Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 20, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnai™ — 1 ' „
The State Historioi SoeM
Organ of the Finnish Working Women in America
TOVERITAR
Thl litue of th Tovarltar contalni no artlelM uch rsqulre in fflrmtd tranilatlan ccordlng t AM o' O et IMh 1117
No 38 PAINOS 10149 Tiistaina Syyskuun 20 p— Tuesday Sept 20th 1921— Yhdestoista Vuosik
' " ' "
a PiittAlfsi Suomen työläisnaisten toiminnasta m
lliiClIä kansalaissodan aikana ja seri jälkeen
i
Olkoonpa ihminen vakaumukseltaan vaikka kuin
kakin jalon aatteen elähyttämä niin vasta se että
me käytännössä joudumme naita aatteitamme toteut
tamaan niiden puolesta taistelemaan ja uhrautu
maan tulee osoittamaan mitä me todellisuudessa
olemme
Vuosi 1916 ja sen jälkeinen kauhun aikakausi
tarjosi Suomen työväenluokalle vakavan tilaisuuden
näyttää ylläkuvatulla tavalla kuinka paljon se tah
too ja pystyy uhraamaan ihmiskunnan jaloimman
aatteen köyhälistön asian puolesta
Tässä taistelussa me emme näennäisesti voitta
neet vaan me hävisimme ja menetimme paljon—
Mitä me voitimme tulee kerran aika vastaamaan
Kuitenkin nyt jo voimme merkitä että tämän tais
telun kautta on Suomen työväenluokka tulikirjaimin
piirtänyt nimensä ihmiskunnan ja vallankumouksen
historiaan
Tarkoitukseni ei ole tässä tarkemmin lähteä ku
vaamaan tämän taistelumme yksityiskohtia vaan
muutamin sanoin kosketella sitä mikä oli Suomen
työläisnaisten! sen äitien ja tyttärien osuus tässä
toistaiseksi tukahutetussa vallankumouksessamme
Niinkuin ehkä muissakin maissa niin Suomessa
kin ovat työläisnaiset vielä verrattain heikosti jär
jestyneitä Tähän ovat olleet vaikuttamassa monet
seikat Ensiksikin on talous- ja ravintoalalla työs
kentelevillä naisilla aivan näihin asti olleet työajat
niin pitkiä ja vapaa-ajat lyhyitä ja epäsäännöllisesti
järjestettyjä että se on tehnyt järjestäytymisen
miltei mahdottomaksi Melkeinpä samaa voidaan
sanoa tehdas-aloillakin työskentelevistä naisista Kun
nämä naiset sitten ovat joutuneet naimisiin perhe
ja elämänhuolet yhä lisääntyneet on järjestäytymis
kysymys pysynyt heille tois-arvoisena siitä huoli
matta vaikka mies olisikin ankara järjestömies
Vasta sitä mukaan kuin sos nuorisoliike ehtii
tehdä kasvatustyötä työläisnuorison keskuudessa tu
lee tämäkin asiantila muuttumaan
Että luokkatietoisuus naistemme keskuudessa oli
tästä huolimatta voimakkaaksi kypsynyt tuli sel
västi näkymään kansalaissodan syttyessä joka eh
dottomasti vaati myöskin naisten välitöntä uhrautu
mista ja toimintaa
Erikoista mainitsemista ansaitsee se tyyneys ja
vakava asian käsittely jota naisemme osoittivat an
taessaan rakkaimpansa poikansa puolisonsa ja sul
hasensa suuren asiamme puolesta taistelemaan
Reippaina ja toivorikkaina saattoivat he rintamalle
lähteviä miehiänsä vaikkakin tietoisina että he silta
matkalta eivät ehkä elävänä palaa Sellaista uljuut
ta voi nainen osoittaa ainoastaan silloin kun hän
on tietoinen mistä on kysymys— Täytyi tuntea mitä
suurinta kunnioitusta ja mykkää ihastusta nähdes
sään naisen joka rintamalta tuotujen kaatuneiden
joukosta löysi poikansa tai puolisonsa ja mitä suu
rimmassa surussaankin kykeni lohduttautumaan sil
lä tietoisuudella että rakkaimpansa oli taistellut ja
lon taistelun ja kuollut hyvän asian puolesta
Erikoisesti muistan erään 62 vuotisen leski-aidin
joka oli menettänyt kaikki kolme poikaansa Yksi
oli kaatunut taistelussa Karjalan rintamalla toinen
joutunut Länsi-Suomessa valkoisten vangiksi ja sur
mattu ja kolmas nuorin poikansa oli vapaaehtoi
sesti rautatiellä lämmittäjänä ollen pyrkinyt panssa
rijunan lämmittäjäksi ja joutui siten Vilppulan rin
tamalle Kiivaissa hyökkäyksissä joita panssarijuna
teki Vilppulaan tunkeutui eräs kranaatin sirpale
veturin tähystäjäaukosta sisään ruhjoen nuoren
sankarin pään ja rinnan Herättyään tajuttomasta
tilastaan oli hän kyennyt lausumaan kolme sanaa
jotka olivat hänen viimeisensä : Voitettiinko pääs
tiinkö perille?
Kaiken tämän sai tietää äiti kun hän rintaman
auettua ensimäisellä junalla kaukaa Pohjanmaalta
saapui Helsinkiin poikiansa tapaamaan Saatoin
häntä Mäntymäen veljeshaudoille joka silloin vielä
oli lahtareilta koskemattomana ja jossa 205 san
kariamme lepäsi tulipunaseppelten koristaman kum
mun alla niiden joukossa hänen nuorin poikansa
Tulin tässä kysyneeksi vanhukselta kuinka hän jak
saa kantaa näin raskaan surun? En milloinkaan
unhoita kun hän tarttui käteeni ja vastasi : "Oi
nuori toveri vaikka minulla on niin hyvät pojat ja
nyt näin vanhana turvattomaksi jäin niin en voi
surra heitä Olen vaan niin onnellinen tietäessäni
että olen voinut synnyttää ja kasvattaa sankareita"
—Tunsin silloin kuinka suureksi kohosi silmissäni
tämä yksinkertainen kansannainen ja vaikka kaikki
silloin näyttikin niin toivottomalta varmistuin siinä
luottamuksessa että Suomen työväenluokka on
liian jaloa sortuakseen vastustajan koston uhrina
Se on vielä kerran nouseva ja katkova kahleensa
voittava julman sortajansa
Niin kaunis ja ylevä kuin ylläkertomani onkin
niin oli se kuitenkin yleinen piirre naistemme kes
kuudessa tietysti harvoja poikkeuksia lukuunotta
matta Mutta myöskin aktiiviseen toimintaan ottivat
naiset osaa Jo ennen taistelujen alkamistakaan il
moittautui punaselle kaartille sadottain naisia mah
dollista tarvetta varten Ja taistelun alettua oli rin
tamalle sairaanhoitajiksi haluavia nuoria naisia e
nemmän tarjolla kuin oJi tarpeen Kaikessa toimin
nassa ja järjestelyssä toimivat naiset käsikädessä
miesten kera vieläpä aseellisessakin taistelussa mies
tovereiden oman lausunnon mukaan osoittivat he
täyttä urhoollisuutta
Vaikein aika koitti kuitenkin naisillemme voitta
jan saavuttua jolloin miehet vietiin joko huorastaan
sorakuopan reunalle tai vankileireihin kuolemaan
naisten jäädessä lapsinensa voittajan armoille tai jou
tuessa saman kohtalon alaiseksi kuin miehetkin
Kaiken mitä kelpaavaa oli jäänyt saalistivat val
koiset Rahat ellei suorastaan ryöstetty julistettiin
kelpaamattomiksi Asema oli synkkä Nälkä ja kuo
lema uhkasi kaikkialla Asunnoista häädöt olivat
päiväjärjestyksessä Valkoisten teurastuksista van
kiloissa saapui joka päivä kauheita tietoja Verti
tihkuvia olivat sanomalehtien kirjotukset w Ykäinpä
kirjailijatkin murhahimon innoittamina antoivat kai
ken kirjallisen kykynsä valkolahtarien palvelukseen
Ilmari Kianto m m kuvasi Suomen työläisnaista
naarassudeksi joka on vaarallinen jos se saa jäädä
elämään
Epätoivo ja masennus näin ollen tahtoi väkisinkin
voittaa Tästä huolimatta en tavannut ainoat akan n
naista joka olisi syyttänyt miestään siitä mitä sai
kärsiä Liikuttavinta oli nähdä vapaudessa olevien
kieltäytyvän viikkomääria esim leipaosuudestansa
voidaksensa Ben lähettää hengenpitimeksi vankilei
reissä oleville omaisillensa tälläkin tavoin tehden
jalointa mitä ihmiseltä voidaan odottaa Luulenpa
muuten että valkoiset harjoittamansa kaamean
terrorin kautta jalostivat ja kypsyttivät Suomen työ
väenluokkaa enemmän ja enemmän kelvolliseksi sii
hen suureen tehtävään joka sitä odottaa ja jonka
se tulee suorittamaan
Vallankumoustaistelijat
Niin monet kerrat heidät nähty
eespäin rientävän
ja palanneina jälleen verissä päin
Mutta uudelleen täyttäin sen tehtävän
riemumarssin tahdissa
he laulelevat näin:
Eespäin 1 Mars eespäin I
Ken pelkuri ei voi rynnistää
vaan hiljalleen
ja huokaillen urhoista jälkeen jää
Ken asian sen omakseen ottaa voi
sen huulilla alati tää huuto soi
Eespäin! Mars eespäin I
Nyt jokainen niin jokainen
riveihin rientäkää!
Ja jokaisella
nyt urhokkaasti
kas pystyyn nouskoon pääl
Ja sanat nämä jälleen soi
ne kaikkialla kuulla voi:
— Eespäin 1 Mars eespäin!
Taisteluun aina valmiina on
joka mies ja nainen!
Pois arkailu ja huokailu
nyt ollos luottavainen
ja voittoon varmaan uskova
kun torvet kajahtaa —
Työläisluokan velvollisuus
on vapauttaa maa —
Ja silloin taas se kajahtaa:
Eespäinl Mars eespäin!
H M
H
Vuotena 1919 alkoi järjestötoiminta jonkun ver
ran elpyä vaikkakaan ei niissä merkeistä kuin su
ennen oli ja nyt on Mustimmat oikeistososialide
mokraatit jotka kauniisti olivat säilyttäneet itsensä
vallankumouksesta ja sen seurauksista nyt koetti
vat johtaa Suomen työväenliikettä vieromaan vallan
kumouksellisia toimintatapoja ja veljeilyyn sen ve
risen porvariston kansaa
Tässä he kuitenkin huonosti onnistuivat vaan tä
ten menettivät kokonaan luokka tietoisen tyovJicn
kannatuksen
V 1919 lopulla kokoontui naisten liittokokous
joka jo silloin lausui vakavat sanansa Sos-clcm
johtajaherrojen taantumuksellisesta politiikasta ja
päätti liiton toiminnan pysytettäväksi edelleen jyr
kän marxilaisen luokkataistelun kannalla Yhteis
toimintaa Sos-dem puolueen kanssa päätettiin pi
tää ainoastaan jos puoluekin pitää samoja periaat
teita ja omaksuu edelleen vallankumoukselliset me
nettelytavat Samaan aikaan pidetty Sos-dem puo
luekokous kuitenkin oikeistoherrojen keinottelujen
tähden täydellisesti epäonnistui ja johti kuten tun
nettua Sos-dem puolueen täydelliseen häviöön ja
hajaannukseen
Vasta tämän jälkeen v 1920 alussa voidaankin
merkitä Suomen työväenliikkeen todellista elpymis
iä samalla kun järjestöt yksi toisensa perään" erosi
vat Sos-dem puolueesta seka vapautuivat taantu
muksellisista johtajistaan Naisyhdistykset jotka
käsittävät jäseninään suurimmalta osaltaan pciheen
äitejä eivät suinkaan olleet vähemmän tietoisia
Huomattavana ilmiönä nimittäin oli että juuri nais
järjestöt eri paikkakunnilla ensimäisenä katkasivat
suhteenpa Sos-dem puolueeseen sekä astuivat vnt
lankuinouksellisen luokkataistelun tielle Useilla
suuremmillakin paikkakunnilla ovat naisosastot jou
tuneet myöskin perustamaan sosialistisia kunnallisjärjestöjä