Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 12, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :-: :-: Organ of the Finnish Working Women in America
ITAR
1 U V j3ä
Thl Isaue of tha ToverlUr contain no irtlclei iuch aa requlre an afflrmed tranatatlon aecordlna te Ae of O rt iBth 111?
No 28
PAINOS 10024
Tiistaina Heinäkuun 12 p — Tuesday July 12th
1921— Yhdestoista Vuosik
TYÖLÄISNUORISOLLE
Työläisnuoriso saa varhaisesta nuoruudestaan
saakka tuntea minkämoinen on nykyinen individua
listinen yhteiskuntajärjestelmä Jokainen päivä
jokainen hetki minkä se elää on raskasta ilotonta
elämää Talousjärjestelmä jossa pääoma saa mie
livaltaisesti ryöstää toisen työn tuloksia tekee työ
läisnuorisonkin elämän orjuudeksi
Suuret teollisuuslaitokset ja maatalous ovat työ
tätekevän nuorison harteita painamassa Usein or
juus alkaa kymmen- tai viisitoistavuotiaana ja sit
ten sitä heltiämättä jatkuu
Osattomaksi jää nuoriso koulutiedoista
Ankara leipätaistelu kahlehtii ennen pitkää sie
lun ja ruumiin Kaikki muu elämänsisältö jää
tuntemattomaksi
Mutta kaikkea elämäntoivca ci sna nuoriso heit
tää Elämässä täytyy olla muutakin kuin työtä
ja ijänikuinen leipätaistelu Siihen täytyy Juomalla
luoda sisältöä ja kauneutta
Jokaisen nuoren ihmisen sielu on herkkä ja
altis vaikutteille Jokainen ihmism:eli voi tajuta
mikä on kaunista mikä on rumaa mkä on ylevää
tai alhaista kunhan sen herkimmät soinnut saadaan
värä jämään Ja tähän herätykseen tulee nuorten
sydämensä innolla pyrkiä
Jos me olemme rehellisiä n::n meidän täytyy
tunnustaa että suurilukuisia nuorisojoukkoja ta
vataan työlaispiireissä jotka kapaaat henkistä
herätystä On paljon nuorukaisia joiden ainoana
vapaahetkien viihdykkeenä on kortinpeluu juomi
nen tai joku muu sopimaton menettely On myös
kin neitosia joille tanssin retku tus on ainoa ar
vokas mitä elämältä saa Henkinen nautinto
jalommat huvitukset on monellekin aivan vierasta
Heillä ei ole kirjallisuuden todellisen musiikin
näytelmätaiteen y m korkeimpien henkisten ar
vojen omaaminen vähimmässäkään määrässä tär
keää Ja siksi on henkinen pimeys niin synkkä
Se on kahle jonka painavuus ja laajuus on hir
vittävä Mutta tällainen asiantila ei saa jatkua Työläis
nuorison täytyy herätä henkisesti herätä Työ
väenluokkaa odottaa suuri historiallinen tehtävä
joka vaatii jokaiselta yksilöltäkin paljon Tietä
mättömyys on suurin vihollisemme Sitä vastaan
on pontevin ottein taisteltava Ei riitä enää pelkät
puheet ja aikomukset On tartuttava tosi työhön
Kapitalismin onni olisi jos työväenluokka olisi
kokonaisuudessaan pimeää Sen mieleistä olisi
että työtätekevä nuoriso joisi tippeliui keskenään
ja tanssissa alinomaan hyppisi Sen ilon ja rie
mun se vapaahetkinä kyllä soisi sillä se ei välitä
muusta kuin riistännästä Se tyytyy siihen kun
saa varastaa työläiseltä työntulokset Työläinen
ei ole sille muuta kuin puhuva kone
Mutta jokainen jolle työväenluokan onni ja
menestys on sydämenasiana kärsii nykyisestä
asiantilasta Tuntuu sietämättömältä a jutella että
luokkatovereita niin veljiä kuin sisariakin joita
painaa kapitalismin orjuus jo ruumiillisesti ylen
raskaana viruu saman paholainen henkisissäkin
kahleissa
Mutta miten heräämisen tulisi tapahtua?
Siihen kysymykseen ei ole helppoa vastata ta
valla joka tuottaisi käytännöllisiä tuloksia mutta
eräitä huomattavia keinoja on jos ne pannaan
todellisella innolla asiaa hyödyttämään
Ensimäinen keino on että jokainen nuori toveri
joka tuntee asian tärkeyden ja pyhän kutsumuksen
tarttuu innolla asiaan Hän ryhtyy valistamaan
itseään kuumeisella tarmolla ja sitten tarvittavan
tietomäärän saatuaan tovereitaan Tätä työtä
tehdessä ei ole lannistuttava jos tulokset supistui
sivat pieniinkin saavutuksiin On ensin pyrittävä
vaikkapa muutamia yksilöitä herättämään toivos
sa että nämä kehityspohjan saatuaan jatkavat taa
sen ympäristössään samaa työskentelyä
Tässä herätystyössa tulee olla luokkatietoisuuden
ja sivisty ksenhalun herättämisen huomatta vimmalla
tilalla On selitettävä että köyhälistö on taiste
lunsa kautta pyrkivä parempaan yhteiskuntaan
ja että tässä taistelussa tulee jokaisen työläisnuo
ren olla mukana Mutta on myöskin selitettävä
että tiedon kuolemattomalla mahdilla myöskin
taistelua kevennetään ja että sen voimalla sosia
lismin yhteiskunta kerran kauneimpaan kukkaansa
luodaan
häille herätettäville työläisnuorille on annettava
innostusta kaunokirjallisuuden runouden ja sit
temmin vaikeata juisempien aineiden tutkimiseen
On innostettava historian kansantalouden sosialis-
AATTEEMME ELÄÄ!
Ihmiskunnan historia toteaa että jokainen aate
joka on laistellut edistyksen ja uudistuksen puo
lesta on saanut osakseen vallassaolevien taholta
ankaraa vihaa ja vainoa Mutta siitä huolimatta
ovat kehityksen kuolemattomat lait tukeneet uudis
tuksen ja edistyksen aatteita Vallassaolijat ovat
saaneet turhaan tehdä epätoivoista hävitys- ja tu
hoamistyötänsä Muistakaamme kristinuskoa ja
sen levenemistä Vallassaolijat tekivät kaikkensa
tukahuttaakseen aen levenemisen ja olemassaolon
mutta siitä huolimatta kristiuskö levisi Sen leve
nemistä eivät ehkäisseet polttoroviot eivät yleiset
min teorian luonnontieteen v m tieteiden ODoimi- J°UKKomurnaiKaan rVnstinusko ievis
seen ja lueskelemiseen Sitten kun voimakkaita taän' kunne8 roomalainen valtidvalta katsoi par
tietoisia tovereita on kasvatettu pimeyden valta haaksi nistaa kriatinuskon valtioholhouksen ulai
noistuu suurin oiirtein katsoen nooeasti Valis aeksi- Tiimä tapahtui siten että Konstantinus
tuksen ja tiedonhalu leviää ja kasvaa Köyhälistö- Suuri Itä-Rooman keisari julisti kristinuskon val-
nuoriso herää suureen todelliseen elämään
everunnis-
Nuoriso-osastoja on perustettava kaikkialle us
kollisesti toimien ja opiskellen nuorison pyrittävä
hengen ja aattein teoilla sosialismia maailman val
tiaaksi nostattamaan
Olkoon raatajanuoriso tehtävänsä tasalla Näyt
täköön se vanhemmalle työväestölle latua mitä kul
kien on vapaus köyhälistölle hankittava Elämä
työn taistelun ja aatteen vainiolla on kauneinta
Se elämä on suurta ja arvokasta Siinä on sisäl
töä siinä on tarkoitusta Sitä elämää siis jokai
nen köyhälistönuori elämääni
AATE HERÄÄ
He kulkivat vallassa varjojen yön
ja sortoa kärsivät kantoivat tuskaa
he yksinään suoritti raakahan työn
ja polkivat surujen polkua mustaa
Työn heelmistä -rikkaat kantoivat sadon
lepo-linnoissa nauttivat mässäten juoden
— työn luojille almun ja ruoskaa suoden
Työn luojat he rakensi rantahan padon
mi verestään kasvoi kun läimahti ruoska
kun ahdisti nälkä kun puute kalvoi
Jos väsähti kesken huus' voudit: nouskaa I
— työn jätti kärsien rikkaita palvoi
Ohi vierivät vuossadat aikojen virtaan
yhä raataen kärsien hikoili orja
myi hikensä voimansa almujen hintaan
kärsi raihnaaksi vartensa voimakas sorja
Vaan heräsi vihdoinkin aavistusta
syviin kurttuihin käynehen otsan alle
ja kun kulki katseensa loitommalle
alkoi oivaltaa elämän olemusta
Kun ajatus oli päättänyt aukean yönsä
kun rikkahat riistivät heidän työnsä
totuus selväksi selveni silmien eessä:
sai itse he kylpeä kyynelveessä
Nyt ymmärsi he mitä ennen ei tiennyt
ett vääryys heidän osansa oi' vienyt
että vilpillä rikkahat hallitsi maata
ja että vapaa ei orjana elää saata 1 —
Niin herännyt henkiin oli vapaus-aate
min merkiksi nostettiin punainen vaate
Kaarlo Valli
tiouskonnoksi Kristiuskon väärentäminen sni täl
lä teolla alkunsa Ja valtiovallan onnistui tällä
teollaan tehdä kristinuskon todellinen tarkoitusperä
tehottomaksi Jumalan valtakuntaa ei saatukaan
perustetuksi maan päälle se siirrettiin taivaan aa-lulla-loruksi
kuten runoilija Heine - vertaa uskon
toa valtiokirkon julistamassa muodossa Muita
joka tapauksessa oli kristinuskosta muodostunut
mahti joka olisi levenemisonsä nuolesta iärkvtta-
nyt koko yhteiskunnan perusteita ellei valtiovalta
olisi keksinyt lievennystä sen elämää mullistavaan
voimaan
Eiliä ' ihmiskunnan vallankumousaatteitaknrn
suoranaisia voimalla vaikuttavia aatteitakaan rIo
tukahutettu Ajatelkaamme porvarillisia vallanku
mousliikkeitä jotka suuntasivat kärkensa feoclnaits
ta talous- ja valtiojärjestelmää vastaan Kcita
toisensa perästä lyötiin nouseva porvaristo ma n n
tasalle kunnes sen voitonpäivä teollisen va+lnnku
mouksen kautta valkeni Porvaristo suoriutui
voittajana Feodaalinen talousjärjestelmä sortui ja
porvarillinen valtio ja kapitalismi syntyi Ensim
mäisen voittonsa porvaristo sai Englannin taloudel
lisessa kumouksessa 1 600-luvulla mutta lopullisen
iskun feodalismille antoi Ranskan suuri vallanku
mous v 1 789
Tässä vaan pari pientä esimerkkiä aatteiden j
vallankumousten voitosta Tässä pari selvää eri
merkkiä siitä että ihmiskunnan kehitystä ci kos
kaan ole voitu tukahduttaa Kehitys niin yksilölli
sestä ihmisessä kuin koko yhteiskunnassakin on
välttämätön ellei tahdota antautua kuoleman val
taan Kehityksen lakkaaminen on kuoleman val
taan antautumista Mutta ihmissuku ja yhteis
kunta ei ole vielä kuolemaantuomittu Ihmissuvul
la on vuosituhansien tie edessään mutta se lie ei
ole taantumuksen eikä paikallaan pysymisen tie
se on kehityksen ja edistyksen tie Se cn vallan
kumousten tie vanhoja oloja vanhoja ajatuksia ja
vanhentuneita elämänmuotoja kumoava tie
Kansainvälisen köyhälistön suurenmoinen (ii ke
sosialismi on nouseva mahti ihmiskunnan histo
riassa Se tahtoo poistaa yhteiskunnassamme val
litsevat epäkohdat: tuotantovälineitten yksityis
omistuksen työtätekevien riiston toisten ihrnibten
ja toisten kansojen sorron ja ryöstön Se tahtoo
luoda vapaan veljeyden ja tasa-arvoiruuden yh
teiskunnan yhteiskunnan jossa Jokaisella ihmisrllii
on oikeus elämään oikeus niihin kauneuksiin jolla
maailma jokaiselle voi riittävästi tarjota ''kunnnn
yhteiskunta luodaan oikeudenmukaisille perusteille
Sosialismi on tulevaisuuden valta perijä Sillä on
vuosikymmenien taistelu jo takanaan Se on kes
tänyt moninaisia vaiheita sortumatta _J3e elää
Turhaan koettavat vallassaolijat sen voittoa eh
käistä tui haan sen olemassaoloa vainota 'fuW Ilta a
(Jatkoa toisella sivulla )