Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 19, 1921, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Tiistaina Heinäkuun 19 p — Tuesday July 19th
No 29
puhui Puolan edustaja Hän selitti
että työ naisliikkeen edistämiseksi
Puolassa oli vaikeata sentähden et
tä Puolan kommunistisen puolueen
on pakko toimia laittomasti Hän
lausui: "Lämpimin toivomuksemme
on että naiset ottaisivat aktiivisesti
osaa taistelussamme proletariaatin dik
tatuurin saavuttamiseksi stllä ilman
heidän yhteistyötä on päämaalimme
saavuttaminen mahdotonta
Toimintamenettely naisten
keskuudessa
Aleksandra Kollontay teki selkoa
toimintamenettelytavoista naisten kes
kuudessa Tärkein tehtävä tällä ker
taa on joukkojen kasvattaminen ja
ennen kaikkea naisten kasvattaminen
Meidän suurin vihollisemme on nais
ten välinpitämättömyys Kaikkien
kommunistipuolueitten tulee osoittaa
mitä suurinta huomiota toiminnalle
naisten keskuudessa Aleksandra Koi
lontuy laatii seuraavan suunnitelman
naisosastojen tehtävistä : 1 ) Naisten
liittäminen kommunistiseen puoluee
seen 2) Proletaaristen ja puoliprole
taaristen naisten herättäminen toi
mintaan 3) Naisten vapauttaminen
kaikista niistä taakoista mitkä perhe
tottumus ja perinnäistavat ovat heille
asettaneet Kapitalistisissa maissa tu
lee naisten ottaa osaa parlamentaa
riseen ja kunnalliseen toimintaan kaik
kialla täytyy heitä avustaa luokka
vastakohtien kärjistämiseen ja käyttä
mään hyväkseen pienimmänkin tilai
suuden joka saattaa olla apuna nais
ten johtamiseksi kommunistisen aate
piirin sisäpuolelle Meidän tehtäväm
me on valloittaa ammattijärjestöt
kommunistipuolueille ja siten liittää
ne Kolmanteen Internationaleen
Iltakokouksessa samana päivänä
puhui Schwarz (Saksasta) esiintuo
den ne vaikeat olosuhteet joissa kom
munistisen naisliikkeen on toimittava
Hän katsoi olevan välttämätöntä jär
jestää länsieuropalainen apujärjestö
kansainväliselle naissihteeristölle Sveit
sin edustaja Rosa Bloc painosti sitä
että propagandakirjallisuuden julkai
seminen eri kielillä oli suurimerkityk
sellinen seikka yhtenäisen toiminnan
aikaansaamiseksi Nikolajeva arvos
teli niitä virheitä mitä kansainväli
nen sihteeristö oli kuluneena vuonna
tehnyt laatiessaan perusteesit koskien
prostitutsioonia ja sikiönkarkoittamis
ta Kosketellessaan länsieuropalai
sen sihteeristön muodostamista se
litti Nikolajeva että tämän täytyy ol
la kansainvälisen sihteeristön kiinteä
nä osana
Ulina sanoi että naisten täytyy
kiinnittää suurta huomiota Kolman
nelle Internationalelle
Pitkien keskustelujen jälkeen teh
tiin seuraava päätös:
"Toinen kansainvälinen kommunis
tisten naisten konferenssi Moskovas
sa selittää että porvarillis-kapitalisti-siasa
yhteiskunnissa vallitseva kriisi
asettaa kaikkien maiden proletaarien
velvollisuudeksi taistella poliittisen val
lan valloittamisen ja työväendikta
tuurin perustamisen puolesta Mutta
proletariaatti saattaa päästä tähän
päämäärään vain siten että työläis
naisten mitä suurimmat joukot tie
toisina ja uhrautuvaisina ottavat osaa
tähän taisteluun"
" Kongressi loppunut
Viisipäiväisten neuvottelujen jäl
keen on toinen kansainvälinen kom
munistinen naiskongressi loppunut
On tehty päätös esittää Kolmannen
Internationalen kongressille teesi- ja
meneittelytapaehdotus työskentelylle
naisten- - keskuudessa Teesit jotka
ovat Aleksandra Kollontayn laatimat
sisältävät periaatteelliset menettelyta
vat ja reformit tätä toimintaa var
ten ja velvoitetaan niissä kommunis
tiset puolueet muodostamaan erikoi
sia elimiä naistoimtntaa varten Kai
kissa puolueosastoissa tulee olla nais
komiteoja joiden harkintaan on alis
tettava kaikki naisia koskevat valistus-
ja järjestelytoiminta Puolueis
sa ei tule olemaan mitään erityisiä
järjestöjä naisille vaan erikoisia eli
miä tätä puoluetyöhaaraa varten ol
len ne puoluejohdon valvonnan alai
sia Näillä komiteoilla tulee olla vält
tämätön ifoimintavtapaus kyetäkseen
luomaan mahdollisimman parhaat toi
mintEvmenettelytavat Teeseissä osoi
tetaan muodot ja menettelytavat pro
pagandalle jonka tehtävänä on joh
taa työläiset aktiiviseen toimintaan
puolueessa Manifestissa punaiselle
ammatilliselle internationalelle ke
hoittaa kongressi voimaperäiseen toi
mintaan teollisuudessa työskentele
väin naisten keskuudessa
Kongressin jälkeen lähtivät edusta
jat vallankumouksellisten sankarien
haudoille jotka somistettiin seppe
SAN 'FRANCISCO CAL
Eletään sitä vielä sentään täällä
kin vaikkei ole muille siitä huudel
tu Täällä on ollut koko lämmintä
ja tyyntä mikä on Friscossa harvi
naista olen kuullut sanovan niiden
jotka tämän paikan ilmastoa ovat
vuosia saaneet kokea
Nykyään ovat melkein kaikki ke
sälomalla joilla siihen on pieninkin
mahdollisuus Ja onhan se virkistä
vää Sitten taasen jaksaa puskea jos
on puskemista Mutta näyttää että
ylimystö on supistanut kaikki puske
mismahdollisuudet niin pieneen osaan
että ei raskaimman joukon työläisillä
ole mitään toivetta Mutta niinhän
se täytyykin tulla muuten ei työläi
set opi ajattelemaan asemaansa ja
niiden korjaamis-mahdollisuuksia mit
kä ovat meidän korjattavissamme
Osastomme toimivat henkilötkin
saavat vähäsen levähtää paljon val
vominen on monta heistä uuvuttanut
Mutta luultavasti kaikki virkistyvät
taasen reippaina kukin toimintaansa
etenkin ne jotka Californian valtion
kesä eli syys-juhliin ottavat osaa Toi
vottavasti kuitenkin ollaan sanamme
mittasia joskin juhlat tulevat (ole
maan meihin nähden koko sopimatto
maan aikaan Niiden oikeastaan olisi
pitänyt olla t k 4 p:n ajoissa Sil
loin olisi ollut osanottomme varmasti
runsas On yksi hyvä puoli ja se on
että rautatiepiletin hinta Friscocn ja
Fort Braggin välillä on huomattavas
ti alentunut Ja niillä joilla on "for
din piletti" on vielä paljo halvempi
kuin rautateitse Mutta parhain kul
kuväline olisi se jota lentävä neekeri
käyttää Hän vaan liitelee omilla
vehkeillään "siivillä" ja Pekka siiven
suojassa Viime viikolla he lensivät
Eurekaan Siellä he lirittelivät kuin
ainakin kesälinnut pohjolassa Enkä
tiedä mihin asti he sieltä matkusta
vat Sen vaan tiedän että tänne
Friscon haaliin 20 Flint st tulee se
sama lentävä neekeri ja tuo Pekan
tullessaan tämän kuun 30 p:n illaksi
Silloin varmaan ovat kaikki liikkeellä
eli utelioita katsomaan minkälainen
se lentävä neekeri on Ensin hän on
musta kuin pata sen me kaikin tie
dämme Mutta se on ihmeellisintä
nähdä miten hän lentää Mutta koit
takaa nyt maltillisesti odottaa vaan
parin viikkoa niin sitten näette tuon
ihmeen
Tämän kuun 9 p :nä oli osaston
talolla tanssit merimieslakkolaisten
hyväksi ja väkeä oli ollut runsaasti
Jotta avustus siis lankesi hyvään maa
han kuten toivottiinkin Hekin ovat
lakossa olleet jo kaksi ja puoli kuuta
että sillä aikaa jo on saanut kiristää
nälkävyötä ainakin toisinaan Lak
koja täällä on muillakin aloilla eikä
niiden loppumisesta ole toiveita ko
vinkaan paljon Idästä ja keskivahvois
ta tuodaan rikkureita että ne jo koh
ta täyttävät paikat Työtoverini yh
tenä aamuna kertoi että hän kun
asuu työläisten hotelleissa sai käskyn
muuttaa pois sen syyn perusteella
että samanen hotelli täytetään lakon
rikkureilla ja niillä jotka kuuluvat
unioon tai ovat lakkolaisten puolella
ei ole sijaa mainitussa paikassa Ja
lisäsi vielä että hän toivoo näkevän
sen ajan jolloin samanen isäntä ho
tellissaan ottaisi ilomielin vastaan ne
jotka hän pois käski mutta jotka
eivät enää kuuntele hänen pyyntöään
vaan käskevät hänen edelleenkin ko
koamaan vain rikkureita joista hänel
le on niin enempi hyötyä kuin niistä
pois ajetuista
Harmittaa oikein ajatella sitä pi
meyttä jossa meidän työläis-toverim-me
vielä viruvat Jos heidät saa vä
kipakolla tilaamaan lehden tai jos jo
ku toinen tilaa sen heille lahjaksi
niin lukevatko he sitä? Vielä mitä
eivät viitsi edes käteensä ottaa Vaik
ka olisi aikaa kuinka paljon tahansa
niin sitä ei vaan sovi käyttää yhteis
kunnallisten asioiden seuraamiseen
Ja niinkauan kuin ei nähdä mitään
tarpeellisuutta tutustua mihinkään yhteiskunta-asioihin
niinkauvan vallit
see pimeys myöskin Täällä ei suin
kaan ole valittamista että ei olisi työ
tä tehty valistuksen eteen Sitä tyr
kytetään alinomaa On ollut puhujia
toisia erittäin selvä ta juisia että pöh
löinkin ymmärtää jos vaan haluaa
mennä kuulemaan Ja kaikki puheet
ovat olleet ehdottomasti opettavaisia
Lukutupa täällä on auki kaikille ja
agitatsionikomitea kiertää joka tilai
suudessa tarjoamassa kehitystä Mut
ta ehkä joskus pimeyden perästä au
rinkomme pilkistää
Toivon Aino Salmelle ja hänen vie
rustoverilleen Eskolalle yhteisymmär
rystä elämänsä taipaleelle jota he o
vat käsikädessä alkaneet tallustella
Aino on yksi osastomme toimihenki
löitä ollut ja voin vakuuttaa että hän
on saanut yleisön suosion puoleen
sa Toivomme edelleenkin että hän
nyt tästäkin lähtien on keskuudesam
me mikä varmaan on entistä huvit
tavampi kun on oma toveri mukana
i — n
EBEN CITY MICH
Haloo Toveritar ja sen laaja lu
kijakunta! Ajattelin tässä tehdä uhkarohkean
yrityksen ja kirjoittaa pikku pätkän
lehteemme kun ei täältä näe mitään
vaikka kuuluuhan se olevan kirjeen
vaihtajakin Moni ehkä luulee että
täällä aivan nukutaan mutta eihän
toki Täällä oli kesäkuun 26 p:nä
Ebenin ja Munisingiri' S S Osastojen
yhteiset kesäjuhlat Ohjelma oli mo
nipuolista Munisingin soittokunta
kajautti aina vähän väliä että py
syimme juhlatuulella Väkeä oli run
saasti ja ilma mitä herttaisin Sitten
oli näytöskappale "Juhannustulilla"
tämän kuun 3 p:nä
Teille ' Ebenin nuorukaiset pyydän
huomauttaa että eikö olisi yhtä kau
nista tulla haaliin sisälle kuin vain
haalin seinän ulkopuolella ikkunasta
kurkistella) Siihenkö se kirkko ja
pappi teitä opettaa? Sanon teille et
tä ei siellä sisällä ole mitään rumaa
vaikka musta "kängi" niin luulee
Ihmiset tekevät heinää kovalla kii
reellä kun on niin paljon heinäsirk
koja että ne uhkaavat syödä kaikki
Kyllä se on tämä työläisen elämä tais
telua kehdosta hautaan saakka Suo
siellä vetelä täällä Moni ehkä luu
lee paremmat päivät saavansa maa
ta muokatessaan mutta siinäkin pet
tyy -
Ehkä lopetan Koettakaa toisetkin
vähän toitottaa
H M L
PENNELVILLE N Y
Kesä on kauneimmilaan täälläkin
ja tahtoopa keskipäivällä olla liian
kuumakin kun tuo sadekin viivytte
lee Pennelvillen S Kehitysseura yhtyi
tässä keväällä S S Työväenjärjes
töön On koetettu toimia mitä on voitu
asiamme eteenpäin viemiseksi näin
pienellä joukolla Viime kokoukses
sa valittiin uutisten kirjoittajaksi E
teenpäin lehteen toveri J? Holm ja
tilauksia vastaanottaa toveri A
Janst
Kesäjuhlat pidettiin 3 p:nä hei
näkuuta ulkoilmassa kentällä Ylei
söä oli kohtalaisesti Ohjelmaa oli
puhe lauluja runoja ja lapsien kilpa
juoksua ja pussissajuoksua Aika me
ni koko rattoisasti Tulot ravinto
lasta käytetään osaston rahastoon
Chisholmista Minnesotasta' tuli tän
ne kolme perhettä veljekset Mr
Cruk ja Mr Niemi perheineen mai
ta ostamaan Mr V Cruk ostikin
jo maan mutta toiset eivät ole vielä
kauppoja täysin päättäneet Toivon
pa joukkomme jatkuvan
Hyvää kesän viettoa intoa ja tais
telu tarmoa pyhän ja kalliin työvä
enaatteemme eteenpäin viemiseksi toi
von kaikille Toverittaren lukijoille
Helien
Hengetär
(Omistettu murhatulle siskolleni)
Hän näki kun seisovi synkkänä taivas
hän näki kun yltyvi yllänsä yö
ja kuulat kun vinkuen teitänsä raivas
ja tunturit tummana liekkiä lyö
Vaan sinne hän kiiruhti siskoni nuori
oi sinne hän upposi povehen yön
ja siellä hän kylmästi seisoi kuin vuori
ja siellä hän suoritti sankarityön
Ja siellä kuin satujen enkeli hääri
veriruusuja hellivi siskoni oil
Punasoturin haavoja haavoja kääri
vaikk' korvissa murhaava pauhina soi
Ja eikä hän taistelun pauhuissa säiky
ja eikä hän vaalene kauhuissakaan
ei silmissä kirkkaissa kyyneleet väiky
kuin hengetär häärivi paikoillaan
Ei peljännyt petoa siskoni nuori
ei estänyt Pohjolan koleat säät
Hän kunniakaartissa seisoi kuin vuori
verivirroissa hengellä vietti hän häät
W Mattson
— Ei maailmaan lie luotu toista
laitosta niin surkeaa kuin raha on:
se kaupungit hävittää miehet karta
noista karkoittaa se ihmislasten kel
pomiehet turmelee ja ilkitöihin viet
telee ne suostumaan Se neuvoo heil
le juonia jos joitakin pahuutta kai
kellaista aina suosimaan — Sofokles
Antigone