Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 28, 1921, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 26
Tiistaina Kesäkuun 28 p — Tuesday June 28th
3
UM f% m ympärillä olevat' kudokset Lisään solujen välillä Jos solut ovat ruokit- kä vielä ikävintä on e kun useat
If Aflin IlöSIOlfl! tyen jakautumalla se leviää joko hi- tuja ja voimakkaita sekä elinvoimaisia naiset eivät vielä voi paljon muusta
UUHI VOHOIU taammin tai nopeammin yli keuhko- niin ne voittavat ja eristävät ja lopul- ajatella kun papin saarnoista Te
" jen kunnes lopullisesti tappaa sai- lisesti tappavat basillit Jos solut ovat kuulutte köyhälistön luokkaan yhtä
yr 1 i raan Viime vuosina on saatu selville heikkoja ruumiin hoidon laiminlyömi- hyvin kun me muutkin Ei se pieni
Itaian KayttO ravintona etta taudin itu usein tulee ruumii- sen tähden tahi muusta syystä niin kapitaali jonka omistatte voi teitä
Kuten tunnettua syodaan Amerikas- j -i i l -n- n
„ "een J° lapsuuden aikana mutta kun basillit tappaa ne vähitellen ja aiheut- paljon auttaa Teette suuren rikoksen
sa kalaa suhteellisesti pallon vähem- i '
se ei helposti kasva ihmisruumiissa tavat sairaan kuoleman itseänne ja lapsianne kohtaan kun et-
man kuin monessa muussa maassa „„ kuolee baileUta uurin Q8a he(i te ärrg
Kala on kumminkin tarkea ja arvo- T(jinen „8a py8yy toimettomana kau HANNA WYO maan aivoi„anne
kas ravntoame puhumattakaan ta „„ ajkaa rintarauhaji„a eikä aa8e Jo taa rupean tämän kylän tun- K „
etta e oke„ valmistettuna tarjoaa kehittvmaan ennen kuin ruumiinPva8 teitä purkamaan maailmalle Sillä ai- nZZlZi tun h
maukkaan ja terveellisen aterian So- tu8tU8kyky „„ „ ks heikontunut nahan sitä aattuu yhtä ja toista jota '" " huluk V" ha" ™'
dan aikana monet amerikalaiset per- Terve mi" ei ole suotuisa paikkä on vaikea salata virsinkin näin kesän kuu"tele™' Phu":
heet innostuivat käyttämää kalaa keuhkotaudin ba8illien 1 luk Jo nyt ensin kerron viime f "inaS aZlit t"hirZaI
a ovat käyttäneet sitä siitä lähtien Liika rasitus_ juopofteleva ja yäännö lauvantain iltamista koska yleisö näyt- °aar ia aTvoTai E ' IV T
Amerikalla on yhtä hyvät kalavedet tö„ elama imeat ' ikaiet t kovin oIevan nauruella tuuleIla f"'"' a'"""' Pelk- "
kuin millä muulla maalla tahansa a- 7 Pmcat 'a „ joudut omaisuutesi jakamaan sosialis-
Kuin mlla muul a maalla tahansa sa- kodit -a työpaikat huono ja niukka katsellessaan kappaleita joita esitet- ltan„ Tahtoi im„ i„„ll „„
novat maanviljelysdeparementin ruo- valvominen tii„ kakikin toinen "Mestarin nuuska- "mDal Zmme vaMa"
kaspesialistit mutta amerikalaiset syö- wiBt kuten Unt8U( tuhkarok rasia" ja sitten lemolaiilta kappale i vZme Tuhi Ta nfvöZ
iÄii ko- hinkuy-kä-keuhkokuume ia la- "LemT r°" svn eriäin hril- rt
kuin useat muut maat Englannissa vantauti heikentävät ruumista ja avaa- tava En ole avosteli a vaan saakoon ' ttailimraf :„u}tH ' Li-Uivmi™
esimerkiksi syödään kalaa vuosittain vat keuhkotaudin bailleiIle i]aUuu ASAllen Törö Pörönä" kiitoksen "Tav Z imJ nousev n po"
keskimäärin 65 paunaa henkeä kohti de„ kehi ä Jo ten heikentyneitä ja hattuani nostan toisillekin Nyt rien "IHT ivT tS
ZTaa YhdyVa"01"a "™-U- ei aikanaan vahvisteta hyvä- onkin taa näytelty näytökset tälle tJSSS
Yhdysvalloissa on atavn tk ' h°id°lla """"'k elämallä' "iin kevääl = läl°malle ovat menneet enää j otk heidan g
kiall 00 er laisia vo ävää k ta' Kehittymin näyttelijät moin ompeluseura „ vanha„a hapatuklella V NeJon
Uaan 100 erilaista syotavaa kalaa „„ tava)ii8e8li hida8ta ja a8teetai8ta Huvitoimikunta vielä on aik tohinas- „ „ P
Evmmenfriaiia Oli i Hv J "t""" VU°t!en' N' ' "eli8t8™' ta"iak""'- °"" ''"f itse ajattelisit asioista miten tahansa
kymmentä lajia Olis hyvä etta jo- keuhkotaudissa joka kumminkin on ettei aivan koko kesää nukuta Ja Korven tummu
kanen koetta niin monta uutta ka- harvinaisempaa tapahtuu sairauden i"e vielä on perustettu sunnuntai- "
alajia kun mahdollista Sitten olisi kehittvminen nopeaatii niin että 8aira8 koulu joka alkoi toimintansa 17 p MARGUETTE MICH
kaikkina vuodenaikoina suurempi ku0ee j(Jpa kuuden vikon kulue8a keaäk Lapsia oli heti alussa koko
mahdolhsuus saada kalaa Jo yhtä 0nnek8 # keuhkotaudin M paljon vaan vielä olisi paljon toivomi- Kväi„en tervehdy täältä meidän
kjia ei ohsi saatavissa min olisi toista li8agnn Jhmisruumiis Een varaa' saada kaikki "omalaiset kylästä Marguetesta Eletään sita
Jo tuoretta kalaa ei sattuisi olemaan lapset mukaan siUa kaiki on tervetul täälläkin vaikka onkin omituista ja
saatavissa nin voidaan kakkna vuo- va8tU8lusk vastaan Jmuutamilla kita huolimatta siitä ihin puoluee- outoa elama Raatajat loikoilevat
denakoina saada kummnkm suolat- 8een kuuluu vanhemmat Vielä kerran P'kn )arven ntoja joutlaina Luon-
i t i i hyvinkin paljon toisilla vähemmän
tua savustettua ja kannutettua kalaa ' kehoitan vanhempia lähettämään lap- to on J° näyttänyt tuloksiaan vaikka
Tuoreen kalan tuntee siitä että sen Mursu esimerkiksi ei voi vastustaa en8a sunnuntasin kello I Suoma- °"kin ollut kylmä kesä
silmät ovat vielä täytel ja kirkkaat sitä juuri ollenkaan jota vastoin pu- lai8elle haalille Sillä luulen että ei Nämä meidän suomalaiset moni
kituset punaset liha -joustavaa ja haju kiila on niin suuri vastustuskyky että 0le vahingoksi jos lapset oppivat vuotisen taistelun perästä löivät rau
tuoretta Ensimäiset pilaantumisoireet ciihen ei tätä tautia tahdo saada mii- lukemaan ja kirjoittamaan Suomeakin han kämmentä ja alkohat uudestaan
kalassa ilmestyvät selkäruotoa vasten lään istutetuksi Ihmisistä osoittavat Kyllähän amerikalainen koulu huolen tutustua toisiinsa Täällä oli nimit
ja varsinkin leikeltyä kalaa ostettaes- indiaanit ja neekerit tavallisesti verrat- pjtaa "ltontrin" kielestä ja kasvattaa täin oikein rennot kaksipäiväiset häät
sa cn siitä helppo tarkastaa onko ka- tain vähän vastustuskykyä ja saatuaan lapsiimme isänmaallisia suuruuden kun S S Osasto ja Yhdisty (Epä-
la tuoretta taudin kehittyy se heissä pian ja vaa- tunteita ja toiselta puolen epettoa selvästi sanottu mikä yhdistys)
Jäädytetty kala on ostettava jäädy- ralliseksi Sitä vastoin eivät valkoihoi- suurimmalla nöyryydellä ja rehelli- Toim) menivät naimisiin Häät ei
tettynä ja annettava sen sulaa viileäs- set ole sille niin alttiita syydellä odottamaan sitä erinomaista koivat kesäkuun I 1 p Utana ja Iop
sä paikassa juuri vähää ennen keittä- Ensimäisenä ilmestysmuotona keuh- 8attumaa että voi kohota johonkin puivat 12 p:nä Iltamat onnistuivat
mistä Suuri osa ennakkoluuloisuu- kotaudin basillin toiminnasta ihmisruu- erityiseen loistoasemaan Vaan me kin kokolailla hyvin sillä väkeä oli
desta kalaa vastaan on syntynyt siitä miissa tavallisesti keuhkoissa on pieni emme enää halua antaa suurille une!- haalin täydeltä kumpanakin iltana
että kala on sulatettu ennen myymis- harmaa nystyrä Se on noin neulan mle mjtään arvoa vaan opetamme Tanssia oli lauantaina ja sunnuntaina
tä Niin kauan kuin kala on jäähdy- pään kokoinen ja mikroskoopilla kat- lap8emme vaatimaan eikä nöyrästi oli paljon muuta hyvää ohjelmaa jo
tetty ei se menetä mitään maustaan ottuna näyttää se juustomaiselta kuol- odottamaan kaikkia heille kuuluvia ka varmaan tyydytti yleisöä Toveri
eikä ruoka-arvoaan mutta pilaantuu leiden kudosten joukolta jossa on oikeuksia Oikeuksia jotka ainoas- Reinikainen siellä selitti asiat niin sel
pian sen jälkeen kun se on sulatettu basilleja Tämän nystyrän ympärillä taan kuuluu työtätekevälle luokalle väpiirteisesti että varmaan siitä pääsi
Kalaa voidaan valmistaa ruuaksi on kaksinkertainen soluverho jonka Opettajina sunnuntaikoulussa toimii käsitykseen jolla vain on aivot pääs
monella eri tavalla keittämällä pai- ruumis on muodostanut suojellak- Nel Lahti Salli Anderson ja Eva sä Minä toivoisin että toveri Rei
tamalla ja vartaassa paistamalla Suo- seen itseään basillilta ' Jos basillin Hakala nikainen selostaisi asioita toisenkin
malaiset jotka ovat tulleet kalaisten myrkyt ovat tarpeeksi voimakkaita Työtä täälläkin" tehdään vaan 2-3 kerran Kunpa me edes tulisimme
järvien ja jokien maasta ovat moni- tahi jos sitä ympäröivät solut ovat päivää viikossa Niin vähentyneet o- jokainen täydellisesti selville ketä vas
puolisia kalan käyttäjiä ja osaavat vai- heikkoja niin nekin kuolevat ja vähi- vat herrain kiireet Kuinka käynee taan me taistellaan Emme luinkaan
miataa siitä maukkaita keittoja pais- telien yhä uudet ja 'uudet solukerrok- työläisten rikastumisen? Sen näkee me koskaan saa tuloksia työstämme
teja ja suolakalaa Kala onkin kuten set kunnes keuhkot ovat lopuksi ko- ken eää Eräs jo me ainoastaan keskenämme tais-
sanottu arvokas ravintoaine terveet- konaan vialla Kun kuolleet kudokset telemme Meidän pitää olla niinkuin
lisempi kuin liha ja on sen käyttä- vihdoin ulottuvat keuhkojen ilmatie- NISIUA MICH ykaj me8 ja liittyä riveihin kapitalis-
mistä kaikella tavalla suositeltava ja hyeisiin poistuvat ne rykiessä ja nii- Kesän ihanin aika on nyt meillä mia vastaan Ojentakaamme meidän
edistettävä " den sijalle jää pieni aukko Kun tä- luonto on juhlapuvussaan Tuntuu rautaiset nyrkkimme suoraan meidän
' mä aukko kaavaa suuremmaksi tulee niin hauskalta katsella kun linnut vihollistamme tätä väärää yhteiskun-
JVfltn nn hoilhhntmiti? s''hen ulkoa ilmasta uusia basilleja vapaina lentelevät rakentavat peiään ta järjestelmää vaataan itä kukiata
ATJltu Jll ftCUHMtUUU auttamaan keuhkotaudmbaaillin hävi- ja nauttivat kesästä Mutta meillä maan ja sen tilalle uutta ja parempaa
Keuhkotauti tappaa vuosittain Yh- tystyötä työläisillä kaihon tunteet täyttävät rakentamaan Silloin vasta olemme
dysvalloissa 150000 henkilöä Joka Mutta jos ruumis saa sopivaa hoi- rinnan: oi jospa mekin todella voi- todella tietoisia työläisiä
kolmas henkilö 15 ja 45 ikävuoden toa ravintoa ja raitista ilmaa niin en aimme nauttia lintujen tavalla vapau- Kummilta kiitokset Lempi Lepolal
välillä kuolee tähän tautiin Maas- solut vahvistuvat niin voimakkaiksi desta Mutta me emme voi niin naut- le siitä kun Lempi antoi niin hyvää
samme on noin miljoona keuhkotau- että kun basillin myrkky niitä ahdis- tia sillä kapitaalin rautakorko pai- ohjelmaa vaikka onkin vasta niin
tista ja yhtä paljon sellaisia joilla on taa ei se voikaan niitä tappaa vaan naa raskaana työn raskaan raatajia nuori Nuorena pitäisi ottaakin asi
tämän taudin basilleja vaikkakaan -ne ainoastaan kiihoittaa Tästä kiihoi- T k 9 p meillä oli tilaisuus kuul- oista selvää eikä pidä aikaa turhaan
eivät ole toiminnassa Ne voivat kum- tuksesta on seurauksena että solut la tov Erland Uparin puhetta Tä- kuluttaa lukemalla porvarillisia ros
minkin milloin tahansa alkaa hävittä- muuttuvat yksinkertaisista pyöreistä mä tilaisuus oli erittäin opettava ja karomaaneja Lempistäkin tulee to
vän vaikutuksensa ja sen tähden on solui8ta pitkiksi aoluiksi jotka vähi- se olikin ensi kertaa kun meillä oli dellinen luokkataistelija kun noin
mitä tärkeintä kaikkien tietää miten telien muodostuvat arpikudoksiksi kunnon puhuja tällä nurkkakunnalla nuoresta heti alkaa Nyt tosiaankin
keuhkotautia voidaan estää ja hoitaa Tämä arpikudosseinä kehittyy suotui- käymässä Me olemme kulkeneet kaikkien nuorten on aika järjestyä
sekä rajoittaa sen levenemistä sissa olosuhteissa vähitellen yhä vah- kohti taantumuksen kuilua mutta nyt mailman vallankumouksellisten nuor-
Keuhkotauti eli tuberkuloosi on vemmaksi kunnes tautipesän ympä- lietsoi toveri Upari sammuvan tulen ten riveihin toimimaan ja työskente
tauti joka alkaa pesiä lisääntyä ja rile on syntynyt luja seinä Tämä palamaan luokkatietoisten toverien lemään tositarmolla "' Ja kun niissä
tehdä hävitystyötään etupäässä keuh- arpikudosmuodostuma siten estää tau- rinnoissa Toivon että meillekin ai- riveissä kaikki työläisnuoret toimi
koissa vaan joskus myöskin muissa din levenemisen kaa aamun koitto sarastamaan Tääl- vat ja taistelevat niin todellakin ker-
ruumiinosissa Tämä basilli synnyttää Keuhkotauti on niin ollen taistelua lä tosin emme voi paljon toimia kun ran koittaa kaikille lapsille vapauden
ja eristää myrkkyä jotka tappavat ruumiiseen joutuneiden basillien ja joukkomme on kovin pieni Ja mi- ja onnen aika Mrs Hendrickson