Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 13, 1921, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Tiistaina Syyskuun 13 p — Tuesday Sept 13th
No 37
ialli ntKCfl annon 'ee ens' kerran — — ' vuoden ajal- Joo ei pelkoa eikä kunnioitusta vaipui mietteisiin nojautuneena kyy-
iJictCU ffllooU CflfICH ja Jokainen tahtoi nauttia varhai- vaan inhon ja ylenkatseen tunne nii- närpäittensä varaan
YtlOSlllttltU SCn kevään aurinBon lämmöstä joka tä ihmisiä kohti jotka vuosisatoja Ma odotimme kun hän tuli ulos
on erittäin tehokas ja vaikuttava elelivät ylellisyydessä eikä mitään ja rupesimme häneltä kyselemään
- v sairastaville Siinä makailemme aa- muuta paitsi näitä synkkiä raskaita Saimme kuulla että eräs hoidokki
Ven kielestä suom Klaudie c
e-- miaisesta päivälliseen päivällisestä il- naamareita ole jättäneet he jälkeen- oanatooriossa viime vuonna vierail-
oltvaK
Iälliseen Jäsenet suoristuvat väsy- sä lessaan tapasi taman tytön samalla
Meitä matkusti viisi h=rkeä 8ana lakkaamatta vähenee puutamitot- — Olimme Paramonofin kanssa lailla rojalin edessä ja kun hän oli
toorioon kolme työlaista joista yk- Mu(ta ilmät yhg ihaiievat tuota Kirjastosaa tuossa taiteellisessa ra- soitto-opettaja niin hän opetti tyttöä
si oh Kosjimakan tehtaasta kaksi Pro- herttaista kevat aurinkoa kennuksessa kapeassa ja pitkässä jo- soittamaan kahden ja puolen kuukau-
horovin manufaktuurista yksi vanha Joka pgv„ me kaksitoista henkeä ka muistuttaa opservatooriota Eikä den oloajallaan Hän oli kovin miol
työläisnainen Tamboovista ja minä — n c i t t - i ::
JJ - kokoonnumme verannalle Lnin osa kirjastossakaan mitaan paitsi noita tynyt tyttöön
Pavshiino asemalla J°tSsam°la8 meistä on vallankumouksellisia men- synkkiä raskaita naamareita Me kuljimme takaisin Hiljaa miet-
yimme meitä o i astassa i ava re- nesyyksä omaavia Jokainen kau- Tuossa eräässä lasisessa kaapissa teissä Korvissa vielä kaikuivat vals
ki Siihen me paneuduimme pitkäk- i i i j-i t i i i
i i pungissa tyossa raataen on kuin myy- on joukko suuria kirjoja suuriruh- sin akkoordit Ja alati oh mielessä
semme moskovalamne kurjjne kap- r„ nakymatön mutta tääliä Uvolla tinaitten kirjoituksia Me kaksi tun- vaan muistopatsas 1 koiralle ja maa
sa einemme ja sa inemme ja a D]len (aaa alkaa "olla näkösällä alkaa tia etsimme ja pengoimme vaan em- laistytÖn henkisten taipumusten he
dimme ajamaan S ' mekä voineet löytää yhtään järkevää rääminen — tyttö oli Uusovon kyläs-
aavuimme suunni inas ergei paramonof tietää kyllä että ei täällä ajatusta yhtään selvää tunnetta vain tä — suuriruhtinaan palatsissa jossa
Aleksandrovitshin entisen maatilan L f -i t l l
saa puhua mutta han makaa veran- onnitteluja papistolta aatelistolla vielä leijailevat entisten vankien hah-
Dorttien luo Portit olivat isot ja ko- t i -i i i_- i u i
„ „ nan laidassa aurinko leikkii hänen porvaristolta taynansä alhaista mate- mot jossa piestiin talonpoikia ja jos-
meat missä oh vielä jäljellä kaikkien i -i t
kasvoillaan eika han saata mitenkään Ievaa alistuvaisuutta alamaisuutta ta ei ole voitu poistaa kaikkea sen
vaakunoiden ja kilpien poistamisen lt „
i i i i °"a vaitl i Myöskin suuriruhtinasten lämpimät ajan jätteitä
jälkeen kaksi rautaista kotkaa vn- i n n- t -n n- n u- -n
J — Me kutsuimme koolle metalli- kutsut illallisille ja päivällisille met- — — — —
memen muisto menneestä havinnees- i
työläisten kokouksen jatkaa nan pai- sastysretkiile ja tarpeelhset terveys- JÄINEN EI VARTIOI KOTILIETTÄ
3 v- enajas a" vällispöydässä kesken jäänyttä kerto- ohjeet Sähkösanomia Nitsistä Nea-
Kas tuossa on Puine" komea Pa_ musta Kysyimme: Mitäs te toverit pelistä Pariisista Berliinistä Tsars- Nainen! Sun paikkasi enää ei kotilies'
tS!: J°£j [ iy"™ tehes m oikeastaan tahdotte? Niin eivät he koje-Selosta Moskovasta Pietarista et vartioi siellä sä tulta
paroi e o iva jo a e sa a o a jtfjek:jän tiedä Rupesivat kysymystä Kaikki kauttaaltaan samassa m elämäsi ehtoota kirkastaa —
vanhat ja ovat hyvin lahonneet mut- pohtimaan pykäIittain Tahdotteko hengessä ja miltei kaikki läpeensä kärsimys kurjuus tilalle saa —
ta siitä huolimatta menneiden aiko- c-i -r ! -n -n -T- i i L-: - -U™
vapaata kauppaa? — hi! työläisille päättyivät sanoilla Terveydeksenne P°is koti on ryöstetty suita
jen ylellisyys silti pistaa esiin siellä „
f 11" sellainen vapaus merkitsee kuolemaa juon — juon terveydeksenne
ja aa a — sanoivat he Niin tulivat Tsehan "Hänen korkeutensa sähkösano- Tehdas kylmä ja kivinen —
— Olemme matkalla buunruhti- „ i i t it l„™„
i i tehtaalta virallisina edustajina kas sn- ma Kymmenien kokoelmien nn- niiden rattaiden rakse numu —
näitten muistojuhlaani leikillisesti sa- „„ k:—
-li ii na a8ia' nalla jotka ovat aistikkaasti kirjas- on kotina orja- äitien
noo eras työläisistä ja hetken kulut- HaIuatteko taot palatsit palaut- ton hoitajan käsillä nidotut ma- Siellä raatavat kilvalla koneiden —
tua lisää: Olin minä heiliä kerran x t „„„v a „
M taa entisille omistajille? kaavat onnittelu adressit mita hie- Ja synkkä on elaman sumu
äilemässä noin neljäntoista vuoti- CL L
M „ öita eivät tahdo kuullakaan noimmissa kansissa
sena poikana Mina olin tullut sil- 8äantöpykälittäin Mutta kaikista huvittavinta tässä Äidit raatavat kilvalla koneiden
loin enoni luokse maalle Uusovon ky- i„ i t „ :n„
kaikki saantopykalittain vain kasi- kirjastossa lienee kaappi täytetty lapset pienet on huoltoa vailla
lään bama palatsi juuri ymParö- teltiin ja kaikki kirjoiteltiin ylös 'Menuilla" (Menu on ruokalejeja se- He kulkevat vierillä katujen —
ty rautaverkolla biella nak! kai- _ Ja mikä oH tuIog? Meidgn oh iitteevg kortti Suom huom) Jo- siellä oppien alkeita rikosten
kenlaisia kukkia hevoset komeat nun k
„ jelmamme on oikea juuri tama so- ka todistaa menneiden aikojen ylhais- kunnes taitavat kokeneen lailla
uljaat etta — — maatila oh ker- t i i
i i viettilainen ohjelma ton rajatonta ruokahalua ja hekumoi-
rassaan rikas ja komea Natselet siel- -p m--
t" k" h" t" k 1" t 1 — Tietystikin se on kovin katkeraa mistä Meniut ovat taidokkaasti kä- Nain maaraa järjestys nykyään
a -oy as a y as a pajn niin si - „ työläisellekin kovin kätke- sinmaalatut erikoisten taidemaalarien uusi järjestys kaiken muuttaa! —
missä aivan vilisee 1 alonpoiat pel- t tn- i iV„: iQ-i„faQ iQ„„ii„ 1rkfA:na
e a' jatkaa han alentaen aantaan työtä ja asetetut kallisarvoisiin ke- laitetaan lapsille yhteinen
käsivät nenäänsä täällä näyttää San- :„„o Q :u„„„m
i — On oma valta mutta elama on hyksiin jossa on valoa ja ihanuutta
taraut olivat ympän ja ka1kenlainen k(Wempaa kun enngn Tässäpä hä- Paramonof halveksivasti selailee Äidit työssä vain määrältä touhuaa
poliisivoima Mutta minä kerran ui i ti i „
f" nelle kysymykset syntyvätkin Kasit- noita jaloarvoisia muistokappaleita ja lopun ajasta vapaana viettää saa —
katse in ja katselin aikani enkä voi- te]emäan kysymyksiä ei hän kykene kääntyy sitten toiselle kaapille Me vapaana lastensa seurassa silloin
nut haluani voittaa otin ja kiipesin
„ siksipä on monessa suhteessa autta- palaamme takaisin kapeata taiteelhs-
verkkoaidan yli Kuhin melkein pa-
i maton kun lapsi Mutta asia on silla ta tietä myöten ja seisahdumme kum- YHTEISTYÖHÖN
lätsiin asti vaan tässäpä minut kaa- „ „ J iniuaiiunun
j lailla etta ala pane hänelle sormea mallisen marmoripatsaan luo jossa on
pattiin Mies hirveää kokoa vahva 8Uuhuni takaiain orm8tajien kaukaloon kirjoitus "Sspunja Neapeli 1890 II- Kirj Sanni Nikkinen Lahti Suomi
kum yovahti ja toinen hänen muka- ft mene [9Qyt T„mä Nyt aJskot ja veikot yhteistyöhön
naan jokin salapoliisilta näyttävä ai- Kagvot haneUä Qn pegty( inmiseksi mulst0pat8aa ja sekin koirallel Aatteemme kalliin puolesta
koivat kyselemään kuinka ja miten? x c„ va:„na: vnlfUKän vöLn
rupesi — Vaan isännäksi hänen pi- e ettei vaipuisi synkkaan yonon
Minä vastasin: halusin nähdä kuin- Vaan mitä InKdattaa
i taa tulla oikeaksi hyväksi isännäksi vaan meitä se saisi jonaattaa
ka keisari elää Minut ajettiin hu- Siin8 koko vaikeu8 Se mitä Palatsin taholta kaikuvat jonkin
vimajaan ja siellä sitten piestiin pies- paramonof „anoo vanllak8i hänen vaUin Peh-"eät säveleet Nähtävä- Emme vksin paljoa aikaah 8aa
tun kauheasti niin että sain monta katsantokantansa taholta katsottuna " oitetao Palatsin suurella konsert- Kun voirnamme on niin heikot
pavaa itsean parannella 8e on Uutta hyvinkin uutta ja tuo- t! rojaalilla Äänet ovat arat epävar- Vaan yhdessä tahdomme ponnistaa
— Kylla meitä ruoskittnnkin aika t( j mat väriseät Mutta niissä sittenkin (vjyt kajkki siskot ja veikot
tavalla silloin myöntää puoliturkkin- paramonof puhuu hiuka„ „„„ on jotain Erittäin mehevät ovat
sa alta tehtaan työmies Ruoskittiin ja vaikea8ti Mutta milloin hän häipyvät akkoordit ne muistuttavat Me yhc!e88a va8ten 8ortajaa
nun etta ei voi unohtaakaan Mutta ' viulua Rnnn mielin kHvmm
innostuu hänen puheensa pehmenee neippain mielin Käymme
nyt jatkoi han piestään melkein a- ja 8oin(uu miel]yetavalta — Kuka mahtanee siellä soittaa) ja klm kaikki yhdymme rintamaan
maila mitalla Paramonof on työläisen asemassa P"amonof eiköhän se ole Niin voiton varma8ti aamme
— Kuka nyt pieksää? kysy to- a8ema8a hän iki pil_ ettg Suujef hänellä on aikomus ruveta
"en- _ se on työläisen asema sillä koko ava- "äy"=lj'äksi soittamaan on poika op- Si)Iä yhteistyö suuria aikaan saa
— Elama peksaa toveri pieksää raMa maaMma88aj kok aaja8a Ve pinut Sitä kukaan ei voi kieltää
nin ette paremmin tarvitsekaan Sn- kesVem loppumaton(ai har- Saavuimme hiljaa en tiedä miksi Kun kaikki me yhdessä toimitaan
na sinulle valta tehtaat a liikkeet maata talonpoikaiuutta keskellä hä- iahduimme ovelle Paramonof las- Niin hyvä iita tuee viela
maa a kakk muu a käänteleke ne„e kokonaa„ vierala aate)iatoai ki olkapäälleni raskaan käpälänsä ja
nyt itse miten parhaiten voit Mutta keskellä puolimädännyttä inteligentti- "''m'"aan kielsi minua puhumasta ja — Kapinoiminen vallitsevaa hallitus
me käänteleiksemme liian kehnosti 8apka88a ihmi8m(:re88a hän nA] liikkumasta järjestelmää vastaan on aina oikein
ruhe päättyi jossain kaukana hauk- e ainoastaan työmiehen Sana Rojaalin edessä istuu maalaistyttö kapinallisten mielestä ja aina väärin
kuivat koirat näkyivät valotulet ja "tyämie8" on kaikista kirkkain hänen noin kymmenvuotins Hän ei huo- niiden mielestä jotka ovat hyökkäyk-
nyt me olemme jo kaksikerroksisen i„„„„„ maa meitä ja jatkaa edelleen liuk- sen alaisia Mikään toiminta ei voi
sieiusaadn
ruskean talon edessä Meitä ovat kaasti käsitellen sormillaan soittimia olla ehdottomasti oikeaa ja ehdotto-
vastassa naisvälskäri ja sairaanhoita- Päivällisen edellä me usein Para- Hän on puettu aikaihmisen riekalei- masti väärää ("Kahden oikeuden vä-
jat Järjestivät kaikki kahta henkeä monofin kanssa kuljimme suuriruhti- hin hän on istuutunut paljaiden pö- Iillä ratkaisee voima" — Marx Pääoma
kohti annettiin yksi huone näitten huoneiden läpi Vanhat suu- lyisten jalkojensa päälle ja sinisten 1 osa) — Dietzgen"
Me loikoilimme pääpalatsin suuren- riruhtinaat kuvakehyksien keskel- silmiensä katse kulkee vuoroin nuot- —
suurella verannalla Kaksitoista vuo- tä katsovat meihin jotenkin kummas- tien ja vuoroin soittimien päällä jos- ' Uudista Toverittaren tllauk-
detta ja jokaisella makaa täkkiin kää- tuneesti aivan kuin eivät he uskoisi sa yhä varmemmin ja vakavammin gesj ajoissa ettei keskeytystä
riytynyt ihminen Varhaisen kevään omia silmiään "Sellainenkin alas- juoksevat hänen sormensa fnrk#li
aurinko on niin lempeä niin lämmit- ton riekalesakki tunkeutuu keisaril- Me seisoimme kauan lumottuna ai- wr
tävä ja aivan kun leikittelisi kans- lisiin suojiin ja tuntee itsensä kotiu- van kuin emme ollenkaan uskoisi o- f Viela 'u'e
samme Keskustella ei saa ja miet- tuneeksi aivan kuin olisi kotona Ei mia silmiämme Vihdoin tyttö lo- Toveritar kiiruhtakoon tilaa
iä ei haluta Jokainen meistä lepäi- pelkoa ei kunnioitusta" petti ja varovasti sulki rojaalin ja maan Sen heti!