Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 13, 1921, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 37
Tiistaina Syyskuun 13 p — Tuesday Sept 13th
7
PAKINOITA
Porvarillisen kirjailijan rakkaana
elämäntehtävänä on useassa tapauk
sessa : tutkia naista I
Naista ei kuulemma käsitetä
En nyt muista kuka suuruus se
oli — olkoonpa nyt mikä tahansa —
on kehaissut tuntevansa maailman
kaikki elementit kaikki atomit ja
electronit mutta naisen merkillistä
olemusta ei sanonut pääsevänsä täy
dellisesti koskaan käsittämään ja
sitä tutkimista kuuluu naisessa aina
riittävän Mies lienee siinä tapauk
sessa selvä kun plakki Kun porva
rinaista pitää mallina tutkimisen esi
neenä niin enpä väitä etteikö siinä
aikaa mene päästessä siinä touhussa
edes alkuunkaan Se on merkillinen
katseltava tuo porvarinainen Kan
taa siipiä ja sarvia niin paljon että
niiden sisältä tottapuhuen tuskin nais
ta löytääkään Muoti jota porvari
nainen visusti seuraa muuttuu niin
usein että eipä siinä hevillä perässä
pysy Ennenkuin kaupasta kotiin eh
tii saada uuden hatun kengät puvun
t m s niin on jo muoti ehtinyt
muuttua Tässä jalossa kilvoittelus
sa muodin perässä juoksemisessa
kunnostautuvat vallasnaiset kaikella
tarmolla että muuhun ei riitä suu
resti aikaa Kukapa muuten väittää
että eivät he olisi kyllin monipuoli
sia tutkittavia etenkin kun ottaa huo
mioon kaikki ne keinof joita he
käyttävät saattaakseen miehen sati
meen Ne keinot ovat sangen monet
muistakaamme että siihen käyttä
vät he kaiken yliajan mitä pukemis
hommalta jää
Näistä naisista ei nyt enempää se
littämistä Siinä lieneekin kylliksi tut
kijoille aihetta
Entä työläisnaiset?
Onko tämä osa naissuvusta niin
perin merkillistä väkeä? Ei taida var
sin sellaista olla Näistä vain pieni
osa pystyy pöyhkeilemään siipien ja
solkien y m hepenien kanssa var
sinkaan nykyään Joskin usealla tyÖ
läisvaimofla ja tyttärellä on harras
halu matkimiseen vallasnaisten muoti
hulluutta ei se käy oikein laatuun
kun palkkatili on liian pieni joten
yhä useammin toiveet sammuvat hai
keihin huokauksiin
Nättinä oleminen on kuitenkin men
nyt tämän maan työläisnaisten "ve
riin" niin perinpohjin että kaikki
keinot käytetään pysyäkseen muodis
sa mukana Mieluummin annetaan
suolien laulaa surumarssia kun luo
vutaan sievästä kenkäparista uudes
ta hatusta j n e Niinpä sanoikin
sattuvasti eräs ystävättäreni että ei
vät tämän maan naiset tule tyyty
mättömiksi ja vallankumouksellisiksi
vaikka heiltä vähän sapuskaa pienen
netään mutta otettaisipa heiltä pois
puuteri ja sievät vaatteet niin kyllä
silloin melu nousee
Yhdyin edelläulevaan lausuntoon
täydellä sydämellä Tämän maan työ
läisnaistenkin mieltä kiinnittävät kaik
kein enimmän muoti ja sen ohella
liikkuvakuva näytökset syntymäpäi
vä kekkerit ja sen semmoiset harras
tukset Vasta pieni osa on naisia jotka to
sissaan ovat alkaneet tutkia — ei nai
sen enmpi kuin miehen olemusta —
vaan yhteiskunnallisia kysymyksiä
luokkataistelu-oppia ja kaikkia siihen
kuuluvia asioita m m luontoa ja
siinä vallitsevia lakeja j n e Nämä
naiset ovat liittyneet "tutkijainsa"
rinnalle kaatamaan tämän yhteiskun
nan peruspylväitä särkemään vanhaa
ja rakentamaan uutta Näissä nai
sissa ei löydy mitään salaperäistä
Tämä naisten joukko on ainoa jo
ka seuraa aikaansa joka haluaa kuul
la miten maailman suuret työläisjou
kot liikehtivät ja alkavat katkomaan
kahleitaan Näille naisille tietoisuus
— niiden välineet lehdet ja kirjalli
suus — ovat osana jokapäiväisestä
leivästä Ne naiset jotka viimemai
nittuun joukkoon haluavat kuulua
näyttäköön tarmoaan myös oman leh
tensä levitystyÖssä Viemään valoa
jokaiseen pimeään kotiin suullisen ja
painetun sanan avulla
Jokainen tutkimaan — luokkatais
teluoppia !
Muoti
(Kirj Sanelma Oikotie)
Missä et olisi nähtävissä sinä kir
java paholainen Missä et astuisi e
siin jos ken yrittää minne kulkea
Ja missä et riistäisi yksinkertaisin ta
kin onnea ja kahlehtisi vapautta jo
kaisen yksityisemmissäkin asioissa
Kaikkiallahan sinä olet kaikkialla!
Et sinä paholaisen naamaa näytä
Se nimitys on aivan väärä sinulle
Hienostihan sinä katselet aina missä
sinut vain näkeekin Onhan sinun
paikkasi "naisten lehdissä" muodin
uusimpana kuvallisena kukkana Mil
loin taas näyteakkunan takana pos
liinipäisenä liikkumattomana patsaa
na komeilet Ja vihdoin sinua on
eläviksi olennoiksi monistuneena ulko
na käytävillä
Sinä tepsutat käydä tarkalleen mää
rätyn pituisilla askeleilla Sinä kau
histuksena huudahtaisit jos jalkasi
luistaen lipeäisi niljakkaalla alustalla
pitemmälle kuin olet tarkoittanut Si
nä kohotat helmojasi jos sinulla on
kapea hame kiivetessäsi johonkin Ja
toisinaan sinä annat hameelle leveyttä
enemmän kuin tarvitsisikaan Mutta
aina sinä osaat pitää askeleesi säädyl
lisen lyhyenä Ja olipa sinulla ka
pea tai leveä hame niin aina sinä
näytät mallia naiselle eikä kukaan
voi muuta kun astella perässäsi ja
katsella kantapäitäsi jotka veikeästi
vuorotellen pakenevat jokaisen edel
tä Perässä juoksijat unohtavat kai
ken muun He vain juoksevat juok
sevat Sinä teet kutkalla ihmeteltäviä
käänteitä ja jätät oudot kauas tien
sivuun vaikka he aivan äsken vielä
luulivat olevansa kintereilläsi Käsittä
mättömät vaikuttimet tekevät sinusta
milloin rimsutetun milloin siivitetyn
paholaisen Ja kuitenkn sinä olet ai
na esikuva ja olemisen tavoiteltavin
ihanne Ihmeteltävällä häikäilemättö
myydellä sinä osaat käytännöstä hä
vittää toisinaan kaiken oikeampana
pidetynkin ja siitä huolimatta järkky
mättömänä säilyttää yleisen mielipiteen
kaiken auktoriteettiarvon pienimpiä
yksiyiskohtiaan myöten Sinä sallit
vaihdoksia sellaisia jotka ennen si
nun lupaasi käytännössä tavallisten
ihmisten toteuttamana olisivat jo ka
dun koiratkin "sopi vaisuus"-ra joista
poikenneitten kintereillä haukkunut
Sinä muodin kirjava paholainen
elämää' vallitset Joskus sinä hyvää
kin suot ja ennen elämänsä "luon
non" palvelukseen uhranneet vasta
haudoissaan keveää toteuttamismahti
asi ihailla saavat Sinä olet kure
liiveillä hallinnut mahtiasi säilyttäen
Ja silloin taas sinua rakastettavasi
ihaillaan kun sinä vapauksia suot —
ja sinä voit vaikka koko vaatetuksen
"pois muodista" syrjäyttää Mutta
aina sinä ppittämättömällä varmuudel
la voit tarkalleen sanoa mikä sopii
miehelle ja mikä naiselle Sinun
älysi tulee yhä suuremmille koetuk
sille ja sinä kehityt kehittymistäsi yhä
eteenpäin kun ainehistosi vähenee
ja juoksevat jalat jälessäsi käyvät ky
kenemättÖmämmiksi seuraamaan
Sinä miellytät miehiä ja ehdotto
malla siveydelläsi saavutat arvoa hei
dän silmissään Sinä et ole mikään
arvonsa unhoittanut katutyttö joka
sulhon morsiamelta ryöstäisit ja pa
haa aikaansaisit Sinä tiedät sen epä
naisellisuudeksi ja siksi sinä vain su
loisensiveine viehkeyksinesi kurtisee
raillen leikit tarkasti lasketuilla eleillä
ja huultesi hymyllä ja ehkä pienen
käpäläsi pehmeällä kissankosketuksel
Ia Sinun uskalletunviehkeät liikkee
si todistavat vain sinun sydämesi
suurta lapsellista viattomuutta ja sinä
annat itseesi miehen rakastua kor
keimpana naisellisuuden perikuvana
hänen edessään naureskellen Sinä
olet tietoinen miehen sinulle anta
masta arvosta ja olet siitä täysin
vakuutettu toisen sinun oloasi miehen
rinnalla korv' jsa
Sillä sinä olet malli jonka mukaan
kaikkien muiden tulee tarkoitustensa
perille päästäkseen pukeutua ja käyt
täytyä Sinua rakastetaan ensin ja sitten
vasta sinun matkijaasi
Sellainen suuri pikku
parannus Kirj Willenmina
Monelle Toverittarenkin lukijalle
varmaankin on mielenkiintoista tie
tää se uuden uutukainen asia että
avioerot jotka jumala paratkoon ny
kyään ovat ylen muotiin tulleet ovat
pois pyyhkäistyt päiväjärjestyksestä
sangen yksinkertaisella keinolla
Ovatkin tainneet erehtyä ne "työ
väen agitaattorit" selittäessään että
avioerojen syunnaton vuosittainen li
sääntyminen on myöskin yksi kapita
listisen yhteiskuntajärjestyksen kukka
sia Erään luonnonlääkärin lausun
non mukaan se oikea syy ja vika ma
kaa avioeroa hakevien niskassa Ja
sen takia pitäisi hieroa eripuraisten
avioparien niskoja Tuo luonnonläa
käri ei sitä tarkemmin selittänyt onko
tapauksen tullen hierottava miehen
vaiko vaimon niskaa mutta sopii
han sitä hieroa noin vaan varmuu
den vuoksi molempienkin niskoja Ei
tuo ainakaan haitaksi lie
Se luonnonlääkäri on newyorki
lainen niin jotta pitää kaiketi häntä
uskoa Ja hän "keksintönsä" on ulos
antanut Amerikan luonnonlääkä
rien ikahdessakymmenennessä viiden
nessä konventsionissa Clevelandissa
O viime heinäkuun lopulla Hän
ilmoitti että ihmisen niskassa on sel
lainen pikkuinen viheriäisen herneen
kokoinen elin joka on väriltään pu
nainen — sanoo punainen — ja jota
ikivanhat esi-isämme pitivät ihmisen
sieluna
Tuon "keksinnön" suhteen voisi
tehdä moniaita sangen koomillisiakin
johtopäätöksiä Kaikkein yksinker
taisin johtopäätös kuitenkin olisi se
että jokaiseen kauntiin tässä maassa
— ja Renoon Nev tietenkin business-
ruunin mukaan — — olisi han
kittava kunnon hieroja joka olisi ai
na valmiina hieromaan avioeroa etsi
vien niskoja Tietenkin tämä hie
rontaan alistuminen olisi lain' avulla
tehtävä pakolliseksi Siten säästet
täisi paljon oikeusistuinten kallista
aikaa ja maa ja kansa säilyisi siltä
avioerojen suuren luvun häpeältä Ne
avioerojen hakijat voisivat maksaa sen
hierojan palkan sillä kaikissa tapauk
sissahan avioeron hankkiminen tuot
taa kustannuksia ja sattuu monet pää
sisivät hyvinkin vähällä hieromisella
jotta ei tulisi paljoa maksamaan
Mutta tosi- vakavuudella asiasta pu
huen ei tuota ylläkerrottua seikkaa
ja sen ylläkerrotulla tavalla järjestä
mistä ole tarkoitettu aikaansa seuraa
vien marxilaisten sosialistien huo
mioon Ja sen vuoksi että se olisi
vain pikkuparannuksen jahtaamista
joka ei -marxilaisille sosialisteille kel
paa Mutta voisihan esimerkiksi Rai
vaaja joka hengästymättä juoksee
yhteiskunnallisten pikkuparannusten
perässä ottaa ja pohtia palstoillaan
tätäkin asiaa että senkin palstoilla
joskuskaan nähtäisi präntättynä "tär
keitäkin" yhteiskunnallisia asioita
Luonnollisesti ei Raivaajan tarvitse
tätä asiaa tällaisenaan Toverittaresta
klipata vaan voisihan siellä joku ne
ropatti asian suhteen omasta pääs
täänkin jonkunlaisen älyn väläyk
sen ilmoille laskea
Sen pituinen se
Työläisurheilijattarille
Me niitä mi lapsuuden Edcniin
tuskin astua saimme kun kahleifiin
jo täytyi se ankeihin vaihtaa
kun Grotte jo kolkosti raprici pois:
"Tule tyttö myllyssän' paikkasi ois 1"
— Siitä polkumme varjot vain kaihtaa
Vain varjotko? Ei! Kas me nousimme
taas
monen monta vaikk joukosta Grotte
jo kaas!
ja ne näännytti luolainsa yöhön
ei meitä se laillansa ruhjoa saa
ei runnella henkeä ruumistakaan
sika tarmolla tartuimme työhön
Nyt siskosarjana kuljemme me
ja joukkohon kutsumme kaikki ne
joita orjuus ja kahleet raastaa
ilon terveyden lähteen kutsumme luo
sopusoinnun ja kauneuden lahjan
mi suo
missä onni ja viihtymys haastaa
Omaks' jälleen tahdomme Edenin
kukkakentin ja aalloin pailyvin
elonpuu missä heelmihin puhkee
sen rikkaus meillekin loppumaton
Työn tyttäret meidän maailma on!
ei köyhä vaan armas ja uhkee
Elonvoimaa tulvien valtimo lyö
Grotten rattaitten ääressä vaikka on
työ
emme sillehen orjuutta tunne
Me kuljemme myrskyjä vastusta päin
mut taistelu tarmoa uhkuen näin
tie vastainen vieköhön kunne
— Lyyli Eronen
KOLME AJATELMAA
Lapsena kirkas
on silmäin sini tuo
Miesnä himmeä huolikas
kattaa kaihon vuo
Elon taakka raskas
kantaa vanhuksen —
kuolon kumpu ruohokas
on köyhän lapsosen
Kolkko kammo vankilan
ja nurja mieron tie —
kolkoin maanpaossa
vieraan maalla lie
Tään aatteen vuoksi
kestää voi —
vielä tulta rinnass on
Pois sortuu raukat rannat noi
ken isänmaasta unelmoi
Vielä taistoon meitä kutsuu
siskot veljet niin —
Hc uskoi kuoloon pyhään —
punaruusut heille vihannoi
Alta kuolon kumpuin kuuluu
vastanamme vaikeroi :
— - Meidän verestä toverit
lippunne purppuroi !
VäinÖ Sjögren
Siperiassa 1 8 — 6—1 92 I