Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 13, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiistaina Syyskuun 13 p — Tuesday Sept 13th
No 37
varten puolue oli nämä kokoonkutsunut
Ainoastaan aatteellinen ja solidariteetin yhteys
sitoi nämä työväen eri osat toisiinsa Mutta sel
laista kiinteää yhteyttä että puolue olisi ollut
korkein määrääjä ja antanut vastauksen kaikkiin
työväen niin taloudellisiin kuin valtiollisiin kysy
myksiin ei ollut toisen Internationaalen aikana toi
mivien eri maiden työväenliikkeiden eri osien ja
puolueen välillä
Kolmas Internationale on tämän yhteyden mää
ritellyt To iseasa vuosikongressissa tämä yksityis
kohtainen järjestely ja suhteiden määritteleminen
tapahtui
kaan järjestettävä kussakin maassa niin että nais
ten toiminta ei ole eristetty muun puoluetoiminnan
yhteydestä vaan on siihen mitä elimellisimmin yh
distetty Kunkin maan vasemmistososialistien tulee nais
ten toiminta järjestää siis siten että naisten
itsenäistä liittoa ei perusteta vaan paikalliset nais
osastot kuuluvat suoraan puolueeseen ja sieltä
naisten erikoinen toiminta tulee vasta ohjattua
Näin järjestettynä ei suinkaan naisten toiminta
ole asetettu ahtaisiin rajoihin Jokaisella puoluee
seen kuuluvalla naisosastolla on mitä laajimmat
toiminnan mahdollisuudet paikallisissa oloissa nii
den puitteiden sisällä kuin puolue on määritellyt
muidenkin alaistensa osastojen toiminnan rajat ja
muodot
Paikalliset naisosastot eivät kuitenkaan ole jä
tetty omakohtaisen toiminnan varaan vaan on näi
den puolueeseen kuuluvien osastojen yhdyssiteek
si puolueen yhteyteen perustettava erikoinen nais
ten valistusjaosto joka sitten Puoluetoimikunnan
antamien ohjeiden ja puoluekokouksen päätöksien
mukaan toimii naisten valistamiseksi
Tämän suuntaisen järjestelyn kautta naisten työ
ei tule erotetuksi muusta puoluetoiminnasta ja
puolue-elämästä vaan on siihen sidottu aivan kiin
teästi Ja näin naisten toiminnan järjestäminen ei
suinkaan ole sille esteiden asettamista vaan päin
vastoin on heille varattu kaikki ne oikeudet jotka
on muillakin puolueen alaisilla osastoilla Paikalli
sissa osastoissa missä tapahtuu naisten ensimäinen
kouluutus joutuvat he sen ohella seuraamaan
myöskin koko puolueen toimintaa ja pääsevät sen
menettelytapoihin tutustumaan Tällöin naisten
toiminta ei pääse suuntautumaan ainoastaan hei
dän keskuuteensa vaan samalla kun sitäkin on
osaltaan siihen myöskin puolue-elämä luo koko
naispuoluetoiminnan leiman Ja sellainen toiminta
kasvattaa ja kehittää naisista luokkatietoisia ja sa
malla vallankumouksellisia taistelijoita jotka eivät
näpertele pikkuasioissa ja sukupuolikysymyksen va
lossa katsele ja arvostele suuria yhteiskunnallisia
kysymyksiä vaan niitä kaikkia tarkastelevat koko
luokkansa yhteiskunnallisen aseman pohjalta
Tämän on Kolmas Internationale asettanut nais
ten toiminnan tarkoitusperäksi järjestäessään- hei
dän toimintansa puolueen yhteyteen
Kommunistisen Internationalen toinen kongressi
järjesti myöskin naisten kansainvälisen yhteistoi
minnan valitsemalla erikoisen kansainvälisen nais
ten sihteeristön Sen tehtävänä on hankkia yhteys
kaikkien maiden vallankumoukselisten puolueiden
yhteydessä toimivien naisten valistusjaostojen kans
sa ja niiden yhteistoiminnan avulla järjestää naisten
valistustoimintaa kansallisissa ja kansainvälisissä
puitteissa
Täten on Kolmas Kansainvälinen saanut nais
tenkin kansainvälisen toiminnan alkuun ja jär
jestetyksi jota ei toinen Internationale ole kyennyt
enää aikaansaamaan
Kolmannen Internationalen yhteydessä toimi
valla naisten sihteeristöllä on lähempänä tehtävä
nään valistustyön harjoittaminen työläisnaisten kes
kuudessa ja heidän nostattaminen sosialismin to
teuttamisen vaativaan vallankumoukselliseen taiste
luun Tämän Internationalen lippu viittoo tämänkin
lehden lukijoille tietä vapauteen
Kirjeitä
STANLEY NO DAKOTA
Kamalan kuoleman uhriksi joutui
nuorimies Harold Fiat h Jiypätessään
alas vielä liikkeellä olevasta junasta
sillä seurauksella että joutui pyörien
alle ja hänen päänsä meni aivan mä
säksi ja käsivarsi ja jalka poikki Vai
naja oli tämän ympäristön suomalaisil
lekin tunnetun tohtori A Falthin poi
ka ja jäi häneltä nuori vaimo ja yksi
lapsi Kuolema on ikävä vieras jos se
vielä tapahtuu luonnottomalla tavalla
se tekee sydäntä särkevän vaikutuksen
lähimpiin omaisiin
Kusti Ketola on päässyt tämän kau
pungin linnasta takuulla vapaaksi jos
sa Jiän on ollut pari kuuta Heikki
Vayrysen ampumisesta Asian sano
taan tapahtuneen vahingossa mutta tä
män tapahtuman yhteyteen on tullut
kaikkia sivuseikkoja m m että vaina
jan asunnolla on keitetty kotitekoista
Niin ympäristön suomalaiset ovat
päättäneet pitää iltamat Beldenin naa
lilla ja listoilla myös kerätä rahaa laki
miehen palkkaamiseksi ja asia tulee
syksyllä alkaville käräjille että saa
daan selville asian tapahtuma tarkem
min Olisipa jo aika heittää kaikki
sellaiset viinankeittohommat ja ruveta
selvällä päällä johtamaan maailman
kulkua sittepä ei tarvitse olla epätie
toinen miten asiat tapahtuvat
Ilmat ovat olleet tasaiset useamman
viikon joten farmarien viljanpuinti on
käynyt hyvin laatuun Sato tulee pai
koin tavallisen hyvä mutta toisin pai
koin on ruoste raiskannut aivan pilal
le joten sitä täydellistä hyvää emme
tule saamaan
Nyt kun kesä on pian mennyt ja he
rätään kirjottelemaan niin kirjottakaa
pa naiset muistelmia kesän vietostanne
kuinka hauska ja virkistävä se teille on
ollut ja kuinka moni perheen äiti on
saanut kesälomaa ja lapset myös kerto
maan havaintoja Tervehdys kaikille
lukijoille— Aina H
tuo poliisikuntamme vallan kouluutta
matonta siis kelvotonta Jotain on
tehtävä — ja piant Californiassa on
poliisikoulu ja niin lähti täältä viisi
oikeaa erikoista sinne Friscoon —
opintomatkoille kapteeninsa kera Ra
hat tähän hommaan aijottiin ilman
muuta nostaa kaupungin kassasta
mutta rahastonhoitaja ei hyväksynyt
kään maksuosotusta vaikka olikin it
se majurimme tekemä vaan selitti
sen olevan lainvastaisen Majuri kai
itsekin epäili koko vippauskonstin on
nistumista koska antoi ymmärtää o
levansa halukas koko menoerän yk
sinkin suorittamaan ellei sitä hyväk
syttäisi kaupungin menoeriin Esirip
pu laski sillä majuri oli suorittanut
tehtävänsä ja että todellakin asia niin
oli sitä todistaa liikemiesten näyttä
mölle t ilmaantuminen kaikkivaltiaine
dollareineen nähtyään etteivät pysty
neet välimiehensä välityksellä tuota
poliisien koulukustannuksiin menevää
1000 dollaria asettamaan kansan nis
koille omaksi edukseen
Jotain on tehätvä ja pian sen
myöntää meikäläinenkin silla tappio
ta taasen tuotti tuo kaupunkimme
hallussa oleva raitiotie-osa kokonaista
193850 dollaria
Kuinkahan monelta eri kulmalta
näitä oppilaita olikaan näissä kursseis
sa arvoisien liikemiestemme evästä
mänä ja mitä varten?
Seuraava osaston kokous on D Peu
san asunnolla 5428 So Cedar St
So Tacoma— -Tuo
taComa wash
Tämänpäiväistä Meikäläisillä ei ole
aavistustakaan niistä huolista joita
herrat liikemiehet potevat näinä pe
rin kriitillisinä aikoina sillä ei ole hei
dän tapojaan noin vain kaikkia maail
malle päästyä — Poliisiraportit osot
tavat rikosten säännöllistä kasvamista
joten tilanpe näyttää kaupungissam
me uhkaavalta Päälle päätteeksi on
WEST CONCORDISTA N H
PAKINAA
Olen tässä odotellut ja odotellut
tulevaksi jotain suurta se meinaa
jotain mullistavaa ! Asia on nähkaäa
näin : Luin muutama viikko takape
rin Raivaajasta tämän paikkakunta
uutisen mikä sellaisenaan hämmästyt
tää lukijaa etenkin henkilöä joka ei
tunne tarkoin näitä oloja saatikka
paikkakunnalla olevia Siellä "von
ku" ylpeilee heidänkin puolueensa o
lemassaolosta ja onhan syytäkin sillä
harvoin saa tyhjästä mitään mutta
he sitä yrittävät Vielä pahoittelee
"vonku" että ei toiminta ole ollut
kylliksi ripeää "nyt vielä" vaan nyt
se alkaa Aletaan toimia oikein
kourakaupalla että muka ei koko
paikkakunnalla tule kysymykseenkään
kenenkään muiden toimet tarkoittaen
kuuluisia "Tuholaisia" Siksipä sitä
on tullut odoteltua että mikä peräs
tä tulee Ajattelin että he ensin (ki
vimiehiä kuin ovat) tekevät kivestä
itselleen lisäjoukkoa että sitten voi
vat jotain julkista luoda sillä eivät
he kehtaa kunnolleen itseään näyttää
Ei siis muuta kuin levätkää rauhas
sa! Newporttilaiset vieraili 27 — 28 päi
vä elokuuta paikkakunnallamme jos
ta on jo mainittukin toisissa lehdis
sä joten ei tässä tämän enempää
Tärkeä asia jota jokaisen "Tuho
laisen" tulisi tarkoin noudattaa ny
kyisellä aikakaudella on r seuraava:
Meidän alituisina vihollisinamme ovat
niinkutsutut "oikeistososialistit" il
man aihettakin miksi annamme siis
heille aiheita ja tilaisuuksia kaik
keen parjaukseen? — — Katsokaapa
ja ajatelkaa Ne ovat luetut iltamat
ja kenttäjuhlat olleet tämänkin ke
sän kuluessa että olisi mennyt il
man "trokarien ja muunsainien" a
pua Kuuluuko todellakin meidän
ohjelmistoomme sellaiset säännöt et
tä ilman niitä ei voida toimia? Mi
tä me teemme johtokunnilla ynnä
muilla järjestyksenvalvojilla kuin ei
me kykene edes haalin nurkkia puh
distamaan "trokareista" Turhaa
vaivaa vaan järjestysmiehien valinta
Jos me kerran haluamme toimia ja
luoda tositoverihenkeä niin on se
lietsottava henkiin muilla kehittä
vimmillä keinoilla kuin "muunsaini"
Minusta ainakin tuntuu siltä että hen
kilö joka ei kunnioita periaatteitaan
niin paljoa että ei voi yleisissä tilai
suuksissa esiintyä normaalikunnossa
ei myöskään ole silloin rehellinen
puoluetoveri ja joka sitä vielä toi
sille kauppaa ei ole muuta kuin o
mien yksilöetujensa ja "pisneksensä"
tähden joukossamme Miksi siis sal
litaan sellaista tapahtua? S S Jär
jestön säännöt määräävät harjoitta
maan hyödyllistä kasvatustyötä ja
agitatsionia keskuudessamme ja pitä
mään yllä myöskin yleistä järjestys
tä I Tuntuu sitäpaitsi aivan nauret-
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA f-
LÄÄKEK1RJA — No %J
Slinll on yli 25 miesten la unisten tautia sei!
tettynii Kuin myöskin täydellinen luettelo buo
maluislsta kottliiäkkHii Siistii jnkaim-n voi
tse vnlita sopivan lääkkeen tntidilleen' samaten
nyöskin lääkkeitten hinnat y m
Lääkkeet eivät ole patentoi lääkkeitä vaan tortl
tiuomnliiiKlft valmisteltu jolta Suomessa on jo
käytetty monia ky nimen lii vuosin
Tiimiin kirjan snnttc vapaasti Ja pitäisi sen
olla Jokaisessa suoma Iit isossa kortissa sillä ette
tiedä koska sitä tarvitsette varokaa hunibuukl?
lääkkeitä ja humbiittkl-tohtoreita
— Ligneirin Apteekki on b u n r 1 n—
—Suom Apteekkiliike Y hdysva Iloissa—
P A LIGELL CO Superlor Wls
tavalta että miehet nykyisellä aika
kaudella ovat vielä niinkuin rintalap
set jotka eivät voi "tutistaan" luo
pua Sellainen epänormaalinen e
siintymistapa toisten toverien taholta
synnyttää sangen vastenmielistä ja
lamaannuttavaa mieltä sellaisissa jot
ka todellisen luokkataistelun ja re
hellisen puoluetoverin hengessä ot
tavat osaa toimintaan
Tosi "Tuholainen
PENNELLVILLE N Y
Pitkä paussi tuli kyllä mutta pa
rempi myöhäänkin kun ei milloin
kaan Paikkunnallamme on paljon tapah
tunut minkä mitäkin uutta yksi
merkkitapaus oli että ensi kerran oli
puhuja tällä paikkakunnalla tilaisuu
dessa pitämään puheen hän oli to
veri A Kannel aluejärjestön puhuja
Selväpiirteisesti hän selosteli meille
työväen asioista osaston merkitykses
tä kahtena iltana 27 ja 28 p:nä olim
me tilaisuudessa kuulemaan häntä 28
p:nä kävi hän naapuri kylässä Mexi
kassa pitämässä puheen Toivomme
toistenkin häntä kuulevamme
Osastomme on koettanut toimia
mitä on voinut kuukausi työkokouk
sissa on otettu keskusteltavaksi mo
nista tärkeistä asioista kuten Venä
jän toverien Karjalan Kommunin
ja Eteenpäin lehden avustamisesta ja
Suomen punaorpojen avustamisesta
ja kaikki on koetettu vointimme mu
kaan panna täytäntöön Sillä jouk
komme on vielä kovin pieni nykyi
sin vaan 1 6 jäsentä
Kuivuus täällä teki suurta haittaa
tänä kesänä kaikelle kasvullisuudelle
HANNAN I I O ompeluseuraa kokoukset
pidetään joksisen viikon torattins kello I
jpp Huom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
ABERDEENIN S S CLUBIN ompeluseurs
kokoontuu joka toistai klo 2 ip 713 E
lst St: — Tervetuloa
HOQUIAlflN 8 S O osapclusturtn ko
koukset pidetään osaston tilolls Ahjolst-
ta joks torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lQth St Hoquism YVask
PORTLANDIN S S OSASTON OM
peluseuran kokoukset pidetään joka
kuun ensimäinen ja kolmas torstai
osaston talolla klo 8 Osote 719
Montana Ave
WAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den ensimäisenä ja kolmantena tors
taina alkaen kello 8 illalla — Osas
ton ompeluseuran kokoukset ovat jo
ka toinen torstai alkaen klo 2 j p p
Kahvia kokouksen loputtua