Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 21, 1921, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 25
Tiistaina Kesäkuun 21 p — Tuesday June 21 st
5
jan vääristelyjä vaataan Toiselta
puolen he tietävät että ' Toverittaren
kautta voidaan edistää Kolman Kan
sainvälisen aatteita joita Raivaaja it
se vastustaa
Mutta pelkät rehellisyydellä kers
kumiset eivät tässä auta sillä tosia
siat puhuvat toisellaista kieltä Vetoa
malla sos puolueen St Lous'in kon
ventionin sotavastaiseen julistukseen
jonka laatiminen varsinaisesti tapah
tui vasemmistoainesten painostukses
ta koettavat oikeistolaisemme päästä
pälkähästä Ne unohtavat puhumisen
siitä tosiasiasta että tämä päätös jäi
vain paperille että se jäi vain pelkäk
si teoriaksi jota ei yritettykään käy
täntöön sovittaa Sen parhaiten o
sottaa se seikka että S P yhä uudel
leen ja uudelleen antoi edustajansa
Meyer London'in kongressissa käyttää
äänioikeuttaan nimenomaan vastoin
mainitun julistuksen periaatetta vie
läpä asetti uudelleen samaisen miehen
edustajaehdokkaäkseen puolustamalla
tätä tekoaan sillä että "yksikin mätä
sosialistinen kongressimies on parem
pi kuin ei ketään'
Tuoreessa muistissa on sekin mi
ten oikeistolaisemme tervehtivät suu
rella innostuksella Venäjän ensimäistä
porvarillista vallankumousta sekä
myöskin miten hiljaa ne olivat silloin
kun todellinen sosialistinen vallanku
mous Venäjällä tapahtui kun siellä
työläisten tasavalta perustettiin Jos
Raivaajassa jotain sanottiinkin asiasta
niin oli se pelkkää solvaisua ja tä
män vastaperustetun ensimäisen työ
väenvallan kukistumisen toivomisia
Vasta sitten kun Waahingtonista al
koi kuulua ensimäisiä myöntelyjä työ
väen tasavallan olemassaolosta niin
vasta illoin näkivät sos puolueessa
roikkuvat oikeistolaisemmekin viisaak
si tunnustaa että Venäjällä oli työ
väenvalta olemassa — Vetoomus
siihen että satoja sos puolueen jäse
niä fbutui vankilaan sodan aikana ei
mitenkään muuta S P:n kelpaamatto
muutta amerikkalaisen työväenliik
keen ohjaajana Siitäkin huolimatta
se on e sama Bergerin ja Hillquit'ien
reformipuolue Myönnettäköön että
taisteluistamme ei ole puuttunut per
soonallista rohkeutta mutta nämä uh
raukset olivat vain pintailmiöitä ja
yksilöllistä laatua ja jäivät tehotto
miksi koska S P:lla ei ollut eikä ole
joukkoja takanaan siksi että S P
ti jaksanut pysyä itse taistelun ta
solla vaan riisti joukoilta vaikutus
mahdollisuuden puolueen kurssin mää
rittelyssä Ero oikeiston ja vasemmiston välillä
kaikkialla maailmassa on niin selvä
ett ei sitä tarvitse yrittää sekottaa
jollakin keskustalais-kamoflaasilla
Voidaan kylläkin käyttää kirjotuk
sissaan vallankumouksellisia sanoja
mutta tosiasiat tuomitsevat kautsky
laisemme vastavallankumouksellisiksi
Kautskylainen suunta joka edustaa
kapitalistisen parlamentin muuttamis
ta "puhtaasti demokraattiseksi" on
sula mahdottomuus Kapitalistisen
valtion täytyy muuttua imperialistis
ten olosuhteitten vallitessa yhä des
poottisemmaksi yhä enemmän riip
puvaiseksi ei suinkaan "kansan tah
dosta" vaan finanssikapitaalin Tästä
syystä tuo niin "hedelmällinen maa
perä työväentai8teluiile" joista rai
vaajalaiset niin mielellään puhuvat on
iikkaa hölynpölyä ja tarkoittaa vain
luokkien keskinäistä sopusointua ja
yhteistoimintaa joka täydellisesti
työntää syrjään ja kiertää proletariaa
tin jolikkonousua vallan saamiseksi
köyhälistön omiin käsiin
Kolmas Kansainvälinen selittää et
tä kapitalistista valtiota ei voida käyt
tää sosialismiin pyrkimisessä vaan et
tä se on vallattava sen koneisto hä
vitettävä ja tilalle pystytettävä työ
väenluokan luokkaherruutta vastaava
valtiokoneisto Kysymys diktatuurista
on yksi niistä tärkeimmistä kysymyk
sistä joissa periaatteemme eroaa oi
keistosta ja kaikista keskustalaisuudel
la ratsastavista maaperän tunnusteli
joista — Nämä tärkeät periaatteel
liset eroavaisuudet selitetään oikeis
tolaistemme taholta kuitenkin vain
"menettelytapakysymyksiksi" Ne sa
novat että kyllähän mekin pyrimme
sosialismiin mutta "puhtaasti demok
raattista" tietä Diktatuuri on "de
mokratian häpäisemistä" "kansan
vallan solvaamista" "kapitalistien vä
hemmistöltä ei saa riistää toiminta
valtaa koska työväestö suurella enem
mistöllään ne kyllä pystyy hallitse
maan" ~~
Nuo oikeistolaisemme Kautsky n
esittämät väitökset eivät pidä paik
kaansa Lukuisat vallankumoustais
teluitten kokemukset kumoavat ne
täydellisesti ja sitäpaitsi ne ovat sel
vässä ristiriidassa Marxin ja Engelsin
oppien kanssa Marx ja Engels selit
tävät suoraan että demokraatia mi
nään ihanteellisena vesivellinä ei voi
tulla kysymykseenkään vaan milloin
demokratiasta työn tasavallassa voi
puhua niin merkitsee se vain hyö
dyllisten tuottajien keskinäistä kansan
valtaa jolle entinen riistäjäluokka ei
voi päästä osalliseksi Jos riistäjät
saisivat näitä oikeuksia nauttia niin
ne sitä käyttäisivät vain oman etu
oikeutetun asemansa palauttamiseksi
Rehellisyydellä kerskumatlakin
voimme sanoa että kun sosialismin
oppien "oloihin sovelluttaminen" tai
muokkaaminen sellaisiksi että ne kel
paavat liberaalisten nationalistien tu
levaisuuden toiveiksi ja muodostuvat
sosialismin vastakohdiksi olisi jo syy
tä tarkistaa että eikö tuossa "muok
kaamisessa" pilkistä esiin halu myös
kin "fiksailla" periaatteellisia käsi
tyksiä ja eikö siinä tule esille perim
mäinen pyrkimys luopua luokkatais
telusta kokonaan
Maissi H
LIIKKEENHOITAJAN NURKKA
Toverittaren asiamiehille ja lukijoille
Räsyistä tehdään paperia paperista tehdään rahaa rahat
synnyttää pankkeja pankit antavat lainoja lainat synnyttä
vät kurjuutta kurjuus tuottaa räsyjä Siinä räsyn tarina
räsynuotilla räsyläisen laulamana
Ylläoleva räsy tarina muistuttaa työläisen omaa kohtaloa
Työläiset ovat jo vuosituhansia vierineet ja kiertäneet sa
manlaisessa Grottemyllyssä ja nyt on aika jo pyrkiä siitä
vapautumaan
Maailman köyhälistö vapautuu räsyn kohtalosta ainoas
taan sosialismin kautta Sosialismin tunteminen on välttä
mätön jokaiselle työläiselle Sosialismia tuntemaan oppii
työläinen parhaiten sosialistisen sanomalehden kautta
TOVERITAR ON SOSIALISTINEN SANOMALEHTI
LEVITTÄKÄÄMME TOVERITAR JOKAISEN SUOMA
LAISEN LUETTAVAKSI
Toveruudella TOVERITTAREN LEVITYSOSASTO
Box 99 Astoria Oregon
Tybläis-äidit
Työläisäideille ei tämän nykyisen
riistojärjestelmän aikana anneta suur
takaan arvoa Kapitalistinen järjes
telmä pitää heitä vain niinkuin ko
neina jotka luovat uutta työvoimaa
uusia rikkauksien luojia riistäjäar
meijalle He ovat teollisuuden vara
armeijana samalla kertaa ovat työ
läisjoukkoa joka niin tärkeästä mer
kityksestä on liikevoittojen tuottamis
ta varten mailman kapitalistiluokalle
Nyt ovat mailman kapitalistit saat
taneet yhteiskunnan vararikko tilaan
kaaokseen työläiset ostokyvyttömik
i Nyt ei tarvita näitä rikkauksien
luojia heitä kulkee joutilaina kulkee
joukottain kaupunkien katuja raha
tonna ja leivätönnä Kerjäävät niil
tä joilla vielä sattuu jotain jälellä
olemaan ja jotka vielä ovat saaneet
käsivartensa kaupaksi Viimemaini
tut haluavatkin sikäli kun voivat aut
taa osatovereitaan että onnettomat
kulkijat saisivat jotain nälkänsä haih
duttamiseksi hengen ylläpitämiseksi
Nämä kaikki ovat työläisäitien poi
kia ja tyttäriä
On suuri joukko äitejä jotka pel
lolla huolissaan odottavat uusien lap
sien syntymää lisää taakkaa lisää
vastuunalaisuutta enemmän kuormaa
ja vastoinkäymistä Yksi suu lisää
perheessä merkitsee jo paljon ennes
täänkin kyllin puutteellisessa elämäs
sä Ennestäänkin ahdas tila käy ah
taammaksi ennestäänkin ohut leipä
ohuemmaksi
Ketä koskee kaikkein raskaimmin
silloin kun perheenisä on työttömä
nä Äitiä tietenkin! Eikö juui äiti
anna ravintoa lapsilleen eikö juuri
äideiltä olla ensinnä palasta pyytä
mässä Äiti saa aina laskea miten
saisi kaikkien suuhun ravinnon riit
tämään ja miehen työssä ollessakin
on pakko laskea tarkkaan että menot
ja tulot pysyvät tasan On katsot
tava että vähällä saa paljon ja sel
lainen lasku on vaikeaa I
Eikö se ole äiti joka ensiksi ja
viimeksi saa nousta hoitamaan lap
sia tekemään työtä pitkiä päiviä a
hertaa aamusta iltaan Ja kuitenkin
tälle äidin armottoman raskaalle työl
le aina annetaan niin kovin vähän ar
voa Useinpa sitä väheksytään mei
dän omaan luokkaan kuuluvien mies
tenkin taholta Kun työläisäiti saa
lapsensa suuremmiksi niin loppuuko
häneltä sitten huoli? Ei suinkaan)
Monet äidit saavat lähettää lapsensa
ansaitsemaan leipäänsä jo silloin kun'
lapset ovat vasta lapsia jolloin olisi
leikin aika eikä työni Silloin aa
vat lähteä mailmalle riistäjille tuotta
maan liikevoittoa kun vielä pitäisi
istua koulun penkillä Täytyy lähet
tää lapsensa mailmaan jossa vaara
uhkaa joka askeleella
Jos työläisäiti saa lapsensa pitää
koulussa siellä taas oma vaaranalai
suutensa on vastassa Porvarillisissa
kouluissa työläisten lapsiin juurrute
taan harhaanjohtavia ajatuksia ja kä
sityksiä jotka eivät ole työväen luok
kaetujen mukaisia lainkaan Heille
kouluissa opetetaan että jokaisella on
mahdollisuus kohota kuinka korkealle
tahansa jos vain on kyllin lujaa tah
toa ja kykyä Useat äidit eivät voi
näitä harhakäsityksiä lapsistaan pois
taa ja vain siitä syystä kun heillä
itsellään ei ole sen parempaa käsitys
tä asioista kun ei ole asiat lainkaan
selvillä Monet äidit ovat niin työn
ja huolien rasittamia että heillä ei
ele aikaa eikä halua huolehtia las
tensa henkisestä kasvatuksesta siksi
ovat lapset kyllin herkkiä alistumaan
viettelyksiin
Ja toiselta puolen on vaaranalai
suus siinä että kapitalistit ovat pu
ristaneet palkat niin perin kehnoiksi
että niillä ei voi kunnolla elää joka
taas osaltaan pakoittaa rikoksien tiel
le Ei voi palkoilla kunnollisesti elää
puhumattakaan ' huvituksista Siksipä
tilastot puhuvatkin niin hirvittävää
kieltä mutta harvat äidit käsittävät
että vain yhteiskunnassa on siihen
kurjuuteen pohjimmainen syy
Tuo sivistyksen kukka prostitutio
ni turmelee niin äärettömän paljon
työläisten tyttäriä vetää ammottavaan
kitaansa nuoret työläisnaiset Hiljat
tain juuri on todettu se että tässäkin
maassa viime vuoden aikana hävisi
tietymättömiin 65000 nuorta tyttöä
Poikiimme juurtuu monet paheet kun
heillä on viettelijöinä peliluolat kapa
kat ja muut pahepesät
Ja kaikissa näissä paikoissa poikke
ukset turmeltuu juuri työläisäitien
tyttäriä ja poikia Kuka voi mitata
ne tuskan kyyneleet ja unettomat yöt
joita työläisäidit saavat kokea ovat
saaneet kärsiä lokaan poljettujen lap
siensa tähden
Saavatko työläisäidit huojennusta
oloihinsa?
Kyllä I Saavat mutta sitten vasta
kun tämä riistojärjestelmä oh pois
tettu ja tilalle asetettu parempi se on
sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä
Silloin vasta saavat työläisäidit sen
arvon joka heille todella kuuluu
Katsokaamme esim Neuvosto-Venäjää
miten siellä on voitu saada ai
kaan sisäisiä parannuksia vaikka sen
on täytynyt taistella kaiken aikaa ul
konaisia vihollisiaan vastaan Siellä
on huojennettu äitien elämää siellä
ovat äidit saaneet vapaaviikkoja ja
muita parannuksia oloihinsa Äidit
niinollen voivat synnyttää terveitä jäl
keläisiä Neuvosto-Venäjällä on teh
ty paljon uudistuksia lapsien huolto
alalla niiden ruokkimisessa ja kas
vattamisessa sekä yleisessä opettami
sessa Siellä on tehty niin paljon
kun niin vaikeissa olosuhteissa on voi
tu tehdä Siis vasta sosialistisessa yh
teiskunnassa putoaa se raskas huo
lien taakka pois äitien hartioilta taak
ka joka heitä nyt raudan raskaana
painaa Kun tulee se huojennus niin
silloin ei äitien tarvitse huolissaan o
dottaa lastensa syntymää kun äiti
tietää että lapsen elämä on turvattu
hän tietää että uudessa yhteiskunnas
sa tervehditään jokaista tulokasta ilol
la Silloin ei äitien enää tarvitse pelä-