Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 28, 1921, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 26
Tiistaina Kesäkuun 28 p — Tuesday June 28th
7
Tunturi-mökin Kaisa
Jo kuudet täky mmentä vuotta
tuntur'tuvassa hän elelee
Omaan apuunsa mummo saa luottaa
yksin karjaa kun paimentelee
Kesät karjaa paimentaa päivät
talvet sukkia kutoo ahkeraan
Näin kesät talvet taakse jäävät
aika rientelee Iatuaan
Jospa ken Kaisalta kysyy:
— Tuntur'tuvassa miten jaksetaan)
"Kas hyvin kun terveenä pysyy —
kiitos ky ay maatanne vaan'
Mutta kylällä kysyjä kuulee:
— Karu Kaisankin elämä on
Kovin kylmästi vuorilta tuulee:
usein vilu viiltävi armoton
Usein nälkä mökkiin tien löytää
puqte lähellä aina majailee
Murut täyttävät mummon pöytää —
rääsyt vuodetta vaan peittelee
Karoliina-neidin kihla
jaiset Kirj Väinö Syvänne
Rouva Juntula oli yleensä tunnet
tu ahneeksi ja mitä ilkeäsuisemmaksi
emännäksi koko paikkakunnalla Hä
nellä eivät palvelijattaret voineet olla
kuin jonkun viikon tuskin kukaan
vielä oli ollut kahta kuukautta kau
emmin Rouva Juntula kävi keitti
össä yhtä monta kertaa päivässä kuin
on minuuttia tunnissa ja aina oli hä
nellä jotain nalkutettavaa : toisinaan
oli ruoka ' liian suolaista useasti työt
tehty huonosti ja vielä useammin ei
oltu tehty mitään
Jos hän olisi tyytynyt edes tähän
mutta kun hän tämän lisäksi tunkeu
tui vielä palvelijattaren yksityisasioi
hin mitä arkaluontoisempiinkin niin
teki hän heidän elämänsä luonansa
aivan sietämättömäksi Hän oli niin
kin julkea että aukaisi palvelijatta
rille tulevia kirjeitä — tietysti salassa
Tällä kunnon rouvalla oli tytärkin
— Josko hän oli äitiänsä parempi?
— Oli kyllä hän olil Hän oli to
della paljo paljo parempi kuin äitin
sä katkeroittamaan palvelijattarien o
Ioa Hän osasi vielä myrkyllisemmin
heitä pistellä paljoa taitavammin hei
tä moittia Etenkin jos he olivat hän
tä kauniimpia (ja niitähän ei juma
laparatkoon ollut vähän) silloin hän
teki voitavansa löytääkseen jotain vi
kaa heidän kampauksessaan pukeu
tumisessaan — yleensä hän etsi sel
laisia seikkoja myrkyttääksensä hei
dän elämäänsä joita ainoastaan pa-tentti-ilkeä
vanhapiika voi keksiä
"Karoliina- neiti" oji ollut kihlois
sa jonkun rappiolle joutuneen heit
tiön kanssa joka oli käyttänyt suku
nimensä edessä "von" ja pahat kie
let kertoivat siitä olleen jotain pientä
seurausta mutta Karoliina oli heti
matkustanut ulkomaille ja asia oli teh
ty "klaariksi"
Uusi palvelijatar Rauha Tammi
nen oli ollut vasta pari päivää talos
sa Heti hänen tultuansa oli ollut
hirveästi työtä oli näet Karoliina-neidin
syntymäpäivä valmistelut hän täyt
ti juuri niinä päivinä — niin sitähän
ei saanutkaan hevillä tietää Mies
puoliset vieraat arvasivat aina hänen
ikänsä — kohteliaisuudesta — — noin
8— -1 0 vuotta nuoremmaksi kuin mi
tä he todellisuudessa ajattelivat Ka-
Muille sukkia mummo laittaa
ömiin jalkoihinsa niitä ei saa
vaikka kolotus jaloissa haittaa
vuoripolkua kun hän vaeltaa
Näitä samoja teitä aina
hän on kävellyt vuosittain
sama arkena kun sunnuntaina :
käydä tunturin kupeita vain
Siellä väliin metsihin huhuu
joskus laulunkin virittää voi
Näin vanhus suruissaan puhuu
nain murtunut äänensä soi:
"Tämä mailma kaunis armas
vuorilta laaksoihin nään sun
miksi elämä toisille karvas
miksi katkera maljani mun
Vuosikymmenet yhä vaan työtä
olen tehnyt mä poloinen
niin ahertanut päivää yötä
mitä palkaksi saanut sen?
Ilottomat elämäni päivät
sama tänään kun huomenna
roliinalla oli huolimatta tunnetusta
ilkeydestään ja rumuudestaan joku
kosijakin joka aina imarteli häntä
(Siihen oli vaikuttimena joku kymme
nentuhattamarkkaa jotka hänen isän
sä oli jättänyt jälkeensä elintarvekei
nottelun tuloksena)
Tuli sitten odotettu syntymäpäivä
juhla Ruokaa ja juomaa oli poikke
uksellisen runsaasti Rauha Tammi
nen oli aivan näännyksissä sillä kek
kerit kestivät aina pikkutunneille
saakka Hänen oli yksinään valmis
tettava ruoka noin parillekymmenelle
hengelle ja sitäpaitsi pidettävä huol
ta tarjoilemisesta ja koko ajan rou
va haukkua motkotti hänen kinte
reillään Aamulla oli hän nukahtanut taval
lista myöhemmin Varmana siitä et
tä rouva ja neiti nukkuisivat iltapäi
vään saakka ei hän pannut kahvi
pannu tulelle maisteli vain illallisia
ruuan jätteitä ja alkoi pestä astioita
Mutta hän erhetyi sillä samassa
tulla pöllähti rouva keittiöön pyyle
vänä ja pahatuulisena ja Karoliina hä
nen jäljessään
Heidän suunnitelmansa oli mennyt
myttyyn Heillä oli ollut varma usko
siitä että syntymäpäiväjuhlasta olisi
samalla tullut kihlajaisetkin sillä oli
hcan eräs konttoripäällikkö hakkail
lut Karoliinaa ja äiti oli puhunut tahi
oikeammin vihjaillut "sulhaselle" että
olisi parasta kiirehtiä asiaa ja että
mitäs niistä turhista viivyttelyistä
Mutta syntymäpäivillä olikin kontto
ripäällikkö käyttäytynyt erikoisen kyl
mästi ja pidättäytyvästi ja kuului kuis
kauksia että hän olisi juuri mennyt
kihloihin erään rikkaan kartanonomis
tajan ainoan tyttären kanssa
Oliko siis ihme että äiti ja tytär
olivat äkäisellä tuulella etenkin ty
tär joka oli ystävättärille siitä jok
seenkin selvin sanoin viittaillut Tie
tysti piti saada purkaa kiukkuaan jol
lekin ja kun ei ollut ketään muuta
niin palvelijattarelle Ja oiva tilai
suus osottautuikin
Rouva joka oli etumaisena aloit
ti puheen:
— Vai niin vai ei vielä kahvikaan
ole tulella kylläpä tämä on kaunis
ta Ja astiat? Vai eivät nekään vie
lä ole pesty! Mitä Rauha on oike
astaan tehnyt tänä aamuna) Tietää
kö Rauha oikeastaan mitä varten hän
on otettu tänne? — Tämäpä on kau
nista I
— Niin ja silitysrautakaan ei ole
Poistu konsaan ei huolen häivät
totta haihtuvat — haudassa I"
Kylänväelle ei itke suruansa
tuskin vaivojaan hän valittelee
Rikkaat köyhälle ei apuansa
anna niin mummo ajattelee
"Tuntur'mÖkkiin jolloinkin kaadun
kuolen huoleen ja puutteeseen
tahi metsätielle mä maadun —
totta korjaavat turpeeseen'
Ei mummo sitä vielä tiedä
mitä moni jo tietää voi:
Köyhät ijäti ei kurjuutta siedä
yhtä nöyrinä eivät olla voil
Mummon vanhaan sieluun ei sovi
että onni kaikille otetaan
ja auaistaan onnelan ovi:
pidot kaikille valmistetaan
Hän uskoa ei sitä tohdi
vaikka siitä nälle kerrotaan:
mtnttumtmmxxittmmmmxttmnmnti
kuuma kirkui Karoliina — -— Missä
hän se fröökynä on viettänyt yonsa
kun on noin unisen näköinen lisäsi
hän myrkyllisestä
Rauhan olisi tehnyt mieli heittää
lautanen päin Karoliinan ilkeätä naa
mataulua mutta hän hillitsi itsensä
Hän kääntyi vaan hitaasti ja hänen
liiasta työstä ja valvomisesta rasit
tuneet silmänsä saivat tutkivan ja yle
vän ilmeen Hän loi Karoliinaan sel
laisen katseen että tämä tunsi kuin
toinen näkisi hänen lävitsensä
Mitä mahtaisiko hän tietää jotakin
seikkailustani välähti heti Karoliinan
aivoissa
Rouva keskeytti hänen mietelmänsä
Hän aloitti nyt oikean haukkumia tul
va n ja Karoliina toinnuttuaan ensi
hämmingistään hoiti säestystä tunne
tulla näppäryydellään
Rauhan tyyneys kiukutti heitä ää
rimmilleen Yht'äkkiä meni Rauha vesijohdolle
huuhtoi ja pyhki kätensä ja rupesi
kokoamaan tavaroitaan
— Minä muutan täältä heti täällä
on mahdoton olla Te ette ole ih
misiä vaan rakkikoiria pahempia lau
sui hän kylmän tyynesti
— Kuinka sinä uskallat puhutella
sivistyneitä ihmisiä tuolla tavalla sä
hisi rouva kiukusta suunniltaan
Rauha hymyili halveksivasti
Karoliina koitti jos jollakin hävyt
tömyydellä järkyttää Rauhan tyyneyt
tä mutta vaikka hän olikin aika ete
vä ei se kuitenkaan onnistunut
Rouvakin sai taas puheenvuoron:
— Minä en maksa penniäkään jos
lähdet ilman irtisanomisaikaa
— Sitä en ole pyytänytkään Voit
tehan niillä rahoilla ostaa kukkasia
seuraaviin "kihla ja iskemuihin" minä
suon kyllä mielelläni teille sen ilon
Rauha Tamminen veti päällysnutun
ylleen ja ottaen matkalaukun käteen
sä lausui ivallisen kohteliaasti "hy
västi" ja poistui
Rouva ja Karoliina töllistelivät ym
mällä toisiinsa Talla Ui' he eivät
olleet odottaneet
MILFORD N H
Kesäinen tervehdys kaikille Tove
rittaren lukijoille Piirtelen nyt taas
vähän kuulumisia meidänkin toimin
nasta Täällä sitä vaan mennään
pikku hiljaa eteenpäin Toimintamme
on ollut kokolailla vilkasta näin pie
neen joukkoon nähden Olemme pi
täneet iltamia joka lauantai ja koko-
Aika rientää päivää kohti
jolloin vääryys poistetaan!
"Onnellinen varmaan öisin
jos totta tuo nyt lie
jotta tunturi tupaankin voisi
käydä suora ja kivetön tie
Näin mummo vakaana huokaa
jatkaessaan kyselyjään :
"Vanhat saisivat hoitoa ruokaa
vapautta lepoa ja lämpimäa"
Kaisa- mummo tuskin aikaa vielä
niin ihanaa nähdä saa
Ehtii tupertua tunturi tiellä
ehtii peittää jo kylmä maa
Kiireesti kiireesti työhön
käydään nääntyvät pelastamaan
muuten yöpyvät orjuuden yöhön
jos velttoina a in vuotamme vaan
H M
uksia säännöllisesti
Karjalan kommuunille tulevan o
suutemme olemme myöskin koettaneet
suorittaa Toukok 28 p oli meillä
iltama Karjalan kommuunin hyväksi
jossa suoritettiin tarkoitusta vastaavaa
ohjelmaa Toukok 30 p oli meillä
ensimainen kenttäjuhla taas pitkän
talven perästä nimittäin ensimäinen
meillä "hiippakuntelaiBilla" Yleisöä
juhlaamme oli saapunut männikkö
kirjavaksi ja kaikki näyttivät nautti
van kaikesta siitä mitä siellä esitet
tiin ja tarjoiltiin Kaiken hauskuuden
lisäksi oli seuraavaa ohjelmaa Ly
hyen puheen piti toveri K ' Ellonen
Runon lausui Mrs Williams Kaikki
lähtivät tyytyväisinä juhlista kotiin
sa Uutta "Eteenpäin" lehteä tulee
tänne sievoinen summa K eh oi tn n
kaikkia tilaamaan äänenkannattajan
sa Kun asiamies tulee tykönne niin
hlkäa sanoko että en minä tilaa en
kä sitä tykkää lukea kun siinä ei
ole mitään hauskaa Kertakaikkiaan
jättäkää sellainen velttous poisl Ti
latkaa siis itsellenne "Eteenpäin" Ja
muistakaa että Toveritar on välttä
mätön jokaiselle naiselle Toveritar
on ainoa suomalainen naistenlehti
Sitä lukiessa selvenee meille paljon
asioita ja naisetkin sen kautta tulevat
huomaamaan että heidän täytyy tar
molla toimia miesten rinnalla suorit
tamassa yhteistä työtä luokkataistelu
liikkeessä
L — a
— Jos tahdot tehdä hyvän
palveluksen tuttavallesi tilaa
hänelle Toveritar
Farmi Myytävänä
85 eekkerin mustanmullan maatila
jossa on paljon hirsimetuää 48 eek
keriä viljelyksellä 95 hedelmäpuuta
7-huoneen asuinrakennus (jossa on
yksi erittäin suuri huone) 2 kana
huonetta ja 3 muuta ulkohuonetta
kaikki hyvässä kunnossa olevia Myös
kin 6 lehmää 2 hevosta 2 sikaa 60
kanaa ja kaikenlaista maanviljelysko
neistoa kärryjä vaunuja ja valjaita
Lähellä koulua ja kauppaa 2 mailia
rautatielle ja 6 mailia kaupunkiin
Hinta kaikkineen $2650 josta alle
$1450 ja loppu helpoilla ehdoilla
Tiedustelkaa osotteella:
MRS H ELLEN WOSERMANEN
Box 55 Wauregan Connecticut