Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 02, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :: :-: Organ of the Finnish VVorking Women in America
TOV
TAR
The State Hlstork-al Societv
Thle luus of tht Toveritar contalna no artlclea euch aa roqulra an afflrmtd tranalatlon aecordlng te Act of Ott 15th 1117
No 31
PAINOS 10021
Tiistaina Elokuun 2 p — Tuesday August 2nd
1921 — Yhdestoista Vuosik
TYÖLÄISVAIMON ASEMA
Kirj Ida Lahti
Onkohan ketään tässä matoisessa mailmassa jo
ka viettää niin yksinäistä yksitoikkoista ja nöy
ryyttävää orjan elämää kuin äiti kodissa Aamusta
varhain myöhään yöhön hän raataa Oman per
heensä jäsenet ovat hänen ainoat seuratoverinsa
Joa hän välillä hetkeksi istahtaa täytyy hänellä sil
loinkin olla paikkaamia neulomia tai sukkakudin
kädessä Siis hänellä ei ole oikeastaan koskaan
lepoa Vielä yölläkin tarvitsee joku lapsista sitä
tai tätä tai voi olla sairas jolloin se tarkoittaa yön
valvomista Itse hän ei jouda koskaan sairasta
maan vaikka ruumista pakottaisi niin että tuskin
pystyssä pysyy Vaan sittenkin täytyy täytyy
vaan kestää!
Kaikissa muissa toimissa on työ järjestetty mut
ta niin ei ole laita perheenemännän Olipa tällä
naisella minkälaisia taipumuksia tai kykyjä tahan
sa on hänen ne sivuutettava avioliittoon mennes
sään ja ruvettava heti kotijuhdaksi Hän on pesijä
silittäjä neuloja keittäjä sairaanhoitaja lasten
kasvattaja y m Työ imee kaiken hänen voimansa
ja tarmonsa
Laulakoot runoilijat kauniita lauluja äitiydestä
ja kodin sulostajasta mutta todellisuudessa on asian
laita kaikkea muuta mutta ei ihanaa ei ihmis
mäistäkään Työn päätyttyä mikä ei oikeastaan
koskaan pääty on hän liian väsynyt lukeakseen
jotain vakavampaa kirjallisuutta kuten tieteellistä
tai yhteiskuntaoppia Hän on liiaksi rasitettu ruu
miillisesti että aivotkaan eivät jaksa paljon toimia
Senpätähden hän haluaakin keveää lukemista ku
ten rakkausromaaneja kokkikirjoja y m saman
tapaisia joissa annetaan ohjeita kotitarpeisiin Ja
siis pysyy hän takapajulla yhteiskunnallisissa kysy
myksissä Naiset muissa ammateissa kuten tehtaissa puo
deissa konttoreissa jne tulevat joka päivä kos
ketukseen muitten ihmisten kanssa ja siis on heillä
laajempi katsantokanta elämästä He ovat vilk
kaampia seuraavat mailman tapahtumia ovat pa
remmin aikansa tasolla Silläaikaa kuin perheen
emännät työläis vaimot pysyvät henkisesti tylsinä
He surkastuvat tässä orjuuden tilassa He kuoleu
tuvat ruumiillisesti sekä henkisesti Ja se tuntuu
heistä että mikään ei voi heitä auttaa Yhteis
kunnan pulmalliset kysymykset eivät liikuta heitä
tai ainakin tuntuu siltä kuin eivät ne olisi missään
yhteydessä heidän oman persoonakohtaisen elämän
sä kanssa
Ja vielä lisäksi on kotinaisen työ palkatonta
Tekipä hän työnsä kuinka hyvin tahansa hän ei
saa siitä penniäkään Hän on riippuvainen mie
hestään mitä elintarpeisiin ja suojaan tulee ja
mies on taasen riippuvainen työnantajastaan Mie
hellä on aina parempi tilaisuus ottaa osaa yhteis
pyrintöihin Useinkin hän lähtee iltasin kokouk
siin sillä aikaa kuin vaimo saa jäädä kotiin lasten
luo Jos nainen on kotoa poissa yhdenkin illan
on hänellä palatessa kaksinverroin työtä ja työt
on tehtävä niitä ei voi sivuuttaa
Ja kuitenkin jos kenenkään on se juuri äidin
jonka meidän pitäisi saada riveihimme sillä hän
se on juuri hän joka on päiväkaudet kosketukses
sa lastensa kanssa ja hänellä siis on suuri vaiku
tusvalta heihin Hänellä juuri pitäisi olla tietoja
sosialismista jotta hän puolestaan voisi vaikuttaa
samasessa kysymyksessä lapsiinsa
Tavallisella agiteeraamisella emme voi saavuttaa
perheenäitiä sillä kuten jo ennemmin mainittiin on
hän liian rasitettu työstään lukeakseen ja kuunnel
lakseen raskaita yhteiskuntakysymyksiä Pitäisi
paremminkin vedota tunteisiin ja tehdä yksityistä
kotiagiteerausta 1 Voisimme esimerkiksi kertoa mi
tenkä tuleva työväenvalta tulisi vaikuttamaan hä-
NAINEN JA KAPITALISMI
nen asemaansa miten hänkin tulisi kuulumaan jär
jestyneiden joukkoon ja että hänellä olisi lyhyempi
työpäivä ja hänkin saisi palkan työstään kuten
muutkin ammattilaiset
Sitten voisimme kuvailla hänelle mitenkä sosia- Naisen asema yhteiskunnassamme on nyt erilui-
lismi tulisi vaikuttamaan avioliittoon Naisen ja nen kuin se oli ennen kapitalismia Koko historian
miehen yhtyminen ei tulisi perustumaan taloudelli- nk sivistyskauden alusta kapitalismiin saakka oli
siin suhteisiin vaan todelliseen rakkauteen suku- nainen kaikin puolin tavaran asemassa yhteiskun
puolivetoon ja henkiseen toveruuteen Silloin nai- nallisena tekijänäkin -Hän oli inhimillisen yhteis
nenkin tuntisi onnea ja vapautta sekä voisi edistää kunnan ulkopuolella mikäli tulee kysymykseen yh-
niitä harrastuksia joita hän mielii Käsikädessä teiskunnallinen elämä
aviopuolisot henkisesti voisivat kohota niin korkeal- Kun kapitalismi kehittyi ja koneteollisuus tuli
le kuin siivet kantaisivat pääasialliseksi tuotantomuodoksi alkoi se yhä e-
Ja lapsiin nähden voisimme äideille kertoa lasten nemman ja enemmän tarvita halpaa työvoimaa ja
paradiisista lastenkodeista tai hoitoloista ei sellai- sitä mukaa kun nainen suuremmassa ja suurem-
sista jotka nykyään täyttävät maapallon joissa massa määrässä astui tuotantoon tekijäksi sit§ mu
töytitään pieksetään kiroillaan joissa hyvyys on kaa hän tuli yhä enemmän ja enemmän yhteiskun-
tuntematon joissa kasvaa vaivaisia sairaloisia yh- nalliseksi tekijäksi ja sai yhä suurempia ja suu-
teiskunnan hylkiöitä ei — vaan sellaisista joissa rempia yhteiskunnallisia — poliittisia ja taloudellisia
on kunnolliset lapsirakkaat neuvojat ja leikkilo- — oikeuksia
verit joissa he saavat todellista hyvyyttä osakseen Mutta se tavattoman pitkä alennuksen yö missä
joissa he kasvavat tovereina joissa kasvonsa säilyt- nainen kautta aikojen on virunut ei ole sallinut
tää kirkkautensa ja terveys ja onni uhkuu heidän naisen kehityksen kulkea ylöspäin yhtä mukaa yh-
koko olemuksestaan — jossa kaikilla lapsilla on teiskunnallisten oikeuksien kasvun kanssa Ja nai-
yhtäläinen tilaisuus elämään sen henkinen alennustila on nykyisessä yhteiskun-
Onko ainoatakaan äitiä johon ei vaikuttaisi pu- nassamme silmiinpistävämpänä räikeämpänä kuin
heet "hauskasta onnellisesta kodista hyvästä ra- koskaan ennen
vinnosta terveellisestä ympäristöstä runsaista leik- Kapitalismi jonka tuhoovampaa kirousta ihmis-
kikentistä ja rajattomasta kasvatuksen tilaisuudes- kunnalla kokonaisuudessakaan ei koskaan ole ol-
ta lut on saattanut naisen asemaan jossa hänen on
Yrittäkää te jotka vähänkin kykenette yrittäkää pakko olla aina ja alituisesti valmis myymään it-
innostuttaa perheenäitiä sosialismiin Osoittakaa 8ensä enimmän tarjoovalle jokapäiväisen leivän
hänelle mitä sosialismi tulee tekemään perheenai- huvitusten ym muodossa
dille Siten vähitellen saatte hänet innostumaan Tämä johtuu siitä että meidän yhteiskunnas
ajattelemaan kyselemään lisää vihdoin tilaamaan 8pmme ei anneta minkäänlaista arvoa stille palve
lehden ostamaan jonkun kirjasen vaikkapa vaan Jukselle — sille yhteiskunnalliselle työlle — minkä nai
työväen romaanin Ja sitten yhä edelleen vaka- nen euorjttaa äitinä Kapitalismi vaatii naisilta
vampaan päin Ja kun kerran saa tiedonhalun he- 8UVUn jatkamista mutta asettaa heidät riippuviksi
räämään ihmisessä ei mikään voi pidättää hänen miehistä ja heidän mielivallastaan
janoansa oisallinen pakko voi tehdä ihmeitä se
löytää keinot ja tilaisuudest ja taidon käyttää ne
hyväkseen
Työläisnaisille
Ylös siskoni hengen yöstä
ylös työhön ja toimintaan !
Te vaatikaa kunnia työstä
kun olette voimana maan!
Ei lapsemme nälkään saa kuolla
veriuhreina kurjuuden
mekö vaijeten värjymme puolla
elon synkeimmän nurjuuden?
Ylös siskoni hehkuvin innoin
pian kahleemme katkaistaan!
Ikiuskosta sykkivin rinnoin
työn nostamme kunniaan!
Käsi ahkera arvon on saava
se palkkamme verraton on
nälän tuskien tuottama haava
silloin vaiva on tuntematoin
— Judith
Kunkin järjestelmän aikana vallitsevat tavat ja
laman yleensä määrää sen järjestelmän vallosua-
oleva luokka Se ja sen elämä lyö leiman jonka
mukaan koko järjestelmä tuomitaan — Ja mikä on
yläluokkamme nainen?
Jo nuoresta pitäen kasvatetaan hänet kehittä
mään vissejä ominaisuuksia joita hänellä on pakko
olla kilpailussa toisten samassa asemassa olevien
kanssa miehestä elättäjästä huvitusten helyjen
kalliiden pukujen ja kaikenlaisten nautintojen
hankkijasta Puhdas kauneus ei tässä kilpailuasi
ole päätekijä vaikkakin hyvä apu Siinä tarvitaan
enemmän — tarvitaan kykyä herättää vastaisen su
kupuolen vietit kiihkeään toimintaan niin kiih
keään että siitä seurauksena on avioliitto
Rakkaudella ei ole tämän asian kanssa mitään
tekemistä Jollei miehellä ole rahaa ja tavaraa
ei häntä "rakasteta" avioliiton rakentamistarkoi
tuksissa — naiset eivät p rosti tueeraa itseään miehen
takia vaan rahan ja tavaran
Keskiluokka pyrkii elämäntavoissaan apinoimaan
yläluokkaa niin paljon — ja vähän ' enemmänkin —
kuin varat kannattavat Tämä on varsin jokapäi
väinen ja tuttu ilmiö tässä maassa jossa keskiluok
kalaiset maailmankatsomukseltaan ja ajatustaval
taan ovat keskiluokkajaisia vain väliaikaisesti siksi
kunnes tavalla tai toisella onnistuvat pääsemään
ihailemaansa yläluokkaan varsinaiseen kapitalisti
luokkaan Yhteiskuntamme naisen surkea asema kuva&tuu
varsin elävästi aikamme ja maamme taiteellisissa
harrastuksissa joista nykyään pitävät huolen milt
ei yksinomaan liikkuvien kuvien teatterit ja n k
"säärinäyttelyt Kuvateatterit ovatkin ne joiden
kautta yläluokan räävitön elämä tarjotaan keski
luokan ja köyhälistön naisten matkittavaksi Ja
tunnustaa täytyy että nämä samat asiat ovat jo
siellä täällä nähtävissä köyhälistönaisissammekin
vaikkakaan eivät vielä läheskään niin räikeinä
(Jatkoa sivulla 2)