Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 03, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :-: :: Organ of the Finnish VVorking VVomen in America
toveritar
Thl Itsus of tht Toveritar contalni no artlelet auch aa requlre an fflrmtd tranalatlon accordlng to Act of Oet Uth 1117
No 18 Painos 10326 Tiistaina Toukokuun 3 p — Tuesday May 3rd 1921 — Yhdestoista Vuosik
Kevät lämmöllään vapautta ¥ fTTJTlf A P A ICTFT f TM TITW¥ A sen r'v't vanv'stuvat ja kasva
luonnon talvisesta pakkopaidas- IjU VsXaIT X Xli O li EflUll Mj UllJjl vat joka päivä Sitä on kuiteil
taan Kaikkialla alkaa silloin il- ___________ kin edelleenkin tarmokkaasti vah-
mestyä eloa ja koko luonto vai- SOrto ja toisaalta yhä kasvava män kaupalla on ryhdytty vah- vistettava sillä vastustajamme
mistautuu kiireisesti kasvua ku- yhteistunto ja joukkojen kokoo- vistamaan ja linnoittamaan Se kokoo ja järjestelee myöskin
koistusta ja hedelmöitymistä var- mjSen tarve proletariaatin liikeh- -päättäväisyys millä sortajamme joukkojaan viimeistä rekryyttiä
ten timään Keväiset pohjatuulet meitä vastaan kansainvälisellä myöten taisteluun jossa kysy-
Vaikka kevään tulo onkin luon- voivat kyllä hetkisen kopristelh taistelulinjalla ovat hyökänneet myksessä on elämä_ ja kuolema
nossa aina varmaa jn edeltäpäin nousevia' kasvintaimia mutta ne on selvemmin kuin milloinkaan Jokaisen joka suonissaan tuntee
tiettyä niin siitä huolimatta sen eivät voi niitten juurien elinvoi- ennPrnmin köyhälistölle osotta- proletaariveren virtaavan on koh
kaikkeen elämään luova elähyt- maa tappaa Sortajiemme lakei- nut ratkaisevan taistelun lähesty- distettava kaikki voimansa rin
tävä vaikutus ei voi olla luomat- jalaumat voivat pistimilleen ja misen ja selvemmin kuin mii- tamamme vahvistamiseen Mei
tä uuden elämän toiveita ja elin- kapuloilleen jossakin määrin pro- loinkaan ennemmin alkavat pro- dän tärkein aseemme tässä työs
halua synkeimpäänkin mieleen letariaatin liikehtimistä häiritä letaarit tämän myöskin käsittää sä pn tieto ja valistus ja siksi
Ankarasti olemassaolostaan tais- mutta ne eivät voi sitä pakotta- ja sen mukaan toimia on jokaisen proletaarin pyhä voi
televaan työväestöönkin kevät vaa voimaa tappaa mikä prole- Taisteluun valmistauduttaessa voljisuus sitä vointinsa mukaan
tekee elvyttävän vaikutuksensa taarit kurjista hökkeleistään liik- pidetään aina joukkojen tarkis- levittää sinne missä vastusta
ja niinpä sen suurena sunnuntai- keelle ajaa jokainen väkivaltai-' te hi jossa heikot ja kunnottomat jamme vielä ovat raatajia onne
na Vappuna Heittävät _ kaikki nen estämisyritys tiivistää ja pu- karsitaan pois ja siten syntyneet tunee t tietämättömyyden pimcy
maailman luokkatietoiset työläi- rjstaa vain sen elinvoiman yhä aukot täytetään luotettavilla ji dessä pitämään
set työkalunsa syrjään riisuvat kiinteämmäksi ja voimakkaan!- voimakkailla Tuo joukkojen Tiedon levittämisessä on sano
orjan vaatteejt yltään pukeutu- rnaksi ja pakottaa sen lopulta tarkistelu on parhaillaan käynnia- maledistömme kirjallisuutemme
vat parhaisiinsa ja viettävät työn syöksymään esiin sitäkin rajuni- sä kautta koko proletaarisen rin- ja järjestömme kaikkein tärkeim
orjien suurta juhlaa joka nyky- pana taman ja sen edistymisestä saa- piä työvälineitä ja siksi on jo
aikaisten taisteluitten aikana on Kulunut vuosi on kansainväli- puu toinen toistaan ilahduttu- kaisen pidettävä osaltaan huolti
saanut kansainvälisen proletari- seIle proletariaatille ollut taistc- vampi viesti Joukkomme on siitä että niitten tehoisuutta kc
aatin kaikkea sortoa väkivaltaa ]ua alusta loppuun asti Se on kylläkin paljon kärsinyt sitä on liitetään että niitä tuetaan ja et
ja vääryyttä vastaan ilmenevän aanut kaiken aikaa kestää hyök- näännytetty nälällä ja ankarilla tä niitten vaikutuspiiriin koetc
protestin luonteen käyksiä joitten vertaisia luokka- puutteilla sen parhaimpia on ki- taan saada mahdollisimman laa-
Kansainvälinen rosvojoukkue taisteluitten historia tuntee vain dutettu raastettu yankilakome- joja joukkoja jotta tietäinättö
011 päässyt tajuamaan tämän pro- harvoja Tuskin milloinkaan on roihin ja teuraspenkkiin mutta mimmänkin perukan raatajan sil
letaarien' juhlan merkityksen ja proletariaatti yleispiirteisesti niin nämä tuskaiset kärsimykset ovat mistä saataisi kiskottua irti sn
siksi se kaikin keinoin koettaa voitokkaasti torjunut sitä vas- sitä vain jalostaneet terästäneet kuona mikä hänen näköänsä häi
estää orjiaan juhlimasta ja ko- taan tehdyt hyökkäykset kuin ja kypsyttäneet siinä määrin et- ritsee ja estää näkemästä elämää
koontamasta joukolla mieltään viimeksi kuluneena vuotena Pai- tä mitä suurimmalla luottamuk- vallitsevia oloja vallitsevaa riis
ilmaisemaan Tuon hyypiöjou- kallisia näennäisiä tappioita 0:1 sella saatamme tulevaisuutta kat- toa ja ristiriitaisuuksia sekä eu
kon yritykset ovat aina kuitenkin kylläkin kärsitty mutta ne eivät soa suoraan silmiin tuntien tyyn- nen kaikkea mikä estää häntä
olleet turhia sillä yhtä varmasti missään tapauksessa ole olleet tä varmuutta asiamme menesty- näkemästä oman kurjan ja sorrc
kuin lämpö herättää luonnon ja kuolettavia vaan päin vastoin ne misestä ja uljasta uhmaa sisim- tun asemansa ja tien mikä joh
' panee sen viheriöimään yhtä ovat vain paljastaneet rintarnam-mässämme " _ taa häntä kiinni kytkevien kali-
varmasti -pakottaa yhä kiihtyy! me heikkoja kohtia joita kiireim- Rintamamme on jo laaja ia leitten katkomiseen
Historian merkitys sosialistiselle käsitykselle —
Ei kaikki mitä tapahtuu ihmisten ja seikkailuihin Toiset historian pragmatismia sen täydessä loistossa suuntia jotka osaksi sulkevat toioi
keskuudessa kiinnitä historiatieteen muistiinpanot johtuvat kunnian ja Halu selittää kaikki persoonallisten sa ulkopuolelle osaksi täydentävät
mielenkiintoa Ja mielenkiinnot kaik- maineen halusta säilyttää muistossa syiden näkökannalta johtaa helposti toinen toistansa N s teoreettinen
kina aikoina ja kaikissa yhteisi' henkilöitä toimintoja ja tapauksia satunnaisten ja epäoleellisten mo- historiankäsitys jonka uudommnlla
kuntaluokissa eivät ole läheskään sa- jotka tuntuvat tärkeiltä Siten syn- menttien liian korkeaksi arviointiin ajalla on herättänyt ja uudistanut
manlaisia Me elämme itse päivittäis- tyvät vanhimmat historialliset nier- joten lopuksi näyttää kuin hallitsijain Georg Grupp ja toiset "johtaa Au
ta historiaa: suuri lakko Dublinissa kinnöt Assyriassa ja Egyptissä ja ja kansojen kohtalot olisivat riippu- gustinuksen tavoin huolimatta kal
vaikuttaa mielenkiintoalaamme pai- ne luettelevat hallitsijain mainehifc:- vaisia kamarineitsyeiden intriigeistii kesla maailmallisen kulttuurin hnt
jon voimakkaammin kuin se että kaita tapoja ne ovat siis myöskin salajuonista Pragmaattinen historian veksumisesta oleellisen ja arvokkaan
siellä kerran on vallinnut norjalainen luetteloita voitoista ja rauhansolmia- kirjotus saattaa olla sangen hauskaa historiassa uskonnollisesta kehityit
kuningaskunta naisista kiveen tai puulle kirjoitettu- ja huvittavaa rikas anekdoteista kas- sestä" Positiivisen historianliäsitylo
Muodostaaksemme itsellemme kä- ja lakeja itämailla Kreikassa ia kuista kuten tavallisesti sattuukin sen mukaan on jokaisella aJkukaii-
sityksen siitä mikä historiankäsitys Roomassa luetteloita kuninkaista ja mutta syvemmälle yhteiskunnalliselle della oma perusluonteenaa kulttuuri
tai historiajärjestelmä on eniten omi- virkamiehistä suku- ja heimomerkin- tuntemukselle ei sillä ole sanottr- kehitystä eivät määrää biologiset ja
ansa rikastuttamaan sosialista tunte- töjä itämailla arkonttiluetteloita Ate- vaa arvoa ekonomiset momentit mutta psykolo-
mustamme luokkaamme ensiksi kat- nassa kalentereja pappikollegioista Vasta kolmannella genettisellä ko- giset momentit ja tämän kehityksiin
saus historiatieteen kehitykseen ja konsulitauluja Roomassa kalente- hitysasteclla on historiallisesta tietä- ia)i löydetään eri kulttuurikauH-iei
Kaikkialla kaikilla aloilla pyrk'i reja piispa- ja apottiluetteloja keski- misestä tullut todellinen tiede Vasta yhteisessä tarkastelussa Norjalainen
inhimillinen tietäminen enemmän tai ajalla nyt pidetään historiaa syiden ja sen- historioitsija J E Sars on tiimiin
vähemmän sekavasta satumaisten a- Vähitellen herää mielenkiinto e- rausten jatkuvana ketjuna vasta tällä sosialipsykologisen suunnan solvii
siain luettelemisesta ja järjestämisen- nemmän ja enemmän tapausten sisä- asteella tapahtuu että käsitystä ke- dustaja
tä järjestelmälliseen järjestykseen seen yhteyteen aletaan tutkia syitä hitys käytetään valtiossa ja yhteis- ge metodi joka eniten on rikastnt
asioiden tunnusmerkkien mukaan Se tapahtumiin lähtemällä siitä että kunnassa ja kehitysajatuksen avulla tanut sosialista tuntemustamme on
syventyy ja laajentuu siten että sil- tapaukset niin sanoaksemme lähte- vasta saadaan todellinen yhteys syn- kuitenkin ekonominen materialisti
määnpistävästi ulkonaisista tunnus- vät liikkeelle kunhan vain yksitaitoi- tymään historiassa Se mitä tänäpä:- ]uten sita myöskin kutsutin!
merkeistä siirrytään laajemmalle ja nen henkilö painaa nappulaa Prog- vänä etsimme historiasta on: miten ekonominen determinismi Sen käsi
vihdoin tunnetaan asioiden sisäinen maattinen historiankirjotus alkaa historialliset ilmiöt ovat kehittyneef tyskannan mukaan taloudelliset voi
yhteys rakenne ja ominaisuudet Lo- Kun Thukydides kirjoitti historiansa kuinka valtio yhteiskunta kansalli- ma tuotantovoimat 'ovat perustavia
pulla liitetään yhteen syy suhteen peloponuesolaissodasta tapahtui se suudet ja kulttuurimuodot ovat syn- ja määrääviä tekijöitä historiansa
lailla koko laaja alue elimelliseen hänen oman sanonnan mukaisesti tyneet ja miksi ne ovat kehittyneet jämä käsityskanta ei kuitenkaan
kokonaisuuteen ja vasta silloin voi- siksi että ominaisuuden tuntemuksen- siksi mitä ne nyt ovat su]je piiristänsä sitä että kun ci-cko-daan
meidän nykyaikaisia näkemyk ta otettaisiin käytännöllistä oppia sa- Emme syvenny tässä niihin syihin n0IBinr!n momentti on läpi ekonoinlr
siä kutsua tieteeksi Historiallinenkin manlalsen poliittisen tapauksen sat- että vasta niin myöhään kuin yhdek ten pääsyiden kerran joutunut muail
tietäminen osoittaa samanlaista hi- tuessa tulevaisuudessa Progmatiik- sännellätoista sataluvulla on päästy maan) Djin yoi se itsenäisestikin vai
dasta eteenpäin pyrkivää kehitystä kojen lähtökohtaan on absouuttinen tälle asteelle Että geneettinen histo- puttaa takaisin ympäristöihinsä M
Historiallisen tietämisen kehityk- vapaa tahto inhimilliset toiminnat rian käsitys on tullut vallitsevaksi vje]jipa ekonomisiin elementteihin
sessä eroitan kolme pääastetta: Kei- selitetään yksilöllisesti psykologisiksi ei muuten merkitse sitä etteikö kei- gekä poliittineni kirjallisuuden- ja
tova aste opettava "aste ja vihdoin Heidän silmillään psykologiset vai- tova ja pragmaattinen olisi olemassa us)(OI)tohistoria osottavat poliittis™
kehittyvä aste kutteet määräävät tapauksia Kaikki edelleenkin Esteettinen intressi o! k8sity)l(ell omaperäisyyttä Kirkon
Kertovaa historiaa tunnemme esim selitetään yksityisten toimivain las- vallalla muodossa opettava paasee mahtj keBlljaja]a joIltuj ens sjj-aSH4
Homeruksen runoista islandilaisista kelmistä ja intohimoista johtuviksi jossain määrin oikeuksiinsa tapahtu- sen mI)atj]ojen ri)(kaudestu Kun krii-
satukertomuksista ja kirjoituksista Tälle hlstoriankirjotukselle on tunnus main seikkaperäisellä ja psykologiasi- mty}en eriljtc(yn kommunistisen plc-
longobardien ja muiden germaania- merkillistä erikoisesti mietinnöt lien- Ia selityksellä mutta geneettinen nt- yhdyskunnnn onnistul toteutin
laisten heimojen vaellus- ja kuningar- kilöiden syistä hyödynkäyttö kirjaili- kökohta on sittenkin määräävä se vc)jflyf(ajatuSi jontui ge määrätyiHti
saduista Tämä kertova historia syn- jäin aikakaudella moralisoivat ja po- käy ikäänkuin punaisena lankani taJoutloU isista Byjstä Taloudellinen
tyy lähinnä esteettisesti mielen kiin- litikoivat arvostelut Kansallispoliit- kautta historian
nosta kummallisiin ihmiskohtaloihin tinen historiankirjotus esittää meille Tälläkin asteella tapaamme eri (jatko totoni Tulla)