Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 02, 1921, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 31 Tiistaina Elokuun 2 p — Tuesday August 2nd
heistä ovat vaan maan vuokraajia nalla voitaisiin pelastaa kolmen ja
joilla tuskin on pääomaa hankkimaan puolen miljoonan lapsen henki Euro
tarpeelliset maanviljelysvälineet voi- pan nälkäalueilla Englantilainen so
dakseen vuokrata maata Toiset ovat talaiva viimeistä mallia maksaa yh
ostaneet maan vähittäismaksuilla ja deksän miljoonaa puntaa eli enem
farmituotteitten hintojen aleneminen män kuin kolmekymmentäkaksi mil-
on saattanut heidät häviöön joonaa dollaria Japaanilainen tais- Tiytv ~ 1~ - -----1 fl -
Karjan markkinoille saattaminen ja telulaiva Mutsu on maksanut nel- 1 OVerittareil lUklJOllle tt aSiamietlUle
lihan myönti on lihatrustin käsissä jäkymmentä miljoonaa dollaria Arne- (
Sen menettely on ollut sellaista että rikkalaisen taistelulaivan rakentami- KeSan kuumuudesta huolimatta OVat 1 OVenttaretl yStavat
se on surkastuttanut karjankasvatuk- nen maksaa veronmaksajille kaksi- lukijat ja asiamiehet pitäneet lukllisia IieUVOttelllja TOVerit-
sen siihen määrin että maamme on kymmentäkolme miljoonaa dollaria tareil edllksi koskapa viilTie Viikolla tllH riinSaamiTlin U U-
nopeaan joutumassa lihan Puu"""" Vuoden 1921 myönnytykset meri- SI AKIN TILAUKSIA k LI i 11 llSealLl edellisellä Viikolla Kull
seen Esimerkkinä on tästä Missou- sotavarustuksiin on seitsemän sataa colliictn + ! + „ n -„H „: „1 „lnUn1nn- T„ „:n„
o v„„j„ „ vuj n i sellaista toimintaa jatkuu niin ei ole puhettakaan Toveritta
rin valtio oen karja viime vuoden miljoonaa dollaria Yhdysvalloissa nel- i i j i i
ajaiia on vähentynyt 53000 päätä ä sataa miljoonaa BHtaniassa sata ren tilaajamaaran laskeutumisesta mutta nopeassa tahdissa
Kansassissa on vähempi sikoja nyt viisikymmentä miljoonaa Jaapanissa lisääntyminen vaan !
kuin mitä sieiiä on minään vuonna ja Yhdysvalloilla on viime kuluneelle Toveritar onkin lehti joka ei uhmaile lukijakuntaansa ei
oiiut viime neljänkymmenen vuoden vuodelle sotavelkoja noin kaksi bii- maailman työväenliikettä vastaan kuten porvarilehdet ja
rkoJrssa"::"0 iilLtot oaam M niiden apurit tekevät Toveritar esittää selvätajuisesti nais-
osan vähempi karjaa kuin mitä oli kaikista Yhdysvaltain hallituksen kan- ien toiminnan sosialistisessa liikkeessä seka käsittelee nais-
kaksikymmentä vuotta sitten kun vä- tamista veroista yhdeksänkymmentä ten asemaa kodissa ja työmarkkinoilla Toverittaren pals-
kiiuku oli miljoonan vähempi kuin kolme senttiä jokaisesta dollarista me- toilla on paljon kaunokirjallisia kirjotuksia ja runoja sekä
nykyään Ja lampaat ovat niin hävin- nee joko menneiden tai tulevien so- nkaSSlSältÖinen lasten ja kodill OSaStO Nämä OVat tekijöitä
neet etta on nyt kaksi kolmatta osaa tien maksamiseksi Ja Dr Bernhard T - jii' vPrrattnmnlf ci ni)ktfn äänpnkin-
vähempi kuin oli vuoden 1900 sen- Demburg Saksassa on laskenut että jotKa_ teicevat i overituren verrattomaKsi naisten aaneniun-
susta otettaissa "alin kustannusarvio siitä mitä ma k- nattajaksi
Jos kuten senaattori Stanfield sa- saa maailman sotavarustuksien yllä- Ylläesitetyt OVat Vain koruttomia totuuksia jotka asia-
noo "lihatrusti on perustanut par- pitäminen nykyään on seitsemän tai mjesteiTime tlllee aina pitää mieleSSääll SlllOIll kilin Ollaan
haimman systeemin maailmassa pää- kahdeksan biljoonaa kulta dollaria" ToverjttareUe tilauksia hankkimaSSa Pitäkäämme päälTlää-
asiallisen -ravintoaineen lihan jakami- Maailma ei näytä oppivan koke- „ rnri t- iMiTrrnrTAinTi tiifi a mtppmi
seksi" niin edellä olevat numerot o- muksesta Luulisi viime kuuden vuo- ranailime— TOVERI TAR VIITEENTOISTA TUHANTEEN !
soittavat ettei se systeemi ole "vork- den läksyn olevan kylliksi osoitta- "YLÖS HELVETISTÄ" on nyt jo hyvällä alulla menossa
kinut" hyvin farmareille Eikä se maan mitkä seuraukset siitä koituu Lllkijat pitäkää mieleSSälllie että tilauksdine ei pääse kät-
oie myöskään oiiut siunaukseksi ku- kun kaikki maailman valtakunnat a- jamaan tämän romaanin ajalla sillä se olisi korvaamaton
luttajille sillä karjan vähentyminen
larKOiiiaa KorKeua mmuja ituiuua-
jilie s o lihan ostajille
Farmarit ovat pakoitetut myymään
viljansa sillä hinnalla minkä silkki-
hattuiset kämplärit Chicagon vilja-
markkinoilla panevat Ja rahtikus-
tannukset ovat niin korkeat että ne
ryöstävät farmarilta kaiken ansion
työstään joten monessa tapauksessa
täytyy heidän antaa viljansa mädätä
joko pellolle tai puutarhaan
Mutta kaikesta ylläkerrotusta huo-
limatta kuluttavat sivistysmaitten hai-
litukset uusiin sotavarustuksiin eneni-
män varoja kuin koskaan ennen Mr
Hoover on hiljan osoittanut että vä-
hemmällä kuin yhden sotalaivan hin-
Mutta onpas eräs toinenkin vel
voitus työläisellä melkeinpä yhtä
tärkeä ja myöskin näin "lepoaikana"
toteutettavissa
Se on ruumiillisen tarmomme ke
hittäminen: Kenellä enemmän kuin juuri työ
läisellä tässäkin suhteessa on tehtä
vää Tehtaissa väsynyt köyristynyt
rtnrmis kaipaa suoristamista voimis
telua Kokoon kutistunut rinta pai
sumista lihakset jännittymistä jne
Kesäaika on parhain ruumiilliseen voi
mistuttamiseen Työskenteleminen
terveyden saavuttamiseksi vaatii tah
donlujuutta niinkuin kaikki muukin
eteenpäin ponnisteleminen Uiminen
auringonkylvyt käveleminen raittiis
sa ilmassa ovat kaikkein parhaat ja
tehoisammat terveyden tuottajat Ei
vätkä ne maksa mitään vaativat vain
hyvää tahtoa
Monet ihmiset etenkin nuoruudes
sa ihailevat suuresti ruumiillista kau
neutta asettavatpa usein sen henki
sen kauneuden edelle Se onkin nau
tinto syrjäisellekin ei vain asianomai
selle nähdä kauniin hyvin kehitty
neen nais tahi miesvartalon ja sen
kauniit ja puhdasilmeiset kasvojen
piirteet
On tosi että nykyisillä ihmisillä on
kauneusaisti paljon pilaantunut kau
niista otetaan sellainenkin joka to
dellisuudessa on varsin ruma Sitä
on juuri nykyaikainen tekokauneus
sestavat itsensä hampaitansa myöten
iviuiia se ei opi rvapiiansunen maa-
ilma kaivaa miekalla hautaansa
Tilastot porvarillisista eri julkai-
suista kokoillut — S M
INTIAN MERKILLISYYKSIÄ
Benaressissa Intian pyhimmässä
kaupungissa Gangeksen rannalla polt-
tavat hindut ruumiita Kun vainaja
on kastettu pyhään veteen kanne-
taan hänen ruumiinsa sidottuna ro-
violle ja pari kolme halkoa asetetaan
pitkinpäin peitoksi ettei ruumiin pa-
lamista näy Liekit palavat ahnees-
ti kuivissa puissa ja tuskin puolta
tuntia kestää tämä toimitus Tulen
saa sytyttää ainoastaan erikoisen ruu-
Vain harvassa näkee ruumiillista tuo
reutta väärentämättömänä Jo nuore
na alkavat tytöt esim tuhria kaunii
ta kasvojaan kaikellaisilla kauneus
voiteilla vaikka siihen ei ole mikään
tarve Ihon pinta on luonnostaan
puhdas ja eheä ilman millään patent
ti voiteilla vielä värjäämättä Suur
kaupungeissa tämä tekokauneus on
varsin yleista ja leviääpi nämä tavat
vähitellen yhtä hyvin syrjäseutuihin
kin Tällainen keinotekoinen kau
neus ei ole kauneutta Ilman terveyt
tä ei voi myöskään olla teHkauneut-
ta
Mitä sitten on tosikauneus kysyt
tänee? Minkälaisia todella kauniit ihmiset
miten sellaisiksi voisi tulla ?
Näihin kysymyksiin on jo aikoja
sitten vastattu Vanhat kreikkalaiset
jättivät meille nykyajan ihmisille pe
rinnöksi ihanat taideluomansa Niitä
voimme vielä nytkin pitää verratto
mina esimerkkinämme pyrkiessämme
saavuttamaan todellista voimaa ja
kauneutta
Katsellessa antiikin veistoksia A-
polloa Aresta Hermestä Heraklesta
Afroditea tahi muita kreikkalaisten
kuvapatsaisiin muodosteltuja jumalia
tai yleensä antiikkisia taidepatsaita
niin saamme edellisiin kysymyksiin oi
kean vastauksen Voimaa kestävyyt
tä tarmoa elämää uhkuva lihaksil
taan ja piirteiltään sopusuhtainen ih
LIIKKEENHOITAJAN NURKKA
vahinko itsellenne
„ „ _ _ rprr T r- mtop pta
fOVerUUdella TOVERITTAREN LEVITYSOSAS TO
mHn poittokaatin ja9en Tuhkat kyl-
vefcään pyh„n yirran pinnaile Vasta
8enjälkeen on hindu varma siitä että
yainaja 8aa levon Benares on pyhä
paikka( 8e on hinduille sama kun L-
ponj-oiaie buddhalaisille ja Mek-
kfl muhamedilaisille Eikä se ole ai-
noa8taan Shivan uskoon liittyvän fa-
nat8min tu]ikuuma keskusta vaan se
Qn öskm vanhimpia yliopistoja
„ „i maooIJ
mita mailmassa on olemassa
Shiva hallitsee hindujen mieltä eh-
kä kiinteämmin kuin mikään muu hei-
minen on todella kaunis sekä henki
sesti että ruumiillisesti
Tällainen kauneus on varmasti vas
takohtana muotikaupasta ostetulle
kauneudelle joka otetaan matkaan
silloin kun halutaan ja luovutaan siitä
nukkumaan mennessä Terve ihmi
nen karttaa näitä "sivuttuja hautoja"
Kokonaan toisella tavalla etsii hän
kauneutta
Käyttämällä vaikkapa pienenkin
hetkisen ajastamme joka päivä ruu
miimme hoitoon voimme hankkia it
sellemme terveyttä joka itsessään on
kauneutta Vaikka omistaisimme
puolen mailmaa eikä meillä olisi ter
veyttä ja ruumiillista hyvinvointia o
Iisi k&ikki muu hyvyys ala-arvoista
Terve ihminen säteilee ympärilleen
iloa ja elämää Eikä terveys ole työ
läiselle hyödyksi ainoastaan yksilölli
sessä merkityksessä vaan jo luokka
kannalta katsoen terveytemme hyväk
si työskenteleminen on meidän vel
vollisuutemme Terveistä ja voimak
kaista ihmisistä kokoonpantu yhteis
kunta on voimakas ja sillä on luja
luottamus tulevaisuuteen ja taistelun
sa voittoon mutta ruumiillisesti ja
henkisesti sairaloinen joukko ei kyke
ne mihinkään Ei saa sanoa että ei
ole aikaa terveydenhoitoon ei sitten
kään vaikka sitä olisi hyvinkin niu
kalti Huolellisuutta se vain kysyy
enemmän kuin aikaa Jokainen voi
joka päivä pyyhkiä ruumiinsa ylitse
dän elämässään Shiva edustaa sitä
mitä voi sanoa luonnon aikaisemmaksi
ja yleisemmäksi vaikutukseksi ihmi-
seen loppumattoman ja säälimättömän
muutoksen vaikutusta Hän hävit-
tää ja rakentaa uudelleen elämän
muotoja hän hallitsee koko elävän
luomakunnan luonnon syntymisen ja
elämän ainaista kiertokulkua
CL
Shivan vertauskuvia ovat kuoleman
„
ja himon vertauskuvat Hänessä yn-
tyvät molemmat alkuperäisimmät te-
hot: elämän himot ja surman voimat
kylmällä vedellä jokainen voi noudat
taa puhtautta neljännestunnissa voi
suorittaa esim Mullerin järjestelmän
Kun täsmällisesti tekee kaikki liikkeet
juo paljon raitista vettä kävelee ottaa
hengitysharjoituksia voimistuttaa nä
mä kaikki yhteensä paljon enemmän
kuin parhainkaan keinotekoinen lää
ke jota kärkkäästi puoskarit ovat hy
vää makaua vastaan neuvomassa
Kun hoidamme terveyttä järkipe
räisesti voimme vielä vanhemmalla
ikäkaudellamme olla iloisia ja hyvän
tuulisia kun sensijaan huolettomina
ollen tulemme kärtyisiksi ja vaivaloi
siksi jo melkein elämän keväimessä
Kapitalistinen järjestelmä tosin ai
heuttaa meille paljon hankaluuksia
kaikessa varsinkin tässä suhteessa
mutta siitäkin huolimatta koittakaam
me parhaamme terveytemme hoitami
sessa Terveinä ja voimakkaina ollen
voimme helpommin taistella kapitalis
tista järjestelmää vastaan ja sen ku
kistumisen jälkeen olemme kykene
vä m p ia uutta yhteiskuntaa luomaan ja
sitä turvaamaan v
Uudistakaa tilauksenne
ajoissa ettei lakkautus
ta lehden lähettämises
sä tule tapahtumaan !