Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 28, 1921, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f!
Tiistaina Kesäkuun 28 p — Tuesday June 28th
No 25
tavasti
dan
raatajiin samalla
siveellistä tasoaan
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten
äänenkannattaja ilmestyy Astoriassa
Ore joka tiistai The Western Work
men's Pubi Society' n kustantamana
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin:
1 vuosikerta 13 ruon vuotta IUV Kokonaan työttömiä on noin 250000 kirous kokonaan ainaiseksi poistaa
vu„ jmt:n: ja näden lukumäärä on lisääntvnvt -
noin 10000 viikossa näihin saakka
mutta kaivostyöläisten Ukkouduttua
työttömien naisten lukumäärä on li-
II vuosikerta $200 Puoli vuotta $11)
TOVERITAR
Box 99 Astoria Ore
Entered as second-claas matter Julf sääntynyt vielä paljon nopeammin
loi n at the rost Urrice at
Asloria Oregon under the Act of
March 3rd 1879
Tilastoa tapaturmista
Yhdysvalloissa
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
Suhscription ratet in the United States
One year $175 — 6 monta $100 kana työskenteli kaksi ja puoli vuotta
IN CANADA:
Dne year $200 — 6 monttu $113
Toimitus:
HELMI MATTSON
Box 99 Astoria Ore
Työttömyyden kiroukset
lännissä
alentaa hei- alimmilla palkoilla työskentelevät nai- tätä järjestelmää onkin paheksittu
set mutta on toivottavaa että se opet- Keväällä heidät liotettiin vXIUn
Englannissa on nykyään noin 600- taa heidät käsittämään järjestymisen tolle joka on kidutuslaitos sanan täy-
000 naista jotka ovat joko kokonaan merkityksen ja opettaa heidät käsit- dessä merkityksessä Asuntona heil-
työttömiä taikka työskentelevät vain lämään miten voidaan tällaiset pula- lä ovat kopit (133 m lev 228 m
yhden taikka kaksi päivää viikossa kaudet ja niistä johtuva työttömvvden mtkäti inia „u n„„„:t
rautaristikkoinen aukko ovessa Ne
ovat eläinhäkkejä kirjaimellisesti ah
taat sellaisiksikin Useat tovereistam
me ovat olleet jo 3 v vankina toiset
yli 2 v ja viettäneet sen ajan piinal
lisessa koppivankeudessa jopa olivat
kommunistivangit aivan yksin kaikista
eristettyinä ja saivat kävellä vain puo
li tunt päivässä lautakopissa
Ankaran vankeuden seuraukset o
vat murtaneet kaikkien terveyttä mut
ta viimeinen aauntnn#sä tiklraa tkJä
2Q I c ~
heistä kokonaan lopun Koooeihin
ei tule aurinkoa milloinkaan hämärä
valo tulee eteisestä Kopit ovat suuren
huoneen keskellä Niiden ympäri käy
kiertokäytäviä jossa on kymmeniä
cvia- ja ikkuna-aukkoja synnyttäen
tavattoman vedon ' Paljaat kiviseinät
liki toisiaan huokuvat kylmää Sen
pätähden ovatkin korva- ja kurkkutau
dit katarit ja reumatismi vuodenajasta
huolimatta aivan vleistä Makuu-
Seuraava lyhyin piirten kerrottu
tapaus osoittaa miten toivottomaan
asemaan ovat nykyisen työttömyyden
aikana joutuneet lukuisat englantilai
set naiset:
Muudan nuori tyttö joka sodan ai-
ammuketehtaassa joutui työttömien
armeijaan ja rekisteröi itsensä työtoi-
Teollisuud haara
Hiilikaivokset
Metallikaivannot
Rauta ja terästeoll
Murtimot
Sulattimot
Rauta- ja raitiotiet 1839229
Kalastus 67036
Merenkulku 147478
Metsäteollisuus 635638
Rakennusteollisuus 24 1328-3
lukun
762425
182606
527
68332
61708
Telef ja telegr
Sähkötyöläisiä
Engla
4iililakon osittaisena seurauksena on
600000 työtöntä naista Kurjuu
den lisääntymisen rinnalla leviää
prostitutsioni pelottavassa
määrässä
mistossa Samaan toimistoon oli in
ennen häntä ilmottautunut noin 4000 Vandit- poliisit ym 176974
työtöntä naista joista vain 25:lle voi
tiin antaa tvötä Äärimmäisen enä-
toivon valtaamana tuo tyttöraukka Ajureita
yritti tehdä itsemurhan mutta siitä
hänet saatiin estetyksi Hänet otti
hoiviinsa eräs nainen joka on itse
melkein yhtä huonossa asemassa kuin
tuo holhokkinsakin
Hallitus lakkaa piakkoin maksamas
ta työttömyysavustusta ja silloin mii
Maanviljelys
Tehdasteollisuus
'Muut metsätyöl
Kuten näkyy
alli
134071
45333
407577
10613083
5145656
6789939
kuolemat
2580
646
603
125
77
3569
457
953
3039
133
67
102
408
3715
1206
3395
on hiilenkaivaminen huoneina nämä sellit ovat kuin haudat
vaarallisn ammatti ja a8untoina kuin pimeät luolat On-
Edellämainittujen kuolemalla päät- ko kunniaksi kansanvaltaiselle tasaval
tyneiden onnettomuuksien lisäksi sat- lalle aettaa valtiolliset vanoit mntn
joonat työttömät jaavat oman onnen- 'ui vuooen uio ajalla Jtuuuuu pie- maan asemaan? Vai onko tarkoitus
sa nojaan Työttömien ja järjesty- nempää onnettomuutta jotka aiheut- talveksi saattaa heidän terveytensä
neiden työttömien taholta on vaadittu tivat työkyvyttömyttä Yli 680000 tuhotuksi ja siten selviytyä heistä?
hallitusta hetimiten jatkamaan aikaa miestä sai maata enemmän kuin nel- Sairaustapaukset ovatkin heidän
i unannei ja taas Hinannet naiset jonka kuluessa työttömille maksetaan ja viikkoa onnettomuuksien johdosta
Cnglannissa ovat joutuneet kärsimään työttömyysavustusta — — -
uunoin kuvaamatonta kurjuutta työt- Samalla kun sadat tuhannet naiset
römyyden takia ja lukemattomissa ta- kärsivät työttömyydestä ovat työn-
pauksissa ovat he olleet pakoitettuja ostajat ryhtyneet toimiin naisten palk-
anyymään itseään saadakseen torju- kojen alentamiseksi Työläisten elin-
tuksi nälkäkuoleman edes muutamiksi tasoon vaikuttaa nykyinen työttömyys
päiviksi tuonnemmaksi Työttömyys tuhoisalla tavalla Riistäjien hyökkä-
Valtiolliset naisvangit
Suomessa
Heidän kärsimyksensä ovat yli
voimaiset
Valtiollisia naisvankeia pidetään
sen lisäksi että vaikuttaa kurjis- yksestä joutuvat enimmän kärsimään yhä kuritushuoneilla niin paljon kuin
keskuudessaan olleet lukuisat ja mikä
pahinta ei voi saada hoitoa esim reu
matismiin tai muuhunkaan tautiin jos
tauti ei suorastaan ole tarttuvaa
Ulkonaolo on vain I t päivässä
mitään mahdollisuutta ulkotyöhön ei
ole
Ylempäin taholta sanotaan vain ai
na ettei tämä ole mikään vankileiri
JOUDAMMEKO
AJATTELEMAAN
Useissa lehtemme numeroissa on
pohdittu kysymystä : miten poistet i-
iin se epäkohta jota useat väittävät
Uä ei ole aikaa lukea lehteään Tove
ritarta? Sivuutamme sen ja sensijaan kun
tiltamme ajatuksemme seuraavaan ky-
fcymykseen :
JOUDAMMEKO AJATTELEMAAN?
Tämän lehden lukijat ehkä ehti-
vät SYVENTYÄ ajattelemaan yhteis
kunnallisia asioita edes jossain mää
rässä Syventyä sanoin silla ajatella
kin voidaan eri tavoilla
Mitä meidän sitten tulee ajatella?
Meidän ei kauan tarvitse etsiä vas
tausta siihen jos vaivaudumme kat
selemaan elävää elämää ympärilläm
me tahi vaikkapa vaivaudumme muis
telemaan viimeksi kuluneita vuosia
Rauniot ovat savunneet ihmisve
ren tuoksu on ilman täyttänyt — vuo
sikausia Miljoonat lesket ja orvot
(suojaa vailla itkevät ja huokaavat
Mf-ne nmieapolven tekemä työ on
tuhottu on revitty alas Vuosisato
jen vaivannäkö ei ole ollut mistään
arvosta vaan on se säälittä murskattu!
Sodan Molokille ovat äidit poikiaan
uhiaiineet samaan kitaan on tyttä
rien elämänonni syösty On mene
tetty niin äärettömän niin äärettömän
paljon! Sitä on vaikea kenenkään
kuolevaisen kuvata mitä kaikkea ih
miskunta on saanut kärsiä suuren mi
lm an palon aikana
Miksi kaikki tämä?
Siksi että ihmiset eivät ole jouta
neet ajattelemaani
Työläiset — ihmiskunnan suuri e
nemmistö ovat olleet vain pelkkiä
koneita riistä jäluokan käskynalaisia
koneita) He eivät ole vaivautuneet
mitään ajattelemaan eivät edes kysy
neet käskijöiltään: miksi me hävi
tämme? Mitä on sellainen sivistys?
Mitä on sellainen isänmaa? Miksi ta
petaan miksi hävitetään?
Ei ole ehditty ajattelemaan!
Kurjuus ja kuolema ovat vihdoinkin
selventäneet ihmisten järkeä kiihoi
tus ei enää yhtä hyvin auta Tosi
seikat ovat niin kylminä vastaan ko
lahtaneet niin voimakkaina eteen as
tuneet että unesta on pakostakin täy
tynyt herätä
Mailman sota teki tuhoisaa jälkeä
ja se opetti — se pakoitti työläiset
ajattelemaani Kapitalismi ei voi enää
pitää peitettä työläisten silmien edes
sä vaikka se kuinka kaikkensa siinä
työssä yrittää I Mitkään rajasuutaroi
miset eivät auta sillä mailman työläi
set tuntevat kapitalismin temput jo
paljoa tarkemmin kun ennen sitä
V a ma laa leikkiä joka alkoi vuotena
1914 Nyt jo moni sellainenkin
veikko tahi sisar joka ennen tätä
sanottua vuotta oli valmis kumarta
maan kapitalismille ja oli valmis uh
raamaan loisluokan käskystä mitä ta
hansa on saanut silmänsä auki ja
nyt inhoten hylkää samat tarjoukset
joihin hän ennen niin herkästi kom
pastui Työväenluokka sai juoda kur
juuden maljan pohjaan saakka joutu
essaan tappokentille hävittäessään ja
murhatessaan toisiaan mutta se oppi
tästä leikistä oppi siitä kokonaisuu
dessa — ei ainoastaan yksilöinä —
äärettömän paljon !
Ne suuntavirtaukset mitkä tyydyt
tivät kansainvälisen työväestön aja
tuksia ja pyrkimyksiä vuoteen 1914
eivät kelpaa ohjeiksi enää eivät tyy
dytä kun kokemus on niin paljon
uutta opettanut Venäjän paljon kär
sinyt köyhälistö ensimäisenä ymmär
si mailmansodan opetukset ja osasi
tehdä niistä johtopäätöksensä Sieltä
kautta päästiin toiminnan tielle alet
tiin suunnata sosialismi tieteestä toi
minnaksi Berliinissä kansainvälises
sä työväen edustajakokouksessa so
dan jälkeen — : kokouksessa jossa
oli noin sata edustajaa eri maista —
tuomittiin Venäjän sosialistien (bol
sevikien) toiminta kokonaan kelpaa
mattomaksi ainoastaan jotkut edusta
jat olivat hyväksyvällä kannalla ja
aiottiin jatkaa työväen järjestämistä
vanhoissa merkeissä Mutta työväen
liikettä ei saa sitoa vanhoihin muotoi
hin silloin kun ne nähdään käyttökel
vottomiksi sen on kokemus opetta
nut Venäjän toverit ovat saaneet
kannattajikseen koko mailman luok
katietoisimman ja terveimmin ajatte
levan joukon Toisen kansainvälisen
lippu ei enää kelpaa ohjeeksi vallan
kumoukselliselle köyhälistölle sillä se
lippu ta h riutui häpeää silloin kun oli
koetuksen hetki Sen lipun kantajat
menivät suur' rosvojen puolelle silloin
kun oli kysymys seisoa selvällä tiellä
ja ohjata työväen askeleet pois por
variston osoittamalta suunnalta
Kolmas kansainvälinen syntyi koke
muksen opetuksesta ja siksi voimme
olla varmat että se tulee ohjaamaan
työväen vallankumouksen voitokkaa
seen loppuun sillä tämän internatio
nalcn perusohjeena on työ ja toimin
ta vallankumouksen saavuttamiseksi
eikä se saa luutua omaan mitättömyy
teensä niinkuin on ollut Toisen in
tcrnationalen laita Kuten tiedämme
on Kolmannen internationalen edus
tajat parhaillaan kolmannessa kan
sainvälisessä kongressissaan Mosko
vassa pohtimassa mailman työväen
liikettä koskevia asioita
Mutta kuinka on laita joutavatko
kaikki työläiset ajattelemaan mitä si
sältävät nämä työväkeä koskevat uu
det suunnitelmat mitä ne todella tar
koittavat? Nyt olisi aika tosiaankin AJATEL
LA jotain !
Ei voi kukaan sanoa että aikaa
puuttuu! Kiitos kapitalismille — meil
lä työläisilläkin on nyt taas sitä hyvää
aikaa I Nyt on tosiaan alkaa annettu
ajatteluun Yhdysvalloissa parhail
laan on viisi miljoonaa työtöntä Ti
lastotietojen antajatkin vakuuttavat
että tässä maassa 'ei yhtä aikaa ole
cllut milloinkaan niin paljon jouti
laita kun on nyt On siis tosiaan
työläisillä aikaa! Eikä sitä ole aino
astaan tämän maan työläisillä sa
maa hyvyyttä on suotu kaikkien
maiden työläisille Numerot sanoisi
vat siitä asiasta paljon jos tässä oli
si tilaa puhua tilastojen ja sanoma
lehtiuutisten kautta Englannista esim
tiedotetaan että työministerin lau
sunnon mukaan toukokuun lopussa
oli työttömiä 3120000 On siis siel
läkin työläisillä hyvää aikaa! 4 Kaik
kialla Europassa on aivan sama tilan
ne Työttömyys ja sitä seurannut
kurjuus on niin suuri että se peloit
taa jo pahasti kapitalismin parhaita
vartijoitakin ja tämän yhteiskuntajar
jetelmän suuria ihailijoita He tie-
: