Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 28, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :-: :-: Organ of the Finnish VVorking Women in America
TOVERITAR
Thl latua of th Toveritar eonUInt no tThe Slale Hlstorlcal Society mtd tranilatloit aecordlng te Act of O et 16th HU
No 26 10115 Tiistaina Kesäkuun 28 p— Tuesday June 28th 1921 — Yhdestoista Vuosik
Nykyajan ihmiset — korkealle ke- A D 15 A P ¥ C Hjff ¥ ¥A C¥7¥CTVC ltanMa uuden Kaledonian rangaistiis-
hittyneen "aivistyskauden" asukkaat JJ f JJ J J Jjl 1 U 31 Y Ö I Ö siirtoloihin
kohauttelevat ylpeästi olkapäitään Siinä puheessa jonka hän piti sola-
kuullessaan puhuttavan vuosituhansia 8a asemassa lain edessä mutta suhde kuntajärjestelmän vääryyden ja mä- oikeuden edessä 1871 joulukuulla ku-
sitten idässä vallinneesta sivistyskau- on muuttunut aivan päinvastaiseksi — dännäisyyden — velvoittaen kaikki vaat"" hänen ylevä henkensä
desta "Barbarismia aasialaista raaka- vääräksi Jo oppimaton kerjäläispoika oikeudentuntoa omaavat taisteluun Minä en tahdo" selitti hän "puo-
laisuutta" jne kuuluu selitykseksi varastaa nälkänsä pakoittamana leivän tämän kapitalistisen "sivistyksen" ih- ''aa itseäni enkä minä tahdo puo
heidän ylpeiden huuliensa välistä tuomitaan hänelle kuukausia jopa miskunnan kirouksen — hävittämiseksi Iuajaa Kuulun kaikesta sielustani
Mutta jos viitsimme edes hetkeksi ryh- vuosiakin — mutta jos hienosti '"sivis- Köyhälistö on epäoikeutetun ie- niihin jotka ajavat yhteiskunnallisen
tyä tutkimaan sen aikuisia olosuhteita tynyt" oppinut herrasmies tekee kym- tämättömän yhteiskunnallisen ase- vallankumouksen asiaa ja tahdon vas-
tulemme näkemään silloin vallinneen menien tuhansien rosvouksia voidak- mansa pakoituksesta astunut tämän lata kaikista teoistani Te syytntlo
sivistyksen suuruuden nykyisen kapita- 8een entistä enemmän elää irstailuissa taistelun tielle Samalla kun se tah- minua siifä että olen ottanut osaa ken-
listisen "sivistyksen" rinnalla ja mässäilyissä tuomitaan hänelle vain too vapauttaa itsensä riistäjäluokan raallen mestaukseen ja minä vastal-
nimeksi rangaistusta tai vapautetaan kahleista tahtoo se myöskin vapauttaa sm myöntävästi jos olisin illoin ollu
Asian valaisemiseksi otettakoon tas- „ Montmartessa sillä he tahtoivat ensin
— onhan hän oppinut sivistynyt koko ihmiskunnan kapitalistisen si- iviommariessa tina ne tanioivm ensin
sä pan otetta nykyisen ihmisrodun arnIua Lantaa Minä en olisi voinut
n- i l i henkilö — Tervejärkiselle ei taas vistyksen kirouksesta ja luoda sille mm en
alkuaikoina vallinneesta lakikirjasta - „a ampumatta sellaisia miehiä jotka
tuota suurtakaan päänvaivaa ratkais- uuden oikeudenmukaisen yhteiskunta- "'F"""1' cimicm juim
jotka hyvin antavat kuvauksen silloi- i e antavat sentapaisia määräyksiä Milä
' takseen kumpi aika on ollut oikean järjestelmän uuden sivistyksen Se el ""'"" emopaisia maaraynsia
sesta yhteiskuntajärjestelmästä mumai- „ Parisin naloon tulee niin olen minä
f ci- i sivistyksen tasolla On vielä huo- silti pyri vuosituhansia sitten vallin- ransin paioon tuiee nun oien min
sessa Intiassa Samaten kuin nykyjään- muinaismu£toihin _ „e oIivat ottanut siihen osaa Anasajia vns-
km oi myo silloin luokka (kasti)— ainoasta£n na _ ku(en k „ oikeitf Oioauheiiin laan Versaillessa tahdoin sytyttää lu-
jako käytännössä mutta naiden eri il - -lj i - L r lipalon Minulla ei ole kanssariko?-
i nykyään on laita — vaan kohtasi nähden — mutta köyhälistön paamaa- ""'"
luokkien suhde toisiinsa tarkeam- „ Hsia olen toiminut vksin"
niiden rikkojaa aina ankarin rangais- ra onkin hävittää silloinkin vallinneet "'"n "'minut ynsin
missä yhteiskunnallisissa kysy- l ii Kun kapteeni Daillv uhkasi häntä
tus Näitä mielenkiintoisia otteita voi- luokkajaot olemattomiksi — Kaikille ' "F1"" w}
myksissa oh aivan päinvastainen kuin i u- j i -i -n kuolemarancaistuksella vaptasi svy-
„ i si jatkaa pitkältäkin multa veisi se samat velvollisuudet kaikille samat """i""=i ™"" "S)
nykyään Oikeudet ja velvollisuudet tettv:
i j liiaksi tilaa — seikkaperäisemmin voi oikeudet suna ohjelma jonka ym- -r
jakaantuivat niinkuin totuuden mu- "Mitä minä uvvdän teiltä iolka kut-
r i ii i riihin tutustua kirjallisuuden avulla parille köyhälistö on kokoontunut Ja '"" pyyuan emu
kaisesti kuuluukin kuten allaolevista „!„ sutte itseänne sotaoikeudeksi ettrkä
Mutta jo nämäkin kaksi kohtaa ovat sen ohjelman ympärille liittyy jokai- "" "== u-ouiivcuuc
Manun laista otetuista otteista selviää :„„„ „:„i„n„t teeskentele olevanne armokomisoioni
omiansa selventämään nykyisen kapi- nen oikein ajatteleva tosisivistynyt
Vieraanvaraisuudesta sanotaan: "I- talistisen "sivistyksen" olemusta ne velvollisuutensa tietävä yksilö St °n Salonyn kentällä kaatuneitten
„L i i ii- „ l„ v V tovericni kohtaloa älkää estäkö minua
sännät ja emännät syokoot jätteet paljastavat nykyään vallitsevan yhteis- N V 111 v
t pääsemästä heidän luokseen Koska
kun taloon saa pun vieraat ovat ravitut r
t 1 „ Ä- „ _ _ _— —1 1 - se kerran nayttaa olevan mm etta 10-
TYÖVÄENLUOKAN SANKARITTARET przzrz
pyydän minäkin saada osani Jos te
vierassuhteista — oli hänellä ylin sija — - „
11 Porvannaiset rakastavat puhua pai- Äskettäin on joissakin lehdissä ollut annatte minun elaa niin en taukoa
talon ruokapöydässä Ja edelleen: ta- „
1- i ion jaloista naisista ja miehistä ja kertomus eraasta Panisin kommuunin huutamasta kostoa ja ilmoitan nimen-
lon palvelijat etl työläiset seurasivat j
_ £„„[„ he ihailevat jos ei muuten niin aina- ainoasta elossa olevasta sankarista ne kostaville veljilleni
vieraan jalesta ruokapöytään isännän "="" J -r
kin muodin vuoksi heidän suuruut- Pere Camelinat ista joka viime maa- tuomioistuimen puheenjohtaja: Ml-
ja emännän saadessa tyytyä jätteisiin „ „ D u
koga alvelijat olivat kovemmal- 'aan Kapitalistisessa yhteiskunnassa liskuun 1 8 p kavi toivioretkella Pere na en voi sallia teidun puhua
on muuten tapana antaa tunnustus Lachaisen muurin luona sen kirkko- Louise Michel: "Olen lopettanut
la tyolla raskautetut kuin isännät ja f
„„ l ihm se Ile vasta kuoleman jälkeen tarhan luona jossa monet Pariisin bllette ole i raukkoja nun tappakaa
emännät Mutta miten on tassa sun- „
e- Taiteilua saa nähdä naikaa kirjailija kommuunin vallankumouksen sankarit minut
teessä nykyään? — Siten etta jos ' „„ „„ i
kurjuutta tiedemies suurta puutetta saivat surmansa Nyt emme kulien- Mutta heillä ei ollut rohkeutta ette
puutteenalainen saapuu taloon ajefaan "'J"" r ' i i l u
„ mutta kuoleman jälkeen heidän muis- kaan muistele kolmea elossa olevaa tappaa hanta Han tuomittiin rnn-
hanet ilman muuta pellolle — palve- D 1 l- 1 i i n
t l toaan Juhlitaan ja ylistystä lauletaan kommunaardia vaan puhumme Pani- gaistussurtoloihin ja kuletettnn uuteen
liiat a työläiset suorittavat Kaiken i-i
_ " sin kommuunin kuulusta naissankarit- Kaledoniaan
työn saaden silta vain niukat murut pj0 nlm Lntaa työläiset? _
11 j taresta Louis Mitchel ista ia hänen to- laman sielun aateluuden todistuK-
tuskin sitäkään — ja laiskuudessa ve- Onko meillä ketaan joiden muistoa
veristään Le Melle sta sen edessä ovat kaikki sanat tyhjiä ja
te ehtivät isännät ja emännät anastavat meillä on syytä kunnioittaa joille on iiilii-
i i i - ri ! l mitattomia kaikki ' puheet kuluneita
kaikki hyvyydet itselleen eläen loistoa- velvollisuus ylistyslauluja kaiuttaa Punainen neitsyt katujen kot-
sa ylellisyydessä ja mässäilysi - Onko y8v8e„lukn naisella ke- ka" "kommunardien väsymätön agi- "' wnkeuuika vaan teläs(i ja
Tervetrkisille lukijoille ei ole vaikea jonka jaloa muialoa hanen taaton n„n nimitteli kansa opetta- LleekunnoI1
ratkaista kumpi aikakaus vastaa pa- ajatuk8iinsa loihdittava ja pyhänä pi- Ja" Loui Mchelia - vääryyksiä vastaan ja tuskin oli ylei-
remmn todellista sivistystä dettävä? Erään aatelismiehen "aviottomana" anleekianto 880 suonut honce
Ja toisessa oikeudenkäyttöä koske- Onl Meillä on todellakin sankarim- lapsena sai Louise hyvän kasvatuksen tiaUuuden jaie(!n palata Ran8koon
vassa kohdassa sanotaan: "Jos rikok- me ja sankarittaremme meillä on sei- mutta elämäntehtävän ja tien taiste- q taa8c a]k( aislea por
sentekijä on shuudra (alin kasti) ja laiset "suuruudet" jotka kaikkensa luissa määräsi hänen tunteellinen ja yaiii]ieta tasavaltaa vaslaan Pia„ jou-
hänen tekemästään rikoksesta merki- ovat tehneet työväenluokan vapaudesta rikas sielunsa Nuoruusvuosinaan h„n uudeI1(en lektmi8in poiiin
tään rangaistus 8 :11a — niin merkit- taisteltaessa Meillä on heitä paljon kun södan onnettomuus kidutti Rans- kanosa V 1 883 murtautui hän nä!-
täköön vaishnajan (seuraava kasti) koko historia täyttyisi heidän nimil- kaa ja sai aikaan vallankumousyntyk- j joukon eiääsecn
rangaistus samasta rikoksesta I6:ta — lään jos ne sinne olisi ansion mukaan siä jotka tavoittelivat kommuunia sil- IejpuripUotjin Saint-Germain-bulcvar-
jos hän on kshattrija (seur ylempi merkitty Kuitenkin suurin osa työ- loin taisteli "Punainen neitsyt' kom- varrela kes)lel]a loislo-Paiiisia
kasti) on hänelle samasta rikoksesta väenluokan "suurista" naisista ja mie- munistien riveissä puettuna kansallis- s ma]tEoi hanene 6 vuolla vankcu-
merkittävä rangaistus 32:11a — ja jos histä makaa nimeltään tuntemattomi- kaartilaisen pukuun Maaliskuun 18 fR „ vuoMa po]ii8iEimaläpioa ja
häh on bramiini (ylin kasti) on hänen na mutta silti kunniakkaan ja samalla p:stä toukokuun loppuun 1871 näinä o ko]men vuoden jälkeesi
rangaistuksensa samasta rikoksesta raskaan päivätyön päättäneinä tunte- tapahtumista rikkaina viikkoina oli uudeI(en poas8vt vapaaksi kun hnn
merkittävä 64:llä" — Kuten näem- mattomissa haudoissaan Vain harvo- hän kiihkeässä työssä Hän sitoi haa- }aaam tuomittiin neljäksi kuukaudeksi
me eivät kaikki olleet samassa asemas jen vain muutamien rohkeimpain voittuneita järjesti naisten lton aresin kapinalli8e8ia puheestaan Ch-
sa lain edessä jos rikoksentekijä kuu- uljaista uljaimpain nimet ovat histo- avusti Cri de Paris'ia ja taisteli urhe- teBud-eauteatteritB
lui ylempään kastiin eli luokkaan' oli rian lehdille piirretyt — ja sittenkin ana valleilla Kun sitten hallituksen y 905 kuoH paii8j8ta gmä tulinen
hänen rangaistuksensa korkeampi kuin heidän työnsä aina siellä väärin tul- joukot toukokuun loppupuolella lu- v£lllankumousnaineni viimei8een sank-
alemman luokan jäsenellä — koska kittu Konnien nimet vain kunnian kahuttivat verivirtoihin vallankumo- ka Kehku(n vihasU sortoa ja orlojiai
hänelle oppineisuutensa ja yhteiskun- kantaa mutta työnsankarien nimet uksen porvariluokkaa vastaan haa- rakkaude8ta heikkoja sorrettuja koh-
nallisen asemansa vuoksi luonnollises- ovat enimmäkseen häpeään tahritut voittui Louise Michel eräässä taistelu taan Avll!iaanaj etä]iväiserä otti hän
ti voitiin asettaa suuremmat vaatimuk- Niin mutta aika tulee että asiat sa asetettiin sotaoikeuden eteen ja vanhoina paivillään osaa kaikkein kär-
set Miten on tässä suhteessa nykyises- kääntyneet toisinpäin ja se on silloin tuomittiin suljettavaksi vankilaan kontaoon_ aut!oi mis8a voi Ja
sä "sivistyneessä" yhteiskunnassa? — kun kapitalismin valta häviää maan- Sittemmin siirrettiin än muutamien
Kaikki eivät nykyäänkään ole samas- päältä vielä eloon jääneen kommunistien (jntoa toisella sirulla) i