Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 03, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
Tiistaina Toukokuun 3 p — Tuesday May 3rd
No 18
Historian merkitys so
sialistiselle käsitykselle
(Jatkoa ensimäiseltä si ru(ta)
seikka oli myöskin määräävänä sil
loin kun kirkko hyväksyi verojärjes
telmän Ranskankieli ei ole enää sa
ma kuin ennen Ranskan vallankumo
usta Saksan liittymisellä yhdeksi val
tioksi on seurauksenansa kommersia
lismin kaupan kehitys Nykyajan
työväenliikettä ei voi käsittää elloi
katsele sitä sen valtaavan taloudelli
sen kehityksen pohjalla joka on käy
nyt sen edellä Ei ole myöskään sa
tunnoista että kirjallisuus ja kuvaa
mataide vasta sitten kun ploretart
aatista tuli yhteiskunnassa merkitse
vä taloudellinen tekijä otti todella
aiheensa ja vähitellen aatteensakin
työn maailmasta Esimerkkiä voitai
siin esittää loppumattomiin Ilman
materialistista historiankäsitystä ou
mahdotonta ymmärtää sitä aikaa jo
ta me elämme sosialistista työtä j:i
rauhattomuutta luokkataistelun po
liittisten puolueiden perustamisia
maailmansotaa ja maailman vallankumousta
kai sitä ole joa ei ajattele tämän
mailman menoa
Maaseuduille ovat nämä ihmiset
siirtyneet kaupunkipaikoista ja useat
heistä ovat olleet osastoissa toimivi
na henkilöinä miksi ei sitte voida
olla toiminnassa maalla koska on
kerran hommaan ruvettu Ei ole
sillä hyvä että ajatellaan ainostaan:
meidän lehmät meidän hevoset mei
dän piimät meidän voit meidän lam
paat ja niin edespäin Meidän tulisi
ajatella sitä että me olemme siinä
suuressa armeijassa mukana joka
taistelee kapitalismia vastaan että ker
ran tulee se päivä jolloin meiltä vaa
ditaan tietoa kummassa armeijassa me
olemme mukana Ja tätä tietoa me
saamme enemmän ja enemmän toimi
es8amme yhdessä ja lukemalla sel
laista kirjallisuutta joka on hyödyl
listä Liina
HARDFORD CONN
Kun ei kukaan täältä mitään pa
kise mailmalle niin täytyy tässä mi
nun yrittää
Ompeluseura päätti pitää suuret
myyjäiset toukokuun 21 p:nä Toi
von että naapurikyläläisetkin ottavat
tämän huomioonsa ja tulevat silloin
Hardfordin naalille joka on 327
Trumpull St Silloin taas on haus
ka nähdä mihin ne meidän naiset
kykenevät Varmaan sieltä ei tule
lysti kesken loppumaan sillä siellä
on niin monipuolinen ohjelma kuin
ikinä olla voi
Täällä on satanut oikein viikko
kaupalla ja on ollut muutenkin kyl
mä vaikka onkin lehti puussa ja
ruoho maassa
Huono aika ei näytä vielä loppu
neen sillä paljon on vielä työttömiä
täälläkin Pitäisi alkaa suuret ra
kennustyöt vaan palkat täytyy kai
saada ensin alas ja uniot murskat
tua se on kapitalistin sotahuuto
Täällä on tullut tavaksi että ilta
matilaisuuksissa esiinnytään juovuk
sissa joka on aika huono tapa jär
jestyneillä työläisillä Mistäpä sitä
parempaa oppii kun ei tule min
käänlaista kirjallisuutta ei edes sa
nomalehteä Sellainen ihminen on
- paljon jälessä eikä halua seurata ai
kaa Vaan nyt on osaston päätös
että joka tulee iltamatilaisuuksiin
juovuksissa niin se njotaan naalilta
pois Ottakaa silli alalla urheilijat
tämä huomioon
Suurta kaunista hauskaa piti olla
täälläkin huhtikuun 1 4 päivänä kun
harjoteltiin kappale Mustalaisen kos
to ja oli jo ilmotua Työmiehessäkin
vaan kuuluttiin siirretyn viimeiseen
Jussinpäivän aatto-iltaan
Toveritar Harju kävi ryssänmaalla
ja toi Harjulle tytön tuliaisia Kum
pikin voivat hyvin — Ei-virallinen
COBALT ONT CAN
Eipä ole moneen vuoteen ollut o
saston toiminta niin vilkasta kuin se
nykyään on ollut Se kai johtuu sii
tä että on tullut paljon uusia voimia
osastoon Ei tarvitseisi nyt muuta
kuin aukeaisi vain työpaikat että
täällä voisivat työläiset pysähtyä niin
toiminta kävisi kuin höyryllä
Naisten iltamatkin ne pidettiin täs
sä talvella Se olikin arvokkaampi
iltama-tilaisuus mitä on ollut koko
talvena Siellä oli näytelmäkappale
ja useampia kuvaelmia runoja lau
lua ja kaikellaista ohjelmaa aivan ko
ko illaksi Sitten vasta seuraavana
tiistai iltana tanssittiin
Nyt meille on perustettu naisten
juttutupa joka pitää kokouksiaaan
joka keskiviikko i p klo 2 Sinne
pitäisi jokaisen naisen saapua kes
kustelemaan asioista jotka ovat meil
le kaikille tarpeellisia siellä voi use
ampikin lausua vapaasti mielipiteensä
Siinä sitä sitten oppii pukemaan aja
tuksensa sanoiksi että sitä sitten saa
jo suunsa auki isoimmissakin koko
uksissa 'Sehän se juuri onkin meil
lä naisilla yhtenä kiusauksena kun
meillä on niin vähän tilaisuutta vaih
taa ajatuksiamme toisten kanssa Toi
sin on laita esimerkiksi miehillä joil
la on kaikenlaiset tilaisuudet missä he
voivat kokoontua työnsä loma-aikana
joten näinollen heillä on tilaisuus ke
hittää laajempi katsantokantansa a
sioista kuin meillä naisilla jotka mel
kein poikkeuksetta olemme pakoite
tut viettämään aikamme yksin joko
kotona tai palveluspaikoissa Missä
hyvänsä me työskentelemmekin on
meidän vapautemme enempi rajotet
tua kuin miesten Jos meidän mieli
tekee joskus mennä naapurin emän
nän kanssa vaihtamaan ajatuksiam
me niin tämäkään ei olisi meille sal
littua näitä seurustelutilaisuuksia kut
sutaan kahvi ja juoru kekkereiksi
Eihän ne mitään niin kiitettäviä ole
kaan enkä suinkaan ole niiden puol
taja mutta eihän ne palloruuma ju
tutkaan aina niin mallikelpoisia ole
Ja kyllähän meillä työläisillä jo luu
lisi löytyvän kylliksi ajan viettoa
että nämä molemmat joutaisivat jää
dä jo vähemmälle
Vappua on meillä päätetty viettää
kahtena iltana lauantaina ja sunnun
taina mutta se on silloin jo mennyt
kin kun tämä kirjoitus on lehdessä
joten on turha siitä enempi puhua
Lapset ne näkyvät myös hommaa
van taas iltamia jotka pidetään tou
kokuussa Huono kuri näyttää vallitsevan tä
käläisellä poikatalolla kun he saavat
sinne hankittua tiskarin tai emännän
niin joku yksilö poikatalon jäsenistä
käyttää tilaisuutta hyväkseen ja siep
paa tämän aina yksityiseksi emännäk
seen joten sitte myötäänsä saavat
hakea uusia Pitäisi laittaa yksi py
kälä sääntöihin lisää ettei heti vietäi
si talosta pois
Kansalaisemme ja osastomme jäsen
Mandi Högström kuoli huhtik 3 p:nä
saisastettuaan pitemmän ajan ke uhko
tautia Vainaja oli vasta 32 vuoden
ikäinen ja häneltä jäi 5:den vuoden
vanha poika Armoton on elämä
meille työläisille Niin monen työläi
sen elämänlanka katkeaa ennenai
kaansa mutta siltikin on vielä työ
läisiä jotka pitävät tätä elämää luon
nollisena ihmiselle kuuluvana elämä
nä Toveruudella — R — a
— Kenelle ei vielä tule
Toveritar kiiruhtakoon tilaa
maan sen heti!
SEATTLE WASH
Viime kirjeessäni kerroin että s
s osaston näytelmäseura harjottelee
kappaletta nimeltä: "Espanjan kärpä
nen" mutta en tiennyt sanoa koska
se hauska tilaisuus on mutta nyt
sen tiedän Kappale esitetään toukok
15 päivän iltana Silloin mukaan
läheltä ja kaukaa varmasti tunnette
itsenne 10 vuotta nuoremmaksi kotia
palattuanne jos vaan muistatte kotna
lähteissänne varata nauruhermojanne
siihen kuntoon että voitte kaiken
ilon ottaa vastaan Kappale on 3-näj-töksinen
koko illan kappale Muuta
en kerro toivon että jokainen tulee
katsomaan
Ja yksi muistutus vielä jokaiselle
Toverittaren lukijalle Jos sattuisi o
lemaan sellainen naapuri jolle ei tu
le Toveritarta niin toivoisin että
jokainen huomauttaisi naapurilleen
tästä tilaisuudesta mikä on tarjolla
s s osaston naalilla 15 päivän ilta
na ja samalla kehoittaisi tilaamaan
Toverittaren Sehän on meidän työ
läisnaisten ainoa äänenkannattaja
Amerik"ässa ja se pitäisi ainakin ol
la jokaisessa kodissa Toveritar on
sellainen lehti että siitä ei voi
kukaan jättää lukematta yhtään si
vua Ja toinen asia on että sitä on
jokaisella tilaisuus tehdä paremmaksi
Sen palstoilla voi jokainen lausui
mielipiteensä ja sen kautta meille
selvenee monta sellaista asiaa jota
me emme vielä itse tiedä Tämän
kautta me tulemme ymmärtämään
toisiamme ja silloin kun tulee se
aika että meidän tulee olla kuin
yksi nainen niin silloin me myös
voimme sen tehdä
Siis Toveritar jokaiselle työläisnai
selle Toveruudella
Tillie Anderson j
NAIMAILMOTUS
Kunnioitettavat toverittaret I Haluni !
oliai olta teidän uskollinen elämän to
verinne elämänne loppuun asti Jos
teidän joukossanne on niitä joilla on
sama tunne sydämessä niin kirjotta
kaa osotteella:
E ALEEN
Box 303 TOLEDÖ OREGON
-()
— ETTÄ
VÄ
pp
u
MARENGO WIS
Kenttäjuhlan panee toimeen osuus
kaupan lorilla ompeluseuran naiset 15
p toukokuuta Ohjelma alkaa kel
lo I päivällä Sateisen ilman sat
tuessa esitetään ohjelma osuuskau
pan yläkerrassa ja kahvia sekä jää
kermaa tarjoillaan sisällä
Tämä paikkakunta-uutisten kirjot
taminen on sellaista että uuutiset tu
levat väkiselläkin liian vanhoja En
sinnäkin Toveritar tulee tänne vii
kon vanhana ja kun uutiset lähettää
voi sattua ettei niillä ole tilaa heti
lehdessä näin ollen ei paljoa voi
iltamatilaisuuksista mainita ennen ei
kä jälkeen Työmies-lehdestä saam
me paljoa pikemmin uutiset lukea
kun se ilmestyy joka päivä
" Siitä huolimatta meidän pitäisi Icir
jottaa joskus jokaisen moni ehkä a-
J""s"c' — - — Jg-
maanviljelysseudulta kirjottamista ei ~jh£
mi
on hyvä ja julkaisuistamme paras sen tietää jo siitä
kin koska Raivaaja ei uskalla lukijoitaan kieltää sitä
ostamasta jonka se kyllä tekee lehtiimme ja muihin
julkaisuihimme nähden - Vappua on vielä saatavana
ja tilataan osotteella: TOVERI Box 99 Astoria Ore
VAPUN HINTA ON 75 SENTTIÄ
I