Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 20, 1921, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 38
Tiistaina Syyskuun 20 p — Tuesday Sept 20th
13
Ottakaapa toisetkin emännät kynä Pienviljelijöille luulisi olevan hyvän kaikki LAPSET' TERVE TULOA 1- Minun elämäni on aivan toisellainen
käteenne ja kirjottakaa tähän leh- asian kun hinnat tavaroille ovat kor- HANNEL11TTOOMME! kuin sinun Siihen sisältyy paljon
teemme Olkaamme nyt ripeitä ennen keat mutta eipä tuo siltä kuulosta jos Kesäkoulun ja ihanneliiton puolesta murhetta tuskaa ja pettymystä
kuin tulee syyskiireet jolloin taas ei on jotain myymistä niin eipä niitä saa Jalmar Mannila E M Jouppi Hän vaikeni Hänen sydämensä
riitä aikaa muuhun kuin työhön ja kaupaksi Puhuttelin erästä farmarin pamppaili kummallisesti Hän ihmet-
hyörinään Toivoisin näkeväni lasten- emäntää Hän kertoi olleensa kuk- VANDALIA MONT teli itseään sen vuoksi että oli ereh-
kin kirjotuksia lehdessä useammin kopoikia kaupalla oli käynyt joka ta- Haloo Toverittaren lukijat suuret tynyt tuollaiseen tunnustukseen Hän
Täälläkin on siinä ijässä olevia lapsia lon ovella tarjoamassa niitä mutta yk- ia pienet Nyt taas kirjoitan vähän j„ka ei alut koskaan puhunut kenelle-
paljon jotka jo voisivat opetella kir- si oli sanonut yhtä toinen toista m täältä kontrista Ei tänne tullut erit- kään sisimmästään
jottamaan Vaikka eivät saakaan m että saahan sillä hinnalla jo kau- tain hyvää vuotta mutta tulihan kui- Hän katsoi tyttöä Ruskeakut-
suomenkielistä koulua voivat he van- pastakin ostaa' Kyllä ne sitten kel- 'enkin senverran että taas voi riistä- rta tummaihoista tyttöä joka tuijot
hempien opastamana harjottaa suo- paavat kun välikädet niistä ensin voi- i'en suuta tukkia ti surumielisesti jonnekin etäisyyteen
menkieltä Jospa lopetan tällä ker- tot kiskovat ja kuluttajille tarjoavat Täällä sattui eräs tapaus että herrat Ja mjtä kauemmin hän tyttöä kat
taa — Yksi joukosta vanhoina ja pilaantuneina Niinhän veivät eräältä leskeltä kaikki lehmät Soi ai tä enemmän hän tunsi omassa-
se tapaa käydä " hevoset ' Kaksi hevosta jäi hänelle tunnossaan soimaa siitä että hän pii
PEARSON WASH Tämän paikan uutisiin sopii asettaa "iten- kun atui niillä olemaan kau- hänestä ajatellut äsken sellaista epäi-
Haloo Toverittaren lukijatj Tääi- samanlainen loppu kun monesta muus- pungissa Tällä leskellä on neljä laa- lyttävää
lä me vain elämme Olemme vaien- ta "sivistys" paikasta näkyy olevan ta Äiti on heiltä kuollut muutama — Enkelini! Minun pikku-enkeli-
neet kuin muuri mutta eletään tääl- että "muunsaini" on täälläkin hyvin vuo1 sitten Kyllä niiden porhojen nj välähti hänen aivoissaan
lä silti Toimitaan täällä myös vaik- tunnettua Tässä juuri vetivät erään kanssa on pärjäämistä se täytyy sa- Samassa kuullui jostakin kaukaa kä-
ka ei sitä ole huudeltu En ainakaan suutarin oikeuteen liian kovasta auton noa- Ei e ol '" nvva- i° ne vjeva' en kukuntaa Se kukkui monta
minä ole huomannut mitään mainit- ajosta kaupungilla Suutari päätti et- lehmät ja hevoset mutta kun vievät kertaa
tavan niistäkään suurista vappujuhlis- tä mistäs sen "limetin" tietää kun ei maat mannut ja kaiken minkä suinkin _ Tyttö loi nuorukaiseen katseen jos
ta enempää kuin kesäjuhlistakaan joi- ole ilmoitus tauluja Esivallan mie- aavat Kai veisivät vaikka hengen a 0] hämmästystä
ta pidimme oikein suurmaailman mal- het sanoivat että etpä olisi nähnyt nii- ° iitä iota'n ol'' 'levaa Kyllä kai- — Kuulitko? Se oli käki Ja se
liin Vaikka niiden tietämättömien tie- tä vaikka niitä olisi ollut kuinka pai- keti ne loUeläjät pitävät farmareita kukkui kukkui niin kauniisti
toisuuden rahastoon (?) ne rahat luo- jon Mies oli saanut siis liiaksi" "kuun- kaikkein tyhmimpinä ihmisinä kun ne _ Se kukkui meille huudahti nuo
vutettiin Vaikka ei tämä seurakun- valoa" tekevät ilman työtä ja herroja tyyty- rukainen Se kukkui meidän onnek
taan kuulukaan tämä onhan vaan kun Kynä väisinä elättävät— Lillian Silver emme
itsenäinen kappeli tämä Pearson kai- ' He vaikenivat Koko metsä vai-
kista kokoonpantu Näkyvät ne asi- COPPER CLIFF ONT CAN IIIOKKAFRO !""' Eikuulunu hiiskahduta-
oista olevan "kuusalla"' ilukuunotta- fclVAftlLillU kaan -
matta pieniä kissan natinoita Raportti suom lasten kesäkoulusta: — Tiedätkö Inga millaista on ih-'
Nyt taas kuumeisesti huvitoimikun- He makasivat koivulehdossa oleval- mien elämä silloin kun hänellä ei ole
ta hommaa suuren suuria ohjelma-ilta- Koulu akoi "Taiston" talolla hei- ]a ruohokolla katsellen toinen tois- yhtään olentoa johon voisi luottaa ja
mia syyskutfh 17 p:ksi Toveri haalille nak- 21 p' )a loPpul eok- 31 p:na 2K taan Poika oli kaksikymmenvuotias j0U voisi sisimpänsä purkaa ? Mi-
Ohjelmaa tulee olemaan runsaasti Pe- °P=ttajaksi osaston työkokouksessa ja y„0 oli samanikäinen nä olen ollut koko elämäni yksin
arsonin torvisoittokunta tulee soitta- valiltin 3 he"kllöa "im' E- M Ijouppi _ Yrjö kuiskasi tyttö "Miksikä Ei yhtään ystävää ei yhtään tosiys
maan ja laulukööri laulaa Runoja Laura Makl ja Ida SePPala- Viime- sina 0iet ama „„ murheinen? Etkö tävää Paljon on ollut tovereita jou
kertomuksia kuvaelmia y m tulee mainittu ei ottanut tointa vastaan ja jng Voi riemuita samalla tavalla kuin kossa hyviäkin mutta ei yhtään ystä
olemaan Ja vielä kuuluu tulevan jo- toi8ek8i maini"u vaikean Päa8Vn lakia muutkin nuoret? vää
tain sellaistakin jonka saa tietää sitten oli Paettu luopumaan tomesta on- Pojan silmät välähtivät Sitten hän Hän pysähtyi Viimeiset sanat
vasta kun tulee katsomaan mainittuna kun palvän kuluttua- Hänen tilalleen katsoi tytöä hetkisen silmiin Hän 0livat tulleet esille tuskaisesti Hän
iltana Lopuksi on tanssia Eikä si- tuli Jamar Mannila joka Jouppin kans- katsoi ikäänkuin hankkiakseen var- lausui ne melkein läähättäen
säänpääsy hinta ole korkea vain 25 8a 'onti koulua '°PPUun saakka muuden millä mielellä toinen kysy- — Minä uskon että se on onneton
senttiä Tässä iltamassa kerätyt va- Oppiaineet olivat suomenkielen aak- myksenä teki Hän näki tytön ta kun ei ole ystävää Mutta luu-
rat luovutetaan Venäjän toverien avus- ko"a' 'avausta tavuttam lukua ssa- tummat kauniit avonaiset silmät Niis- Ien että moni ihminen on itse syy-
tamiseen Kuten tiedämme että Ve- uku' kirjoitusta ia kielioppia Yksin- 8g „j jotain osanottavaista niissä oli pgä siihen ettei omista ystävää Ih-
näjän toverit kärsivät nälkää ja mei- Vertaisella tavalla elostelimme yhteis- mekein hellyyttä minen joka sulkeutuu itseensä ja kart-
dän on kaikkien velvollisuus auttaa omistusoikeuteen perustuvan yhteis- p0ika tunsi kummallisen laineen käy- taa seuraa hänestä ei voi olla kenen-
heitä Me voimme tehdä paljon jos kunnan periaatetta Runonlausuntoa vän ruumiinsa läpi $e laine lämmit- kään ystäväksi Jokainen karttaa
me vain haluamme Me Pearsonin tyä'- laulua' voimistelua ja "Lasten laulukir- ti „e virkisti sellaista sulkeutunutta erakkoa Ja
Iäiset annamme täyden tunnustuksen 'a"ia lelkkeJa' Su°"en kysymyksien —Inga Kuinka sinä teet tällai- minä luulen että sinä ole ollut sellai-
Venäjän työväen vallalle avulla koetimme kehittää lapsissa har- 8en kysymyksen ? Eikö sinulla ole nen
Mitätön kitsemiskykyä Oppikirjana käytim- muuta puhumista kuin kysyä minulta — Se lienee totta vastasi poika
— me A B Mäkelän aapista sanomaleh- sellaista jota en voi riin helposti ker- Mutta minä en ainakaan mielelläni oli-
ONTONAGO MICH d'8ta' e""ä'nkin "TOVER1TTARES- toa? si ollut tällä tavalla Mutta elämä mi-
' TA" saimme paljon henkeviä runoja Seurasi äänettömyys Ei kuulunut nua murjoi Sen iskut olivat niin
Ohoh sanoo varmaankin lukija kun ja kauniita kertomuksia joita lapset mUuta kuin linnun liverrystä läheises- voimakkaita että sieluni sisimpään se
huomaa Ontonagon uutisia Toveritta- näytöskappaleen y m ohjelman li- tä koivusta ja kaukaa jostain arvet iski parantumattomat arvet
ressa Onpa tämän paikkakunnan to- saksi harjoittelivat päättäjäisjuhliin kaukaa laulua ja naurua joka kuin- Tyttö katseli äänetörinä häntä
verittaret välinpitämättömiä kun ei- Lapset olivat koko kouluajan ihail- minkin hukkui toisinaan kuulumatto- Hänen silmistään saattoi lukea osanot
vät viitsi pakista omassa lehdissään tavasti innostuneita Ikävä vaan ettei miin Siellä nuoriso vietti juhan- toa sääliä
Siltä se näyttää Tietääkseni tänne jo vuosikymmentä ikuisemmin ole nusjuhlaansa palavien kokkojen ympä- ' — Kerro lisää kerro I kuiskasi hän
postikonttoriin tulee kokolailla paljon annettu lasten kasvatukselle osaston rillä Mutta he kaksi vaikenivat — Ingal Oletko käynyt koskaan
Toveritar-lehteä Täältä sitä leviää taholta suurempaa huomiota Sanaakaan sanomatta katselivat he tehtaassa siinä synkännäköisessä teh-
monelle eri farmikontrille kuten Wots- Koulun lopettajais-juhlat vietottiin toisiansa jälleen silmiin Siinä he taassa joka on lähellä sitä koulua jös-
berin Fire Steelen ja Greenin kont- syysk 3 p:n illalla jossa lapset suo- hetkisen äänettöminä lepäsivät aa sinä ennen kuljit? Se tehdas on
reille En tiedä onko näissä farmi o- rittivat ohjelman ja johon paikalle saa- Hetkisen kuluttua kuiskasi tyttö: synkkä synkin paikka maailmassa
sastoissa tapana lainkaan valita kirjeen- punut yleisö oli erittäin tyytyväinen — Minä luulen että sinä kärsit kär- Siellä on pölyä hirveää pauhinaa ja
vaihtajaa Toverittarelle Olisi mielestä- Elok 28 perustimme "Ihanneliiton" sit jostakin selittämättömästä Ja raskas myrkyllinen ilma Sellainen
ni se tehtävä että sitten paremmin tu- jossa on jo 35 jäsentä Lapset välit- en vuoksi ajattelin että jos minä voi- ilma että sen hengittäminen vie ku
lisi töryytettyä kuulumisia muunkin sivat keskuudestaan virkailijat Pu- n auttaa lohduttaa sinua Minä koistavimmankin ihmisen ajanpitkään
maailman tietoon heenjohta jaksi Fred Korpinen sihtee- pidän Yrjö sinusta pidän enemmän kalpeaksi kurjaksi olennoksi Ja
Tämä paikkakunta on mitä surkeim- riksi Aino Vainikainen ja jäsenkirju- kuin monesta muusta En ole tah- siellä minä olen raatanut kaksitoista-
pia paikkoja tässä "hyvinvoinnin" riksi Bertha Hänninen Kokoukset pi- tonut aikaisemmin sitä sinulle sanoa vuotiaasta saakka Raatanut joka-
maassa Tavara täällä on hirvittävän detään jokaisena sunnuntaina kellp 2 mutta sanon nyt ikisen arkipäivän aamusta iltaan
kallista työläisten elintaso niinollen Jäsenmaksut alle 10 vuoden 5 senttiä Yrjön silmät leimahtivat-— Hän — Mutta etkö löytänyt muuta työ
pysyy aina alimmalla asteella Kun 10 — 18 v 10 senttiä kuukaudessa Dli tarttumaisillaan tyttöä kädestä tä? Jotakin hauskempaa työtä — Mik
vertaa suurten kaupunkien kuten New Toivomme etta työläislasten van- mutta sitten hän hillitsi itsensä ja jäi si juuri sinne menit?
Yorkin ja Chicagon hintoja tämän pai- hemmat käsittäisivät miten tärkeää on äänetönnä kuuntelemaan lintujen li- — Minun täytyi mennä sinne Ei
ka n hintoihin niin jopa ne jäävät kau- takoa luokkamme käsite lapsiimme verrystä Hän huomasi niiden lau- ollut muualla saatavissa työtä Muis-
aksi Sanotaan ehkä että mikä sitten heidän pienenä ollessa Valt kouluissa lussa monia säveliä ja jotkut säveleet tan kuinka opettajani kansakoulun
' hinnat täällä niin äärettömiin kohot- lapset oppivat paljon hyviä hyödyllisiä sopivat niistä hänellekin Sellaiset sä- kuudennella luokalla meille lausui: po
taa onhan se paikka suuren Superior aineita mutta se porvarillinen periaa- velet joissa oli kaihoa tulista poltta-" jat karttakaa tehtaita jos suinkin voit-
järven rannalla jossa laivat kulkevat te jota heihin siellä istutetaan ei ole vaa kaihoa Sellaista kaihoa joka te Niiden ilma on myikkyä ja työ
Mutta varmaankin sanoo rautatie- eduksi työväenluokan vapauden pyrki- pulppuaa sydämen syvyydestä kuolettavaa Mutta minun ei käy-
komppania liikemiehille että kaikki on myksille joten meidän on sen vasta- — Inga lausui hän Sinä kysyit nyt valitseminen Kotona oli paljon
kuljetettava rautatietä myöten kun painoksi toimittava kesäkouluja sekä minulta sellaista johon ei ole helppoa pieniä veljiä ja siskoja jotka tarvit
tänne tulee vain yhden komppanian perustettava "Ihanneliittoja" joissa vastata Minusta tuntuu että sinä sivat leipää Isän palkka ei tahto-
tie Sekin lienee osaltaan syynä sa- lapset oppivat todellista hyvää käytän- et voi käsittää minua ja minun elämää- nut mitenkään riittää Aina kärsittiin
puskain hinnan kalleuteen nollista kaunista ja hyödyllistä Siis ni sinä aurinkoisen elämän lapsi nälkää ja puutetta Mutta koska minä