Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 03, 1921, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WOLF SIDING O NT CAN kaksitoista vuotta vanha ja olen kuu- HIGH BRIDGE WIS KULKURI POIKA
Ensikerran tervehdin teitä Toverit- dennessa luokassa Tervehdys täältä kaikille lukijoille Talvinen luonto on raskas aurinkoa
taren lukijat Olen yksitoista vuo- Näin Helmi-tädin kysymyksen To- Minä olen jo kerran kirjoittanut To- e näy_ Byaa harmaat pilvet kier-
tlas ja käyn koulua jossa olen ne!- verittaressa ja koetan nyt siihen va$- verlttareen mutta sitä en ole näh- tavät ja kaartavat taivaalla Tuuli
jännessä luokassa Asumme farmilla tata En minä tosin tiedä paljon Ve- nyt lehdessä ulvoo kun hornan henki ja lunta tup-
Vastaan kysymykseen: Mitä tiedätte näjän lasten olosuhteista mutta sen Täällä on ollut kaunis ilma koko ruuttaa sinne tänne tuulen lyödessä
lasten olosuhteista Neuvosto-Venäjäl- minä tiedän että siellä hallitus pitää talven eikä ole ollut paljon lunta tajltla_ Metsä ryskyen humajaa vä-
lä? huolen lasten toimeentulosta ja sitä Automobiilit ovat ajaneet melkein ko- Jijn ikäänkuin vongahtaa ja valittaa
Neuvosto-Venäjällä yritetään käy- eivät kapitalistiset maat tee Siellä ko talven mutta nyt on jo kesä Mi- Luonnon soitto on mahtavan juhlallis
täntöön asettaa viimeisempia kasva- saavat lapset käydä koulua el Venä- nä olen käynyt koulua jossa olen {a
tustapoja ja kokemuksia sillä alalla jällä sentähden tarvitse lasten olla kuudennessa luokassa Meidän opet- Ei „äy ketään liikkeellä Ihmiset
Siellä annetaan jokaiselle lapselle sl- pois koulusta jos heidän vanhempan- -tajan nimi on Peterson ovat pesiinsä piiloutuneet suojiinsa
vistystä Sitä ei voitu tehdä tsaari- sa ovat köyhiä Minulla on 'oikein ylpeä pässi että hiipineet Rajun mahtavaa on talvi-
hailituksen aikana sillä talonpoikien Isä on sanonut että jos farmi saa- se täytyy tappaa ja pistää lihat pos- nen karkelo ne peloittaa
lapsilta oli koulu jyrkästi kielletty daan myydyksi niin sitten lähdemme kiin Täällä on ollut tiet niin pa- Tiet ovat lumikinosten peitossa
Kuitenkaan ei onnistuttu pitämään Venäjälle Jos minä pääsen Venäjäl- hassa kunnossa että ei ole tahtonut KUjtenkin on joku ihmislapsi uskalta-
kansaa pimeydessä sillä hiljaisuu- le niin sitten kirjoitan lasten olo- päästä minnekään Pääsiäisen tie- nut tuonne umpitielle- myrskyn tem-
dessa opetettiin vallankumouksellis- suhteista sieltä noissa pidettiin kolmet iltamat toi- menyksen keskelle Hän on kulkurl-
ta oppia josta seuraukset nyt ovat Toveruudella: — Hilja Tammi nen toisensa perään Tähän Maren poika eion polkujen tarpoja miero-
näkyvissä Nyt sensijaan annetaan gon Farmers stoorin lähelle on pää- iainen
Venäjällä kaikille hyvä kasvatus Toi- VVORCESTER MASS tetty rakentaa haali Siinä on lähel- Hän tavanaan nauttii tuosta riehu-
voisin että sellainen hallitusmuoto lä laestadiolaisten kirkko että ei olo vasta raylskyftä Ben temmellys on
tulisi tännekin Canadaan että kaikki Halo° Toverittaren ukijat Mina Mnottu tuIeeko siltä haalihommasta hänelIe jo niin tuttua hän vain rau
saisivat hyvän kasvatuksen Toivon kayn ko"lua Ja olen viidennessä luo- mjtaän _ Svante Hill kuuntelee myrskyjen soitelmia
_ „ kassa Olen kymmenen vuotta van- "
hauskaa kevättä kaikille Toverittaren „ Rinnassa syvällä han tummia tuntei
li Minulla nn m vno nipnl KIHlfn
lukijoille — Aune Warin
EAST BRANCH MICH sä on EIma- han on k°U!USSa enf suomalaisilla lapsilla mainio kirjotus- t hän ne kat(ee
Olen ensikertalainen kirjoittaja rL'™8' harjottelu-kenttä ja sitä he ovatkin KulwJan rauUattomassa rinnassa
(f„n„ v„„n„ „ntas i lestanl Dyva oua- koko ahkerasti käyttäneet hyväkseen iammin svdän svkkii
mutta ajattelin kuitenkin piirtää jo- Koetan sada vastauksen Helmi- tä- 0n k6rrottu kouluasioista farmi- „™ m sydän sykki
tain puolestani Täällä on kesä tu- kvsvmvkseen- Mitä tiedätte la- kel™ kouluas 0 sta' an"' Han ajattelee sellaista mailmaa jos-
lossa ja ilmat ovat kokolailla läm- olZJZ l TS m T l T l' Sa 1Öytyy lämmin P6Sä kakne' rU0"
pimiä Tämä paikka on suurenlainen te" °losuhtelsta Neuvosto Venäjällä klssoigta ym Mutta D119tä yha e kaa ja vaaUeita kaikille ja ystävyyt-
farmlseutu Minä käyn koulua jossa Heiltä kerrotaan puuttuvan vielä delleen kirjottaminen samalla taval- tft ja he„yytta jokaiselle Hän muis-
olen kuudennessa luokassa Kouluun J°ssain maarin oppivälineitä niinkuin ]a käy ajan oloon yksitoikkoiseksi
taa kesän suloista ihanuutta puro
on matkaa vähän enempi kuin maili eslm- kvniä' paperIa ja multa kou' LaPset ovat kvllä näyäneet kvke- jen lorinaa kukkien tuoksua ja au-
On kokolailla hankalaa kulkea kou- karpeita Olen lukenut kertomuk- nevänsä koko näppärästä! kirjotta- ringon (hanaa paistetta Hän tio-
lussa talvella kun on paljon lunta sen jossa Puhutaan niistä pakolais- maan muustakin kun vaan ovat saa- täa_ että osa ihmisistä ovat tilaisuu
den kaksitoista vuotta vanha Minul- laPsista J°tka Joutuivat kiertämään neet hiukan ohjausta tai kehotusta dessa aina onnea nauttimaan aina
le tulee Toveritar ja minä tykkään mailman ympäri Heidät vietiin SI- vanhempien ihmisten taholta asetta- liiytämään mieluisen olinpaikan Hän
sitä lukea siitä lasten kirjoittamia Perian sydämeen josta heidän mat- maila esim jonkun kysymyksen vas- kulkuripoika metsätiellä tuulessa ja
uutisia ' kansa kulkI Vladivostokiin Sitten tattavaksi jne tuiskussa väriöttää Eikä hän olo
Tällä kontrilla on haali ja siellä on heitä kuljetettiin "Yomei Maru- ni- Nyt olisi jo aika lasten alkaa kir- yksin_ genkm han tietaä Heitä on
ollut monet iltamat ja toiminta 01 misellä laivalla oleskelivat jonkun jottelemaan omintakeisesti vaikkapa pa]Jon jotka paivansä Viettävät etsien
ollut oikein vilkas Ei minulla ole aikaa New Yorkissa- Heille sanottiin ensin sen oman pikku mailmansa ja narnajiien alna vailla suojaa aina
muuia sanottavaa tällä kertaa Kir- etteivät he vieläkään pääse suoraan asioista joka heitä lähimmin ympa- kerJaten ja leipäpalaa etsien Tu-
joltan joskus toisen kerran Hauskaa kotimaahansa Suomessakin pidettiin röi Esimerkiksi kouluasioista voi hannet nälkäiset työttömät kulkurit
kevättä Toverittaren lukijoille naitä PakoIaisia J°nkun aikaa oaot- ottaa aiheita Koulutoverien joukos- rientävät eteenpäin tuulessa ja tuis-
Toveruudella: - Hongankolistaja tamassa kotiin pääsyä Nämä lap- sa on usein sellaisiakin lapsia jot- kuBS3i ejkä hei„ä ole mitäan m
set vaikka saivatkin kokea paljon ka ovat tavallista risaisempia joita määrää
FORT BRAGG CALIF vastuksia olivat siitä huolimatta toiset sitten kiusaavat ajattelematti Kulkurin silmät harhailevat ympä-
1 ' ' 1 ' reippaita ja iloisia Heissä oli hyvin ollenkaan että se ei ole lapsirau- _
No nyt taas kirjotan pitkästä ai-
kaa Ilmat täällä ovat olleet vain- aWakkaita joukossa oli runoilijoita kan syy Talloin voisivat pikkuky y ja synkkää hän edessään
televat väliin on kauniit ilmat ia soittajia laulajia Yksi kolmen- näilijät ottaa selvän tuollaisen to- näkee Milloini oi milloin pelastus
väliin sumuinen tai sateinen toista vuotias tvttö oli mainio ru' verin kotielämästä ja olosuhteista ja j01Ituu milloin edes turma korjaa on-
Toveri Nelson osaston örganisee- noilija- Sama tyttö kuulul runoileen en perusteella kirjottaa pikku ar- nettoman pois tuskasta ja huolesta?
raaia ia nuorisoliiton puheenjohtaja jo kuusivuotisena tikkelin Ensiksikin pitäisi ottaa Häni kuikuripoika on yksi niistä
lähtee täältä Karjalaan Hänellä ei He sanovat aina: me ajattelemme selvä siitä täytyykö hänen äitinsä jo„la rInnassa hehkuu polttava vapa
'11 me teemme me tahdomme jne käydä työssä ettei voi pitää huolU dpn kajDu
vie ä ole varmaa tietoa koska han „ va„ Kaipuu
ja he aina toimivat yhtenä joukkona lastensa siisteydestä tai onko han
paasee lähtemään Man on yksi kaikkaan mutta yksf klvuloinen taI niin ankarassa puut
osaston toimivia toimihenkilöitä 44-1- 1 ™ „ -ni
1 1 heistä kuoli ja yksi murhattiin ja teessä isa tyotonna tai muuta sei- -
Nuorisoliiton puheenjohtajaks ha- naIuai jaiidä tahan maahan ja laista että lapset ovat pakotetut — Kenelle ei Vielä tule
nen tilalleen valittiin Vaino oaari se- f 'm 1 l_i I !
' „
tilalle poytakirjunk-
u j f
Väinö Saaren
~si valittiin Walter Hendrickson
Viime kokouksessa päätettiin an
KaKSi 011 paennui Djysnuusaa uo Kaymaan risoissa juku iuiuou iojj 1 overliar KliruiIlaKUOiI Ulaa
ka rahastonhoitajaksi Vlho Jylhä v„i4„„ii„ t„Hm „n„ k™i„ invoon!iinon '1 1
SS iär'estön Nä ttämöliitotle ttnBd "uw tctmio jo juuimmv uj"
' „ ' e°n ay amo " 0 e kin heistä kasvaa innokkaita taisteli- jotain ankaraa kroonillista tautia tai HANNAN S S O ompciuiturin kokoukset
"Nuf tZtZ0" 3oita lyöIiiiste" riVeihin- °" S°Pimat°n tal Pellinen_ - dT&SFlS&V
INuorisomttoon on viime aiKona Fanny Bjorklimtl ymt0i e„ joku muu estänyt hänen kSukien loputtua
Mikä tTtäVt" vatafkun ei ' ia "omiokykynsä kehit- WAUKECANIN „„ s s Q viraHise
teitä enää! näy kokoukia Vii- TOLEDO VVASH tymästä niin hyvin kuin se parem- kokouk joka kuukau
„ „ missä olosuhteissa olisi voinut ta- den ensimaisena ja kolmantena tors-
me kokouksissa on ollut aivan po- Halloo kaikki Toverittaren lukijat! Täten yof saadQ pjkku aj tainai a]kaen kelIo 8 illa„a- _ 0a
kia vaikka on ollut minkin tarkei- Tämä on ensi kerta kun minä kir- kalkilta elämän aloilta Mutn ton omp=leurn kokoukset ovat jo-
ä asioita kuin uusien virkailijoiden jolan Toverittareen Minä uskon mie]es ta -j"1!" 2
valitseminen Tulkaapa nyt joukol- etta täältä Toledosta ei ole koskaan äkondalIa on 0mat syyn- hviokouken loputtu
la ensi kokoukseen Se on toukok kukaan kirjottanut Vaikka taal a aina on nuo AiJglNaOBIIf Pd
6 P- on koko monta suomalaista ei ku- kirjottamaaR M St - T-ertetui0
Taalta ympäristöltä on mennyt ja kaan muu tilaa Toveritarta kuin me „i„ii„ _„!„ 110 „-„„ — — : T"
e Silla lailla tosioloihln nojautuen kun HOQUIAMIN S S o ompeluitunn ko-
par aikaa valmistelee lahtoa Suomeen Kangas ti4aa Toverin mutta Tovo- „ f„„„00„ d imrli koukset pidetiia osaston talolla Akjolas-
monta perhettä Minä en näe mi- ritar e näy kelpaavan vaikka olen 2 taÄ Vh!% 'SLtT
tään hyötyä siitä kun siellä auo- kaupannut monta kertaa Toiset sit- „„n„„ on
„„„„ rustus jolla sosialismi seisoo bu- poRTI ANDIN S S OSASTON OM-
messa on niin huonot ajat te taasen t laavat "Industnalistin" ' J „lhnm(s vn ruK ' °- 'V Vy
7 loin ei kukaan porvarikynailija voi peluseuran kokoukset pidetään joka
Täkäläinen englanninkielinen kan- eivätkä valita muista lehdistä vaitteitänne kumota Toiselta puo- kuun ensimäinen ja kolmas torstai
sakoulu loppuu heinäk 17 p 1921 Minä olen neljäntoista vuotias ja taag tu0„aiset pjkku tutkimuk- osaston talolla klo 8 Osote 719
Kahdeksannella luokanna on kuten olen kahdeksannessa luokassa kou- „(S Montana Ave
set kehittävät pikkukynailijoista in-
ennenkin päättäjäisjuhla Ked Meni Iussa Meidän opettajan nimi 011 eivät halveksi ketään A1 A
naalissa" ja nyt myös juhlitaan sa- Miss Rastedt Hän on paras opet- avaikkaenan 0isi risainenkin JOS OLETTE KIPEÄ
mana iltana Bunker Hillin vuosipai- taja mitä minulla on ollut pitkään „ v JUU A AU 1V1A UiA
eikä sottaisi niin teravaa alya kuin Daiaa nanna _
vaa kun se on samana paivana — aikaan -„„4 PyytaKaa VAPAA f"
_ „ TT joku toinen Heistä kehittyy jaloji läakekirja No O
Toveruudella: Vilho Jylhä Aijoin vastata Helmi-tadtn kysy- Voof„„ laarekibja — no J
mvkseen vian aiattelin opetella en- kunnolll8a köyhälistön luokkataiste- SM on y]l 25 alnUm Ja n„„tpn tnu)la
myKseen vnan ajattelin opeiena en jollaiseksi kaikkien tulisi tettvnä Kuin inrkin täj-drtim™ lmttio mo-
SAVVYER SASK CAN sjn kirjottamaan paremmin suomen- J ' ' matoisista kotlliiaittrfsiii listii jokainn voi
m 1 pyrkiä ltsp vnlitn soilvan ljiiikkren tnudllken samatoa
Haloo kaikki Toverittaren lukijat kieltä Aiti minua kovin houkutteli „„„ rt„ myöskin laakkMtt™ hinnat y m
Täällä on ollut oikein sievä talvi kirjottamaan Täällä on ollut hyvin Nyt jaan njvin uienaana ouoiia lffltutuiuakkeitä vaan tosi-
„ „ „ „ „ maan kuka On se pikku toveri joka suomalaisia Taimistolta Joita Suomessa on JO
että olisi voinut pitaa koulua koko kauniit ilmat pitkästä aikaa Eraana käytetty monia kymmcnitt vuosia
talven vaan eipä sitä ole pidetty päivänä pyörtyi meidän ™™ TJ£mn- T£ XZ1Z Xi
eikä vieläkään ole alkanut kun ei oio eräs poika ja kaikki säikähtivät ko- tH]a kosm M tarTltettBi Tarokaa ]iamiauu
lääkkeitä Ja humbuukl-tolitoreita
saatu opettajaa Nyt kai sen pian vasti Toivotan hauskaa kevättä kai- 1 1 v — iJiroeirin Apteekki n suurin
pitäisi alkaa Kyllä tulee pitkäksi kille pienille Toverittaren lukijoille Kenelle ei Viel atule Toveritar -Suom Apteckkiuike Yiidys™uoissa—
aika kun el ole koulua- Minä olen Toveruudella: Aili Häyrynen tilatkoon Sen heti! P A LIGNELL CO Superior Wls
LASTEN
"" — -
joka on kuusi vuotias Hänen nimen-
Suomen kautta kuljetettiin kotimm-
hansa Ja nyt he ovat kai toisten
venäläisten lasten joukossa rakenta-
massa uutta Venäjää ja varmaaan-
OSASTO
Toverittaressa on ollut Amerikan
MiltN urriA iukjui 1 am a an
voi taas olla hyvin kankeapainen
oppia neissa jossa taas täytyisi ot-
taa huomioon onko hän mahdollisesti
joutunut hyvin pienenä sairastamaan
No 18
„„„ „fot ' „„„„ ta„„ot m't
ta tuudittelee orvon kyyneleet sil-
maan „n krl
maan cn 11CII