Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 26, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :-: :-: Organ of the Finnish NVorking Women in America
The State Historleul Sociotv '
TOVERITAR-
Thla Isius of th Toveritar eontatna no artlclea auch aa requlre an afflrmed tranalatlon accordlng to Act of Oct 16th 1117
No 17 "Painos 10326 Tiistaina Huhtikuun 26 p— Tuesday April 26th ' 1921— Yhdestoista Viiosik
Proletariaatin kuin myös luonnon suuri juhla on Vappu
[4 £}+ 44+ +++ -M--I- -K-!- 44+ +++ +44 +44 44+
Suurenmoiselta majesteettiselta sentelee kodittomia ihmisalkuja näl- varten He eivät niille vähäisille Talven niukkuuteen ja ahtauteen no
näyttää luonnon valtava herääminen! käisinä ja repaleisina melkeinpä puo- tuotteilleen voi itse määrätä hintaa eivät tyydy Kesäiseen vapauteen ci
Luonto heittää yltänsä talvisen run- lialastomana Näiden alinomaa elä- yhtään paremmin kuin järjestymätöa miljoonilla mieli
televan kuonan ja aukaisee ihamm- män tyynnyttäjinä on vain elämän- työläinen työvoimalleen Sen mää- Tämä ihmiskunnan vapauden kosii
tensa Juhlalliselta tuntuu se valta- huolista muodostunut hyinen laulu ja rää suuret vilja "elevatorit" ja nii- saapuu kuitenkin vasta silloin kun
va innostus minkä tämä saa aikaan sekin työstä kuihtuneitten äitien va- den omistajat Siis nekin jotka raa- tuo vapauden lämmittävä paiste ml-
ihmismielissä Uutta tuoreutta ja e- pisevilta huulilta tulvineena Näyt- tavat vuorokausi kaupalla pelloilla ja kä on kohonnut Venäjän aromailta
linvoimaa tuoksuva kesänhelma avau- tääkö teistä työläiset että luonnot- metsissä taistelevat vain leipäkan- kun se heittää valonsa jokriseen pt-
tuu jalona kaikille luonnon eläimillä laki on nämä ikuisiksi ajoiksi hyi- nikkansa puolesta josko sitäkään meään metsäpirttiin jokaiseen maan-
ja maailman kansoille kaikessa viat- jännyt riistänyt suloudensa ja mää- saavat itse pitää Siis maanmuok- viljelijän matalaan majaan jokaiseen
tomuudessaan nauttikaa olkaa ilo- rännyt heidät rikollisiksi kasvamaan kaajankin työntulokset vierivät vain nokiseen työpajaan jokaiseen syvln-
sia ja keveitä kuin keväisen luonnon moisessa asemassaan? — Ajatel- mammonan pohjattomaan uhriark- päänkin kaivosuomaan ja Jokainecn
synnyttämät kevät-perhoset kaa mitä me voisimme tehdä? Siellä kuun Talven lapsia ovat hekin Ta- esikaupungin luolaan ja vieläpä joliiil-
' ja kaikkialla rikollisuus lisääntyy loudellisen riiston ja oikeutettomuu- seen orjakasarmiinkin silloin noueon
Talven purevat pakkaset ovat häi- yankjiat täytyvät Mielisairaiten pa- den murjomia "Vapaanmaan roska- kuin ukkosenjyrinällä ihmisrinnoli-ln
pyneet keväisen luonnon tieltä ja si- rantolat käyvät ahtaiksi Riistojäv- joukkoa" kuten meitä tavallisesti huuto ulos köyhyydestä silloin kun
jaan aukee hetken kestävä luonnon jestelma kasvattaa ja kehittää vain porvaripiireissä kutsutaan Eikö siis elämme rikkauksien ja hyvinvoinnin
korkeus Jääpeitteiden kattamat maaasa tilannetta missä fyysillisesti toverit ole syytä kulkea yhteisille keskellä! Ulos kesäiseen aurinkol-
virrat vierivät valtavina eteeenpäin neikomman sukupuolen on myytävä solidarisuus juhlille ensivappuna? — seen — vapaaseen elämään
kohti päämääräänsä Kirkkaina kl- vaikka kuinka' itselleen rakas puh- Tuntuu kuin olisi aika lopettaa tämii Tyynnytykset työlätsarmeljoihin et-
maltelevat purojen jokien Ja lähde!- flas naisellisuutensa oman elämäns1 inhimillisen elämän talvi mikä on jo vät vaikuta silloin enään niltiiun ja
mien lainehtivat pinnat ja tyhjiltä endokgj Mitä te voisitte tehdä? Tä- ollut liian pitkä väkivallankäyttö harvojen puolelta on
näyttävät kentät saavat ylleen hyvä- män yitey(jessä tehkäämme vielä Tämä talvi on ollut kärslmyksiea silloin mahdoton Harvoilla ei old
tuoksuisen ja vihreän ruohopeitteen pjenf katPaug maalaisköyhälistön kec- tuskan veren ja kuoleman synkkä silloin enää ruoskljoita eikä ole myö
Koko maankamara on kohta kuni iha- kuuteen JOKA ON TOISENLAISES- talvi tämä on ollut surujen ja suu- kään enään ruoskia
na kukkatarha Luonnon kaikki eläi- gA ASEMASSA MUTTA SILTI A- iille joukoille epätoivon löhduton yö Senpätähden tämänkin TOUKO-'
metkin aavistavat kesänaattoa nouti- linomAA RIISTON alaisena Heil- Se on ollut aika jolloin on kahden KXIUN ENSIMXISENÄ päivänä otet-
ten nekin aivan pienimmästä hyön- lä on )uonnon ja]0us ympäristössään luokan välit verellä eroitettu toisis- takoou jokainen työläinen omaksi a-
teisestä saakka laulamaan vapauslau- a]ttjjna mutta he eivät siitä jouda taan siaksemme saapua juhliin jatkamaan
lujaan — luonto on laukonnut hei- hetkeäkään nauttimaan He ovat Mutta onneksihan päivä jo nousee! juhlajoukkoa omalla läsnäololl!iumo
dänkin kielensä kahleet Niin mutti meikejn kui„ vailla yleistä suojaa ji Ihmiskunnan kevät lähestyy sittenkin Siellä kasvatamme itseämme ja roll-
katsellessamme tätä luonnon valtavaa nuo]ta heitetty omanonnensa nojaan Sen lämmittävä paiste jo sulattelee- kaisemme tovereitnmme Siellä täy-
heräämistä nousee mieleemme aja- ky]mään korpeen erämaan asukkaik- kin miljoonien elämänhuolista jäy- tyy mielemme horjumattomalla var-
tus koskahan ihmiskunta valmistau- gi monet tuhannet — miljoonat Vaik- kistyneitä ihmisrintoja! Kaikkialla- muudella että kerran yhtä varmasti
tuu vastaanottamaan kesänsä tuloa? ka he koko eietyn elämänsä olisivat lian kohottelevat rahanalaiset palli--kuin nytkin luonto tuo meille kCHän
Katsellessamme ihmiskunnan ko- työskennelleet koneitten valmistaml- kaorjät känsistyneitä käsiänsä ylös! mycskin tämä Ihmiskunnan vapaii-
sänkaipuuta ja verratessamme sitä sessa silti eivät he voi käyttää nli- Kohottelevatko ne niitä armoa ano- denkesä kaikessa kauneudessaan saa-
luonnon korkeuteen ja sen kasvatta- tä hyväkseen siellä missä on elämän- en? Ei! Mutta ne kohottelevat niitä puu Mutta sinun on liityttävä jouk
miin olioihin joudumme melkein su- sä puolesta taisteltava Nehän oa uhaten luokkataistelulla ottaa itsel- koon!
rulliseen mielentilaan Työväenluc- valmistettua myyntiä eikä käyttöä leen oikeuden elämän hyvinvointiin Tammikuun lapsi
kan keskuudessa me näemme tänä- -
kln aikana paljon ymmärtämättömyyt
tä tahallista teeskentelyä ja myös
kin luonteenomaista heikkoutta Siis
siellä vallitsee talvinen runnellusti-
lanne Valtavana rehoittavat talven lhminen on siinä määrin ympä- tenkaan ole Tosiasia on että tuon n komppanian toorit ovat työni-
jäiset jäljet Ihmisten mielet ovat jokapäivHie„s kaiken kustanlavat kuiuttajat Vielä- " Vi™ ki yksityiset liik-
jäykistyneet elämänhuolista Työn- arkiaherte]uMaan ei huomaa juuli kuluttaiat maksa- keet- Tianne idl "aik°nn c
muurahaiset elävät lohduttomassa e- erikoista ymparUtS„a a enk" "™ kuu"a'at mak'a oU vhtaan parempi ehkä useasti „n-
lämäntyössä käsittämättä edes kesän jonka tuo(e h„n on Josku kuUen vat jota ei heille kokaan myyda hempikini Ero on vaan liina) etta
jalon luonnon arvoa että pyrkisivät jonkun ajäiessä olemuksessa Sillä tuota kauppojen lukuisuudesta kevoitto jälkimäisessä tapauksessa jcu
siitä edes osaansa nauttimaan tapahtuvan sysäyksen johdosta voi johtuu että ne kaikki koettavat pitää tuu yhteen kasaan kun itävastrii
Työnorja voipi tänäkin vappuna ikäänkuin kohota tuosta jokapäiväi- mahdollisimman suuren ja monipuo- edellisessä se jakaantuu uatampnnn
työskennellä tyytyväisenä vaikka e- esta arkielämästä jolloin ajatus ai- ' varaston saadakseen enem- Nykyaikana ovat kyllä trustit vollnn-
sim viljavarastohuoneessa teurasta- kaa toimia n s itsenäisesti Jos män ostajia vaikka niitä kaikkia la- neet kaikki tuotantoalat ja ilen smi-
mossa leipomoissa tai millä elintar- tuollainen henkisen minän pyhävaat- varoita ei koskaan kuluteta ja niiden iessa määrässä vähentäneet tucl
vealalla tahansa mutta iltasella ko- tesiin pukeutuminen tapahtuu jossain hinta täytyy kiskoa siitä tavarasta jota järjetöntä tuhlausta tuotannossa —
tiin päästyään ei olekaan varmuutta kaupungin kadulla kävellessä ilman kulutetaan on olemassa vielä kulut- Mutta tuotteiden jaossa sitä viri
millä voisi nälkänsä poistaa kau- mjtään erikoista kiirettä mihinkään i i°'ka ajattelevat että on pa- ilmenee suunnattomasti Tuotteiden
punkien kasvavassa upeiden kivitä- nijn i]]oin ei tuo lähin ympäristö- rempi jotta noita kauppoja on mah- jakoelimet eli jälleenmyyjät ovat uuu-
lojen ja palatsien kohoutuessa tois- kään ole suinkaan mielenkiintoa dollisimman paljon että ne muka ieka osaksi vielä pikkuporvariston
tensa rinnalle alistuvat niiden ra- vai]]a aentähden joutuvat kilpailemaan ta- käBMä ainakin pienissä kaupungeis-
kentajat itse asumaan elmänsäiäri varan halpuudella siten saadakseen M ja kauppaloissa joissa ne snnvn
melkeinpä ihmisasunnoiksi kelpaa- Erittäin räikeänä pistää silmäämme mahdollisimman suuren oslajapiirin rauhassa jatkaa edellämainitunloirtn
mattomissa hökkeleissä missä 83 ae suunnaton tuhlaus joka tapahtuu Mutta taaskaan ei asia ole niin yk- tuhlausta Eräs kaikista räikein th-
puutteiden hirvittävä peto aukoo vain kapitalistisessa tuotteiden jakotavas- sinkertainen Kaikkien liikkeiden ole- ]aukaen huippu on kuitenkin vie Iät
kamalasti lakkaamatta kamalaa kl- sa Kaikissa vähäpätöisissä pikku kau- massaolon ehtona on varma määrä- mainitsematta ja se on muotihulluu
taansa pungeissakin on esim ruokatavara- tyn suuruinen alin liikevoitto jonka JUEkin missään yhteiskunnallisen elil-
Silkki villa ja pukutehtaissa työ- kauppoja kymmeniä vaikka niiden ne tarvitsevat saada voidakseen yllä- msn elalla tapahtuu niin suuria tuh-
kentelevät työläiset mitkä kaiken e- tarpeen voisi tyydyttää yksi kunnol- pitää liikettään Sitäpä varten onkin ]aU6ta kuin muotihulluudessa Se sn
lämänsä valmistavat lämpimiä vaat linen liikehuone yhtä hyvin ja eräis- noilla pikkuliikemiehillä omat järjea- ajkean mitä mielettömintä eneigirn
teitä tuskin koskaan kuitenkaan saa- sä suhteissa paremminkin Samoin tönsä kauppakamarinsa tai mika työvoiman eekä tarvikkeiden tuhla-
vat itse ylleen vetää vimmatun pak- on laita kaikkien muitten elintarpeita niiden nimi milloinkin sattuu olemaan utta- s„ myö usejn ilmenee mitä
kasvihurin puhaltaessa riittävää vaa- tarjoovien kauppiaitten Siitä seuraa joiden avulla ne kontrolleeraavat hin- epämiellyttövimmässä muodossa mut-
tetusta Suurkaupungeissa missä e- myöskin että noiden suhteettoman nat ja pitävät huolen ettei edellä ta kun ee on muotia niin sen pernaa
rikoiscstl tunnetaan taas työttömyys lukuisten kauppojen ajurit risteilevät mainitunlainen kilpailu voi tulla ky- juostaan
ravinto vaatetus ja asuntopulat on katuja pitkin ja poikin kulettaen sa- aymykseenkään Tästä voi nyt joku sj men8i vie!ä mukiin jos sa
elämä sellaista että siihen ansaitsen manlaista tavaraa yksi yhteen taloon tehdä sellaisenkin johtopäätöksen et- pysyisi yk8inomaan rikkaitten ftjn-
kiinnittää hiukan enemmän huomio- toinen toiseen ja usein samaan per- tä olisi parempi jos olisi vaan yksi kulukkinai mutia kun se pyrkii ve-
ta heeseenkin Se on mitä jijettömintä suurempi liike sen sijaan kun cn gmagn mukaansa työläisetkin vnr-
Liikkuessamme suurkaupunkien lai- työvoiman ja tarvikkeiden tuhlausta kymmeniä pieniä Totta kyllä el'a nln tietämättömät niin että no
ta kaduilla köyhälistön kortteleissf Jotkut vähemmän asioita käsittävät illoin tuo tarpeeton tuhlaus olisi i yhtä nikipennit milä mahdolliseni jS
joiden asukkaat ovat tunnettuja reu- voivat ehkä sanoa että mitäpä se monta kertaa pienempi mutia kulut- y) ka kkein vätlämättömimpien cl n-
matismista keuhkotaudista ja sen se- minua liikuttaa Itsepähän liikkeen- tajia se ei hyödyttäisi Siitäkin en tarp(Jdeni jouluu melkein poilkcuk-
kä muista basilleista näemme kuinka harjottajat ne kustannukset maksa- kyllä esimerkkejä kuten ""
Siellä sadottain ja tuhansittain juok- vat Niin yksinkertainen ei asia kui- kaivos- ta mudla kampkola josa (Jtko totl dd
: YHTEISKUNNALLISTA TV EL A USTA1
H-J -MH- M+ -H-fr 44+ +44