Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 09, 1921, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Elokuun 9 p — Tuesday August 9th
No 32
VJP ole täältä koskaan kirjoituksia Syy listisuudestaan mitään merkitse ette- i w w tai American S puolueen
ilT 5HCE siihen on ehkä siinä että teräs lakon kä te tule saamaan minkäänlaista tun- patentteerauksessa jää pääasia 'jouk-
aikana monet työväen toimitsijat ajet- rkistusta sosialistisuudellenne niiden kojen yhteenliittymis hanke' 'syrjään
tiin tai karkoitettiin paremmille lei- työläisten taholta jotka kuuluvat jär- On kokonaan toisarvoinen asia ja
JOURSTAN LAKE pä maille ja toiseksi ehkä johtuu tuo jestyneisiin työläisiin niinkauan kun tämän päivän määrärajojen ulkopuo-
Pidä silmällä oravan kesäisiä mei- välinpitämättömyys siitä että jos te olette syrjässä joukkoliikkeestä lella miten ja millä tavalla valta tulee
ninkejä niin tiedät millainen tulee vaan ajattelee omilla aivoillaan niin Ja vielä siinäkään ei ole kaikki mitä siirtymään työväestölle sillä syiden
olemaan seuraava talvi Näin sanoi komppanian apurit käyvät sen her- vaaditaan Tulee ottaa toimintaan ja seurausten lakia emme saata si-
minulle eräs vanha intiaani Idahossa roille ilmoittamassa ja seuraus on se osaa käytännöllisestikin Tietojaan nänsä sivuuttaa tässäkään kysymyk-
ollessani että joutuu pois työpaikasta ja vie- täytyy myöskin kartuttaa lukemalla sessä Pääasia on vain että työväes-
Tänä kesänä oravat alkoivat talvi läpä koko kylästä Niin että moni- hyödyllisiä kirjoja joutohetkinään tö ratkaisun hetkenä on valmis sii-
varustelunsa jo silloin kuin männyn kin vaikka tahtoisi olla mukana ja Tietämättömyys on meidän pahin vi- hen otteeseen minkä pakko eduk-
käpy oli vasta puolivalmis Intiaani ottaa osaa työväen toimiin ovat useat hollinen Siis kerta kaikkiaan yh- se m me määrää
vanhuksen ennustelujen mukaan ora- siitä poissa leipahuoltensa vuoksi Il- tykää osastoon tulkaa mukaan tei- Näinä näennäisinä rauhan päivinä
vain noin aikuinen käpyjen keräämi- tamat toimeenpantiin osaston talolla tä täällä tarvitaan! Paljon on vielä olisivat nuo jarruttavat nuo vastaan
nen pitäisi tietää ankaraa lumista tai- lauantaina 30 p:nä heinäkuuta tar- tilaa Minun mielestäni osaston toi- hankaavat suuntakysymykset otettava
vea Oravatkin siis varustelevat ot- koituksella avustaa "Eteenpäin" leh- minta on paljon hauskempaa ja suuri kokoustemme pöytäkysymykseksi sil
ta ma a n vastaan pitkää kylmää talvea teä Ohjelmaa suoritti seuraavasti: merkityksellisempää kun jonni jouta- nä tarkoituksessa että kyettäisiin luo
Mitäs tekee taipaleelle potkittu työläi- laulua Aili Albrecht runo T Luo- Va kylän käynti Kun ihmisellä ei ole maan vaikkapa vain niiden monien
nen Hänellä ei ole tilaisuutta talvi ma laulua Edith Rimpinen runo A mitään ihannetta tai päämäärää jonne samaa tarkoitusperää omaavien mut
varusteluihin itsensä ja perheensä Karvinen kertomus Edith Rimppinen pyrkii niin useimmiten sellainen ih- ta eri tietä pyrkivien työläisjoukko
hengissä pitämiseksi Riistäjät nau- ja pieni näytöskappale "Tulisessa tus- minen tulee hyvin turhan aikaiseksi jen yhdistämiseksi
reskelevat partoihinsa ja herkuilla ka- kassa" olioksi joka elää aikansa tekemättä Työskennelkäämme siihen suntaan
teit u jen pöytien takana silittelevät yi- Ohjelmansa puolesta iltamat oli- mitään mikä olisi mistään arvosta it- niin yksityisessä kuin joukkotoimin-
täkylläisyydesta rasvettuneita vatso- vat tarkoitustaan vastaavat aineelli- selleen tai lapsilleen Yksilöllisen hy- nassammekin niin varmasti saavu-
jaan ja tuumailevat että laitetaan nen puoli oli huono sillä yleisöä ei vinvoinnin tavoitteleminen on vielä tamme toivotun päämäärämme
"piikkilöitä" oikeen itä-Lontoolaiseen ollut saapunut kuin jokunen henki- hyvin monen päämäärää Mutta tur- Kenttäjuhlat onnistuivat kuten piti-
malliin Siinä saapi kaksi kärpästä lö vaikka jokainen työläinen ymmär- haa touhua se on sellainen nykyi- kin Rahallinen tulos hyvä Tyy-
yhdellä lyönnillä 10 tuntisesta raa- tää asian laadun että olisi pitänyt sessä järjestelmässä vallassa oleva nyn voitti mrs Nelsson numerolla
tamisesta antaa palkkioksi kolme nel-
jännestä paintia "möykkyä" ja tiili
kiveä muistuttavan happamattoman
leipä kappaleen kyljen alusta kiviper
mantoa missä saapi yö sydämen ai
kana väsyneitä raajojaan lepuuttaa
Ja sitten tämä piikkilän omistaja lois-
ii i t i t
luokan tahclta kruunataan armeliai-
su LrmH Pitsi! Blli-m tar
simysten aikain aukaista sokeamman-
kin työläisen silmät näkemään mitä
h ti i
anen ympärillään tapahtuu
c-Li _ i i
Sähkömyrskyt ja raesateet ovat oi-
t _ 1 11
cci itiman nesan ajan meinein jo-
kapäiväisiä vieraita
Tov
H— i
NUKVVOOD MASS
Eletään sitä täällä Norwoodissa Mich ei tulekaan tänne osuuskaupan väestön keskuudessa? Syitä voidaan
vaikka ei ole jouduttu tätä naisten hoitajaksi jostain tämän kirjoittajal- löytää lukemattomia kun vartavas
lehteä muistamaan pitkään aikaan e tuntemattomista syistä vaan sen- ten käydään hakemassa mutta ei sit-
Ensikertalaisena koetan parhaani mu
kaan täyttää minulle uskotun tehtä
vän Ompeluseuran naisten hommaamat
iltamat ja kenttäjuhlat jotka pidettiin
heinak 1 6 ja 1 7 p onnistuivat yli
toiveiden ohjelman ja tulojen puoles
ta Puhdas voitto $11420 Hyvä
saavutus räin näin pienelle paikka
kunnalle jossa aina samat henkilöt
joutuvat toimimaan ja uhraamaan
Oaastommt jäseniä on paljon työttö-
minä ollut pitemmän aikaa
Ompeluseuralla on paljon töitä vai-
miina ei ole IMä päätetty koska
myyjäiset pidetään On odotettu et
tä ajat paranisi ja kaikki taisivat
työtä
Hoksautan Bostonin Quincyn ja
Norvwoodin tovereille' että alkaisivat
sonnustamaan itseään niihin suuriin
juhliin jotka pidetään täällä Norvvoo-
dissa Elok 13 ja 14 pmä "Eteen-
päin lehden hyväksi Ohjelma tu-
lee olemaan ensiluokkaista näissä juh-
lissa Näytelmäaeura harjoittelee kap-
paletta kovalla kureella samoin toiset
alaosastot puskevat täydellä höyryl
lä Toivomme runsasta osanottoa näi
hin juhliin
Toveruudella — — C J
Tvcimisn vä
Piirrän jonkun riin Toverittaren
palstoille tästäkin kylästä En ole
1 1 1 -i I
huomannut taalta pitkään aikaan yh-
tään kirjoitusta Toverittaren lukijoit-
'
ten luettavana niin ajattelin kyhätä
jotain kuulumisia että on sitä suoma-
laisia tässäkin kaupungissa vaikka ei
kyllä työväen puolueen lehdissä juuri
urrmTM iir in
vähän uhrautua yhteisen asiamme e-
teenpain viemiseksi
Kirjoitti : äksä
HERMAN MICH
Osuuskaupan vuosikokous oli hei-
naKuun ji p:na jossa KesKusieuun
Vii i
ia Petettiin kaikenlaista kaupan suh-
"I II 1 I j
teen
Luettiin m m puolivuositilit
hyväksyttiin Ylijäämä oli yli
otka
fvuuu aouaria laicaKin puoieua vuo-
r
delta huolimatta huonosta ajasta ja
' J
siitä että tavaraa on pilaantunut ta-
iAn n n 1 11 11 _
vattoman paljon tänä kesänä syynä
ollen huono ilmavaihto Ja lihala
vara pilaantuu sentakia kun ei ole
jääkaappia
tv: ru nn l0krm„t
sijaan tulee William Lauri tänne o- tenkaan yntaan patevaa
suuskaupan hoitajaksi pois menneen Tämän edellisen S S O kuoleman
Alfred Pasasen tilalle tai oikeammin valekuoleman aikana
Osaston toiminta on ollut parem- syntyi tänne "Työväen klupi" joka
min hiljaista nyt kesäsydännä Ko- olisi aivan hyvästi saattanut elää
koukset kyllä on pidetty säännöllises- ja vaurastua niitä luokkatehtäviä
ti vaan iltamia ei ole ollut kovinkaan varten joita työväen yhteisetu olisi
usein Kappaleita ei ole esitetty sit- sille määrännyt ellei joukko olisi ollut
ten kun kesäkuun 4 p:nä näyteltiin niin tuiki lyhytnäköistä ja käynyt aset
"Miehen kylkiluu" Onhan niitä kai tamaan sulkuja jotka pakottivat toi-
yritetty saada näyttämölle "Hallin
Jannea" ensin ja sitten "Vanki nume-
ro 77' VHAn osanottajien puutteessa
on njiden kappaleiden harjoittelu jää-
nyt tällä kertaa sikseen Ehkäpä si-
ta taasen syksymmällä "virkistytään"
kun "jitnit 'lakkaa runnaamasta ja
ilmat raitistuu
Neliä naista on se kaunis summa
j0jta kuuluu täällä Hermannissa jär-
jestyneisiin työläisiin naisjäsenien lu-
kumäärä se pysyttelee aina 3 — 5:teen
täällä vaikka täällä on lähes neljä-
kymmentä perheen emäntääkin ja
melkein saman verran toimintakelpoi-
8ja tyttösiä Olisi jo aika ryhtyä tä-
mankin kylän naisten ajattelemaan
asemaansa Ja kerta kaikkiaan teh-
dä virallinen vastalause tätä nurin-
kurista järjestelmää vastaan yhty-
mällä tähän Hermannin suomalaiseen
sosialistiosastoon Tällä ja ainoas-
taan tällä tavalla te saatte parempia
oloja itsellenne ja ellei vielä itvsl-
lenne niin kuitenkin jo lapsillenne
1 -1 11
silla ilman järjestäytymistä ei voi clla
olemassa mitään joukkotoimintaa io-
ka kykenee rakentamaan mitään pa-
rempaa tämän vanhan ja rappeutu-
neen yhteiskunnan tilalle Ei turha
huutaminen ja vouhotteleminen sosia-
luokka kyllä pitään huolen että me
työläiset pysymme tyolasina aina ken-
dosta hautaan Ainoa päämäärä mi-
kä meillä tulisi olla on tämän yhteis-
kunta rakenteen uudelleen rakentami-
nen siinä on meille jokaiselle työvai-
nio' joka kerran kantaa ihmiskunnan
vapauden kauniiseen kukkaansa Siis
mieti hetki mieti toinen ja päätä
Tule mukaani
M S
TACOMA WASH
Ajan takaista Kun muistelee täs
sä takavuosina ollutta Tacoman S S
osaston kukoistus aikaa niin tulee
kysyneeksi mistä tämä välinpitämät-
tömvvs täkäläisen suomalaisen työ-
sin ajattelevien astumaan sivuun Te-
ko ei saattanut olla muuta kuin
hillittömän kiihkon tuottamaa kaasua
jonka vaikutuksesta te valekuollut
S S osasto otti ja virkosi
Uudessa tai oikeammin S S' osas-
-ton toisessa tulemisessa liittyi siihen
tunnettuja tovereita aito vallanku-
mouksellisia mutta vain hetkellisen
kiihkon valtaamina sillä korkeintaan
paria kokousta kunnioittivat he läs-
näolollaan
Olettamuksissaanko pettyneitä uu-
den uran aukasian kommunistisuu-
desta vaiko oman vakaumuksensa
pintapuolisuudesta tuo taka-askel?
Sillä käsittämätöntä on otaksuma et-
ta mitkään persoona pyyteet voisivat
niinkin monivuotisten työväen riveis-
sä toimineitten luokkatunnetta siinä
määrässä kuolettaa että olisi jäätävä
sivuun Tapahtuma ' joka samalla oli
yllätys aivan alusta lopuuun saakka
on ja taitanee jäädäkin arvoitukseksi
ei vain muille vaan asian omaisille
n 1
itselleenkin
Miksi ei käsitetä sovinnaisuuden la-
'ii i"i
keja työväen omissa joukkorikkeis-
sä Sillä niinkauan kun työväen
ryhmät kuluttavat aikansa j? voiman-
sa jonkun toiminimen olipa se sitten
30
benraava kokous on tov Halosen
asunnolla vanhassa kaupungissa 3
pmä elokuuta kello 8 j p p
Tuo
Kuule
A K
Kuule orja pääsi nosta
Katso kohti vapautta!
Katso kohden Idän rantaa
voimaa sulle se taistossa antaa
Voimaa suurta ja mahtavata
jonk' edessä tyrannit vapisee
Nyt orja jo pääsi nosta
kuule ajan käskyä mahtavata
Sitä seuraa myös ohjaa toista
sorrannasta vaatein vapautusta
Nyt on aika taistoon käydä
valtamahdin maahan lyödä
Vapaus ei meille koita
joll ei yksin voimin nousta
Yhteistyöhön kansan eestä
esteet tieltä syrjään syöstä
Kirouksen aika lopettamaan
aikaa uutta rakentamaan
Kuule siis jo kutsumusta
nyt on aika voittaa parannusta
Työttömyys
Kirj Erland Upari
Se leviää niin laajalle kuin yö
ja niljakaisen käärmeen lailla puree
Sielt esiin pistää niissä taukos työ
miss' onnettuuttaan palkkaorja suree
Se kuolin tunteen saattaa hirmukkaan
niin nuoren kuin myös vanhuksenkin
rintaan
ja syömen puhtahimman raaistaa
niin moni itseään möis almun hintaan
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA P-
Silnft' on yli 25 miesten jft unisten tautia selL
mutaisista kottlBUkkclstit Mistä Jokainen voi
JkÄ
LRHkkpet eivät ole patent ti läilk keitit vaan tosi-
uoma laisia valmisteita Joita Suomussa on jo
käytetty monia kyiutneniS vaosta
„TflmSjn1 kirm "tt minuutti Ja pitHM sen
°'a JokalsoBsa suoma IniseKxa kotiinsa silla ette
tiHl koska eitit tarvitut to varokaa hunibuukl-
"gjpi"1"00 „ u r 1 n
— Si-mn Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
p A LION E LL COa Superlor W(8
lettynil a uin myöskin täydellinen luettelo suo