Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 09, 1921, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 32
Tiistaina Elokuun 9 p — Tuesday August 9th
5
ole ollut olemassa muuta kuin luolc- rin proletaarista fluidumia yhtenin- joukot arvostelullaan osottavat tien vankiraukan lapset ja vaimot kärsi
kataidetta että kaikkinainen taide syyttä oppikursseilla näyttämölle- jota näiden ensi yritysten tulee kul- vät kurjuutta vielä tänäpäivänäkin ja
asetuKsessa ja onjaunsessa wanta Kea tunaKseen todelliseksi joukko- huutavat koitoa sortajille
ja kulttuuri tähän saakka on ol
lut porvarillista ja että proletaarin kuvataan epäitsekkääksi sankariksi
ei tule luoda luokkatiedotonta vää- joka saa tyydytystä tekemällä työtä
rien inhimillisyysihanteitten tuotta- yhteiskunnan hyväksi mutta aluksi
maa taidetta vaan proletaariluokan mainitut venäläiset proletaarinäyt
taidetta Kun me uskallamme ryh- telijät poikkeavat tästä tyypistä
tyä luomaan proletaarista teatteria Meistäkin tuntui teatteriohjaaja jäi
niin eikö se tapahdu syystä että leeh — nerolta joka hallitsee mc
ymmärrämme teatterille olevan suu- nia yhteiskuntaa meistä tuntuu
riarvoisempaa kuin millekään muul- teatteriohjaaja olevan ristiriidassa
le kulttuurimuodolle sen että se todellisen yhteistietoisuuden kanssa
kykenee voimakkaasti Ja selvästi Palava halu "päästä selvyyteen nilt
vaikuttamaan työtätekevien joul:- ten tapahtumain merkityksestä joi
koon? — Edessämme on se tosi- ta proletaariluokan elämä tarjoaa
asia ettei vielä ole varsinaisesti pakottaa työläiset taiteen ja proie
proletaarisia näytelmäkappaleita taarisen näytelmän ääreen muodos
näytelmiä joissa luokkatietoisuus o- taakseen proletaarijoukon tiedon
Iisi puhdas ja elävä vailla hajoamis- heidän omakseen heille tärkeitä
tilassa olevan porvarillisen mailman lainmukaisuuksia osottavaksi todis
edellytyksiä Ja välittömästi katso- tavaksi katsantokannaksi He an
jille puhuva Meillä ei tähän saakka tautuvat sisäisesti tietoisina yhteis
ole ollut — tahi korkeintaan vaiu työhön jossa he ponnistelevat luo
rajotetussa määrässä — tilaisuutta dakseen sattumista ympäristöä ela
esittää näytelmiä jotka yhteistahto mäntaDahtumlsta hädästä ja toivos-
luo koska pakko kokea ja luod-i ta työväenluokkaa kuvaavan siilo
jotakin yhteistä ei ole vielä ollut tunnusomaisen Ja merkityksellisen
tahdon ilmaukseksi — ("Die Arbeit"
U Hausmann)
niin vahva ja ilmeinen että se olisi
jo käännettävissä taiteen aloille
Vallankumouksellinen tarmo kuuluu
miltei yksinomaan poliittisiin tilan
teisiifi tärkeisiin proletaarisiin sei-
vittelyihin ja taisteluihin se on
siellä liian tarpeellinen jättääkseen
Meistä tuntuu ettemme tarvitse
teatteriohjaajaa tahi ei ainakaan
samassa määrässä kuin Venäjällä
vieläpä teoreettisillakin kursseilla aeti
joissa kriitillisesti tarkastetaan por
varillista taidetta olisi sellainen oh
jaaja tarpeeton sillä näillä kurs-
paljon aikaa ja mahdollisuuksia mii- sei]la täytyy toverien itsensä voida
lol-iiin mnnrin e Helmiselle mun iui- i„i-:s „i„„„i„„„ fi„t„itj i n
' neiiman yi uiomoi incu eaustaua seisoi vanu Kiväärin kanssa
teelle Proletaarisen teatterin alku porvarillisen ku]ttuuriuoman vasta- Ovi avattiin ainoastaan ruoka aikana
voi lähteä ainoastaan siitä tietoisuu- kohtai8Uudesta heidän täytyy terot- j08 tuttavat tahtoivat tavata vankia
desta että huolimatta kaikista va3- taa arvostelukykynsä Itsenäisesti oli se juuri tehtävä -ruoka aikana sil-
tustavista vaikeuksista täytyy pro- vallankumouksellisen tarmonsa avul- lä nähkää valkoinen vahti ei otta-
letaarisen mailmankatsomuken sei- {& koska selaisten kurssien ja sei- nut liikaa tehtäviä kun ainoastaan
vittämiseksi uskaltaa asKei myös )aisten teatterien tuloksien pitää oi
taiteen alalla — vaikkakaan todel- oleellisesti toisenlaiset kuin por
varillisten ohjaajain johdolla por
varillisista esityksistä saadut Mi
kä meistä nayttaa tärkeältä on se
Veljeni kertoi minulle seuraavan
tapauksen jonka hän oli etäämmältä
' 1 ~ — - nähnyt "Työläistoveriemme riveis-
Suomen luokkasodan ajoilta tä kaau'ut m'e makasi kentällä jäh
mettyneenä Valkoinen sotilas oli
Ensin esitän itseni Toverittaren huomannut että kaatuneella oli hy
nuorille lukijoille Ikäni on 16 vuot- vät kengät jalassa hän alkoi yrittä
jä Olen 4:jä kuukautta ollut ulkona mään niitä pois riisua vaan huonolla
"valaistun" Suomen rannasta Nime- menestyksellä jalat kun olivat jähme
ni on Selma tyksissä Tämän aikeen havaitsi toti
"Ylös veljet valkoiset ja alas ' pu- aan oma komentaja saksalainen jää
nakaarti" lauloivat Suomen valkohur- käri Hän riensi paikalle ja sanoi
tat silloin kun he verenhimoisina läh- pojalle: "etpä sinä osaa ottaa kenkiä
tivät työläisiä teurastamaan Vapaeh- miehen jalasta" Sieppasi maasta
toisina lähtivät innokkaimmat vietel- puUn tai halon löi sillä kaatuneelta
Ien nuoria 17 — 18 vuotiaita poikia jalat poikki veti kengät pois ja antoi
joille oli vielä luokkatietoisuus siksi ne pojalle
hämärää että saivat vastustamatto- Yhden elävältä kuoliaaksi rääkä
man innon mennä omia veljiään vat- tyn miehen näin omin silmin hän
taan Sillä aikaa kun nämä vapa- myöt oli yksi työläistoveri jonka val
ehtoiset olivat Oulussa tappelemassa kohurtat olivat rääkänneet Ensin oli
toimitettiin lääkärin tarkastus 21 vuo- lyöty pään takapuolelle ammottavia
desta vaan en tarkalleen muista mihin haavoja toinen silmä oli revitty irti
ikärajaan asti ne otettiin Useat työ- ja sitten oli vielä pistin pistetty suun
läistoverit lähtivät tätä tilaisuutta pa- kautta kurkkuun ennenkuin ammut
koon sillä Pohjanmaalla ei ollut pu- tiin Poika oli vanhan äidin ainoa
na-armeijaa perustettu johon olisivat turva ja se häneltä näin kauhealla
voineet liittyä Ne työläiset jotka tavalla turmattiin Tätä raakuutta
eivät lähteneet pakoon vaan rehelli- ei hänen äitinsä ollut näkemässä
i kieltäytyivät lähtemästä valko- Kun valkoiset itse toivat hänet pois
armeijaan ne vietiin ensin oman paik- telotuspaikalta sanoivat he hänet mu
kakunnan vankikoppiin joka oli pieni ka löytäneensä omain tovereidensa
huone ja ikkunat oli laudoilla peite- käsistä Tässä valossa valkoiset
tyt ja ovi oli pönkitetty Huoneen maisivat asian lehdissäkin
il-
Jatk
linen taidcarvo ei ensi aluksi olisi
varsin ' suuri Tarkotusperäisten
iiävrimlen esittämisen ohella mei
dän täytyy koettaa saada toteuta- että ge koettalsi ehkä keskinkertai-
tuksi proletaarinen näytelmäkoulu
jonka teoreettisilla kursseilla pää
paino pannaan tähänastisten porva
rillisten taidetuotteitten kriitilliselle
erottelemiselle Jotta voitaisiin tältä
kin taholta syventää ja tukea pro
letaarisen luokkahengen heräämistä
Proletaarinen teatteri vaatii pitkä
aikaista tyota jonna paamaaraua uu saavuttamaan se Me emme roh
todellinen proletariaatin yhteinen kene ganQa voivamme j0 huomen
taideteos Mutta Biihen saakka täy- na antaa seilaista ilmausta ja oleni
silla vieläpä taiteellisesti arvotto
millakin kappaleilla tulla - tietoisek
si siitä välttämättömyydestä että
sen alituisesti työskennellen tuletf
pyrkiä eteenpäin yli lähinnä het
kellisen agitatsionitarkotuksiin käy
tetyn toteuttamaan puhtaasti prole
taarinen taiteen ilmaus ja todella
tyy työskennellä sangen yksipuoli
sesti Täytyy koettaa ensi kädessä
saadaksemme - toteutetuksi tahdon
luoda siten proletaarinen näytelmä-
taide saada työläiset el porvarim
me tietoisia että siinä minkä voim
me tarjota on suuria puutteelli
suuksia mutta on parempi koros
taa joukltotietoisuutta luokkahen
keä ja sen kulttuuripyrkimystä y-
set näyttelijät esittämään mieluum- ]eensä kuin syöttää proletaareja hei
dän taidenälässään mestariteoksilla
joilla ei ole heille tänään mitään
tarjottavana tahi jotka antavat heil-
ihantelta
kolme kertaa päivässä hän sen tah
toi tehdä ' Mutta kun vankeja tul
tiin tutkimaan ja kiduttamaan niin
pönkät eivät olleet painavat kidutta
jille kunnian tehtyään avasi vartija
teljet Sitten tutkinto alkoi ne jotka
seisoivat aatteessaan vankkana sai
vat kärsiä mitä kauheinta kidutusta
Ensin yksi kiduttajista asettui seiso
maan kivääri ojennettuna vankia koh
ti toinen komensi riisuutumaan alas
tomaksi sitten kun komennus oli
täytetty alettiin vankipoloista lyödä
kiväärin perällä ja kettingeillä ja ku
ristettiin kurkut että sen verran jätet
tiin ehjää paikka että vähän maitoa
voi niellä Näin kidutettuina vietiin
heitä sitten edemmäksi lisää kärsi
mään Tammisaaren Hennalaan jne
niitähän vankileiriä on lukemattomia
missä meidän työläistovereita viruu
vielä tänä päivänäkin kaikessa nä
lässä ja kurjuudessa Lukemattomia
Kuten kasvit ja eläimet ovat riippu
via elinehdoistaan suotuisat edistä
vät epäsuotuisat ehkäisevät ja pak
kosuhteet saattavat niitä muuttamaan
olemustaan ja luonnettaan jolleivät
ne kokonaan tuhoudu niin on myös
ihmisen laita lapa jolla ihminen
saa elämänsä ja sitä jatkaa ei vain
vaikuta hänen ulkonaiseen olemuk
seensa vaan myös hänen tuntemiseen
sa 'ajatuksiinsa ja toimintaansa Jos
ihmisen epäsuotuisat elinehdot — se
on yhteiskuntatilan puutteellisuus —
ovat syynä puutteelliseen yksilölliseen
kehitykseen niin seuraa siitä että e
linehtojen s o yhteiskuntatilan
muutos muuttaisi ihmisenkin On
siis järjestettävä yhteiskuntaolot niin
että kukin ihminen voi täysin kehittää
olemustaan niin että kehityksen ja
soveltumisen lait tulisivat täyteen ai
kutukseen ihmisten kesken Tuma
käy päinsä vain sosialismin kautta
Ihmisten täytyy ajattelevina ja tun
tevina olentoina päämäärästään tie
toisina muuttaa ja täydentää elineh-
min aivan tarkolusperäisiä kappa
leita joilla kenties on vain hetkelli
nen arvo jotta käytännöllisellä ko
kemuksella saavutettaisiin Kasuyx e vaarjä porvarillisia
todölla proletaarisesta tahdosta luo- proietariaatin
da luokkatietoinen mailmankatso- suunnattomat taistelut voimakasta
mus Tätä tahdon ilmausta emme kaptaiismia vastaan näissä taiste
milloinkaan saavuta sillä että kor- iuisga ej Voi olla tärkeätä antaa
jaamme proletaariseen henkeen jo puitaasti taiteellisia tuotteita tahi
olemassa olevia porvarillis-vallanku- jUti3taa miten kaukaisia kulttuuri
mouksellisia näytelmiä jollaisia o- ihanteita tahansa hetkelle tärkeiksi
vat esimerkiksi Ibsenin ja Häupt- vaan meidän tulee pyrkiä paljasta
männin kirjottamat ja sitten odo- ma]]a jokapäiväisen elämän huumaa
tamme kaiken muun proletaaristen vasta monipuolisuudesta luonteen
näyt teli joitten esityskyvyltä Tässä cmaiset vastakohdat saalistajan Ja
suhteessa näyttää Venäjällä osittain saalistelun välillä vakauttamaan ja
erehdytyn tiestä jota kuljetaan Ve- vahvistamaan vielä horjuvien vai
näläiset ovat muodostaneot uudeksi lankumouksellista voimaa sillä ver
Väsityksen teatteriohjaajasta tyy- tausvoimalla jonka nämä valtavat
piksi joka jossakin määrin esittää ristiriidat tarjoavat Mutta tässä
joukon ja koko teoreettisen ja käy- pyrkimyksessä missään tapauksessa
tännöllisen näytelmäkurssin prole- ei tule sortaa joukon arvostelua sil
taarista tietoisuutta Tämän teatte- le tarjotusta: proletaarisen teatte
riohjaajan tulisi olla henkilö joka rin merkitys voi vain silloin tulla
toisi esiin ennen muuta jossain mää- proletaariseksi kulttuurityöksi kuu
mm j fiuijuuucssu LuKcmiiuoinia
seikkoja olisi kerrottavana joita olen on1' o__yhteitkuntaolont ja kak-
vt iittta iiiiuiii iyuuiuu ja nuil dia
kaikkien elinehdot käyvät suotuisiksi
kuullut naiden kurjuuden näännyttä-
mi#n nm il ta kuulilta
Muun muassa eräs toveri kertoi Kunkin yksilön tulee voida kehittää
- 11 11
kestettävänä ovat wwium ja vapisten van-
giksi joutuneena Hennaian vankilei
rille Hän kertoo näin: "Meitä sul
lottiin yhteen pieneen kiviseinäiseen
koppiin niin paljon että he eivät
voineet lepäämään Heittää ja lepopaik-
taipumuksiaan sekä omaksi että yh
teiseksi hyväksi mutta hänellä ei tar
vitse olla valtaa vahingoittaa toisia
tahi kokonaisuutta Yksilön ykaityir
ten ja kaikkien yhteisen edun tulee ol
la tasapainossa Etujen sopusoin-
lca oli ainoastaan lattia ilcS nUn tUil" VaIta Wky™n etujen vaa-
kään sinne voinut heittää sillä sinne akkai8Uuden si'aan-
täytyi kaikki likansa laskea Ja siel- Au Bebe!'
lä kuolleet makasivat monta päivää
ennenkuin ne pois korjattiin Ruoka-" Niinkauan kuin raakuus ja viileys
na heillä oli luut joita heille joskus viettävät juhliansa muistakaamme me
tuotiin Tuntuu aivan mahdottomalta kaikki iUf miks on todej]a innimil
että ihmiset voi luita ravinnokseen litä sitä minkä menneisyys on mtfil
käyttää Vaan hän kertoi että t he Ie opettanut minkä äly ja nerous ovat
hakkasivat kivellä niitä pieniksi että opettaneet mailmaile
voivat sitten ne niellä
Tätä kurjuutta ei hän olisi voinut _
pitkää aikaa kestää vaan hän oli jo- Tahdotko tietää mitä
tenkin saanut vapauden josta hän ei i
minulle tarkemmin kertonut Hänellä tVOlaiSnaiSet tOHTllVat ja ajat
ei ollut vaimoa eikä lapsia Monen tdeVat — Tilaa Toveritar