Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 24, 1921, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    _ j ii "3MmncsiTSfSTfmmf'i' i Hm"lm' 'uwt"t"-'-'ggatggasi
No 21 Tiistaina Toukokuun 24 p— Tuesday May 24th 8
iÄr-Är ssÄTSS-ifts LASTEN -KEVÄT 1921 ON VALMIS
hitykselle vät iuuri a"e'ian keskuudessa Naik- -
Nykyajan kouluolot ovat kaikkea keen siveellisen tarmon höltymiseen r - " " " " """
CLTSÄ ZrtZ TLIrtt LASTEN KEVÄT1921 on nyt VALMIS ja postitetaan
vavaiu nuorisolle eitetä luonnollisia tämä järjestelmä kokonaan toiseksi tilaajille heti tilausten saavuttua Sen hinta on 25 senttiä
asioita jotka tavallaan koskettavat Siveettömyyttä ei voida estää porva-
siveelliyyskysymykeen Uskonto rilliten toimimilla siveellisyyden ko- Tilataan OSOtteella:
Zj:1nrZ STS :rt£JZ TOVERITAR Box 99 Astoria Oregon
että lapsen herkkä mieli kiintyy juuri reissä lausutuilla hurkalla tovomuk- _
siihen mikä on peitetty alaisuuden silla Kapitalistiset P"J-' ™ rintatautie„e Me tässä kuormasto- haki Lapsiin on tarttunut uteliaiuu-
verhoon Upselle jo aikaisin kasvaa vat yhden -" Omistimme itse- den ja salaperäisyyden jännittävä ila-
'voittamaton halu saada selvyys snta vat he samalla kertaa vaara jarje V _ _ vielä koiminen He eivät näytä välittävän
salaperäisyyden verhossa olevasta a- telmansa kautta kymmenen uutta lan v_ttom_sta _jat
asta Tiedämme jokainen että ihml- gennutta :ve!livv Tahi me vielä tahdoimme elää telusta ja tavallisista lasten asioista
sen luonteen pohjimmaisena omnal- Sosialistit evat ratkase veelhyy Metsämajat ovat Siperian takamail-
uutena on uteliaisuus Tuossa juuri kysymystä P"™''" hinkin kun koko yöllinen kara- Ia tavallisia sentähden kun niissä asu-
mieleeni muituu kertomus kidasta pyrkivät r~JZnX vaa„ mme oli hijaa liikkeessä painu- taan kesällä kun siirrytään kylästä
"Harhapoluilla" jonka kertomuksen symyksen yhteiskunnall en a kysy dänmaan metsän pimeään kauas heinä- ja maanviljelystöihin
otsikkona on: "Tyttö joka tahtoi mykena tehokka den yhte iskunna u m a ydanm p
Ja saattJasianomaiselle rakaat "SST se kuolinlaulu =1 TLjarZÄ
seuraukset meidänkin kuolinlaulumme? Hän esitti arvelunsa että joku viholh-
1 Nykyisen järjeste män ylläpitäjillä Voidakseen vaatimuksensa asettaa l„ LI„_m
' ' ' 11 „ vv Valtatieltä poikkesimme metsatiel- en kätyri voi tietaa olopaikkamme
ei ole ha uakaan o kea a tavalla ja käytäntöön vaatii köyhälistö kaplta- r
ei oie naiuaRo " ' „:„„„!:„: le mikä kannikkaiden ja mättäiden Ja vol tulla jalessamm
oikeata tietä ohjata kansan syvien hstisen järjestelmän perinpohjaista 1 L„„„ v w —
° K 1 ' 1 j„ „ut: ävitse mutkiskeli Korkeaan koivu- Kun oltiin tavarat purettu ja pei-
rivien laos ia se ei ole heidän luokka- kumoamista tilaisuutta uuden yhteis- „1l„:„ i '_:„ „u
rivien lapsia e e metsään johon ei kirves vielä milloin- etty met8aan joko heinäsuovien alle
kuilleen soveliasta Vain malliksi he kunnan rakentamiseen aita tietä vas- ' ' i -
eduilleen sovenasia v ' Ku" „„L„„m„Ici„ kaan o lut koskettanut Taivaalle tah pensaikkoon ja sammaliin ja
oarantelevat jo tak n harvoja yksilöi- ta todella tama siveellisyyskysymyskm f '
parantelevat jou L:„Li m isä oli sysimusta pimeys jlmestyi myöskin riisuttu hevoset seka ve
ti ja niissäkin parannuspuuhisaan u- ulee lopullisesti ratkaistuksi kajastusta Tuuli rapisteli vettä dety vankkurit vahvaan pajukkoon
seammassa tapauksessa epäonnistuva Tehkäämme jokainen työtä oal- _ leh_ikkooni joa lehdet mikäli pimeässä niitä voimme peittää
Kapitalistinen yhteiskunta kinnt- tamme oialistisen valistuksen yain- donneena kattoivat maan nou8imme hevosen selkään laukkui-
tää sen sijaan yksilöt liian kmn 0„a NaUe ahkerast toimintaan I Ta- s_av_imme uolakeudelIe minkä nemme ja jätimme majamme uusille
raadantaan Pa kkatyöhon niin anka- mäkin ky8ymvs ita lhen erko- t_Iokkail_
raan että muille harrastuksille ei aa velvoittaa siHä kukapa yhte- yöluuleaa " Kolmen kesken amoimme milloin
sanottavasti aikaa kunnan nurinkursuudesta tasakm paa8l amme lähe 8en toiselle ran- avaraa pitkää uokailikkoa milloin
Perheen pään on pakko aina ren- uhlJe8sa enempi kär kun uur kya8t_ kaukaisla am 8arkkaelänteita pitkin missä oli har-
tää ansiotyöhön perheen yllaptaml- nai„en uuret joukot mu_taa M_kana oUvat naU_t ja ap _ k_rkeaa akokoivikkoa
seksi eikä suinkaan jaa aikaa o la ninpnT_ et alkoivat itkeä ja pelätä Mutta ltuin äänettömänä viimeisenä he-
Wen eurassa k™ £JJJJ£ SIPERIASTA h rauhoittuivat kuitenkin kun pau- voen seässä
na ja kasvattajana Lapset vat k '"""" li„ ltiv-t Suon takana ole- _ Tsllita nakoiluako on ihmisen
ZlZTlrZZS Oli lokakuun 7 pn ilta v? vala särkän laiteela oUvan metsä- Mitä minä oe„ tehnyt pahaa
am n iqiq tuvan luona seisoimme Tahan paatti 0tta ansaitun tällaisen rangaistuk-
vailla o evien seurassa Porvarillisessa I I „„„„_
i LJ L lrvlänn vnl nn nakolaiSia Sada ' SBniUUn Mn?
vailla olevien seurassa Porvarillisessa 177 - - „„„_
1 HK monta v est ä kvlään vai- nin osa pakolaisia jaada aamuun en 7
vhtialfitnnaiiaa ei ole lastenKoicia c- — t
aisia koteja kuin pitäisi olla joissa koisien "kavaljeerien" saapumisesta asti Mutta mna Ja par toveriamme lNuo miehet tuola eaeua ovat -laisia
koicj uu v _ na nikn -aat™™ naimia svvemmä le nria aiia Minulle aivan vieraita he
laDet kaikista ikä uokista saisivat rtsiaa ei ouu - r— - ' -
ma hkelpoisen kasvatuksen Sosialisti- kiertämässä niin monta väärää hu- Ehkä noin par virstaa kuletuam- ovat puhuvat tuskin ymmärrettävää
La yhteikunnaaa niitä koteja tu- hua Mutta kun ilta alkoi hämärtää me tulimme lakean suon metsäiseen Suomea mutta kuitenkin suomalai
sessa yn matkutaia pohjoisesta saareen missä oli ispuska eli met- iki he itseään novat Mirtun mie-
trhdä°änmtodella tarkoituksenmukaisia märäksi ajetulla hevosella ja pysäh- ätupa Me jäimme sinne Utäni he ovat suomea puhuvia rys- {
Neuvosto-Venäjällä ollaan jo siinä tyi erään talon edustalle puolikuol- Kun olimme riisuutuneet kämpässä iä
asa itkällä menossa lutta hevostaan lepuuttamaan joka oli nun matala etta ei voinut Samassa jotain valahtaa aivan kas
asiassa p Tulen Zanialovasta siellä ovat suorana seisoa saivat ajatukset vih- vojeni edessä ja ruudin haju täyttää I
Voimme peittelemättä sanoa etta n rauha88a leviUä Kun olim- ierameni
höllien siveyskastteden ja moraaUt- apaavat Katsokaa me vaihtaneet hetkisen mielipiteitäm- Luulen että olen saanut kuoletta-
tomuuden suurimpana VnnyttajaM m kaike88a rauhasa niin väsymys van kuulan Ja tietämättä itsekään
työlästen keskuudessa ovat juun var- hiuk(iaan alkoi voittamaan ja silmälautoja pai- mitään makaan suullani kosteassa
haisesta lapsuudesta saakka vastassa Veeatahmojan paik „oi kiinn Toinen tovereista hengitti ru„hikosa i
olevat nurjat yhteiskuntaolot a8ai8cti ja toinenkin vastasi epä- Vierelläni joku sanoi
Miten on HulrZtl Lasta jatkoa määräisesti - Taisit satuttaa häntä kun hän }
akoina selvaa meille r=!p°"- kuitenkin kertoi hätäänty- Vihdoin luulin kuulevani ääniä kaatui" I 5
misen -vllsee„ elämään vakuUa- roKkeammill ympäril- Hyppäsin ylös ja riensin ulos Ulkona Samassa selviää hyvin pian ulkona
vat nurjat yhteiskuntaolot suurem- n taisteluista ja myöskin oli pimeä Koiran haukunta kantau- on uu8ia pakolaisia ja että vartiopai-
massa määr ssa k- 11™- kylältä tuu kaukaa korviini kulkee tuulen kalla olevan pyssy oli vahingossa joi- {
taan tunnustaa Varsinkin naisiin _ P mukana kauan muta mi tava„a Uuennut
nähden on asema kerrassaan vakava 8aatavissa o]evat tavaramme tään ei kuulu Kun olin juuri palaa- Kun oltiin hämmätykestä selviy- C
p0rvaressa maa Wssa on oda toneet vankkureile la ma88a takaisi„ majaan kuuluu ääniä dvtty toivat uudet tulokkaat tietoja
varmast sellanen etta harva yola P hevo8jo„on jälkimäi-ja pyörien kolinaa läheltä suonran- kyla8tB että kasakat olivat tulleet
nanen saastyy kysymykseltä: joko— tu od°'el'en k 8amaa aikaa kun he o]ivat
Uhi SitäPait8i aidsista ajosU saak- - on ' ulevat uos Sammutet- lähtenee Ja he eivät tienneet i
ka on vallinnut se kasty etta na pmea n n p " oUvan kynttilämme anoa mista joht„i yöllinen ammun
nen o„ jokn huono olento joU paahan „ m y hiivimme ruohikkoon Etäältä Tämä kohtaus oli siis meille odotta-
voimakkaammat saavat mensa mu- - -t J P kuuntelemme tulijoita maton Kaikkialla vain pakolaisia ja }
ir n „l-mukBeen roitaan muutamiin kuormiin Se kui- rihevoset kahdet vankkurit ja huo- meitä
E Umä Tano la määrätty orto tenkin tapahtui mitä syvimmässä hil- maamme että he hiljaisina pysähty- Kuitenkin oli erä vanpoltajan
ole kylliksi vaan suuri joukko jou- jaiuudea Ei puhetta ei huudahduk- vät majan eteen ymmärrämme pian maa puolen virtan paaa johon
t naisin pakkokeinoin ile sia vaan hiljaista myhäilyä heidän myöskin olevan - "Xi
! 11 i „U helnoo takaisin pa- Kohdalla ' olevasta matalasta ma- Kun vihdoinkin uskallamme lähes- asua kavi miten kav
elle josta e ole helppo takaisin pa K arvelumme oi pian paloi hauk nuotio nurkasa
Miespuoliseen nuorisoon militarismi virren veisuuta Ikkunasta loistavan keaksi Tulijat ovat naisia ja lapsia olevassa tulisijassa Katto oi tulen
vaaT' teollisesti Seikka on valovirran edessä liikkuu hiljaa tum-oi tjtZ tjZTJZ
JsST "' olevat valmistivat mat- Pieni rauhallinen löytämämme ma- vat Me äänettöminä nuotioon tuijo-
mL makaajan Pitkät ajat raaistut- kaa kuolevalle kauan airastaneele ja on yhtäkkiä muuttunut lastenta tmme ja pureskelimme eväitämme
H