Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 28, 1921, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WP
h
'
LASTEN OSASTO
No 26
8
V
f I nien mätä 7 prosentilla puuttui va- kouluun lähtiessään on niin kutsutut kä minkään luonnollisen lain tulok-
' LaSten terVeyaen- ktuisia hampaita ja 6- 2 prosentilla "lasten taudit" tuhkuri hinkuyskä ia eli kasvattamia Mutta yksi koh-
hnlAnct1 ' "H märkäiakkoja hammasten juurilla keltakuume kurkkumätä kanarokko ta kansakoulujärjestelmässä on johon
nUlUUblU Koululääkärien ylin johtaja rapor- ja Saksan tuhkuri On paljon äite- voin hyvällä oikeudella kajota Mie-
7 1 tissaan myöskin ilmoittaa että 90 jä jotka pitävät nämä taudit aivan lestäni on terveyssääntöjen ja puhta-
(Tohtor Harvey Wlleyn mukaan) proaenti„a kaikUta kouIulap8ista on välttämättöminä ja uskovat että on ussääntöjen opettaminen ja sen miten
- Jos tahdotte elää kauan täytyy vialliset hampaat Nämä cvat viimei- aivan turhaa yrittääkään varoa lap- niitä elämässä tulee käytöön panna
' : c teidän elää läpi lapsuusajan Lap- simmät tilastot koululasten hampaista siaan niitä saamasta Sellainen mie- aivan yhtä tärkeätä kuin on lasken-
suusijässä rakentuu myöskin peru- maassamme ' Ja ne ovat kyjlin vaka- lipide on kokonaan väärä Nämä tau- non opettaminen Kansakouluissam-
ta täysi-ikäisen terveydelle Täysi- via tilastoja olemaan herättämässä dit eivät synny itsestään minään luon- me opetetaan puhtaussaantoja mita
ikäisen elinmahdollisuuksin juuret o- lasten vanhempia ja kouluhallinnon nollisena asiana Jotkut lapsista tuo- kurjimmn kaavamaisesti Ennenkuin
vat syvällä lapsuusijässä Siksipä on jäseniä että ryhtyisivät toimenpitei- vat taudin kouluun ja tartuttavat sen lapsi vois sta ymmärtää ptais ha-
I i isien ja äitien pidettävä erikoishuol- siin tämän epäkohdan poistamiseksi toisiin lapsiin Ja sen voi tuoda nen osata kreikan kieltä Lapsille
tn pienten lasten terveydestä Siitä ei -ole epäilemistäkään etteivät- myöskin opettaja tai joku vieras Siis anatomia fysiologia ja hygiema eivät
i ' D „ „ ais kö vialliset hampaat lapsuudessa ja tarkka lääkärin tarkastus yhtähyvin merkitse mitään Olisi parempi jo
' ' „ 1aDn8a kun ne pysyvät viallisena täysi-ikäi- kuin hampaidenkin tarkastus on kou- ei lapsi koskaan kuuliskaan raita
I ' 0Td nnen ikävuoeisa s 1- seksikin päästyä oje mitä uhkaavim- luissa välttämätöntä Pahat hampaat vieraita nimityksiä Siitä päivästä ai-
l !y"aVt T klteltai n kan a P-a tekijöinä ihmisen ijän lyhentämi- tappavat lapsen mutta hitaasti Tart- käen kun hän ensikerran kuusivuoti-
I ' V haIrT 7 vastuunalaT Ln Jos tahdomme lastemme elä- tuva tauti voi tappaa lapsen lyhyes- aana tulee kouluun pitäisi hänelle
' t Jstnkasvattlmiser Hän vän kauan ja terveinä täytyy meidän sä ajassa Vanhemmalla on oikeus ruveta opettamaan terveyden mukai-
suud t lapsen kasvatamses a Ha hampaansa ovat vaatia että valtio joka on perusta- sia elämänsääntöjä Opettajan avulla
1 lähettää lapsen ™'"°U"" ' eina terveet ja opctaa heille miten nut kansakoulun varustaa myöskin voitaisiin nättiä läksyt tehdä erittäin
H ole opetettu 'if : Pitää ne eheinä ja puhtaina kypsään lapsille taudeista vapaan ja rveelli- mielenkiintoisiksi ja hupaisiksi sen si-
ja terveyssaan a -jättämään a P I J P joka jaa„ eltg „e nykyaan ovat vaa kui
'°ta nahdo!letl el ole terveyden „ t„„l„u„ sitä varten via selityksiä ihmisen luista Ihmis-
vaatimusten mukaan ruokittu ja joka Lapsi joka lantee Kouluun joutuu i„t„ toimintaa voitaisiin
i i n- l tt'ä saamaan tuhkurin mahdollisim- ruumiin elinten toimintaa vonaisun
on juuri menettämässä ensmäs moniin vaaroihin Lal inen ahtaus ca saamaan tkunn mh 1 otteluharjoitusten yhey-
hampaansa eli maitohampaan ja ti- kouluhuonessa ja kunnollisen llman- ma ™ °™JZl ta dessä sekä päivällisaikana kun ollaan
laisuudessa saamaan uudet hampaan- vaihdon puute on yks suurimmista atyks t a Sk nt„ natimas8a ja leikkikentällä
sa viallisina mädäntyneinä Hän la- tekijöistä Onneks kutenkm enem- Las ta tul varjel akak la -t „ä Puhtaussääntö-
1 hettää lapsen kouluun eikä lasta mah- mistö opettajista on oppinut kunnoll- lisinä kenoia tauaeua j
l ' neciaa lapsen =' f " varten tulisi kunno iset e k- jö voidaan opettaa samalla kun pide-
l' dollisesti ole opetettu totte emaan Ja sen mavaihdon tärkeyden ja he voi- koltusta varten tulisi Kunnouisei = r
t oollisesu oie opeienu j Likentät olla eroittamattomaton osa taan puhdas ilmanvaihto kouluraken-
1 kuitenkin hän oäästää r nnastaan hei- vat jossakin maarin pitaa puhtaan il- KiKentat ona erouianmiioiuoiui r
KutenKn nan p'™ ' u„„l„ 0 rietelmkssämme Tätä on vai- nuksessa ja estetään tomu lentämästä
I potuksen huokauksen kun lapsukai- man ahtaissakin kouluissa pitämällä kouluja restelmassamme Iata on va j
' s -i i l-„n nnrlA V a imun meissä Tuntuu ai- i aten voi lapsi pian oppia Kasii-
nen lähtee koukun kkunoita suotuisina aikoina auki kea saada Kaupungeissa i umuu oi r r- rr
i " " Kouluun van turhalta yrittää saada kouluve- tamaan mita on yska ja miten sen
Min säälin sellaista äitiä joka on Mutta kou uveden suhteen ei ole maksavan vae8tön roielet kiinni- voi välttää Ja mitä ravintoaineiden
iloinen silloin kun hänen lapsensa asia yhtä valoisa Huolimatta sita eikkikentan tarpeeI1i8uuteen tuntemiseen tulee niin voidaan lapset
( lähtee ensi kertaa kouluun Iloiten että tätä asaa on paljon pohdttu kun vieda pellolle missä vilja kasvaa ja
sellaisen lapsen puolesta joka se lai- eteven asantuntjain taholta loy- j mvöskaän inn08tunei myöskin näyttää heille miten vilja
sesta kodista kun olen kuvannut läh- damme yhta kaikki joko cocoa ta k lmAn kohtelun ovat sellai- puidaan ja jauhetaan ja samalla voi-
f tee kouluun ln Kenno Kasvaius- m esit ket 8aaneet kansallisessakin daan helle selittää mta aineksia ku-
paikka kuin koulu voikin olla on luissa missä on paivalliskeittot lap- k- jakun joka aanestää kin viljalaji sisältää ja miten ne ovat
mahdollisesti terveellisempi olinpaik- sille En vhaa kumpaakaan nasta Co]umbian kou]uja koske parhaita ravintona Myöskin lapset
h ka paremmalla ilmavaihdolla varus- juomista Myönnän myöskin etta t„vm„ksiti Monet leikkiken- voisivat keittiössä nähdä miten ruu-
' i tettu kuin koti Ja niin puutteellista he sisältävät ravitsevia aineksia INe WashnKtonissa D C ovat yksi- t keitetään ja valmistetaan syötäväk-
kuin opetus ja ohjaus kouluissa u- cvat rikastakin ravintoa sisaltaer oi- valiaikai8e8ti lainaamia siihen si ja opettaa heille samalla mikä on
i :_ l:„ ~ ntaän nnrm iva ia nroteima Mutta sisältävät 3 _m -i" t Mu:_
~ " T" il l J- Vb tarkotukseen Ja kun he haluavat °'ea misa va™ —
pi kuin ei mitään opetusta a ohjaus- myokm alkaloidia Yks nlsta on omaisuuensa muuhun tarpee- voitaisiin lapselle opettaa ruan sula-
ta Ja niin vallaton kuin laps vo theobromn joka on caffena sta ai- ilmoiUavat he etta sita e enaän tuksen laki ilman että hänen tarvit-
ollakin niin useammassa tapauksessa koloida mita kahvi ja tee paaasalu- )eikkkenttaria yoida kayttää Näin see tekstikirjaa avatakaan Myöskin
hän koulussa oppii jonkinmoiseen sesti sisältävät Ei ole viisasta antaa e ' lapselle tulisi opettaa miten pitää
järjestykseen ja säännöllisyyteen hyvin nuorelle lapselle sellaista ruo- huo!(a hampaistaan
Aivan erilainen on se Kuva K 1™— ""- (i„e leikkikentän ja lasten ruumiillisen olen tehnyt taman tapaisia es-
J : i ta joiden luvun toivon olevan enem- ja kiihottavia aineksa_ eika se ole t kserli ei 0]e sellainen koulu jo- tyksiä kouluhallinnon virkailijoille on
t I mistönäi' missä lapsi on järjellisesti myöskään ravintona hyvä ' mnu]le 8anottu":
1 t 1 ta KUKaan loaena uatuaa ciiva ocni-
} ! kasvatettu kotona ruokittu terveys- Liian paljon painoa on pantu sille "Oh yes kyllähän se olisi
"' s i tipn Iftun ftn tulisi Olla J J
sääntöjen mukaisesti kunnolhsestx seikalle etta lasten paivallisekseen pi- 0nneksi( el enään nykypäivinä ole mainen idea mutta mistä
erino-
saisimme
vnaicicuu i a upcicuu ja j'-'"- j - — n
ja säännöllisyyteen toisin sanoen o- =„- - wuteiksi el iksi Mutta pai- =he vastaan: uttakaa aikaa
f telemaan" Minun tulee sääli lasta sun pisteeseen tekee ne maukkaam- elättävä vielä tupakan käy- vaikkapa sitten pitäisi jättää joita-
joka lähtee kouluun tällaisesta ko- miksi ja helpommin sulaviksi Mutta on on pe a „„i-i_„t kin muita läksyjä syrjään"
I dista sillä parhainkin nykyajan kou- ffysioloogiselta kannalta harkittuna ei
' n- ii i- ovat vakavassa vaarassa ne nake-
lu ei voi antaa lapselle sita mita han ele tarpeellista mella vatsaan lampi- „„!„„„_ YttI I X
' r i vat miesten ja poikasten polttavan 1 VlLn
) saa kodissa mampaa ruokaa kuin mita on vat- „ l li- i t
I ' f " kaduilla jopa katuvaunuissakin pai- 1 aa8 laIneet ne rantahan lyo
' En tahdo saattaa vanhempia sn- san luonnollinen lampo Sta lam- i i l
i-i ia f lokentllä ulkoilmakokouksissa tyo- „uo leikkivät laineet pienot
' hen käsitykseen että olisi parempi oi- pmampi ravinto voi olla vahingoitu- uLtn—ttllalcin r n l
' t- „ „„ L„„ maalla ja joskus kirkkomatkallakin On tullunna leppeä yo
I " a panematta lapset kouluun Tie- takin joka tapauksessa täytyy kuu- „ t„ ]„„
I ' „ i -n- k a „at„„ Jäljttelyhalu on kovin voimakas kou- a metsan kukkaset hienot
ii dän kou ujen tarpeellisuuden silla man ruuan nopeasti jaahtya vatsan J ' J
5 i ' i i lupojan ljassa oleville t-armilla pojat nyt tuoksua luo
t lapsen täytyy saada opiskelun alkeis- lampoa vastaavaksi
i H ' " colttavat puun lehtiä koornikoppa-
tiedot joita isä ä ja äidillä el ole ai- Ja tavalliset keittamattomat ravin- f
i ' ' i la xi-t pupuissa ja kaupungeissa teeruonois- Ma istun — en vierellä sun
J kaä eikä kaikissa tapauksissa kykyä- toaineet jotka ovat samanlampoiset f f
„„af ta tehtyjä sikuretteja oot kaukana armas ankee —
I kään antaa kuin on kouluhuoneen lampo ovat „„
! 7 7 ii- i i „ „a„„ Jos varjelemme pojan joutumasta Yö tuuli kun soi havahdun
f Myöhäisimmät tilastot koululapsista vaan vahan kylmempiä kuin vatsa ' :]_ i i
' „ „ i i n m qa t-„ „a tupakkamyrkytyksen uhriksi jatkam- „ kaiho syömeeni lankee
Wash ngtonissa D C hiljan koului- lämpöero ollen 70 ja 98 asteen va- f ' ' m„„ll
! 6 D n- xf ma me hänen elamaansa siten monella kum polttava vuo
v h n perustettujen hammasklinikkcjen lilla Paa-asiallisimmat seikat tassa tl La„Kt „ht„ ir i j 1 1
! '! „ i i „n „„: vuodella Tupakan käytöstä jontuu Erland Upan
! ' kautta osoittaa että vuoden aistilla ovat ne etta ruoka tulee olla ravit- u :„„
„ „„ i i s„„ svdämen heikontuminen hermojen
täättven kesäk 30 p 1920 on tar- sevaa ja yksinkertaista ja etta se tu- °y __ ____ _
LJtu M4 koullpsen hampaat isi hitaasti ja hyvin pureksia StZ JÖS OLETTE KIPEÄ
t Vähän enempi kuin kolmasosa nas- Ihanteellinen koulupaivallinen on ' o „ " vmm a m u uu mi
{ tä lapsista oli neekerilapsia Tarkas- kiivu hyvää kokovehnäistä leipää ja ™h kurkkuun S Jktta f P A A
tetuista lapsista 3339 lapsen ham- sen päälle hyvää puhdasta voita ja vahingollisesti yleiseen t rveyteen LÄÄKEKIRJA — No O
1 ) „ „ „ „t„ „„: Koulupojat pitäisi varjella taita turmi- Slinll on yli 2 mlintin Jn imisin tnmla eelt
{ paat tarvitsivat korjaamista Keski- kupillinen tuoretta kermatonta mai- - i" tettynU Kuin myöskin taydolllmn luettilo suo-
f määrin IVl hammasta paikattiin kul- toa Ei mitään sen parempaa voida eiliseltä tavalta jtaWjta toUlMktolstt Mlstii JoUalmn voi
( 1 muniin 2 i n En voi tässä lähteä arvostelemaan e vsllta sopivan IIUtkkien tnmllUoen samaten
S lekin lapselle Ja yhdeltä jokaisesta evääksi laittaa lapselle Jos minulle ™ vo1 myöskin lillikliplttin hinnat y m
Sf „„„„„„::: „_n„ ~aSrSta latn kou- sitä mitä kouluissa yleensä opetetaan Lääkkeet dvät olo iiatenttlliiäkkolt vaan tosi-
' kymmenestä täytyi ottaa pois vähin- annettaisiin valta maarata lasten kou- suomalaisia valmisteita Joita Suomessa on jo
tään yksi hammas Suurin osa näis- lupäivällinen niin sanoisin että se Kansakoulu on niin tarpeellinen ja tiiytettv monia kymmeniä vuosia
tä lapsista ei ollut koskaan ennen el- tule olla leipää voita maitoa ja ome- erinomainen laitos että mieluummin OIÄ"t W eT
ti ' lut hammaslääkärin tarkastuksessa ei- nia Ja lämpöisestä en paljoa välit- kuin ne poistaisi antaa niille monta JtoJ ™J
' kä hoidossa 1 I ]Ä prosentilla näis- täisi ainoastaan sen määrän antaisin epäkohtaa anteeksi Ja epäilemättä — LieI1ell'in Apteekki on g u n r t n—
' tä lapsista oli epäterveet ikenet % että ei maito saa olla jäisen kylmää niissä monta epäkohtaa onkin Ne -Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa-
ja 1 kymmenesosa prosentilla oli ike- Toinen vaara mihin lapsi joutuu ovat ihmisten perustamia laitoksia ei- P A LIGNELL CO Superior Wle
ja opetettu järjestykseen taa saada jotain kuumaa ravintoa „uurta vaaraa kasvaa alko- 'kaa panna sellaista täytäntöön?"