten tulo Amerikaan
nyt rajotettu joten sekin seikka on
lisäesteenä Passikin sellaisille henki
löille jotka eivät ole Amerikan kansa
laisia tulee maksamaan lähes tuhan
nen markkaa Matkapiletti Suomesta
New Yorkiin verojen ja maallenousu
rahojen kanssa tulee maksamaan kol
mannessa luokassa viitisen tuhatta
markkaa
Kiitos teille Suomen toverit ja to
verittaret Tulen aina muistelemaan
teitä Toivon että teille pian koittaa
vapaampi aika jolloin poliisi ei ole ai
na määräämässä kenen kanssa saatte
puhella ja missä
Näitä piirteli Superiorissa Wis 5
p:nä syyskuuta 1921 — H — N —
Puistossa
Kirj Erland Upari
Kuumasti paahtoi heinäkuun aurin
ko Oli ollut useita viikkoja poutaa
kuumia tukanuttavia ilmoja mutta sa
detta ei vaan ollut luvassa
Kaupunki kivitaloineen paistui lämpi
mässä ja sen vanha tornikellokin puis
ton laidassa olevassa palokunnantalon
edustalla oli seisahtunut ikäänkuin
olisi käyntiään pitänyt aivan liikana
uhrauksena tällaisella helteellä jolloin
eivät muutkaan työjuhdat olleet kuor
man edessä vaan kaikilla oli n s "hy
vää aikaa"
Kaivannot olivat olleet seisauksissa
jo kohta vuoden Ja samoin muutkin
työmaat Joutilaita työmiehiä veteleh
ti puistoissa ja olipa joitain naisiakin
mukana Kaikilla oli puheenaiheena
kesä huono vuodentulo suuri työttö
myys ja lähestyvä syksy joka muka
naan tuo arvaamattoman paljon kär
simyksiä työväenluokalle Useammat
olivat tietämättömiä nykyisen ' työttö
myyden aiheuttajasta : liikatuotannosta
ja mihin se perustuu nimittäin siihen
kun tavaroita tuotetaan ei ta rvet ta
vaan myyntiä ja siitä aiheutuvaa liike
voittoa varten joten" yksilöllinen kil
pailu ja pääoman kokoaminen suurilla
varastoilla saa rehoittaa ja työväen
luokka saa kantaa siitä raskaan kur
juustaakan omistava luokka kun ke
rään itselleen työn tulokset tuotanto
laitosten omistamisen kautta saavat
riippumattoman vallan työläisten hi
keen ja vereen
Puiston eräällä penkillä lojui keski
ikäinen mies kuunnellen välinpitämät
tömänä työttömien miesten puheita
miesten jotka olivat ryhmittyneet muu
taman naisen pariin ja olivat juuri ai
keissa alkaa kauhean sanasodan nais
ten kera naiset kun olivat uskaltaneet
huomauttaa että syyttäköön miehet it
seään huonosta ajasta ja köyhyydestä
miksi juovat rahansa ja laiskottelevat
"Juovat rahansa noh mistä niitä on
juoda kun ei ole edes leipääkään ki
vahti vanha kuparinkaivaja joka Ca
lumet fic Hecla yhtiön kuopassa oli
menettänyt kätensä ja toisen silmänsä
"Kyllä te miehet vaan juotte" va
kuutteli yksi naisista
"Mutta saahan sitä työläisetkin ot
taa nautintonsa mistä parhaiten saa
vat" lausui joku nuori mies
"Hm! — Nautintonsa ja väkijuo
mat mukamas antavat nautintoa —
On sekin hirvittävää itsensä pettämistä
kivahti taas äskeinen nainen ja loi
halveksivan silmäyksen nuoreen mie
heen joka hieman häpeissään vetäy
tyi toisten miesten taakse
Mies joka etempänä lojui inousi
ja kulki joukkoon "Mitäs täällä ju
tellaan" kysyi hän ja salasi hymyään
"Mitäpä täällä tuossa vaan on tur
hia toristu Nuo naiset kun tahtovat
sortaa meitä miehiä että se on muka
mas meidän syy kun olemme työttö
miä ja nälkäisiä selosti mies joka
silmäpuolena tarkasti vasta tullutta ky
syjää tuntematta häntä
"Niin miksei tavallaan se on mei
dän oma syymme Itseämme siitä voim
me syyttää vai ketä") tiukkasi myö
hemmin tullut ja jatkoi: "Niin kauan
kuin me olemme narreja pitkäkorvai
sia aaseja saamme tyytyä tähän tilan
teeseen jossa nytkin elämme Sillä o
lemmeko me koskaan uskaltaneet sa
noa edes itseksemme että muutoksia
oleviin oloihin tarvittaisiin vielä vä
hemmän olemme sitä julki puhuneet
Ja se johtuu siitä kun olemme niin
peräti tietämättömiä kehityksen kulus
ta Työväenluokan kurjuuden syynä
on osaltaan juuri työväen tietämättö
myys ja orjamaisuus Silloin kun on
ollut työtä saatavana ei monikaan p
le johtunut ajattelemaan mikä on lop
pu seurauksena kapitalistisesta kilpai
lusta ja tuotannosta Nyt se on näh
tävissä: yleinen teollisuuden Ia maa n
tuneisuus Muta missä ovat ne her
rat jotka kalastelivat viimeistenkin
vaalien aikana työläisten ääniä? -—
Joo ne ovat huomattavissa hallinnolli
sissa tehtävissä ne ovat tehneet kan
salle hyvää kansalle joka äänesti ne
virkoihin? Ovatpahan laatineet uusia
lakeja joilla tahdotaan estää kansan
mielialan tulemasta julki Ja kansa
odottaa pelastusta uutta messiasta jo
ka sen vapahtaisi taloudellisesta helve
tistä Messiasta ei kuulu taivaasta —
No se kyllä on lähellä mutta se ei
ole mikään jumalan poika vaan taval
linen ruumiillistunut jättiläinen — -Työväenluokan
pelastaja on työväen
luokka itse luokkataistelun avulla —
Kuinka moni teistä on sitä ajatellut
Onko teissä montakin jotka tahtoisitte
tappaa sellaisen messiaksen? Olette
ko tutkineet sosialismia jos ette niin
koittakaahan päästä selville siitä nyt
kun 'on kerran "hyvää aikaa" rahapo
hattojen armosta päätti mies puheen
sa ja poistui
Mutta keskustelu katkesi siihen It
sekukin lähti omille teilleen ja tuota
pikaa oli puisto tyhjä
— Kaukaa näkyi kaivantojen savu
piippuja ja suuria "rakkapaileja" mut
ta kuollutta oli sielläkin
Venäjän Kansan Taistelu
Kirj H M
Venäjän suuri kansat
Yhdellä iskulla et vapautta valloittanut
ja murskannut polkenut päätä
orjuuttajani
Määräämättömän paljon työtä vainen
vaati
ja uhrausta suurta —
se vei niin pitkän pitkän ajan
Kärsimystä uljasta urhomieltä
niin ylevätä sankaruutta varmaan
se vaati Tiiltä kun kymmenin vuosin
harmaan
tiilimuurin katsoa sai kaltereita —
tahi matkaella Siperian erämaita
Tahi kuukausmäärin nälkätaiturina
olla eessä aita
eroittamassa ihmismaailmasta I
Vielä lisää saivat kärsimyksen maljaan
kun viettihe turnajaiset verisunnuntait
kun murhahimo hirveä ja irvikuvia
lait —
Kansa parka 1 Orjuus painoi yhä:
tilanherrain oikeus pyhä
sai rangaista raipoilla raastaa —
syytää köyhää vastaan ilkeintä
saastaa
MUTTA:
Jopa pyövelit julmat palkkanne saitte
Te jotka syypäitä tuhanten tuhanten
vereeni
Te pahuuden alut jopa hautanne
haitte —
te sortajat hukutte kostonmereenl
K5
Vallankumous! huuto kaikuu
suuren Venäjän' äärestä ääriin
Vallankumous! tyrannit suistui
vihdoinkin' nuolet osui —
eivät viiltäneet väärin
Siperian korpi' ylityrannille vastaan
huhui - v _'
ja kalman kieltä kansa puhui
hurttajoukoille joka ennen hurjana
riehui V- V
Mutta nyt' vaikkapa viha kiehui
ei mahtia näyttää voinut!
Oli kuolemankello soinut
niin monelle heistä —
ja toiset ei seistä
saattanut' vaan" riensihe pakoon — —
ennekuin 'ehdittiin "oikeuden" jakoom
Oliko maa nyt vapaa
L lrnnil trihtJnin ti]t oli IlOlSSa)
Oliko kaikki nyt sovussa yhtämieltä)
Eil Kerenskin haamuun nyt hallitus
muuttuu — —
uudet sortajat vallan ohjaksiin
puuttuu
Niiden valtakausi on lyhyt!
NYT VASTA alkaa TYÖVÄEN
VALTA
huojennus huokaus kohoo joka
raatajalta' 1
kun Leninin'in vilpitön ääni puhuu:
— Nyt toverit vihdoinkin Venäjä
riistäjistä" vapaa I
Vihdoinkin työväki valta on teillä
Maat tehtaat' linnat kaikki on meillä!
Ryöstäjät älköön koskeko niihin
Nyt rakentamaan Venäjä malliksi
muille -l v ''
kaiken maailman sorretuille
valolyhdyksi' Marxin oppien mukaan
Suuri Venäjä-on vapaa!
Suuri Venäjä 'on vapaa!
MUTTA:
Rauhaa ei raatajakansa saanut
sitä kaiken maailman riistäjät saarti
ne työläisten Venäjää kierti ja kaarti
Kaikkensa riisjäjäkonnat koitti —
Mutta yhäti PUNANEN VENÄJÄ
voitti! :
Siellä kiirivät Judenitsin Koltshakin
( '-
koirat —
ja mitäpä Wrangelin joukot voivat —
Puna-armeijan mahti on suuri
Mutta kaikki kun esteet voitettu
juuri
tuli nälkä + 'r
Tuli nälkä "'TULI NÄLKÄ!
Kato kauhea "viljan kuvatti aivan
ja palkatta jätti maamiehen vaivan
Parikymmentä miljoonaa kutsuttu
kuolon teille —
ellei nopeaan apua saada heille
Venäjän uljas kansa!
Mitä kaikkea kokea saanut lienet —
mitä kärsivät isät äidit lapset pienet
sitä kertoa ei voi kukaan I
Siis jokainen' jolla sydän sykkii
Työnraatajairi puolesta suonet
tykkii —
TULKAA NYT AUTTAJAIN
MUKAAN!
Antakaa antakaa apunne heille
Se on varma velkansa meille
he kerran voivat maksaa
Kun kärsimysajan ylitse jaksaa
seistä rohkeana Venäjän kansa
niin näyttävät siellä valosoihtuansa
kun meillä on"'taisteIu suuri
Niin siellä varusmuuri
johon maailman työväki turvaa —
Nyt siis olkoon käsi avoin
ja autettakoon kaikin tavoin —
samaan rintamaan työläiset kaikki!