Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 10, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    --r'8o'
IA
Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :-f :-: Organ of the Finnish VVorking Women in America
TOVERITAR
Thl Isiue of th Toveritar contalnt no artlclet auen requlre an fflrmed trantlatlon accordlng to Act of Oet 18th 117
No 19
10251
Tiistaina Toukokuun 10 p— Tuesday May lOth
Taas on kevät Kaikkialla '
murtuu talven kahlehet
väistyy hanki väistyy halla
saavat päivät lämpöiset
kaikkialla virttä soittaa
luonnon voimat mahtavat
Vanha väistyy uusi voittaa
kaikki uutta uhkuvat
Mutta eikö toisenlainen
nyt kuin ennen kevät tää?
Luonnon voimako se vainen
yksinään nyt rynnistää
sekö yksinänsä melun
liikkeen moisen aikaan saa
rynnistetyn ponnistelun? —
Eipäs — orjat — katsokaa!
Katsokaa kuin riehuu loukko
kuulkaa kuinka tuskailee
nähkää kuinka orjajoukko
luonnon kanssa kilpailee
nähkää kuinka kahleitansa
rajuna se ravistaa _
niinkuin luonto voimallansa
kevättänsä valmistaa
Nyt on kevät kukka puhkee
vilja maasta kohouu
nousee suuri sato uhkee —
sato orjan — orjan puu
joka verhno" varjokkaita
LUOMISEN AIKA wm lahtinen
seutujakin loistollaan
niitä joilla tie on kaita
muistelee se tuoksullaan
Niin se nousee orjan sato
siemen itää totuuden
sit' ei syksyn tullen kato
kaada alle hankien
Kurjuuttansa kärsivälle
tiedon lähde onpi se:
orja tuntee miks'ei hälle
kevään kukat tuoksuile
Nousee orjat jättivoimin
kautta koko suuren maan
luonnon tavoin töin ja toimin
talven valtaa murtamaan
talven valtaa joka murhaa
elämän ja kauneuden
valtaa jonka tähden turhaa
toivehet on orjien
Eipä murroskausi taukoo
vaikka kesä koittaakin
vaikka valo sulut aukoo
pimeyden voittaakin
Vielä seisoo vankka valta
panssarissaan uhmassaan
sitä orjat kaikkialta
rientävät jv murtamaan
Eespäin eespäin! — aallot pauhaa
ihmismeri lainehtii
Murtamahan vanhaa rauhaa
orjalauma liikehtii
Eespäin eespäin kaikki kohti
uutta suurta elämää!
Ken ei joukkoon tulla tohdi
hurjan laineen alle jää
Takaa melske eestä humu
kaikkialla kuohuntaa
väistyy sankka sorron sumu
kahle kylmä katkeaa
Niinkuin kevään vilkas puro
rientää eespäin kuohuen
orjajoukko jäykkä juro
rientää helmaan vapauden
Kumouksen valtalauluun
kaikkialla yhdytään
Universumin aikatauluun
viime luvut piirretään
( Mutta yhä aalto pauhaa
yhä myrsky myllertää
kohti pyhää sekä rauhaa
sillä näät on määränpää
Riennä ajan hurjan pauhuun
missä viivyt ystävä
1921— Yhdestoista Vuosik
sorruilko jo grotten sauhuun
syrjähän nyt käytkö sä?
Pelkäätkö sä ajan hurjan
voimakkaita aaltoja
sorron armeijan tuon kurjan
verisiä iskuja ?
Katso kansain elinjuurta
— joukkoasi juhlivaa
kevään kansaa nuorta suurta
vapauttaan vaativaa
se ei pelkää se ei säiky
se vaan juhlii riemuissaan
ajan aallot eivät läiky
sille turmaa uhmassaan
Se vaan juhlii vaikka sillä
tuhat tuskaa rinnassaan
on ja nälkää ympärillä
puutteen sumut peittää maan
Se vaan juhlii käyden työhön
voiton varmoin katsannoin
ukkosena ryntää yjihön
soihtuineen ja salamoin
Siis käy kevään luomistyöhön
naata kansaa kaunistaan
soihtu nostamahan yöhön
yöstä päivä nostamaan
luomaan kevät itsellesi
joukollesi raatajan
siskoillesi veljillesi
luomaan rauha maailman !
VANHA JA UUSI KO U L U
Kirj Alice Wallenius
"Emme tarvitse teidän al
mujanne ohjeitanne tai a
puanne Halveksimme tei
dän kasvatustapaanne ja
traditioonejanne"
Vallankumouksen on murskattava
niin paljon vanhaa ja kulunutta sel
laista joka on aikansa yli elänyt joka
on kehityksen esteenä Vallankumo
uksen on myös kyettävä murskaa
maan vanha koulu ja luomaan uusi
kasvatusjärjestelmä sen sijalle Sillä
koulun on vastattava sitä uujta yh
teiskuntamuotoa joka luodaan val
lankumouksen kautta Kysymys ei
ole mistään uudistuksista Jokainen
joka on työskennellyt koulun alalla
tietää etteivät mitkään pienet pa
rannukset auta ei pienet eikä suu
ret Uutta viiniä ei voi säilyttää van
hoissa leileissä Ja vallankumouksen
luoma uusi henki vaatii uusia ilme
nemismuotoja kasvatuksenkin alalla
Meidän on oltava selvillä seuraavis
ta seikoista Ensinnäkin siitä että
koululaitos on uusittava niin pian
kuin suinkin mahdollista työväen pääs
tyä valtaan Työläisvallankumouksen
on kuitenkin luonnollisesti lujitettava
valtaansa ja pantava tuotanto käyn
tiin Mutta uuden hallituksen ensi
mäiseksi tehtäväksi tulee sen jälkeen
kansankasvatuksen järjestäminen uu
dessa työläisyhteiskunnassa
Toiseksi on uusi kasvatus järjes
tettävä niin että sille jo alusta läh
tien annetaan oikea suunta Jos kou
lun annetaan jatkaa vanhaa latu
aan joudutaan samaan tulokseen kuin
esim Saksassa jossa koulunuorisosta
kasvatetaan taantumuksen paras tuki
Opettajakunta voi myös saboteerata
uuden hallituksen toimenpiteitä ja sen
vahingoksi laiminlyödä koko koulu
työn Työläisten on siis kasvatuk
seenkin sovellutettava Marxin sano
ja: "työväenluokan vapautuksen on
tapahduttava sen oman voiman avul
la" Työläisten on itse järjestettävä
uuden yhteiskunnan opetusolot Kas
vatukselle on annettava sellainen
suunta ettei se vahingoita vallanku
mousta vaan päinvastoin vaikuttaa
sen eduksi Kasvatuksen on alussa
tietenkin oltava kokeellista laatua
Joskaan se ei täyttäisi kaikkia toi
vottuja tuloksia on se jokatapaukses
sa vallankumouksen luomishengen lä
pitunkema ja vastaa tulevan kehi
tyksen vaatimuksia
Emme ryhty tässä laatimaan mi
tään suuntaviivoja tulevaisuutta ja so
sialistisen yhteiskunnan koulua var
ten sillä se työ on hedelmätöntä
Sellaisia haaveellisia ohjeluonnoksia
on jo entuudestaan enemmän kuin
tarpeeksi Tulevaisuus pitää kyllä
huolen itsestään Meidän on' yksin
omaan ajateltava omaa aikaamme ja
niitä tehtäviä joita se asettaa meille
Meidän on kyettävä ratkaisemaan nä
mä tehtävät niin että meidän jälke
läisemme saavat vahvan perustuksen
omaa rakennustaan varten
Ajatelkaamme joutuvamme sellai
seen tilanteeseen jossa meidän on
omakohtaisesti järjestettävä koko kou
lulaitos Meitä vaaditaan ratkaise
maan seuraavat kysymykset:
Voidaanko vanhan koulun järjes
tysmuodot osittain säilyttää vai o
vatko aivan uudet välttämättömiä)
Saavatko vanhat opettajat toimia
uuden koulun puitteissa)
Mistä saadaan uusia opettajia)
# Kuinka on uusi koulu alusta alka
en järjestettävä)
Jos ensinnäkin ajattelemme järjes
tysmuotoja on itsestään selvää et
temme voi säilyttää vanhaa jakoa
kansakoulu ja korkeammat koulut
Kapitalistinen kasvatus antaa joukoil
le niin vähän sivistystä kuin mahdol
lista — juuri niin paljon kuin se 'tar
vitsee voidakseen palveli kapitalis
mia Korkeampaa sivistystä saavat
vain ne joilla on rahoja
Meille
riitä porvarillisten ladikaalien vaati
mus että kansakouluista on tehtä
vä pohjakoulu Kaikkialla näyttää
tosin olevan sama oikeus ja sama
mahdollisuus kehittää itseään multa
todellisuudessa on rahalla tässäkin
suhteessa määräävä asema
Uusi koulu on järjestettävä koko
naan toisille perusteille Uudessa yh
teiskunnassa ei ole mitään luokkaja
koa ei rikkaita eikä köyhiä Kaikki
ovat saman yhteiskunnan työteliäitä
jäseniä ja kaikilla on siis sama oike
us kehittää itseään Saadakseen kas
vatuksen järkiperäisemmäkBi on yh
teiskunnan otettava huolehtiakseen
pientenlastenkin kasvatuksesta Tä
män tekee mahdolliseksi myös so
seikka että uudessa yhteiskunnassa
on taloudenpito järjestetty toisenlai
selle kannalle Naisten työtaakkaa
on vähennetty Vain ne naiset jot
ka erikoisesti haluavat ja scpivct lap
sia kasvattamaan saavat antautua tul
le alalle toisen tehdessä jotain rnilula
hyötyä yhteiskunnalle Pikkulapset
kin joutuvat siis yhteiskunnan hoi
vattavaksi Tämä kuuluu kuitenkin
enemmän lastenhoidon kuin kasvatuk
sen alalle minkävuoksi emme tahdo
tässä lähemmin syventyä alle kolmen
vuotiaitten lasten kasvatukseen Jä
tämme heidät lastenseimiensä ja- koti
ensa rauhaan
3 ja 6 — 7 ikäisiä lapsia välien pe
rustetaan lastentarhoja (kindeikar
ten) ja 7 — 14 vuotiset pannaan var
sinaisiin pohjakouluihin joita vcidnm
kutsua pohjakouluiksi alkeiskouluik
si tai kotikouluiksi jos niin tahdo
taan 15 tai 16 ikävuodesta lähtien
alkavat ammatti- ja koikcakculueipm
not Lastentarhojen tehtävänä on aistien
harjoitus ja jalostaminen luku- ja
kirjoitustaidon opetus ynnä lfit-Ktn-non
alkeet Lapset opetetaan yleen
sä tutustumaan toisiinsa ja yjnpiiiis
tööneä Kotikouluissa saavat lapset sellaisen
jleitsivistysmäärän jotta he kykene
vät suoriutumaan niistä vaikcuktu-'ta
(Jatkoa teisellä sivulla)