Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 20, 1921, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
Tiistaina Syyskuun 20 p — Tuesday Sept 20th
No 38
pautukseen niin ovat he velvolliset ot- hyväkseen käyttää hyvää ja aitoa tai- sena — kehityksen rautaisen lain — ihmisyyden asian alttarille Rakkaus
tamaan osaa vallankumouksellisen pro- detta? joka noudattaa sääntöä: kaikella ai- kärsiviä kohtaan täytyy olla kannus-
letariaatin luokkataisteluun Työläiset kuuluvat paraimpaan y- kansa Se laki on pitänyt paikkansa tajana joka johtaa eteenpäin silloin
Tämän käsityksen levittäminen mii- Ieisööni En milloinkaan näyttele suu- ja tulee pitämään vaikkakin meissä kun tulee kysymykseen yksilöllisestä
' joonain sodan uhrien keskuudessa ja remmalla ilolla kuin näytellessäni työ- usein saattaa herätä sen suhteen epäi- onnellisuudesta kärsimyksiin astumi
heidän vetämisensä pois reformistis- Iäisille Sillä minä tiedän kuinka suu- lyksiä — Olisihan mielestämme kapi- nen Epäröimiseen ei enää aikaa I -—
ten sodanuhrijärjestöjen ja kansainvä- resti työläiset kaipaavat teattereita ja talistisella järjestelmälläkin jo aikoja Tuskanhuudot yltyvät ne kutsuvatl
lisen Työtoimiston Geneven osaston musiikkia ja kaikkea mikä on kaunis- sitten ollut aika väistyä elämän joka- Valitse!
vaikutuspiiristä on tärkeä vallanku- ta Sillä minä tiedän että heidän maa- päiväiseltä näyttämöltä siksi suuret o- K V
mouksellisten ammattiyhdistysten teh- ilmansa on kylmä ja harmaa ja että he vat olleet sen luomat vääryydet sor- — — — — — — — —
tävä Kongressi päättää sen vuoksi: siitä syystä mielellään kaipaavat toi- to väkivalta kurjuus ja kärsimykset Sananen Voimistelusta
1 ryhtyä suhteisiin sotauhrien in- sinaan lämmintä auringonpaistetta — Todellakin on kehityksen laki täa-
ternationalen kanssa joka nojautuu Berlinissä olen antanut iltapäivänäy- sä suhteessa kulkenut eteenpäin vitkal- Työläisnaisten keskuudessa otetaan
näihin pääedellytyksiin ja joka on Ot- täntöjä halvoin hinnoin työläisille O- lisin askelin mutta lopultakin on se viela meidänkin päivinämme hyvin vä
tanut tehtäväkseen jäsentensä kouluut- Ien lausunut suurimpien klassikkojem- perille ehtivä ja rautaisin ottein tart- nän osaa yhteiskunnalliseen elämään
tamisen osanottajiksi luokkataisteluun me runoja ja olen havainnut että työ- tuva elämän vaiheisiin Sen pakoitta- Välinpitämättöminä useimmat meistä
ja täten kapitalistista rosvousta vas- Iäiset ymmärtävät ja nauttivat hyväs- mina kamppailevat jo tällä hetkellä elävät omassa ininässään vähät välit
tään tä taiteesta Kuinka paljon parempaa ihmisyksilöt ja kansat kaikkialla sekä täen maailman hyörinästä Ei olisi ih-
2 muodostaa Punaisen Ammatilli-" onkaan että työläiset kokoontuvat henkisillä että aineellisilla aloilla ka- me i° vanhempi polvi olisikin täi
sen Internationalen keskusneuvostossa konserttisaleihin ja teattereihin kuin malan kaaoksen keskellä Maailma on 'a" mutta nuorisossammekin on
ja ammatillisissa keskuksissa joka että he tuhoavat sielunsa ja ruumiinsa muodostunut yhdeksi suureksi taistelu- huomattavissa samanlaisia oireita
maassa osaston sodan uhreja koske- oluttuvissa ja kehnoimmissa varieteen- tantereeksi käydään taistelua siitä: Väitteemme todistamiseksi tarvitsee
van kysymyksen varalta näytännöissä) saako kapitalistinen järjestelmä eteen- vain katsoa voimistelusalien ovesta si-
Punaiseen ammatilliseen Internatio- "Taidetta taiteen vuoksi" on mai- kinpäin pitää määräysvaltaa käsissään äärn Ruumiillinen kasvatus on aa
naleen lukeutuvat ammattiyhdistykset "io iskusana Mutta se ei sano kaik- tai onko sen väistyttävä uuden yhteis- te- jonka hyväksi jokaisen kannattaa
selittävät olevansa valmiit tukemaan kea Taide ei saa olla itsestään yk- kuntajärjestelmän tieltä saavatko eläi- tenaa työtä Mutta vähän on tekijöi
sodan uhreja heidän taistelussaan elin- momaan päämaali — sen täytyy olla melliset vaistot jatkuvasti temmeltää ilmestynyt Vähän on aikaansaseu
ehtojensa parantamiseksi kapitalistisen väline kansan kasvattamisessa ja sydä- tai astuuko totuus ja oikeus elämän oh- faavia naisia jotka haluavat luoda
järjestelmän vallitessa ja odottavat niil- men luomisen palveluksessa Ja taide jaajiksi Taistelua on kestänyt kauan työväenluokallemme valoisampaa tule
tä sodan uhreilta jotka työskentele- " suurinta ja totisinta jonka kukin sorretut luokat ovat herättyään ase- vaisuutta
vät olematta täysin työkykyisiä täyt- ihmissielu ja ihmissydän havaitsee oi- mastaan tietoisiksi jättäneet jälkeensä Voimistelu on ruumiillisen kasvatuk
tä solidarisuutta tulevassa taistelussa keaksi ja tuntee itsensä siinä Koko jo vuosikymmenien takaisen taistelu- sen yksi toimintamuoto mikä sopii
tfönostajien kanssa" ~~ maailma hymyää ja itkee samoja asi- taipaleen Mutta vasta viime aikoina kaikille: naisille miehille ja lapsillekin
— — — — — — — — oita Jokaisessa ihmisrinnassa on oras on taistelu kasvanut laajuudeltaan ko- sovitettuna kunkin ikä- ja sukuluokan
hyvälle ja kauniille — jokainen sy- ko maailman käsittäväksi ja kiihtynyt ruumiin vaatimusten mukaan Voimis-
iUUlUn taiteilijan laUSUntO Jän on kuin kaunis puutarha mutta Tämä taistelu on temmannut mukaan- telua on eri aikoina opetettu erilailla
IcOmniUniSmista ja tyÖläiS" sitä täytyy kastella ja hoitaa ja aurin- sa kaikki ' Kautta maailman kulkee ja vieläkin opetetaan Naisvoimistelu
ten Suhteesta toisiinsa gon on viljalti vuodatettava siihen luokkataistelun rintama sorretut ja kin on tähän asti ollut hyvin jäykkää
lämpöänsä ja valoansa sortajat vastakkain seisoen Pohjoi- ja paljon voimia tuhlaava Mutta mei-
Kristianiassa on vieraillut Coethen Taide ja taiteilijat ovat kauneuden sesta etelään idästä länteen kulkee dän päivinämme koetetaan jo niin pal
Heinen ja Werhaerenin lausujana e- vaalijoita Siitä syystä on heillä suu- kiihtyvän taistelun rajaton linja Kä- jon kuin mahdollista -päästä vapaaksi
räs Saksan huomatuimpia nykyaikai- r edesvastuu ja siitä syystä on heidän si kädessä kulkevat taisteluun ja olka tuosta vanhasta ja luoda tilalle paljon
sia näyttelijöitä Alexander M o i s s i velvollisuutensa viljellä taidetta siten olan vieressä jakavat iskuja veljeyden vähemmän voimia kysyvä ja naisille
Shakespearen Tolstoin Ibsenin ja että kaikki ymmärtävät sitä ja kaikki yhdistämät raatajat Pohjolan raata- sopivampi voimistelumuoto
Björnsonin etevä tulkitsija Moissia — täyttyvät siitä — kaikkien tulee rikas- jat lännen kalpeat proletaarit idän Jokainen ken on ollut mukana voi
joka sivumennen sanoen on kommu- tuttaa sieluaan ja mieltään Ja vain se keltaihoiset sorretut ja etelän tummahi- mistelussa ennen ja ottaa siihen osaa
— on Norjan "Social- Demokra- j0ka tuntuu luonnolliselta ja kauniil- piäiset orjat ovat oppineet tuntemaan vie]ä nytkin huomaa sen eron mikä
tenin" haastattelija haastatellut joi- ta vain se jota jokainen ihminen toisensa ja yhteisen asemansa He ovat on vanhan ja uuden voimistelumutdon
loin Moissi antoi mm hänelle lau- maan päällä voi ymmärtää on aitoa ja yhdessä nousseet maailman yhdisty- välillä Uusi on parempaa useimmi
sunnon kommunismista taiteesta ja tositaidetta nyttä sortojärjestelmää kapitalismia ten juuri että vuosikausien har-
työläisistä joka lausunto sinänsä on Ihmisten tulee oppia näkemään kau- vastaan joittelu ja kehitys on johtanut siihen
tyypillinen erinäisten länsimaisten tai- nita rasvatyynessä vedenpinnassa ja Taistellaan ihmiskunnan kohtalosta Kaikilla Työväen Urheiluliiton kurs
tehjapiirien ajattelutavalle auringonnoususta ja varhaisen kevät- Taistelu on temmannut mukaansa seilla on jo opetettu uutta voimistelu-
taiteilijana täytyy minun keskit- illan hymyhetkestä Heidän tulee ym- kaikki puolelle eli toiselle Sorron muotoa joten me työläisnaiset olem
täytyä työhöni ja kaiken aikani ja har- märtää että elämä on rikas ja kaunis vääryyden ja väkivallan puoltajat ovat me kulkemassa eteenpäin voimistelun
rastukseni siihen taiteeseen jota itse ja elämisen arvoinen — ja että se tu- astuneet leiriinsä totuuden ja oikeu- alalla Jokaisen työläisnaisen velvolli
rakastan ja arvostan Että minä tun- lee vieläkin kauniimmaksi jos ihmi- den vaatijat samaten Puolueettomak- suus onkin tästä alkaen ryhtyä harjoit
tevana ihmisenä joudun kuohuksiin set tulevat paremmiksi Taide on e- i jättäytyminen ""merkitsee liittymistä telemaan uutta voimistelumuotoa ja
luokkayhteiskunnan verisestä vääryy- räs niistä välineistä joilla on kasva- viholliseen siten luoda itselleen ja tulevalle pol-
destä rikkaitten ylellisyydestä ja köy- tettava ihmissukua tehtävä jokaisesta Toveritl velle terve ja -voimakas ruumis Ter
hien kurjuudesta on toinen asia Minä ihmisestä parempi avattava hänen sil- Oletko aherruksesi keskellä hetkek- veessä ruumiissa asustaa silloin myös
tunnen niiden kanssa jotka ovat ahdis- mänsä sillä silloin ajattelevat he kau- sikään pysähtynyt tarkkailemaan mitä kin terve sielu
tettuja ja raskautettuja — minä kär- niisti ja ymmärtävät mikä on hyvää ja elämässä tapahtuu ja ajattelemaan Voimistelua voidaan harjoittaa joko
sin heidän kanssaan ja minä toivon pahaa ja toimivat sen mukaisesti" minkätähden itse elät? Oletko ollut kotona tai sitävarten perustetuissa seu
heidän kanssaan että valoisampi päivä TUT tilaisuudessa näkemään kotia missä roissa Kotivoimistelua käyttää ter-
ja täyteliäämpi onni pian tulee siunaa- ylellisyys asustaa missä nautinto on veytensä hoitamiseen jo useakin hen-
maan suurta ja kärsivää ihmiskuntaa V Af ITQUt ' määrääjänä missä lapset puhtaina kyl- kilö mutta suositeltavin muoto työläi-
Sydämeni on niiden puolella jotka tah- V AH l Öttl Iäisinä ja iloisina leikkivät ja oletko sille on seuravoimistelu sillä se on
tovat hyvää Se on kommunistien käynyt kodissa missä päivästä pai- joukkotoimintaa Voimistelu suuren
puolella sillä heidän oppinsa perus- Ihmiskunta kamppailee nykyään ka- vään asuu kärsimys missä nälkä on toverijoukon kesken on hauskempaa
tuu kristinuskoon sellaisenaan kuin se malan kaaoksen keskellä Elämän lähtemättömänä vieraana ja lapset li- opettavampaa ja virkistävämpää kuin
alkumuodossaan esiintyi Olen kom- kulkua ohjannut kapitalistinen järjes- kaisina ja viluisina puutteen kourissa yksin suoritettuna Voimisteluliikkei
munisti sillä arvelen että on oikein telmä on tehnyt maailmasta helvetin värjöttävät? Jos olet tämän huomion den suoritus kykenevän johtajan oh
ja oikeudenmukaista että mies antaa hyvien voimien totuuden ja oikeuden tehnyt niin varmasti olet ymmärtä- jaaman& on mukaansa tempaavampaa
värjyvälle takkinsa kun hänellä itsel- vaikutusvalta on väkivallalla ehkäisty nyt samalla hirvittävän eroavaisuuden kuin yksin ahertelu Voimisteluseu
lään on kaksi ja ihmiskohtaloita määräilevät eläi- joka näiden kotien välillä vallitsee O- rassa missä on hyvä toverihenki ja yh-
Vaikka en uskokaan että väkival- melliset vaistot Koko kapitalistisen letko ajatellut mistä tämä eroavaisuus teisymmärrys ovat Voimistelutunnit
taisin keinoin voidaan parantaa maa- järjestelmän olemassaolon aikana ovat johtuu? — Eikö silloin todellisuus ole hupaisia hetkiä Ne luovat osanotta
ilmaa ja ihmisiä siinä kunnioitan mi- nämä vaistot käyneet yhä nälkäiseni- sinulle paljastanut ja eikö rinnassasi jista terveitä henkilöitä jotka kilvan
nä kuitenkin kaikkia niitä jotka epä- miksi sorron ja vääryyden välikappa- ole herännyt kutsuva ääni joka sanoo kisaavat täyttäen riemulla johtajansa
itsekkäästi ja idealismin elähyttämänä leiliä ovat nälkäänsu tyydyttäneet elämälläsi löytyvän tarkoituksen? Ei- määräyksen saaden siten uutta „ voi
johtavat köyhien vapautumista Le- Luonnollisesti on sen täytynyt tapah- kö velvollisuutesi ole silloin kutsunut? maa ja intoa raskaaseen tehtäväänsä
nin menetteli oikein Venäjällä Ennen tua toisten kustannuksella seuraukse- Jättäytyä välinpitämättömäksi puo- jokapäiväisen leipänsä hankkimiseen
vallankumousta oli siellä 30000 pyy- 'na onkin ollut että puute kurjuus ja lueettomaksi merkitsee totuuden ja oi- Tosivoimistelija jaksaa säännöllises
levää tilanomistajaa ja 1 00 milj köy- kärsimykset ovat paisuneet mittaamat- keuden rintaman tahallista heikonta- ti käydä harjoituksissa ja vapaahetki
hää talonpoikaa Sitten tuli vallanku- torniksi niiden keskuudessa jotka näi- mistä Sellainen menettely on rikos nään hän valistaa itseään lukee ja kir
mous ja nuo 30000 tilanomistajaa me- den vaistojen määräämisvallan alaisina itseään ja ihmisyyden asiaa kohtaan jottaa tai toimii jossain poliittisessa o
nettivät maansa 100 milj talonpojalle ovat joutuneet elämään Kaksi vastak- Velvollisuus kutsuu taisteluun Ei vain saatossa Voimistelija on aina valmis
jotka nyt ovat kehittymässä todellisik- kaista ilmiötä on siten kasvanut yhä veltoksi mukanakulkijaksi vaan todel- työhön Voimistelusta on hän karais
si ihmisiksi — sillä he kulkevat koh- räikeämmäksi sorto ja kurjuus ylelli- liseksi epäitsekkääksi uhrautvaksi a- sut itsensä kestäväksi voittamaan kaik
ti valoisampia päiviä syys ja puute nautinto ja kärsimys siastaan tietoiseksi taistelijaksi Nuor- ki vaikeudet mitkä hänen eteensä tule-
Ymmärtävätkö työläiset nauttia ja Elämä on kuitenkin vissin lain alai- teat voimat ja kyvyt on kannettava vatkin elämässä eteenpäin kulkiessaan