Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 21, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiistaina Kesäkuun 21 p — Tuesday June 21 st
No 25
LUOKKATAISTELUN
LUOPIOITA
(Jatkos ensimäiseltä vivulta)
puolustuskirjaa Siina selvästi sano
taan että Neuvostojärjestelmä on
vain sopiva Venäjällä ja parlamen
taarinen toiminta sopiva Yhdysvallois
sa Siinä nöyrästi pyydetään anteek
si ulkomaalaisten puolueessa pitämi
nen ja luvataan niistä tehdä puolu
eelle vain mahdollisia äänestäjiä Sii
na myös hyljätään yleislakko poliitti
senakaan aseena sentahden että jos
kerran on kylliksi työläisiä kapitalis
teille raskauttavan lakon toimeenpa
nemiseksi niin ne voivat ääneatämäl
läkin saavuttaa reformiparannuksia
Yhtään vähemmän petollinen teko
puolueelta ei ollut sef kun se kaksi
vuotta jälkeen verrattoman verisen
mailmansodan poisti puolueohjelmas
ta pykälän mikä kieltää edustajat ää
nestämästä sotavarojen myöntämisen
puolesta Osoittakaapas luopiot löy
tyykö toista maata ma ilmassa jonka
maan sosialistipuolue olisi sellaisen
petollisen teon kautta proletariaatille
puolueen ylösrakentamiskustannukset
palkinnut
Entäs sitten New Yorkin valtion
lainlaatijakunnan jäsenet jotka äänes
tivät sotavarojen myöntämisen puo
lesta ja saman valtion kunniaportin
rakentamisen puolesta Ja "sosialis
tinen" kongressimies Meyer London
Italian kuninkaan syntymäpäivä on
nittelija — ja joka myös äänesti so
tavarojen puolesta "Sosialistinen
yleinen syyttäjä Milvaukeessa joka
antoi vankita työläisiä - uskonnollisen
kokouksen häiritsemisestä ja "sosia
listiset" virkailijat jotka kutsuivat po
liisit heittämään ulos aosialistipuolu
een kommunistimieliset edustajat Chi
cagon 1919 konventsioonista Kaikki
nämä "toverit" ovat vieläkin sosialis
tipuolueen jäseniä ja vieläpä pääasial
lisia johtajiakin Näiden jalojen her
rojen aivot ja kädet määräävät sosia
hstipuolueen toiminnan ja teot Sa
nalla sanoen näitten herrojen kontrol
lissa on Amerikan sosialistipuolue tä
näkin päivänä ja pysyy niin kauan
kuin Amerikassa on porvarillinen po
liisijärjestelmä voimassa Nämät her
rat pitävät sellaisen henkilön joka
- puoluetta arvostelee - samana kun
ennen vanhassa maassa pidettiin ripil
lä käy mätö ntä ja kommunismin puol
tajaa samanlaisena "rikollisena" kuin
vankilasta karanneen
Edellä esitetyt seikat ovat kyllin
riittävät osoittamaan että Ameriikan
sosialistipuolue ei ole sosialistipuolue
vaan mailman Imperialismin ja Ameri
kan porvariston apujärjestö Ja sel
laisille rehellisille jotka vielä asioita
tuntematta kulkevat Amerikan sosia
listipuolueen mukana on vain sanot
tavana seuraavaa Amerikan sosialis
tipuolue pettää teidät vastavallanku
muksellisten puolelle 1
Amerikassa on kyllä pieni ja vai
nottu etujoukko mutta se on kapitalis
tien toimesta isketty melkein pyörryk
siin Sen toiminta on liian vaativaa
porvareille ja sentähden he eivät sitä
sallisi Sosialistipuolueessa ei ole so
sialistisuutta Mikäli sitä siellä on
muutamien yksilöiden vilpittömyyden
mukana niin se on siellä kiedottu
aosialidemokraatien valheilla joita ka
pitalismi käyttää hyväkseen Sosialis
tipuolue ollen ennen yhtenäisenä ny
kyisten siitä erotettujen ja eronneit
ten vasemmistolaisten kanssa se kyke
ni edes organiseeraamaan tunteita ja
järkeäkin kapitalismin tunnotonta
vääryyttä vastaan
Silloinkin ne toivat tahtonsa ilmi
edes hajanaisina haaveina johtuen
se opportunististen porvarismielisestä
jarrutuksesta
Yhtä hyvin kuin tiedämme että
pilviä seuraa sade rajuilma ja uk
konen tiedämme myöskin sen että to
tuus voittaa kerran Että tulevaisuus
on meidän! Mutta tämä tietoisuus
on juuri meistä sietämättömän ras
kasta Tulevaisuuden paratiisi näyt
tää olevan siis suurten mullistuksien
ja taisteluiden takana Siis tahdotteko
työläiset vieläkin vain odottaa) O
dottaa kurjuudessa - kärsimyksissä
ihmisveressä ja keskellä valheiden
ja petosten julistajien?
Vaikka porvariston raakalaisuus
ja sosialidemokraatien valheet ovat
ponnistelleet kohta neljävuotta mail
manpalon keskellä koittaen hämmen
tää ihmisten tietoisuutta niin kuiten
kin löytyy yksi maa missä ihmeellis
ten olosuhteitten oikusta on ihmisyy
den suuri aate puhjennut kuorestaan
ja päässyt valtaan Tämä maa on
nykyinen Neuvosto-Venäjä Sosiali
dem ovat tämän maan vallankumouk
selle tuhlanneet paljon kauniita "fraa
simaisia" sanoja voidakseen pettää
työläisiä mutta sitä helpommin teois
sa kuitatakseen koko asian Kaikki hei
dän fraasimainen Venäjän vallanku
mouksen puolustaminen on ollut jul
keaa hämäämistä konnamaisuutta
millä ovat koittaneet kääntää työläis
ten huomiota pois hedän tarkoituk
senmukaisesta petospelistään Silloin
kun sosialidemokraatit laittavat tilai
suuden edustajilleen äänestää imperia
listien kanssa yhdessä sotavarojen
puolesta niin on edessä kysymys ko
ko mailman imperalismin kiistämättö
mästä yhteenliittämisestä Neuvosto
armeijoita vastaan Kaikkien valtain
kaikkien rikkaiden ja kaikkien kunin
kaitten yhteenliittämisestä Venäjän
vallankumouksen murskaamiseksi a
sein taikka valhein Tämä on sosiali
demokraattien tarkoitus ja silloin kun
on yhteiskunnallisesta taistelusta kysy
mys joka ei lakkaa ennen kun on
joko sosialismi taikka kapitalismi
murskattu perin poijin niin sinun
paikkasi työläinen ei ole oikeistolais
ten riveissä jotka komeilevat sosiali
demokraatian nimellä
Mihin houkuttelevat meitä asteettai
sen ja rauhallisen vallan-oton keppi
hevosella ratsastelevat opportunistit ?
Odotukseeni Sillä odottamisella
tahtovat he meitä korvaamaan ja si
vuuttamaan kokonaan voimakkaan
kumouksen aatteen Olisi vain odo
tettava kunnes kaikki valtaistuimet
entisestä traarista aina vähemmän
merkitsevään valtaistuimeen saakka
ennätettäisiin uudelleen pystyyn ko
hottaa kunnes ihmiset olisivat jälleen
maan navasta napaan asetetut kapita
lismin kahleisiin kapitalististen jär
jestyksien despoottisen ikeen alle
Kunnes sosialismi olisi tykkänään
murskattu ja Venäjä marttuurius oli
si taas alusta alkamassa Näin he
tahtoisivat meidät odottamaan Mut
ta jäättekö te sosialidemokraattien
kanssa odottamaan ?
Tietäissämme mitä tiedämme ei
meillä ole aikaa väitellä siitä tai siitä
muotopuolesta ja siitä tai siitä tois
arvoisesta kysymyksestä ja ehdosta
siitä tai jostakusta muusta persoonasta
mutta meidän tulee elää elämää jon
ka puolesta jos niikseen tulee uskal
lamme myöskin kuolla Mutta se elämä
ja siihen elämään innostavat aatteet ja
ma ilmankatsomus on löydettävä muu
alta kuin sosialidemokraattien valhe
vakuutuksista He teitä pettävät ja
kasvattavat teistä sosiali-imperialisteja
ja luopioita — Tammikuunlapsi
Äitien yhteiskun
nallinen huolto ja
pikkuparannukset
(Jatkoa enslmalserta lvulta)
Nämä surulliset tosiasiat ovat osal
taan auttaneet meitä näkemään mi
ten kaikellaiset paheet nurjastelemi
set laiminlyömiset ja rikokset lisään
tyvät kierojen yhteiskunta olojemme
johdosta Koko yhteiskunta on le
vottomuuden tilassa josta naiset kär
sivät enemmän
Miltä kohdalta lähteekin arvostele
maan yhteiskuntaolojamme niin aina
lopuksi tulee samaan: yhteiskuntati
lanne on muutettava perustuksiaan
myöten Nykyisessä yhteiskunnassa
on välttämättömästi saatava muutos
aikaan Ja se saavutetaan vaan tin
kimättömän luokkataistelun kautta
Työväenluokan naisten on otettava
tähän taisteluun osaa ja vieläpä haet
tava itselleen liittolaisia joita hän
löytää vallankumouksellisessa luokka
liikkeessä Luokkatietoinen köyhä
listö on jo kauan sitten alkanut ryn
täyksenaä kapitalistista luokkavaltio
ta vastaan Hallitsevat luokat eivät
tunne enäan vankkaa maata jalkain
sa alla ja heidän epätoivoiset yrityk
sensä opportunistien (tilannepoliti
koitsijoiden) avustuksella tehdä paik
kaustyölla loppu näistä sietämättö
mistä oloista osottautuvat turhiksi ja
iiittämättÖmiksi Tuskin he ovat a
settaneet uuden palkin tuohon mä
däntyneeseen rakennukseen jonkun
lain muodossa niin huomaavat he
että kymmenessä muussa paikassa olisi
sellainen vielä tärkeämpi Tätä ilvei
lyä kuvaa sattuvasti parlamenttien
loppumattomat asiakirjat kun yhäti
luodaan uusia lakeja ja laitoksia il
man että päästään ratkaisevaan lop
putulokseen Imperialismi huokuu kuin ruoko tuu
lessa sitä tukiessa on tänään joku
puolue alasimena töine vasarana
huomenna päinvastoin: Toinen repii
sen mitä toinen on vaivalla rakenta
nut Hämminki käy yhä suuremmak
si työväenluokan tyytymättömyys
uhkaavammaksi Ja luokkavastakoh
dat entistä kireämmiksi
Poliisi sotalaitos oikeudenkäyttö
vankilat hallintokoneisto laajenevat
ja käyvät yhä enempi varoja kulutta
viksi mutta sen kautta ei lisäänny yh
teiskunnallinen turvallisuus pikemmin
päinvastoin Koko yhteiskunta ruu
mis näyttää metsäotukselta joka on
haavoitettu sadoilla nuolilla Sen pa
rantuminen on mahdoton ja siksi se
on tuomittu häviämään koska se hä
vitti äidin oikeuden sekä yhteiskunnal
lisen huollon ja joka on yhteiskunnal
lisen vallankumouksen avulla takaisin
hankittava
EAGLE RIVER WIS
Pitää sitä taas maailmalle ilmoittaa
meidän pienen osastomme hommista
Osastomme jäsenet kävivät naapu
rikaupungissa Phelpsissä viimekuun
8 p:nä pitämässä iltamat joissa oli
tuloja $24 :00 joten osastomme suo
ritti jälellä olevan osansa $20:00 Kar
jalan kommuunin painokonerahas
toon sekä ostettiin kaksi osaketta
Suom Työm osakeyhtiöön
Osastomme pitää piknekin heinäk
3 p Keskisen farmilla siellä tulee
myös olemaan kaikellaista henkistä
ohjelmaa eikä ruumiin ravintoa myös
kään unhoteta
Osaston kokous pidetään samassa
tilaisuudessa Uusia jäseniä on yh
tynyt neljä joten jäsenmäärä on jo
toistakymmentä Paljon on vielä toi
vomisen varaa paikkakunnalla jossa
on suomalaisia toistasataa ja yhä vain
lisää tulee Olisi myöskin täällä liu
ta nuoria voimia jos he olisivat työ
väen aatteen innostamia mutta näyt
tää sen välinpitämättömyys yhteis
kunnallisiin kysymyksiin nähden ole
van helmasyntinä Tanssi y m ke
vyt huvittelu on ainoa joka vetää
puoleensa En sillä tahdo sanoa että
huvittelu nuorille on paha päinvas
toin me vanhemmatkin siitä paljon
nautitaan mutta sellainen yksino
maan on liian kevyttä painolastia ih
miselle elämän todellisuutta vastaan
Ihanneliitto olisi myöskin hyvin tar
peen tälläkin paikkakunnalla sillä
täällä on paljon sellaista nuorisoa
johon olisi istutettava sosialistinen ma
ilmankatsomus Se on totta kyllä että ihannelii
tolla täällä olisi liian vähän menesty
misen mahdollisuuksia kun suomalai
set ovat täällä kovin hajallaan asu
massa on pitkät matkat ja huonot tiet
ja kehnot kulkuvälineet Jää siis van
hempien huoleksi istuttaa sosialismin
siemen kasvavaan nuorisoon Olisi
suotavaa että vanhemmat täyttäisi
vät tämän velvollisuutensa Sillä nuo
rempikin sukupolvi kerran joutuu rat
kaisevaan otteluun riistäjäluokkaa vas
taan Ja siinä taistelussaan se me
nestyy sitä paremmin mitä tietoisem
paa se on asiansa oikeudesta
T H
EUREKA CALLIF
Henäkuun 4 p:n juhlat ne lähenee
jo aika vauhtia minulle kun annet
tiin ae kunnia että sanoa niistä Tove
rittaren lukijoille Juhlat Heinäk 2
p eli lauantai iltana alkavat Sil
loin ovat naiset päättäneet valmis
taa sinne korin jossa on syömistä
vähintään parille hengelle Siis kaik
kia asiaa harrastavia naisia pyydetään
laittamaan semmoisen korin ja tuo
maan se yllämainittuna iltana Toveri
tuvalle jossa se sitte myödään enim
män tarjoovalle Sisäänpääsy on
vapaa kaikille S S J puhuja L
Brusila puhuu myös vähän aikaa ja
tanssille on varattu aikaa joten pyö
ritään oikein saapasvarsi-pelin säes
tyksellä siis naiset "please" ottakaa
tämä huomioonne
Sitte heinäk 3 p:n iltana näytöskap
pale "Ennakkoluuloja vastaan" ker
rassaan hauska kappale kestää koko
illan Oviraha 5 ensi riviä 75 sent
ja loput 50a senttiä Sitte Brusila
puhuu myös ennen kappaleen alkua
Heinäk 4 p:nä on ensin kenttä
juhlat Albee st kentällä jossa Bru
sila puhuu on myös muutakin ohjel
maa m m voimistelua voimisteluseu
ralta ja urheilua ja "latsu fonia Ja
sitten illalla on ne voimisteluseuran
iltamat jossa on paljon monenlaista
ohjelmaa Siis pitäkää nämä visus
ti mielssänne vaan kaiken varmuu
den varalta katsokaa ilmoituksesta
tarkemmin Ne jotka huvia olette
vailla niin varatkaa itsenne ailloin
näihin tilaisuuksiin
Akka
Joko olet uudistanut Tove
rittaren tilauksesi? Joko olet
saanut Lasten Kevään 1921?
Älä ole "Matti Myöhänen"
vaan tilaa molemmat heti it
sellesi ja lastesi opiksi ja hu
viksi TOVERITAR
Box 99 Astoria Oregon