Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 28, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiistaina Kesäkuun 28 p — Tuesday June 28th
No 26
TYÖVÄENLUOKAN Hallitus avustaa myöskin Uuden See- ma oli Toinin elämänsuunnan muut- Se neljäs Sinetti
SlANIf ARITTARPT lännin seuraa Naisten ja Lasten Ter- taja
OrtlHVttlMl lrtltl „„vrW FJ:tmWi mikä seura m — Mikä sinä olet? kvsvi ääni tv Helvetin voimat ne raivoavat
(Jatkoa ensimitsena sirulta} m on järjestänyt laajahkon sylilasten tön sisimmässä Onko sinulla aatetta matanain saastaisten valta nyt on
: : — 7 — terveyskeskustaverkon yli koko maan jota palvot vai saako elämäsi kulua =ikou Pyna Ja
kärsi puutetta voidakseen lieventää harjaantuneet sairaanhoitajat iokapäiväiessä raadannassa ilman joutuvat kohta jo kaikk' unhohon
toisten hataa Ja kun
han kuoli sei- „„ „-faa„ TatkK k„ink
oi koko Ranskan köyhälistö surren monta luokkai va8lataUtelijaa hvötvy Rautainen ratsu se on irrallansa:
hänen hautansa ääressä tämän vo- et& mnetBt nuoruutesi kukoU sinetti neljäs jo avattu on —
makkaan tulisen rohkean vallanku- tuksen tehtaan helvetillisessä hu- Teistäkö neljännen osan oi kansa
mouksellisen — punaisen neit- Aatteeil pUOieSta mu„a aamuta iltaan aamatta itse viepi ja vaativi se kuolohon?
i iii i ————— vähääkään säästöön? Avaa silmäsi
Nyt kerrotaan lehdissä että Louis (Kirj Ester Koskinen) ja huomaa aema8i Aatteen puo- Kuinka nyt käypi? on kysymys vakaa:
Mitchellin taistelutoveri Le Melle on ' joj e on mu„ rakaj( t innepäin merkit ne viittaavat vaanj
äskettäin kuollut Pariisin lähellä 95 Kynä vapisee kädessäni kun pnr- miljoonat monet jo haudassa makaa
vuotiaana Hänen kerrotaan eläneen rän sanat: Aatteen puolesta! Huo- mutt" yhä uhreja vaan vaaditaan
äärimmäisimässä köyhyydesä Koi- kau sellainen jota en ole pitkään Kuin salaman lyomana kirkastu-
me uskollista ystävää vain oli saatta- aikaan eletyssä elämässäni päästänyt vat nuo "anat T°'" Mla hanen Mitä on tehtävä? Kuolema uhkaa
massa tätä urheaa Kommuunin sanka Aatteen puolesta! Aatteen puoles- F'" tehdäkään? Nousta valvomaan m
i l 11 i etujaan Ja han nousi!
ritarta Irvy hautausmaalle tai ratsut ne korskuvat nuolet ne suhkaa
Hänestä kerrotaan seuraavaa: Siihen sisältyy niin äärettömän pai- Koskei minulla ole ketään ystävää kansaa kuin heinää nyt tallataan vaan
"Tämä urhea nainen oli niiden har- jon etten kykene sitä sanoilla selit- eikä omaista joka voisi poissaoloani
vojen mukana jotka taistelivat vii- tämään kaivata niin työläisnaisena täytän Noueo nou8eo työn jalopeura!
meisellä barrikaadilla ja kun hän nä- Se pieni palanen elämää jonka täs- tehtäväni Avaja sinetit viimeisetkin!
ki ettei hän enää kykene sitä puolus- sä aijon kertoa on ollut ja eletty Kansalaissota toistan uudestaan Suuri on suuri on ystäväis' seura
tamaan niin hän päätti epätoivois- vain jonkinlaisesta sisäisestä vaati- tuon sanan Eipä se lie milloinkaan joukkos' on varma ja voittosikin
aan tappaa itsensä mutta saatiin kui- muksesta olen pakoitettu sen kerto- kenellekään työläiselle liian useasti
tenkin ehkäistyksi maan Tuntuu kuin se olisi puolek- toistettu muistuttaakseen kuinka Murra jo helvetin hirveät portit!
Hän oli yhdessä "punaisen Loui- si omaani puoleksi jonkun toisen elä- monta aukeamatonta kukkaa sen kak- voima ja voitto ne oi ovat sun
sen" kanssa vankilassa ja karkoitet- mää mahdollisesti juuri sinun nuori siteräinen miekka sai turmaan niellä — _ Narreilla käsiss' on viimeiset kortit
tuna seitsemän vuotta Palattuaan ta- lukijani Kalpeana kuin lumi lepää Toini ka- pelataan peli siis tää loppuhan
kaisin Pariisiin he nauttivat yhdessä Tomi se on vaan tavallinen joka- v u
B J tukivityksella Valtoinaan hehuttaa
Hyvän Louisen kanssa pienestä päiväinen tytön nimi kuten tyttö it- huhtkuun tuu ohimoilla olevia Nouse ja tee siis työ nyt jo tänään
sisääntulosta jonka eräs heidän ystä- sekin ainainen arkinen tehtaantyttö kiharoita Nuo_ ennen tu]ta 8aknäi se ehkä huomenna myöhäistä oisl
vänsä antoi heille mutta käydessään vain" kuten hienot sanovat Mutta puolekai rao]laani ja Rynnistä! Älä oo rynnistävinään!
vanhemmalla ijällään sokeaksi oli hän minä sanon ettei hän aivan niin oi- kumma„nn Verinen ratsu lyö maanpäällä pois!
pakoitettu menemään vaivaistaloon lut kuin muut Jotam hauella oh naurunhelkei „„ rauhali8es8a hvmv8 Wm Lahtmen
Nyt on hänen matkansa päättynyt jota ei jokainen tyttö hanen ljassaan
„ i n c i il l l sa' Vihollisen kuula on lävistänyt
hanen jalo ja samalla kertaa karsi- omista rahallakaan suun kullankel- D
rakkautta kaipaavan sydämen Kau- AnHaomwo
mysrikas elämänsä matka täinen tukka" ja tummaa sineä satei- riaHCemmc
J -i i -i hallisena tietämättä ohikulkevien pii-
mmm levät silmät ne joihinka poikamaail- t r i -n
kasta ja ivasta Iepaa Toini Han on On kansoilla voima mi ei murtua voi
massa pannaan hyvin suuri paino T1 -i - i 1
Näitä suuruuksia" me työväen uo- täyttänyt tehtävänsä aatteensa puo- se vaikka monta veisikin kalmaan —
' „ Niin poikamaailmassal Uin! Mita v i„„
kan naiset voimme kunnioituksella t i kr ii-u- „lilmain-n letal Kun velJlnai lskolna taistelemme
sanoinkaan! Kyllähän tulisilmainen
muiste a heidän ja osydämisyydestään T „ c- tlin ' 6e voittohon vie meidät varmaani
' loini siellä tunnettiin ti kukaan
esimerkkiä ottaa sillä mitä he teke- kauneinkaa„ neito osannut heli8laa Kymmenvuotiselle tt„mme uo
vät sen tekevät he työväen uokan s Toverittarelle Se voma on aate — aatteemme tuo
naurua niinkuin han eika kenenkään J OVcrulareilc
voittoon pääsemiseksi Venäjän vai- muun k tansia _ _ Johtaa e voi harhaan
lankumou synnytti paljon naissan- kuin hänen QM iUamiasa „ Terve sulle sa ystävän parhain Se aate se kutuvi vaatv
karittaria ja Suomen Unkarin y m a„ ~ Toveritar sa olet mulle armain ja mukaansa tahtovi varmaan
' ' missä huveissa tahansa aina han sa-
vapaustaistelut loivat heitä myös pai- lohduttaja mielen karvaan
' r teili ia syvänsiniset sumat ja kulta n n c
:on ' ' Toivon sulle onnellista juhlaa tuota Sen kutsu soi se nain kuuluupi
' ' hohteinen tukka hohtivat kilpaa juhla-
He dän muistoaan me siunaamme kun kymmenen sa taytat ikävuotta — se huutavi: leipaal leipaal
salin kattokruunun kanssa saattoipa D
et elänyt sa aikaasi suotta! Poissa on orjilta vapaus —
luulla että hän on onnellisin tehtaan- - ' 'k a k"yd" nyt lepään
Lasten kuolevaisuus Uud eSSa tyttö koko maailmassa Mutta ei! Olet jalosti tuon ajan käyttää voinut
Seelannissa P&
invastoin! Tultuaan yksinäisyy- kun pimennoihin valoa oot tuonut £jt jepoa vjela e aatella voi
„ teen pieneen vaatimattomaan kama- vaikka vastuksia kokea niin saanut ]_ ia nti _
Viimeisen 45 vuoden a alla on las- r „ „ „ „ kutsu kun vielä yhäti soi — r
' rnnsa heittäytyi han vuoteelleen ja Rohkeana eespain aina astuskellut M „i „ „„„t„i „Klsiltx
ten kuo eva suus Uudessa Seelannissa n NlIn Pallon PUUttuvi työläisiltä —
''ki Hki niin etta sydän oli haljeta tiedon siemeniä yha sirotellut - „]_ „_ „„:ti
vähennyt to se la puolel la ja on se nyt e- „ Sus tee mita suinkin sa voitl
' v ' ' rinnassa Mita han itki? aitako et- ja eksyneitä eespain ohjaellut!
alhaisempi kuin missään muussa maa- k- Ka ia si '
ilmassa Viimeisten kymmenen vuo- " Ei' ei' Hän kaipasi! Mi- Oot hyljätylle ystävänä ollut Sä uhraa voimasi nuoruutesi
den ajalla on kuolevaisuuden vähene- VH ° ' ' u „ „„„„„ ja tietoinesi lohduttamaan tullut — Tään jalon aattehen puoleen
minen ollut lähes kak kertaa niin iJSS-S totU " ohjeen etsijälle aina suonut On työtä niin paljo paljon vielä
suuri kuin edellisellä vuosikymmenel- ja usealle ensi avun tuonut °a uupua ei saa huoleen
„ T ki oli niin onttoa ja aina samaa le- '
lä Kuolevaisuus ssutaudesta ja perlelva_ Ei ketgän_ joka ymrnärtäisi "edon tlelle kulkiessa — Sara Koskinen
ruuansulatushäiriöistä mitkä ovat vas- e vhtgan nuorta miestä ks naijtai olet valon lamppuna yön pimeydessä — —
tasyntyneille lapsille vaarallisimmat joka a komeaa Humalia ja Maltaita kotival-
on viimeisten 15 vuoden ajalla vahen- Nukkaa — sosialismin — kasvatella
tynyt nejäläviidettä osala He„gi- Tj kaipasi kaiho8 koitit ! JUO Varten
tyselintaudit ovat viimeisten 15 vuo- T „is™?iona niin hellien ja uskolla sitä hoidit _
Tuo pieni sana käytetään elämässä ' r„lj Crrt Maltaat on 100 rjros ouh-
den aja a vähentyneet ko me kertaa ' „ „ „„ Puun rungon pystyssä myös myrs- old trtat Maltaat on luu proa pun
' ' usein turhaan harvoin se tulee suus- taista ohrista valmistettua
suuremmassa suhteessa kuin edellisten „jn kysäissä pidit
~ ta juuri silloin kun ihmissielu todella ' C1J rt Humalat ovat narhaita
20 vuoden ajalla Tiedon lampun oksille sen nostit — t0d1tl-ret1 ?um"Iat ?Tat Parnaila
tuntee kaipuuden janon r californialauia Humalia
Vaikkakin leuto ilmanala ja edul- _ i_ ja menneisyyden taikauskot siten
Tomi kaipasi rakkautta Sita joka ' '
liset asunto- ja taloudelliset suhteet o- u- r u _ poistit 1 kannu Gold Crest Maltalta £ grt
va vaikuttaneet alhaiseen kuolevai- 0" '""""" Pyhm I Pa"i Gold Crest Humalia
suuteen Uudessa Seelannissa eivät ne Niin kului aika Tehtaasta kotiin Työsi toimintasi on jalo pyhä 3 "ia"3 maIta"a J'B 3 pake"'$6 oÖ
kumminkaan ole ainoat syyt lausuu ja päinvastoin Ilman rakkautta ja vaikka polkusi vaivaloinen "1° 1 y '
i j n- i i n i i 12 kannua maltaita ja o pakettia hu-
tyodepartementin lastentoimisto asket- todellista syvähenkistä ystavaa tun- ja matkallasi vastuksia yha malia $12 00
täin julkaisemassaan lasten kuolevai- tematta onnea ja täydellistä rinnan Taistella saat vastaan itsekkyyttä ' t tt MT k
suutta Uudessa Seelannissa koskevas- rauhaa kulki Toinin elämä Mutta osaksesi jälleen pilkkaa pimeyttä —
sa selostuksessaan Vuodesta 1901 silti hänen silmänsä loistivat ja jos- mutta uhmaa vihollisesi väjymystä! Lähettäkää raha tulemaan posti- tai
eli siitä alkaen kuin tilasto osoittaa ku silloin tällöin helähti naurukin fxpressi maksuosoitukaena
tl -n „ t i j Lähetämme heti tilauksenne tulemaan
kuolevaisuuden nopeammin vähenty- tehtaan koneitten helvetillisen sun- Joivon sulle ajan koittavan uuden i a
pakettipostm välityksellä
neen on hallitus omistanut erityistä nan höysteeksi Vielä han toivoi ajan toivojen ja riemukkuuden
huomiota kysymykselle sopivan äi- ja odotti Toini-parka toivoi tulevai- ajan jolloin ihmislapset kautta maiden Gold Crest Products Cot
tiys- ja lapsihoidon hankkimisesta uudelta että se johdattaisi kerran hä- käyvät ilman vihaa — kauniisti kar- gj Oneida Street Milnraukt' Wis
Seurauksena on ollut sairaanhoitajat- nenkin tielleen jonkun joka häntä keloiden '
tarien ja kätilöiden ajanmukainen vai- ymmärtäisi Kukin askeleensa oikein ohjaellen Kenelle ei Vielä tule
mistaminen valtion äiteyssairaaloiden — — — sovussa veljeyden ja yhdenvertaisuu-
perustaminen ja kotien valvominen Kansalaissota tuo ijäksi Suomen den 1 OVentar kllTUtitaKOOn tliaa-
joihin lapsia annetaan hoidettavaksi työläisnuorison sieluun piirretty draa- R — a' maan Sen heti