Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 24, 1921, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 21 Tiistaina Toukokuun 24 p — Tuesday May 24th
Hän olisi tahtonut murtuneita van- "pahimmat" - — joiden tuomiosta oli Hän otti eaiin pienen muistikir-
huksia lohduttaa — mutta ei jaksa- samaten etukäteen päätetty — Yksi- jansa joka oli säilynyt pintapuolisesta
nut Purskahtaen itkemään hän juoksi telien tuotiin kellarista "tutkittavat" tarkastuksesta ja alkoi sen lehdille
(Jatkoa) vaimon syliin ja kätki päänsä hänen esikunnan eteen Useat aivan mykis- kirjoittaa jäähyväisiä elämälle
Kerttu alkoi hänen kiihkoisten sa- )elmaansa tyivät sen hirmuisen syytöstulvan e-
lj r'„„otiaan 11 i i i i-i - Hän osoitti lehdet Kerttu Metso-
nojensa johdosta tuntea rinnassaan Hellästi silitti vaimo vapisevalla ka- dessa joka heidän ylitsensä vyöryi „ taval
ahdistusta mielessä alkoi herätä ou- Je]]agn tytön päätä — kyynelhelmien Raakojen uhkausten edessä — revol- ° ' J "'"''"J °S (' en8m yJ
toja aavistuksia Hän alkoi puhua sul- vrrate8sa kalpeiden kasvojen uurtei- verit ojentuivat useasti tutkittavan 1Sla Se °Ste Ua tU lnno a' sen u u
h n t i i „„ ta ia tuloksesta y m Vähitellen hun
aselleen hyvästä kohtelusta jota pu- a myöten Ailin vaaleaan tuuheaan rintaa kohden ja lyöntejäkään ei ' ' -
naiset vallassaoloaikanaan olivat o- tukkaan säästetty — eivät useammat kyen- kmptm kynä alkoi kulkea kum sala-
soittaneet Metsolan väkeä ja koko ky- neet 8analakaan puolustautumaan Pasen käden kulottamana — se
Iän asukkaita kohtaan — pyytäen IV puhu elämän syvää kieltä — Lop-
lopuksi sulholtaan lupauksen että Ankarimpana painostajana ja lyön- puun hän kirjoitti jäähyväiset rakkail-
hän toiminnassaan noudattaisi oikeu- Rantakylän keskellä valtatien var- tien antajana esiintyi Harald-maisteri le vanhemmilleen tovereilleen ja ys-
clenmukaisuutta ja armahtavaisuutta reIla kohoavat Toivolan kartanon — Päivä kului tutkintojen ja ryyppy- tavilleen Hän kirjoitti kuolevansa
voitettuja kohtaan Harald ei hen- kaksikerroksiset kivimuurit Upeat jen vaihdellessa Sivukoppikin alkoi tyyneellä mielellä ilman pelkoa
ryonut lupausta kieltää mutta Puistikot ja laajat viljavainiot ympä- 8aada asukkaita tietoisena ettei hänen kuolemansa ol-
Kerttu näki miten vastenmielisesti röivat rakennuksia i°ka taholta Hieman jälestä puolenpäivän kut- lut turha —
Harald sen antoi Siksi ei lupaus Kartanon herra on yli vndenkym- 8uuiin Paavo tutkinnolle "Jatkakaa taistelua I Eläköön köy-
kyennytkään Kerttua tyynnyttämään menen ia rouva parisen vuotta nuo- Hän esiintyi tyyneesti miehekkääs- hälistön voittol" näihin sanoihin lop- m
rempi ti Uhkauksetkaan eivät voineet häntä pui kirjoitus
"Haraldin lähdettyä vaivasivat rau- LaPsia on kolme: Harry vanhempi säikyttää Eräälle yksinäiselle lehdelle hän
hattomat ajatukset häntä yhä vielä P°'ka oleilee ulkomailla nuorempi Kun häneltä kysyttiin: "Minkätäh- piirsi "Aili Metsola" otsikon alle sa-
i i „„l„„: „tlKt -„t' poika Harald ja Fan veljiänsä nuo- (Jen otitte vastaan punaisten tarjoo- nat: "Hyvästi pikku Ailini! Elä hy-
vuoteellaankin nan valvoi pitKac ajat r ' # r ' n d i
outojen aavistusten risteillessä mieles- IemPl '5"ar ~ ovat kotona Koti- man tehtävän) hän vastasi: Pie- välie kasva kaikelle kauniille Rakas-
„ elämä on ylellistä kodin henki sekä nestä pitäin olen köyhien keskuudes- ta köyhiä auta avuttomia puolusta
Palvelusväen irtissä ei nukuttu si- 8'sään että ulospäin ylimyksellistä — 8a elänyt ja vaikka en suoranaisesti poljettuja — siten olet onnesi löytä-
nä önä 'uuri ensinkään Jo illan Tänä keväisenä yönä näkyi kartanos- D]e joutunut nälkää näkemään oien vä Viimeinen tervehdys pikku Ailille
kuluessa saatiin kuulla useiden alus- sa en''stä vilkkaampaa liikettä ympärilläni sitä siksi runsaasti saanut — kuolevalta pikku Paavolta"
talaisten 'a muiden tunnettujen työ- Valkoisten päämaja majaili karta- nähdä että olen oppinut tuntemaan Hän jäi mietteisiinsä istumaan —
i tar nossa Ensi kerroksen iso sali sekä sen sorronalaisen aseman missä köy- silmässä kiilsi kirkas yksinäinen kyy-
laistoverien kotona tapahtuneista tar- -„ n n '
i 1 : pari muuta hienosti kalustettua nuo- hälistö halki aikojen on virunut Vaa- nel IJaiKJ
kastuksista ja vangitsemisista — i-n- '
kultiin alakuloinen ilme kasvoilla ja nea °h esikunnan käytettävänä syr- ryy8 vallitsevien taholta paisu viimein nTTf j UJjntV
vain kuiskaten vaihdettiin sanoja J-Phalla °'assa puurakennuksessa niin räikeäksl että köyhälistö opp KU l I l A J A H 1 1 Kl A
majailivat sotilaat — ja paarakennuk- lopulta tuntemaan asemansa — ja e näviteään tieteelli8e8ti Ensimäisen
Erityisesti oltiin huolissa Paavosta en alla sijaitseva kellari oh vanki- noU8 taisteluun karistaakseen harteil- kerran tämä uusi keksintö tarjotaan
Hänestä pitivät kaikki palvelustove- lana tansa sorron ikeen Se aikoi saavut- hävittääksenne rotat ja hiiret kuten
rit ja hänen huomattava toimensa pu- Kosteiden seinien ympäröivä holvi (aa päämääränsä rauhallisilla taistelu- taikavoimalla Ottamalla käytäntöön
naisten aikana — hän oli ollut esi- oli illan ja yön aikana kerääntynyt keinoilla Te ette sitä sallineet I Te aman ihmeellisen rotta- ja hiirisyö-
i i i i "i ii i i n suojelette kananpoikanne ja mu-
kunnan kirjurina — antoi alakuloisil- melkoisen täyteen työläisiä Mielet turvauduitte- aseelliseen väkivaltaan na( jolka ne 8arkisivät viljan jonka
le mielille suuresti huolestumisen ai- olivat jännittyneet — odotettiin aa- aikoen sen avulla köyhälistön pyrki- ne tuhoavat muistakaa ettei tämä va-
hetta Illanhämy8sä hän vielä sentään mun valkenemista ja sen mukana saa- mykset murskata Köyhälistöllä ei hingoita kanoja koiria kissoja aiko-
oli vapaana käynyt väenpirtissä — puvaa tutkintoa — Paljoa ei puhut- 0Hut muuta mahdollisuutta kuin vai- ia lehmiä taikka hevosia vaan tuot-
i i" D „„ i n i_ i taa varman kuoleman rotille hiirille
tuokion viivyttyään taas lähtenyt koti- tu — sita enemmän ajateltiin Pimeys pua orjuuden alle tahi vastata vaki- maamyyril)ekin vainioilla Se on
mökilleen vallitsi — Jännityksellä kuunneltiin valtaan väkivallalla Oli kysymys kuo- ihmeellisen tehoisaa rottien keskuu-
Paavo oli ollut vakavan miettivän vähänväliä uudistuvaa hälinää joka lemasta tai olemassaolosta Köyhälis- teen leviää hirmu ne panekenvnt ul-
näköinen — Aili joka illan kuluessa läheni — ja kun ovi aukeni oltiin -tö tunsi liiankin hyvin mitä orjuus kopuolelle kuolemaan ei jää jälkeen
usein kävdä sipasi pirtissä näki hänet uteliaita tietämään kuka vastatullut merkitsisi — ia se ei siihen alistunut hajuakaan eikä tarvitse käsitellä kuol-
i leita roina iaoihi yovöi syuiu jo -
ohimennen Paavon lähtiessä kotiin- oli joka oli joutunut saman kohta- Te pakotitte sen tarttumaan aseisiini ]evjttävät tartunnan loisiinsa ja siten j
sa Paavon alakuloisuus ja hänen su- lon alaiseksi Ja kun siis sitä mikä tuli ei voitu kaikki kuolevat Lähettäkää meille
runvoittoinen hymynsä kun hän mel- Taas lähenivät askeleet ovea — välttää oli jokaisen rehellisen työläi- $200 niin me postitamme kyllin tä- S
kein kuiskaten lausui Ailille "hyvää hälinää ja avaimien kalinaa kuului — 8en täytettävä velvollisuutensa ja lii- ?ä myrkkyä puhdistaaksenne talonne f
„ „ _ ja navettanne Alkaa viivytelkö vaan I
yötä! — koski Ailiin niin ettei han Ovi aukeni ja aisaan työnnettiin uusi tyttava mukaan Tahdoin kayda rehel- kirjottakaa meille nyt heti )
jaksanut itkuaan pidättää Ja kun tulokas lisestä työläisestä siksi kuuntelin kut- Asiamiehiä halutaan j
Aili sitten myöhemmällä taas kävi "Vai tuli Metsolan Paavonkin vuo- sumusta ja astuin tehtävääni Toi- Tarvitsemme asiamiehiä jokaiselle I
pirtissä kuuli hän hiljaisista lauseista ro" kuului eräs lähellä oleva lausu- minnallani olen pyrkinyt aatteeni jalo- paikkakunnalle voitte ansaita aina
f i 1 - 1 1 i L" i i i i i i $2500 päivässä myydessanne rotan- r
katkonaisia kohtia jotka koskivat ha- van ja pyrkimyksiä kirkastamaan — kaik- _ 1
neen tuskallisesti häiriten tykkänään Metsolan Paavo — jokainen tunsi ki sivupyyteet ovat minulle olleet vie- r ]a„kettu markkinoille joten sitä ei
hänen mielenrauhansa Hän alkoi kä- hänet kuin veljensä Kysymyksiä ai- raita Yksinkertaisesti: täytin velvolli- vielä ole kenelläkään se on helposti
sittää mistä oli kysymys ja hän koi sataa hänelle joka taholta Paavo suuteni! — Enempää ei minulla ole_ kaupaksi käyvä
pelkäsi Paavon puolesta Ailille koi- tiedettiin järkeväksi asioita tuntevaksi kysymykseenne vastaamista" KINSELLS PRODUCTS CO
tui uneton yö eteen — ja hänen vastauksilleen annettiin — Hän silmäili ympärilleen — sa- Dept C 4324 Kenmore Ave
Mf„l= tavallista suurempaa arvoa — Paa- nat olivat kaikuneet kuuroille korvil- Chicago Illinois
Aamun koittaessa alkoi Metsolan r i B
useita surun valtaamia vo käyttikin vaikutusvaltaansa oikein ]e Näihin humalaisiin tuomareihin ei 7117 fIC 1T Bf a f CTT
aluataUiaTaTtkettynein silmin Heillä Hän Puhui 'vereilleen rohkaisevasti nanen miehekäs esiintymisensä kyen- ARVOljAl nAljtl ♦
' vii- kehoittaen heitä säilyttämään tyyne- nyt vaikuttamaan
oh huonoja uutisia Kaikkien kodista '
oli viety joku rakastettu yöllä — ties y'erisa ja tutkintotilaisuudessa esiin- Hänet kaskettiin ulos — Hetki- Haluatteko ansaita $5:stä $20een
tymään arvokkaasti ja asiallisesti sen kuluttua ilmestyi Harold ovelle vkossa lomahetkinänne Lähettämul
""Ketttu ja emäntä saatuaan kuulla Useiden mielessä hän kykenikin lausuen vartiomiehille : "Selvää on" ä mein0 lamnn ilmoituksen 2c posti
asiasta kutsuivat onnettomat luok- toivon sateen herättämään — ja niin _ paavo vietiin sivukoppiin Astues- merkin sekä nimenne ja osoitteenne
1 tf„„i- „rkaB„fia mukaan iäätiin odottamaan tutkinnolle käs- 8aan sisään hän ymmärsi astuvansa osoitamme miten voitte sen
seen ja Koeiuvac parnaansia inuivaaii i-i- i i i
lohduttaen valaa heihin toivoa kya' keskustelun jatkuessa hiljaa pi- kuoleman koppiin Kohtnlo selvisi te)Jni Miellyttävää -tointa tytöille
Mutta missä oli Aili? — Häntä ei mea8Ea ynpä"lössä- hänelle täydellisesti samoin kuin misiksillekin
missään Hänen saapuessaan oli kopissa koi- Kirjoittakaa heti osoitteella
na yny ' V - me toveria — iltapäivällä lisääntyi
Jo varhain kun nouseva aurinko i i BF1 IARI F iALES CO
kunnaita kultasi ja lintuset virittivät Aurinko oli kohonnut verrattain luku vela kahdella Box 2143 TAMPA FLA
aamuvirtensä - pakotti selittämätön korkealle kun edellisenä iltapäivänä Toverit olivat murtuneita hekin °ox 23 1
tunne sama joka unettomuudella yön- valittu esikunta kokoontui suureen aavistivat jotain pahempaa olevan ky- n V
kin vaivasi hänet hiipimään vuoteel- saliin tehtäväänsä alottamaan symyksessa - Paavo rohkais heta III II J II KIPM
ta Kevyesti puettuaan hän juoksi lä- Juomingit olivat illalla kestäneet puhuen heitä nyt kohtaavasta kohta- J V J ViUlJ 1 1 U 1W1 UI
himökille - Paavon kotiin - Ovi myöhäiseen joka liiankin hyvin nä- losta ja sen merkityksesta kehoitta- S?"-? 20 5
oli auki Aili astui sisään - Mökissä kyi herrojen sameista silmistä ja pö- en he„ä kulkemaan rohkeina kuole- LÄKEKJRJA _ No
a3iii io suru Paavo oli viety lähes höttyneistä kasvoista Aluksi juotiin man porusta hlijiui kIiIii nivoihin tiijU l n lunl lo siio-
i-i- „liä totia tunnelman kohot- "Jälkimaailma on kuolemamme kos- main isistä kollliiakklstii Mislä klmii vnl
tunti sitten kolme neljä totia tunnelman koiiul j Iti- vulltn liiiikkTn taiiclJlcn samiitrn
Vanha vaimo istui ikkunapenkillä tamiseksi — sitte alko työ tava ja suorittava meilta kesken jaa- niIisl„ imkkm„ „„„„( y
Vanna vaimo istui innn„„ lausui hän o- IJIilkkwt civiit o n ui tn t II lii il k li 113 vaan tosl-
itkie — ja takan ääressä istui van- Esikunta oli sotilashenkilöistä ko- neen työn loppuun 1 lausui han lo „„„ j„„a Suu„„BM on j
hus murtuneena harmahtava pää kä- koonpantu puheenjohtajana toimi - puksi ÄÄ ta „nil sa
n varassa Harald Toivola Valmistavat toimen- bitte han vetäytyi erääseen nurK- gm j(lhlgpB1(Jl KU„n„laHrastt „iKSI im rita
sien varassa i- „t„l(a tKt„ mnttelv- kaan vksinäisvvteen valmistuak- tiiilil koka sltii turvltBrlto vmokuu liumliuukl-
Aili ymmärsi heti että se mistä piteet oli ennakolta tehty menettely- kaan yksinaisyyt läikkM lurabmkl-tltorrftIi
1 I„alr illalla oli kuiskaten du- tavoista sovittu Alikerrassa oleva seen ottamaan vastaan kuolemaa jo- _ilc„„ii'ln Ait-'kkl on suurin—
palvelusväki illalla oli kuiskaten pu ™ 11 mKA hetkellä tuhan- —Suom Aptiklulllkc Ybdjsvullolssa—
i i„i„ vj „l nieni s vuhuone oh varustettu run- ka saattoi tulla millä netkeua uuiui
hunut ja mila han koko yon oh pe- pieni vunuone LIGNELL CO SuperiOP Wls
lännyt — oli nyt tapahtunut saalia -vartiotolla sinne vietäisiin sa — f uiumtua vu