Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 10, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiistaina Toukokuun 10 p — Tuesday May IQth
No 19
Vanha ja uusi koulu
(Jatkoa eti a imaise Itä sirulta)
joita elämä heille asettaa Ammatti
opetus erikoiskchitys tai tieteisiin sy
ventyminen ei tapahdu varsinaisessa
koulussa Sitä varten ovat ammatti
ja korkeakoulut Tältä meidän las
kelmaltamme yksinkertaiselta mutta
lujalta pohjalta on sitten tulevaisuu
den koulurakennus kohoava enem
män taikka vähemmän vastaten niitä
suuremmoisia piirustuksia joita uto
pistit niin suurella innolla ovat laati
neet sosialistista koulua varten
Meidän on nyt tarkastettava oppi
kursseja sitä tietomäärää jonka van
ha koulu tarjosi oppilailleen Mikäli
siltä on hyljättävää mikäli säilyttä
misen arjoista on mahdoton määrä
tä vertaamatta kummankin koulun si
vistysihanteita toisiinsa Kapitalistisen
ja proletaarisen kasvatuksen välillä
on nimittäin suuria eroavaisuuksia
Kapitalistinen sivistysihanne on yk
silöllisyyden kehittäminen yli-ihmi-nen
joka ajattelee yksinomaan omaa
menestystään omaa kehitystään ja
omia nautinnoitaan välittämättä vä
hääkään siitä kuinka monta köyhem
pää lahjattomampaa ja heikompaa
hänen onnistuu survoa jalkoihinsa
Kapitalismin koulun on totutettava
lapset häikäilemättömään kilpailuun
Mikä tapahtuu kaikin keinoin ja kai
kessa Niinpä leimataan esim kaikki
yhteistyö lasten kesken rikolliseksi
Lapsia odottaa varma rangaistus jos
heidät vain saadaan kiinni toistensa
avustamisesta Yhteistunne tahdo
taan ennen kaikkea tukahuttaa Tä
hän suuntaan kehitetään lapsia myös
kilpailun kautta jakamalla etevim
mille palkintoja ja rangaistuksi jäl
keenjääneille todistusten luokkasiir
tojen y m kautta
Sosialistisen kasvatuksen tarkoitus
on kokonaan toinen Se ei tahdo
luoda joitakin yli-ihmisiä jotka sitten
hallitsevat suuria joukkoja vaan ke
hittää niitä erilaisia kykyjä ja mahdol
lisuuksia jotka piilevät jokaisessa ih
missielussa Joka yksilöllä on omat
lahjansa joita hänen tulee kehittää
Jos opetusvälineeksi otetaan työ ei
käytännöllisiin toimiin taipuvien ole
tarvis jäädä jälkeen niistä jotka pa
remmin pystyvät henkiselle alalle Ke
tään ei pakoteta oppimaan sellaista
ammattia johon hänellä ei ole kut
sumusta Ketään ei myöskään pakoi
teta jatkamaan henkisiä opinnolta jos
hänellä on suurempi taipumus käy
tännölliseen ammattiin — senvuoksi
että hänen vanhempiensa yhteiskun
nallinen asema vaatii sitä Siten pää
see yhteiskunta niistä monista onnet
tomista yksilöistä jotka ovat valin
neet väärän elämänuran Jos jokai
nen saa vapaasti kehittää erikoisia
kykyjään valitsevat kaikki oikean
kutsumuksen jossa he voivat suorit
taa mahdollisimman paljon hyödyllis
tä työtä Tämä juuri on uuden kou
lun päämäärä
Mutta silti ei saa pyrkiä mihinkään
yksipuoliseen erikoissivistykseen Ka
pitalismi on oman etunsa vuoksi ke
hittänyt mahdollisimman yksipuolisia
yksilöitä ja tehnyt työnjaosta aikam
me vitsauksen Se ei tyytynyt te
kemään työmiehestä vain konetta
vaan muutti hänet koneenosaksi
hammasrattaaksi Työläisen lahjak
kuus halut tai taipumukset eivät tul
leet kysymykseenkään Tarkoitukse
na oli hankkia yksityiselle kapitalis
tille mahdollisimman suuri voitto
Me aijomme tehdä lapsista ihmisiä
joille ajanhenkinen ja aineellinen si
vistys on kuin avattu kirja ja luo
vaa työtä tekemällä edistävät tämän
sivistyksen kehitystä Luovaa työtä
joka alalla Kukin omalla allallaan
joko sitten henkisen tahi aineellisen
kulttuurin palveluksessa
Kaikkien saadessa kehittää erikois
taipumuksiaan kasvaa jokaisen yksi
lön työkyky ja tyoilo yhteiskunnan
tunttavaisuus lisääntyy josta tietenkin
on hyötyä jokaiselle sen jäsenelle
Vasta kun aineellisessa kehityksessä
ollaan niin pitkällä että ihmiskunnan
henkistä kehitystä häiritsevät taloudel
liset esteet on poistettu vasta silloin
alkaa uuden ihmisen syntyminen ja
kehittyminen Hänen tunnussanoi
naan on yhteistunne ja- työ kilpai
lun asemasta yhteistoiminta kaikkien
taistelun kaikkia vastaan sijaan ja va
paan ihmisen luova työ virkamiehen
päivätyöläisen tai proletaarin orjan
tyÖn asemasta
Me pyrimme siis kehittämään lap
sissa piileviä voimia sen sijaan että
ahtaisimme heihin loppumattoman
määrän kuollutta kirjatietoa Lap
sista on tehtävä käytännöllisen luo
van työn tekijöitä eikä toimettomia
haaveilijoita Heille on annettava pe
rinpohjaiset tiedot aikansa sivistyk
sestä eikä sellaista pinnallista sivistys
kuorta jolla monet nykyiset "sivis
tyneet" komeilevat Jos siis pidäm
me kasvatuksemme ihanteena tällaisia
seikkoja ymmärrämme ilman muuta
että voidaan helposti syrjäyttää mo
net niistä aineista jotka kuuluvat
nykyisen koulun lukusuunnitelmaan t
Tarkastelkaamme eri oppiaineita yksi
tyiskohtaisemmin Esimerkiksi uskon
nonopetusta l Mikä lieneekään sen
tarkoituksena ? Se tahtoo totuttaa
lapset kuuliaisuuteen ja nöyryyteen
opettajia ja muita arvohenkilöitä koh
taan tyytyväisiä siihen vähään mitä
jumala on asianomaisille suonut Lap
sia opetetaan tylsästi alistumaan nii
hin yhteiskunnallisiin epäkohtiin joi
ta ei edes lapsiltakaan voida salata
Meistä on yhtä hyödytöntä korvata
uskonnonopetus siveysopilla Siveys
opin tietopuolinen opettaminen tekisi
ihmisistä teeskentelijöitä Silla tieto
puolinen siveysoppi on yhtä vahingol
linen ja elämästä vieraantunut kuin
nykyinen uskonnonopetus Sosialis
tisessa yhteiskunnassa ei voida suvai
ta kapitalistista teennäistä siveelli
syyttä Ainoat siveelliset periaatteet joita
lapsen on opittava kunnioittamaan
ovat yhteistunne ja se etteivät va
hingoita tovereitaan Tähän totu
taan käytännöllisessä työssä koulus
sa ja elämässä Tälläinen siveysoppi
on lapsille muutakin kuin tyhjiä käs
kyjä joita opitaan ulkoa jostakin kir
jasta mutta joita ei koskaan aijota
noudattaa elämässä
Historia sellaisena kuin sitä nyky
ään opetetaan kouluissa on samoin
kuin kristinoppikin kapitalismin pön
kittämistä varten Suurin osa siitä
valtiollisesta historiasta jolla lapsi
parkojen aivoja tylsy tetään on aivan
tarpeetonta Monet julmat sodat ja
niissä tehdyt valloitukset monilukui
set kuningassuvut ja niiden hallitus
vuodet kaikki nämä ovat asioita jota
ilmankin sosialistisen yhteiskunnan
jäsenet tulevat toimeen Me tarvit
semme sensijaan sivistyshistoriaa so
sialistisen työn ja taiteen historiaa
Ja sitä opitaan kokonaan toisella ta
valla kuin nykyään Venäjällä on
viimeaikoina koetettu herättää lasten
mielenkiinto historian suhteen omi
tuisella tavalla Siirtyessään lasten
tarhoista varsinaiseen kouluun jol
loin lapset eivät vielä kykene vaka
vaan työhön elävät opettajat ja lap
set eräänlaista Rohisonaadia jonka
kuluessa he puolittain leikillä puolit
tain vakavasti käyvät läpi koko si
vistyskehityksen Ottamalla omakoh
taisesti osaa historian juoksuun oppi
vat pienokaiset ymmärtämään aitä his
toriaa jota he myöhemmin saavat lu
kea Heillä -on nyt kokonaan toisen
laisia elämyksiä niitä aineita ja esi
telmiä varten joita heidän opitun joh
dosta on laadittava
Laskuoppi ja matematiikka kuulu
vat myös niihin aineihin joilla las
ten päät pannaan pyörälle Kansa
koulukurssi matematiikassa on useim
miten aivan liian laaja jotta siitä
jäisi suuriakaan lasten muistiin Ja
korkeimmissa kouluissa tuhlataan
mielettömästi aikaa sekä työtä opet
taessa kaikille lapsille sellaisia seik
koja joita vain harvat heistä tulevat
tarvitsemaan ammatissaan tai jatkaes
saan opinnoitaan Matemaattisia tie
toja voisi paljon edullisemmin jakaa
niille jotka sellaisia todella tarvitse
vat erikoiskurssien kautta Toisille
jäisi siten enemmän aikaa syventyä
siihen tieomäärään joka on kaikille
välttamätöin Uusia opetustapoja oli
si niinikään otettava käytäntöön Lop
pumattomien numerolaskujen sijaan
tulisi käyttää graafilliita esitystapaa
joka tarjoo oppilaille tilaisuuden luo
vaan työhön ja karkoittaa työstä tar
koituksettomuuden ja kuivuuden tun
teen Siirrymme sitten fysiikan ja kemi
an alalle Vanhaan hyvään aikaan
meneteltiin sillätavoin että opettaja
teki joitakin kokeita jotka tavallises
ti epäonnistuivat Uusiaikaisissa kou
luissa saavat oppilaat itse kokeilla
koneilla jotka he myös ovat itse val
mistaneet Tämä kaikki on tietenkin
aivan liian tietopuolista Se on lei
kittelyä jolla ei ole oikeaa yhteyttä
oikean elämän kanssa Suurimman
osan tällaisestä fysikan ja kemian ope
tuksesta katsomme voivamme hyljätä
ilman että sivistyksemme siitä kärsii
Sillä mitäpä me oikeastaan muistam
me kymmenen vuoden kuluttua kai
kista niistä kaavoista ja laeista joita
koulussa kerran päähämme ahdet
tiin? Ja mitä tietoa tuollaisista tie
doista on käytännöllisessä elämässä ?
Juuri siksi ettemme koskaan tarvitse
niitä elämässä unohtuvatkin kuol
leet kirjatiedot
Kielitaitoa pidetään "sivistyneen"
ihmisen tuntomerkkinä Ja parempio
saisten ihmisten lapset käyttävätkin
vuosikausia tuhlaavat aikaa ja rahaa
oppiakseen useita eri kieliä Kansan
lasten ei tietenkään tarvitse oppia
mitään vieraita kieliä He ehtivät
tuskin oppia hallitsemaan omaa kiel
tään ennenkuin heidän jo on pakko
lähteä ansaitsemaan leipäänsä Uu
dessa koulussa saavat kaikki oppia
yhden vieraan kielen Otetaanko sik
si jokin keinotekoinen kieli ido tai
esperanto vaiko joku elävistä kielistä
esimerkiksi englanti se ratkaistaan
tulevaisuudessa
Kieliopinnoissakin on opetustavas
sa suuri merkitys Venäjällä on op
pikirjojen puute pakoittanut opetta
jat keksimään keinoja miten opettaa
ilman niitäkin Paras nykyään tun
netuista järjestelmistä lienee Berlit
zin keksimä joka antaa oppikirjoille
toisarvoisen merkityksen Venäjällä
ja tulevaisuuden koulussa käytetään
parannettua Berliz-järjestelmää Niin
vähän kirjoja kuin mahdollista eten
kin alussa Vieras sana opitaan suo
rastaan tekemällä sitä vastaava liike
tai osoittamalla siten nimitettyä esi
nettä Opetusta ei anneta yhdessä
kielessä kokonaista 6 — 8 vuotta ku
ten nykyään Kielen alkeet opitaan
mahdollisimman lyhyessä ajassa Sit
ten saavat oppilaat jatkaa omin päin
lukemalla kirjallisuutta ja puhumalla
keskenään vierasta kieltä Siten saa
vutetaan parempia tuloksia ja vähem
mällä vaivalla
Muihin aineisiin maantieteeseen
kasvi- ja eläinoppiin nähden on sa
nottava samaa kuin edellistenkin op
piaineiden johdosta Paljon voidaan
karsia pois yksinkertaistuttaa ja sy
ventää — siinä kasvatuksen tarkoi
tus Ja se tapa millä opetusta anne
taan tulee suuresti helpoittamaan
välttämättömien tietojen hankkimista
(Jatketaan)
GARDNER MASS
Jospa taasen piirrän vähän Card
nerin kuulumisia suuren maailman
tiedoksi
Niin tämän "hiippakunnan" uuti
sia minun piti taas vähän selostaa
eteenpäin sitä aina vaan mennään
vaikka ne meidän oikeistolaiset sano
vat että kyllä ei teidän toimintanne
kauvan onnistu Kaikki tilaisuudet
mitä olemme hommanneet ovat onnis
tuneet yli toiveiden vaikka emme voi
suuresti ilmoittaakaan
Ompeluseura on toiminut vasta
kaksi kuukautta niin oli ehditty val
mistaa paljon kauniita töitä 5 p :na
oli iltama jossa myytiin näitä käsi
töitä ja kukkia Saimme puhdasta
tuloa 1 1 0 dollaria se on kaunis sum
ma näin pienellä ajalla mitä ompelu
seura on toiminut
Gardnerin "hiippakuntalaiset' te
kivät suuren huvimatkan Troyhin N
H jossa suoritettiin arvokas ohjelma
On niissä pikkukylissäkin vaan hiip
pakuntalaisia Lähemmässä tulevai
suudessa he tulevat meille pitämään
iltaman
Huhtikuun 9 p:nä olivat Worces
terin toverit täällä heillä oli arvo
kas ohjelma Toivomme edelleenkin
tällaisia vierailuja Kiitän Gardnerin
toverien puolesta
Toimikaamme jokainen tarmolla
yhteisen asiamme eduksi
Näin toivoo toveruudella :
Aili Hiltunen
TACOMA VVASH
Että Tacomassa ollaan jalkeilla si
tä todisti juuri -Äsken ollut iltamamme
josta rahallinen tulos nykyiseen ti
lanteeseen katsoen oli hyvä Sopii
han sitä nyt jo näillekin puitteille
rakentaa joihin sieltä ja täältä on
korsia saatu Painetaan päälle vain
muistaen että: seitsemästä siemenestä
alkoi uurastus Kaskimaasta kohos
vilja Huomaa I Työn on siunaus
Ja naiset ne työmuurahaiset ovat
päättäneet pitää ensimäisen käsityö
seuran kokouksen tov Helmi John
sonin asunnolla 2101 So 50 ja Ferry
st So Tacoma torstaina 5 p:na tou
kokuuta kello I ja puoli neljän välillä
ja siten tuoda ilmi halunsa olla muka
na väkipyörän pyörityksessä Halu
atko sinä?
Ajan hengessä:
Tuo
— Viimeisten tilastojen mukaa:i
Austraalian palkkatyöläisten luku
määrä on 1357954 joista kaikkiaan
627685 kuuluu unioihin Miespuoli
sista työläisistä joita on 1017147
kuuluu unioihin 564262 eli 55 pro
senttia Naispuolisista palkkatyöläi
sistä joita on 240807 kuuluu vaii
63423 unioihin