Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 03, 1921, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 18
7
INGRID
(Eräs Vappumuistelma)
Kirj Jack Steele
Oi kuinka ihana onkaan pohjolan
kesäyö — kuinka suloiselta tuoksu
vat kukat ja vihreä nurmikko kuin
ka kauniisti linnut iltavirsiään liver
tävät ja kuinka hiljaa ja herttaisesti
lahdella laineet lepattavat — Näin
huudahti Ingrid seisoessaan puutar
han portilla katselleen ilta-auringon
viimeisiä säteitä jotka viimein häi
pyivät kukkulan taakse
Mutta vaikka luonto oli niin hert
tainen suloinen ja tyyni tunsi Ingrid
yksinäisyyttä ikävää — ja sydämen
sä oli rauhaton Oi kuinka hauskaa
olisikaan juuri nyt jos Vilhokin olisi
täällä — — Niin Vilho sinä et tie
dä että sinua ajattelen sinua muis
telen ja sinusta haaveilen — Sinä
et tiedä että silloin kun ensikerran
näin sinut tuolla saarella silloin kuin
kauppalan nuoriso oli siellä kesäil
taansa viettämässä — — Oi Vilho
miksi silmäsi katsoivat silloin niin sy
västi minuun? Niin Vilho jos olisit
nyt tässä niin tuskinpa uskaltaisin
ajatuksiani julki lausua tuskinpa voi
sin sanoa että silloin rakastuin si
nuun — vaan ethän tiedä — —
Miksi et koskaan sen jälkeen ole tul
lut minua tapaamaan? Miksi et ole
kuten jotkut toiset pojat — ? Näen
sinut joka aamu kun kuljet laivaran
taan tästä ohitse olen usein aikai
seen aamulla juossut puutarhaan kun
herrasväki vielä nukkuu saadakseni
nähdä sinut Miksi kuljet ohitseni
niin ylpeästi aivankuin jollekin yl
häiselle neidille kohotat hattuasi ja
menet menojasi — — —
Niin Vilho nyt tiedän miksi
Muistan kuinka pelokkaasti epäröi
vänä pyysit minua pariksesi leikkiin
siellä saarella — Minä huomasin
kuinka halveksivasti heitettiin sinuun
silmäyksiä puolelta sekä toiseIta( : ja
minä huomasin mitä nuo pilkalliset
katseet sinuun vaikuttivat — ja siksi
siksi et ole senjälkeen antautunut
keskusteluun kanssani
Mutta jos sinä tietäisit mitä tunsin
silloin sydämessäni — juuri silloin
tunsin olevani niin lähellä sinua Vil
ho Mutta jos olisin silloin ilmoit
tanut rakkauteni sinulle niin et olisi
sitä uskonut sillä nuo halveksivat
katseet näyttivät viiltävän sydäntäsi
ja tekivät tuon säätyeroituksen niin
ylitsepääsemättömäksi Sillä olithan
sinä vain halpa herrasväen kuskipoi
ka jota kutsuttiin kuin koiraa vihel
lyspillillä silloin kuin "herrasväki"
sinua tarvitsi palvelukseensa ja oli
han tämä kaikille niin tuttua Koko
kauppalan väestö tiesi ketä tuolla
pillinvihellyksellä tarkoitettiin — Niin
siksi Vilho näin eroituksen ihmisyy
den välillä sinä huomasit että on
olemassa hyviä ja huonoja ihmisiä
Niin ja minä käsitin mihin luokkaan
sinä minut silloin laskit — olinhan
minä arvossapidetyn koulutarkasta
jan perheessä ottotyttönä eikä arvo
ni saanut olla renkipojan arvon ta
salla Olihan tarkastajan rouva niin
monasti minulle huomauttanut että
täytyy tuntea säädyllisyys — niin
säädyllisyys — — —
Syviin ajatuksiin vaipuneena muis
tui taas Ingridille yhä selvemmin mie
leen mistä sukujuuresta hän oli ko
toisin Hänelle muistui mieleen äiti
hänen oma äitinsä joka puutteen ja
kurjuuden keskellä kuoli silloin kun
hän oli vielä pieni tyttö — ja kuinka
hänet sitten otettiin ottotyttäreksi rik
kaaseen ja arvossa pidettyyn perhee
seen Kun hän näitä muisteli tunsi In
grid että kuilu joka oli hänen ja
Vilhon välillä on olemassa vain muo
don vuoksi — ja hän päätti ensi ti
laisuuden tullen ilmoittaa sen Vilholle
hän tunsi mielensä nyt keveäksi Sy
dän täynnä uusia toiveita sulkeutui
hän huoneeseensa nukahtaen unel
miinsa On kulunut talvi Ingrid on kas
vatusvanhempansa kanssa ollut tal
ven Helsingissä mutta hän odottaa
kevättä jolloin hän pääsee takaisin
maalle — ja sitten sitten on hänellä
hauskaa hän haluaa viettää koko
kesän Vilhon seurassa aivan ensi
maiseksi tahtoo hän tavata Vilhon ja
kertoa hänelle kaikki kaikki!
Huhtikuun kymmenes päivä valke
ni Tarkastajan herrasväki saapuu
huvilaansa kesää viettämän Ingrid
on myöskin saapunut — Huomenna
tahdon nähdä Vilhon ajattelee Ingrid
Hän kysyy eräältä tuttavaltaan kaik
kia entisiä viime kesäisiä tuttujaan
Sivumennen kysyy: "Vieläkö tuomari
W:Ila on sama kuskipoika?" — "Ei
ole enaän Vilho W:l!a hän muutti
syksyllä toiseen pitäjään kun ei jak
sanut enäan kuunnella pillin vihel
lystä" oli vastaus
Vappujuhlia valmistettiin tulisella
kiireellä ja Työväenyhdistyksen uusi
suuri ja komea talo oli valmistumai
sillaan Vapuksi Avajaisjuhlat ja ta
lon vihkiäiset oli määrä viettää Vap
puna Vakavia sosialistisen periaat
teen omaavia henkilöitä ei paikkakun
nalla ollut kovinkaan paljon mutta
maaperä sosialistiselle työlle oli toi
vorikas ja niin ollen oli oman talon
puuhiinkin uskallettu ryhtyä Tila
päisiä iltamia oli työväenyhdistys pi
tänyt nuorisoseuran talolla Entisen
nuorisoseuran jäsenet alkoivat yhä
enemmän ja enemmän ottaa osaa
työväenyhdistyksen toimeenpanemissa
iltamatilaisuuksissa ja nyt kun oli
uusi oma talo valmistumaisillaan joka
oli kaikinpuolin ajanmukaisempi oli
vat nuoret niin innokkaita että vap
pujuhlien hommaaminenkin näytti lu
paavalta Olihan uudella työväen
talolla tilaisuus toimia hiukan va
paammin ajatteli nuoriso Mutta va
kavat puhujat ja eturivin miehet ja
naiset käyttivät aikansa edulliseen
kylvämistyöhön nuorison ollessa vie
lä hajanaisella kannalla periaatteis
taan Puhujat sirottelivat sosialis
min siemeniä nuorison keskuuteen
siinä määrin että kun tuli puheeksi
vappukulkue niin lupautui useita sa
toja kauppalan nuorisosta vappukul
kueeseen Toukokuun ensimäinen päivä val
keni kirkkaana Uuden työväentalon
lipputangossa liehui punainen lippu
Noin kello yhdeksän aikaan oli juh
lapaikalle kerääntynyt väkeä toista
tuhatta toiset olivat tulleet uteliai
suudesta toiset asian innostuksesta
Kello kymmenen aikaan oli kulkueen
oltava lähtövalmiina marssimaan
kauppalan katuja alas rantaan ja
sieltä takaisin juhlakentälle Alet
tiin järjestyä riveihin — Väkijoukon
keskellä huomasi Ingrid Vilhon pu
nainen nauha rinnassa Nyt ajatteli
Ingrid nyt voin näyttää Vilholle
"säätyeroavaisuuden" Hän tahtoi
tunkeutua väkijoukon läpi Vilhon
luo — "Hyvää huomenta Vilho
etkö tahtoisi tulla rinnalleni juhla
kulkueeseen?" — Tämä oli Vilhon
mielestä enempi kuin yllätys sillä
hän ei käsittänyt puhuiko Ingrid tot
ta vai halusiko pilkata häntä —
Vasta silloin kun hän katsoi Ingri
din silmiin kysyvästi ja nähdessään
Ingridin rinnassa samanlaisen punai
sen nauhan vastasi Vilho: "Tulen
Ingrid!"
Rivit olivat kunnossa Soittokun
ta alkoi soittaa Oi kuinka ihanasti
voimakkaasti ja innostavasti kajahti
vatkaan marseljeesin säveleet kirk
kaassa aamuilmassa — - — —
Marssittuaan ensin yhtä katua a
las rantaan suuntasi kulkue matkan
sa toista katua ylös Oltiin juuri
herrastuomarin mahtavan asuinraken
nuksen edustalla kun verannan rap
pusilla näemme vanhan herrastuoma
rin katselevan ohimenevää kulkuetta
Hetken kuluttua kuului kimeä pillin
vihellys Vaikkakaan tämä ääni ei
tällä kertaa kuulunutkaan Vilholle
niin tiesi hän sen tarkoituksen ja se
vihiäsi hänen sydäntään Hänen pään
sä painui alas ikäänkuin häpeästä
kun hän muisti kuinka monta kertaa
tuo ääni oli hänelle kuulunut Nyt
oli hänen paikkansa ottanut joku toi-'
nen ja häntä kutsuttiin samalla taval- kille ja istu vierelleni niin kerron
Ia kutsuttiin ehkä pois kulkueesta sinulle jotain itsestäni — Vilho si
Päiva kului nopeasti eikä Vilho janä et tiedä että minäkin olen saman
Ingrid ehtineet vaihtaa montakaan sa- luokan lapsia kuin ainakin Haluatko
naa keskenään sillä heillä kummal- kuulla että kerron sinulle elämäni
lakin oli omat tehtävänsä sinä päi- tarinan
vänä juhlakentällä Kun viimeinen Kyyneleet vierähtivät Ingridin
numero ohjelmasta illalla oli suori-poskille kun hän alkoi puhumaan:
tettu ja yleisö alkoi tehdä poislähtöä "Me istumme nyt tässä kauniissa
rohkaisi Vilho itsensä ja meni Ingri- puutarhassa tuossa on mahtava hu
din luo ja sanoi haluavansa tulla vilarakennus jossa minä asun —
saattamaan Ingridin kotiin — Mat- Mutta — mutta se ei ole minun
kalla puhuivat he vain juhlista yhtä omani Sen omistavat kasvatusvan- -ja
toista Kun he olivat saapuneet hempani herra ja louva Jlä He
puutarhan portille aikoi Vilho heti ovat olleet minulle isän ja äidin ai
lähteä takaisin — "Vilho älä lähde jaisia siitä saakka kuin oma äitini
vielä" sai Ingrid tuskin sanotuksi — köyhyyden ja kurjuuden pakottama
"Tule tänne puiston penkille hetkek- na kuoli — Minulle on joskus ker
si kanssani istumaan — Vilho mik- rottu sellaista että äitini ruumis löy
si pelkäät ja epäröit?" — "Ei In- dettiin Uuraan salmen rannalta —
grid tämä ei ole totta miksi tulit Rakas äitini julma isäni jätti sinut
juhlaamme Ingrid? Miksi kannoit yksin pienen tyttösi kanssa taivalla
tänään punaista nauhaa rinnassasi maan — — Isäni on ollut meri
miksi teit niin syvää pilkkaa meis- mies Hän oli jättänyt äitini jo
tä? Tiesithän toki missä tarkoituk- liiloin kun hän kantoi minua rintan
sessa juhlimme tänään? Tiesithän sa alla — Minä en ole koskaan
mitä tarkoitusta varten vihittiin tä- nähnyt isääni ja äidistänikin on vain
nään tuo uusi talomme? Niin nyt hämärät muistot — — Niin Vilho
ehkä sen muistat vielä mutta huo- sellaiset olivat minua oikeat van
menna et sitä muista eikä sinun ole hempani Kun olin jäänyt orvoksi
syytäkään sitä muistaa — — " ilman minkäänlaista hoivaa oli her
"Niin Ingrid muistatko mitä pu- ra ja rouva Jlä ottaneet minut
huja sanoi puheessaan tänään? Hän ottotyttärekseen sillä heillä ei ollut
sanoi näin: 'Me työn raskaan raata- silloin lasta Nyt heillä on jo kolme
jat vietämme tänään ensimäistä vap- omaa lasta joista vanhin on minua
pujuhlaamme omassa uudessa talos- viittä vuotia nuorempi Minulle on
samme Työläistoverit te näette ta- kin jo monasti kun rouva on kiuk
lomme lipputangossa liehumassa pu- kuisella päällä huomautettu että en
navaatteen sosialismin lipun se on ole heidän lapsensa — — Vilho
puhtain symbooli meidän aatteestam- ymmärrätkö nyt minua? Sinä et
me Se on veljeyden vapauden ja tiennyt äsken kuinka syvästi minuun
tasa-arvoisuuden tunnusmerkki Tä- koski kun sanoi: "sinä ja minä kuu
män lipun juurelle kutsutaan kaikki lumme eri luokkaan Mutta en moiti
köyhälistoluokkaan kuuluvat sorre- sinua Vilho Sinä olit rehellinen
tut miehet ja naiset taistelemaan Binä et ajanut sellaisia likaisia pyy
meidän yhteistä vihollistamme riistä- teitä jota monet sivistystä saaneet
jäluokkaa vastaan taistelemaan niin nuoret miehet tekevät — Ja siksipä
kauan että me voitamme sillä me Vilho sinua rakastan olen jo kau
olemme pakoitetut alkamaan taiste- van rakastanut — Vilho saanko ra
hin oikean asian puolesta Me emme kastaa? Silloin kun ensi kerran kat
ole ainoat tässä taistelussa vaan ko- sojt minua silmiin siellä saarella
ko mailman sorrettu työväenluokka muistatko silloin jo ensi kerran tun
on mukanamme Tänään kun me 8jn mitä nytkin Aina kun kuulin
vietämme ensimäistä vappujuhlaani- tuon koirapillin äänen jolla sinua
me täällä omien seinien sisällä on kutsuttiin herrasväen eteen vihleui
osanotto juhliimme ollut paljoa suu- tuo pilJn kimeä ääni sydäntäni1 Jo
rempi kuin voimme edeltäkäsin aa- silloin tunsin mikä erotus on rik
vistaa Yleisö joka täällä on nyt k aa n ja köyhän välillä ja siksi tä
voidaan laskea tuhansissa Mutta jos nään olin samassa juhlakulkueessa
tekisin teille itsekullekin kysymyksen: — ja iksi tahdoin tulla rinnallesi
oletko sosialisti tunnustatte aatteem- koska rakastin sinua L Käsitätkö "nyt
me ja pyrkimyksemme oikeaksi? niin kuka olen?'
lukumme ei todellakaan olisi nain
suuri vielä Mutta suurin osa teis
tä on tullut tänne uteliaisuudesta tai
hetken innostuksesta sillä tässä jou
kossa löytyy ehkä ihmisiä joiden e
dut ovat vastakkaiset meidän peri
aatteellemme He eivät ole todelli
suudessa meidän kanssamme vaan
he ovat meitä vastaan Mutta teille
toverit joille elämässänne ei ole ol
lut muuta kuin puutetta ja karjuut
ta teitä varten on tämä uusi talo
rakennettu Tänne kokoontukaamme
pohtimaan ja käsittelemään niitä ky
symyksiä jotka ovat meille tärkeät
jos mielimme vapautua sorronalaises
ta asemastamme
Muistatko Ingrid eikö hän näin
sanonut? Siksipä ymmärrät mitä mi
nä tällä tarkotan
"Uskon mitä sanoit ja tiedän
myöskin että olet saman luokan ty
tär Voitko unhottaa Ingrid että
olen sinua ehkä syvästikin loukannut
Jos rakastat minua Ingrid niin olet
omani Ingrid katso silmiini Näen
silmistäsi samaa mitä puhuit ja siksi
olemme erottamattomia kulkckaam
me missä tahansa Elän yksin sinua
varten — Ingridin pehmeät käsi
varret kietoutuivat Vilhon kaulaan — -pitkän
odotuksen perästä oli Ingrid
ensi kerran onnellinen elämässään
hän hymyili ja itki —
On kulunut joitakin viikkoja Tar
kastajan tietoon oli tullut että Ingrid
oli ottamassa osaa työväenyhdistyk
sen vappukulkueeseen Kaikkea mi-
Ei Ingrid sinä ä Ingrid sen johdosta sai kuulla
kasvatusvanhemmiltaan jaakoon sa
in minä mme voi näitä asioita sa-
___n_ ir i c-- L millit romatta Mutta ratkaisu oli hänen
iiiuiia ia vana xiuoiiiuu
siihen luokkaan jonka kukistamisek
si me olemme alkaneet taistelun fiil
lä me tulemme taistelemaan niin kau
tehtävä hffusiko hän kuulua perhee
seen jonka arvoa ei saanut alentaa
moisilla halpamaisilla tavoilla vai ha-
van että jokaisella ihmisellä on yhtä luko mennä roskajoukon mukana
hyvät elämisen mahdollisuudet Minä Yhä edelleen samaa — Ja Ingrid
vain ihmettelen että olit tänään niin ratkaisi — Noin kuukausi vappu
utelias että oikein osanotollasi kun- jlien jälkeen ei herra kansakoulun-
la minä tarkastajan perheessä ollut enaan
nioitit vappujuhlaamme
sinä ttedät Ingrid mihin luokkaan
"Neiti Ingrid J laa hän sai luvan
minä kuulun — Minä ja herrojen matkustaa vierailemaan — ja sat
koirat ovat samassa asemassa mi
nua vihellettiin pillillä kuten koiraa
— Niin Ingrid Hyvää yötäl" —
käyttää nimeä Ingrid Paldenius
Millä nimellä Ingrid nyt esiintyy
ja missä hän tällä kertaa on se on
Vilho tunsi kuinka hänen käteensä tuntematonta — - sillä elämän tuuli-
oli pusertunut Ingridin vaalea peji- ajolla on heidän laivansa ajautunut
meä kasi kuinka se värisi kun hän karille ja särkynyt sirpaleiksi
tahtoi sen irrottaa omastaan — Sil- Muisteliessani Vilhoa ja lngriSiä
loin sai Ingrid kuiskatuksi: "Vilho kiroan tätä nurinkurista yhteiskunta-
alä mene! Miksi sinä et voi viipyä järjestelmää joka niin monen ihmi-
hetkeä kanssani Tule tänne pen- sen elämän on raunioiksi ruhjonut