Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 12, 1921, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
Tiistaina Heinäkuun 12 p — Tuesday July 12th
No 28
loin meidän vapautemme saapuu?
Koska on meillä todellinen kesä ja
riemun runsas aika
Ei ennenkuin on käyty se suuri
taistelu joka vie maailman työväen
luokan lopulliseen voittoon
NIIN ENNEN NÄIN NYT
Parisen tuhatta vuotta sitten lau
sui Tiberius Gracchus muuan roo
malaisen ajan reformaattori kansalle:
"Italian villipedoilla on luolansa
joihin ne vetäytyvät mutta niillä ur
hoollisilla miehillä jotka Italian asi
an puolesta vuodattavat vertaan et
ole muuta kuin Ilmaa ja valoa Vail
la asuntoa vailla peltoa ne vaeltavat
paikasta toiseen lapsineen ja vaimoi
neen Heidän kenraalinsa pilkkaavat
heitä kun armeijoittensa etunenässä
ollesaan kiihoittavat heitä taistele
maan hautojen ja kotoisten etujensa
puolesta Niissä joita taisteluun kil
hoitetaan ei ole tuskin yhtään rooma
laista jolla olisi omaa alttaria enem
pää kuin hautoja joissa heidän esi
isänsä tuhka lepäisi Yksityiset soti
laat taistelevat ja kuolevat tuottaak
seen rikkautta ja ylellisyyksiä suu
rille joita kutsutaan maailman her
roiksi He taistelevat vaikka heillä
itsellään ei ole jalkaakaan maata o
missa nimissään"
Kuten sanottu lausuttiin nämä sa
nat jo parisen tuhatta vuotta sitten
Rooman köyhälistölle Näitten sano
jen julistaja murhattiin rikkaitten y
limysten toimesta joitten etuja vas
taan ne puhuivat Mikäli sodat yleen
sä ja kautta aikojen ovat kysymyk
sessä ei köyhälistöön nähden "niiden
seurauksista puhuttaessa Graechuk
sen lausunnossa montakaan sanaa
tarvitse muuttaa Ja mitä hänen koh
taloonsa tulee niin on hänen seuraa
jillansa ollut useimmissa tapauksis
sa pakko jakaa hänen kohtalonsa
SAIRASHOITO VENÄJÄLLÄ
Ennen vallankumousta oli Venäjä!
lä työläisen melkein mahdotonta saa
da minkäänlaista hoitoa parantolois
sa 'Nyt kun osat ovat vaihtuneet
omistavista ja omistamattomista luo
kista on työläisillä etuoikeus saada
lääkärinhoitoa Köyhälistöllä on käy
tettävinään lukuisia vanhan tyypin
parantolaitoksia ja lepokoteja —
näitä työlälsvaltiolle omituisia uusia
laitoksia — luo lokakuun vallanku
mouksen saavutuksen kehitys
Nykyään on Venäjällä 56 paranto
laa näistä 10 niille jotka ovat ter
veitä mutta tarvitsevat lepoa 24 tu
berkuloosiparantolaa (näistä 6 lapsil
le) joissa on kaikkiaan 4000 huonet
ta jonka lisäksi tulee vielä 1000
paikkaa jotka lähitulevaisuudessa tu
levat valmiiksi
Jos viime vuonna voitiin hyväksyä
ainoastaan 18425 hakemusta 39156"
anomuksesta s o 23 "„ tulee kulu
neena vuotena hyväksyttyjen hake
muksien prosentttiluku huomattavaa
tl lisääntyymään pääasiallisesti Kri
min ja Kaukasian parantoloiden joh
dosta Lepokotien järjestäminen työläisil
le alkoi vasta viime vuoden elokuus
sa Nykyään on noin 1000 paikkaa
käytettävissä ja kesäksi valmistetaan
lisäksi 3000 paikkaa Lepokoteja
järjestetään entisiin palatseihin kau
punkien ulkopuolella oleviin herras
kartanoihin ja parempiin huvilayhdys
kuntiin kuten esim Serebrjannyi Bo
rin Tarasovskin ja muualle Xe lai
tetaan kaikella mahdollisella komeii-
SILMÄILYÄ
Coloradon lounaiskulmalla harhaili
muutama kymmenen vuotta takaperin
pari lehmäpaimenta — cowboy'ta —
etsimässä Mesa Verden erämaihin
karanneita karjojaan Tämä paikka
on täynnä syvyiä rotkoja sekä "kan
joneita" joten näissä maissa on ääret
tömän vaikea kulkea Monet kuilut
ovat niin syviä että näyttää alvau
mahdottomalta kenenkään kuolevai
sen niiden yli kulkea paitsi linnun
siivillä lentäen Sitäpaitsi kasvaa
näillä mailla niin tiheässä mänty-sii-teri
ja kuusipuita että eivät paimenet
näe kauas eteensä Äkkiä huomas!-
vat nämä karjanetsijät joutuneensa
ammottavan kuilun partaalle Har
mistuneena siitä kun taas oli rot
ko tien katkaissut pysähtivät he he
vosensa ja alkoivat etsiä jälkiä mi
hin suuntaan pakeneva karja olisi kul
kenut Toinen paimen sattui katso
maan alas rotkoon ja silloin hän ih
meekseen näki raunioiksi rauennei
ta torneja seiniä ikkunoineen ja ov'
neen Ilmeisesti olivat ne jäännök
set entisistä ihmisasunnoista Niin
olivat nämä "cowboit" löytäneet suu
rimman kalliokaupungin mitä vielä
tunnetaan Yhdysvaltain alueella
Nämä "kalliokaupungit" ovat alku
asukkaitten yksinkertaisia kömpe
löitä asumuksia joilla on oma viehä
tyksensä ja merkityksensä tämän
maan historian tuntemisessa Niiden
ympäristö on hyvin tarumainen ja
viehätystä herättävä Eivätkä nämä
rakennukset ole niinkään vähäpätöi
siä olleet sillä niihin mahtuisi noin
viidestä sadasta tuhanteen henkeen
Suurinta ihmetttelyä herättää pai
kan valinta Mikä kummallinen pää
hänpisto haave tahi pakko on vai
kuttanut että ihminen on etsinyt
tyyssijakseen luoksepääsemättömät e
rämaat kamalat kalliovuorten onka
lot joihin vain linnun siivin vapaasti
pääsee
Näiden kalliokaupunkien rakenta
jat olivat Arizonan ja Uuden Mexi
con nykyisten bueblo-lntiaanien kanta
kansa Saha "bueblo" merkitsee es
panjankielellä kylää tahi kaupunkia
Nimitys on siis vain ylimalkainen
Se tarkoittaa yleensä niitä Intiaani
heimoja jotka etenkin Rio-Granden
joen ympäristöllä elävä taajaan ra
kennetuissa kylissä
Nämä heimot ovat monessa suhtees
sa Amerikan merkillisimpiä Niillä
cn jotenkin suuri määrä vanhaa it
senäistä sivistystä Muunmuassa on
jokaisessa heimossa vakituiset hen
kilöt miehiä tahi naisia joiden teh
tävänä on pitää mielessä kansan en
tiset valheet Viime vuosien aikana
della ja mukavuudella jotta työläiset
siellä tuntisivat itsensä omiksi her
roiksi ja ihmisiksi tämän sanan pa
remmassa ja korkeimmassa merkityk
sessä omassa työläisvaltiossansa
jonka he ovat verellänsä ostaneet
iLepokotaihin on järjestetty paikkoja
seuraavalla tavalla: 80 ya ammatti
yhdistysten jäsenille 5 % talonpojil
le ja 15 % työläisten perheille Vuon
na 1920 oli 1S425 samitoorihoitoa
nauttineesta 10172 työläistä tämän
ja vuoden tammikuussa oli työläisiä
äS ja helmikuussa 62rr — TUT
on koottu paljon tätä muistossa säi
lytettyä muinaishistoriaa Näistä
lähteistä on saatu käsitys "bueblo"
indiaanien vaelluksista heidän enti
sistä -kalliokaupungeistaan ja niis
tä syistä jotka saivat heidät sellai
sia kotkanpesiä rakentamaan' ennen
kuin he muuttivat heidän nykyisilla
asuinpaikoilleen Hopi-indiaanit ovat
asuneet myös nykyisistä asumuksis
taan paljon etelämpänä Siihen ai
kaan jolloin he rakensivat tällaisia
kalliokaupnkeja asui heidän ympäril
lään sotaisia paimentolaiskansoja
jotka myötäänsä heidän kyliään hä
vittivät siten tehden heidän elämän
sä sietämättömäksi Hopit eivät ol
leet sotaista kansaa ja siksi he tur
vautuivat erämaahan niissä löyty
viin luonnonlinnoihin ja omiin asun
noihinsa He harjoittivat tarkoituk
senmukaista voimistelua oppivat kii
peämään kuin vuohi ja jouksivat no
peasti kuin kauris Asunpaikoik
seen he valitsivat kaikkein syrjäisim
mät ja vaikeasti kuljettavat seudut
Dlkoneville paikoille rakensivat ho
vartiotorneja joita hädän tullen voi
vat käyttää puolustusasemina Asei
na heillä oli jousi ja nuolet kivikir
veet jä vasarat ja jonkinlainen alku
peräinen keihäs joka oli piikivellä
kärjetty Huoneiden oviaukkoja ei
puulla tukettu kun ei ollut sellaisia
aseita joilla olisi puuta voinut veis
tää Oviaukon tukkeena käytettiin
laakeita kiviä joita kylien ympäriltä
löydettiin Mutta kun kivi on ras
kasta ainetta niin oli pakko tehdä
oviaukot pieniksi jotta se vojtiin yh
dellä kivellä sulkea Siinä on seli
tys miksi näissä kallioasumuksissa
oviaukot ovat pienet
Hopi-intiaanit valmistivat näissä
kaupungeissaan kömpelöitä savias
tioita joista on paljon löydetty jään
nöksiä Saviset vesiastiat ovat ehkä
parhaimpia Ne täytettiin vedellä ja
pidettiin huolta siitä että vettä oli
kylliksi piirityksen sattuessa
Kaikissa raunioissa on "kiva" eli
suljettu huone ollen usein maan al
kaivettu Espanjalaiset luulivat näi
tä "kivoja" uuneiksi kun niissä oli
tavattoman kuuma Näiden uunien
tarkoitus oli aivan toinen Ne olivat
hopi-intiaanien pyhättöjä joihin kan
sa kokoontui hartautta varten
Melkein kaikki nämä kalliokaupun
git ovat rakennetut irtaimista paa
sista tahi sellaisista kallioista joita
helposti voitiin alkuperäisillä aseilla
KIVIHIILENK AIVA JAT
EMILE ZOLA'N kirjoittama jännittävä kuvaus Belgian
kivihiilityöläisten elämästä tunnelmista kärsimyksistä
ja taisteluista Kirjassa kuvatut kärsimykset vetävät
vertoja Danten "Helvetille" Maanuumenissa hautaan
tuneitten tuskat ja toiveet loihditaan esille niin mesta
rillisesti jonka vain yksin Zola'n terävä kynä voipi
luoda Hinta ainoastaan 50 senttiä
Tilataan osotteella:
Toverin Kirjakauppa
Box 99 ASTORIA OREGON
louhia Ainoastaan pari rakennusta
tunnetaan joiden seinät ovat raken
netut huolellisesti valikoiduista ki
vistä Kun kalliokaupunkien olot alkoivat
jossain määrin parantua ja vihollis
tenhyökkäykset laimentuivat niin
muuttivat nämä asukkaat vapaammal
le maalle jossa heidän jälkeläisen
sä nykyään asuvat Mutta tottumus
ainaisiin vanhoihin tapoihin sai heidät
yhä edelleen sijottamaan asuntonsa
sellaisiin paikkoihin joita on helppo
puolustaa He - rakensivat talonsa
niin että niihin pääsi ainoastaan
tikapuilla Kun tikapuut nostettiin
pois muuttui kylä linnoitukseksi
Jos tahtoo perusteellisemmin tutus
tua näihin heimoihin on paras liik
kua heidän nykyisillä asuinpaikoilaan
Kivenheiton päässä Colorado kan
jonin ääressä olevasta majatalosta
on tarkka jäljennös eräästä Oraibin
kylän hopi-talosta Siinä myydään
kaikellaisia indiaanien tavaroita
mutta muutenkin on tällä talolla kan
santieteellinen arvo Ne jotka eivät
voi päästä tämän heimon varsinai
sille asunpaikoille vedettömien erä
maiden taakse voivat tästä talosta
saada jonkinlaisen käsityksen heidän
elämäntavoistaan ja sivistyksestään
Tähän taloon on tuotu niitä hopi-in-tiaaneja
joiden kotia tämä talo esit
tää Tässä talossa he valmistavat
kaikellaisia esineitä joita myyvät
matkailijoille Tämä hopihuone on
ikäänkuin museo jossa näkee ryijyjä
saviastioita helminauhoja hopeako
ruja Ja muita esineitä
Mikä kaikkein mieltäkiinnittävintä
tämän heimon tavoista on se kun
naiset rakentavat itse talot Sano
taan että usein voi nähdä kymme
nittäin naisia talonrakennus touhus
sa Miehet istuvat tupakkia poltellen
ja katselevat tyytyväisinä kun naiset
uurastavat ahkerina Eräs matkus
taja kerran oli tätä puuhaa katsele
massa ja halusi valokuvata heitä
mutta he eivät suostuneet pyyntöön
ennenkuin jokainen oli saanut kart
tuunlpuvun Tämä matkustaja sittemmin kertoi
seuraavaa:
Kun hän illalla säälitteli naisia et
tä heidän piti noin raskasta työtä
raataa miesten sitä laiskana katsel
lessa ja että siihen ei valkoinen nai
nen ikinä suostuisi sanoivat intiani
naiset että valkoiset naiset sitten
varmaankin ovat mielettömiä