Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 19, 1921, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Huhtikuun 19 p — Tuesday April 19th
No 16
6
Tasa-arvoisuus periaat
teessa ja käytännössä
Kristinopin mukaan ovat kaikki ta-sa-arvoiset
jumalan edessä Rikas ja
köyhä — riistäjä ja riistetty — saa
vat ijäisen autuuden haudantakaises
sa elämässä kunhan vaan nöyränä
ja katuvaisena syntisenä heittäytyvät
kaikkivaltiaan jalkain juureen
Sivistysmaissa — meidän aikakau
dellamme — väitetään kapitalistiluo-
kan tuholta kaikkien ihmisten (nai- Kokouksen puheenjohtaja ei ottanut
nenkin siihen luettuna) olevan "yh- ehdokasta huomioon koska hänellä ei
denvertaiset lain edessä" Sanotaan 0uut omaa osaketta kustannusyhtiössä
laki turvaa ja suojelee jokaista jäsen- fuo svy e kuitenkaan ollut esteenä
tään yhteiskunnassa Laki suo oikeu- sel]aiaten miesten huomioon ottami
denmukaisen ja puolueettoman kuu- seasa joilla ei myöskään sattunut
lustelun ja tuomion kaikille Tämä olemaan omaa osaketta Saahan sen
kapitalistiluokan väite on useamman stten myöhemminl Uudelleen ehdo
kuin kerran osoittautunut paikkansa tettaessa otettiin hän vihdoin huo
pitämättömäksi Parhaiden sen to- mioon mutta äänestyksessä sai hän
distavat ne lukemattomat kapitalistis- ainoastaan viisi sanoo viisi ääntä
ten oikeuslaitosten jakamat luokka- Tiedän mitä miestoverimme vastaa
tuomiot joita se kautta aikojen ja vat 8il0in kun heidän kanssaan jou
eritoten viime vuosina on luokkam- [uu juttusille tämän luontoisista asi
me jäsenille jakanut Työväenluo- 0ista Jos ollaan kahdenkeskisessä
kan jäsenten on kärsittävä tuomiois- keskustelussa turvaannutaan imarte
tuinten niille langettamat tuomiot ]uun "Joa kaikki naiset olisivat yhtä
huolimatta siitä että heidän syyttö- i]fii0isia kuin sinä niin juttu olisi uel
myytensä on useamman kuin kerran vg — mutta — — " (Eiköhän meis
todistettu esim T Mooneyn jutussa tg useimmat ole sitä sattunut kuule
Samalla kertaa kapitalistiset oikeus- maan) Yleinen sävy kuitenkin on
laitokset katselevat oman luokkansa eivät naiset mitään sellaisista asioista
suuriakin rikoksia läpi sormiensa ja ymmärrä Aivan kuin kaikki meikä
missä rikoksellista ei voida uoranai- Iäiset miestoverit jotka kokouksissa
äesti vapauttaa niin tehdään hänestä kovaäänisesti huutavat olisivat syn
hullu joka pian kuitenkin vapaute-_ nynnäisiä neroja Ovatpa päinvastoin
taan hullujenhuoneesta — terveenä j09kus koko hölmöjä — huomatak
Joskus voi käydä niin että oikeuslai- seen oman tyhjyytensä Mutta heitä
tokset yrittävät noudattaa tasapuoli- kärsitään Vedetään perässä Siitä
uutta kuten tuomari Landis lllinoi- on seurauksena — se myönnettäköön
slssa tuomitsemalla erään chicagolai- — etta näistä suunsoittajista aina jos
sen karjankasvattajan joka myi tu- kus vuosien varrella tulee puolikun-
berkuloosi-jta karjaa teurastamoille
(nämä vuorostaan lähettivät ne mark
kinoille täysipainoisina tuotteita) 8
vuodeksi kuritushuoneeseen Mutta nj„ eiköhän meidänkin joukossa olisi
presidentti Wilson armahti hänet enempi järjestötyöhön suoranaisesti
Muistamme että samainen herrasmies osanottajia kuin nykyään Miksi ei
kirjoitti tov Debsin vapautussuosituk- 8a kärsitä naistenkin heikkouksia —
sen taakse yhden ainoan sanan "Kiel- ajka ja mukana rimpuileminen se mei
täydytään" Lukemattomilla eri ta- täkin kasvattaa
pauksilla voisi edelleen osoittaa sen Olen tahtonut vetää esille yhden
että ihmiset eivät ole tasa-arvoiset perisynnin joka porvarilliselta järjes
lain edessä vaan että laki on niin- telmältä on työväen järjestöihin siir
kuin se luetaan Ne ovat luokkala- tynyt ja josta on päästävä irti mitä
keja työväenluokkaa vastaan — o- pikemmin sitä parempi Tasa-arvoi-mistavan
luokan tukena suus jumalan edessä Tasa-arvoisuus
Sosialismi tunnustaa että naiset lain edessä Tasa-arvoisuus periaat
yhä suuremmissa määrin ottavat osaa teessä Kaikki nuo ovat kauniita
teollisuuteen joten he tänä päivänä fraaseja joilla koetetaan vallanalai
ovat suurena tekijänä taloudellisessa sille uskotella että heidän oikeuten
ja yhteiskunnallisessa elämässä ja sa on turvattu Mutta käytäntö on
näin ollen ovat oikeutettuja ottamaan osottanut ettei meidän tässä suhtees
osaa politilliseen elämään Edelleen sa tarvitse suuria kuvitella Yksin-
Sosialismi pitää naiset yhtä oikeu
tettuina tulemaan nimitetyiksi ja va
lituiksi virkoihin jotta he voivat avus
taa yleisten asiaimme hoitoa Sosia-
lismi tunnustaa naisen tasa-arvoiseksi aatteessa" vaan vaatikaamme se
miehen kanssa periaatteessa Ikävä myöskin käytännössä toteutettavaksi
vaan että periaate ja käytäntö use- Työskennelkäämme sen toteuttamisek
asti ovat kaksi eri asiaa Seuratessa si pian sillä se ei saa enää olla etäi
liikkeemme historiaa myöhäisemmil- nen päämäärä vaan saavutettava kei
tä vuosilta niin huomaa että köyhä- no työväenluokan kokonaisuudes
listöliikkeen alkuaikoina oltiin hie- taan kasvattamiseksi siihen suureen
mau suvaitsevaisempia kuin nykyai- historialliseen työhön joka on työ
kana Esim suomalaisessa sosialisti- väerluokan edessä
järjestössä saattoi aina silloin tällöin Me emme voi siitä väistyä Me
tulla nainenkin huomioon otetuksi voimme vaan yhä uudestaan kerrata
muulloinkin ei vaan huvitoimikun- ci r että rauhallisen kehityksen kul
taan" kahvinkeittäjää valittaissa tai ku ei vie meitä sosialismiin sillä ka-näytelmä-
ja ompeluseurain vaaleissa ilalistiluokka pakottaa taistelun kär
Sattuipa joskus niinkin käymään et- jistymään siihen pisteeseen jolloin
tä entisissä piiri- ja järjestön edus
tajakokousvaaleissa tuli naisiakin e
dustajiksi valituksi Smithvillen edus
tajakokouksessa v 1912 oli 52 edus
tajasta 7 naista He pitivät m m
yhteisen neuvottelukokouksen jossa
suunnittelivat yhtenäisen agitatsioni
työn teosta naisten keskuudessa kaut
ta maan Mahtoivatko nuo naisedus
tajat Smithsvillen kokouksessa olla
niin paljon miestovereitaan plöröm-
piä että e olisi ollut tekijänä naisten
edustusoikeuden epäämiseen — aina- destä todesta paikkakunnalla ilmesty
tään senjälkeen eivät naisedustajat vien työvuenlchtien ja julkaisujen har
ole järjestömme edustajakokousten joittaman parjaustulvan Kolm kan
kallistu aikaa tuhlanneet Piiriko- sainvulistä vastaan
miteat niin kauvan kuin ne toimivat
olivat myöskin kokolailla puhtaat
naisjäsenistä Nykyaikana jos tar
kastaa aluekomiteoita ja niiden ko
koonpanoa — niin eipä taida niissä
kään olla monta naisjäsentä Todel
lakin! "Mitäpä se akkaväki miesterr
asioissa" Tässä yhteydessä tulkoon kerrotuk
si eräs vaatimaton juttu Toverin vuo
sikokouksesta: Kun johtokunnasta e
roamisvuorossa olevien jäsenten ti
lalle alettiin valitsemaan uusia jäseniä
silloin ehdotettiin m m naisjäseniä
toisia järjestötyön tekijöitä
Jos samaa menettelytapaa nouda
tettaisiin myöskin naisiin nähden
pä työväenjärjestöissäkin on naisten
taisteltava oikeudet itselleen
Elkäämme enää tyytykö asettamaan
tunnuslausetta "tasa-arvoisuus peri-
mikään sovittelu ei ole mahdollinen
Taistelua ei suorita yksin luokkatie
tciset miehet vaan sen suorittavat
miehet ja naiset yhdistetyin voimin
ja suljetuin rivein Nykyhetken työ
kohoaa rappuna läheisen tulevaisuu
den pyrkimyksiä kohti — T H
DULUTH MINN
On joskus tullut ajateltua että
Duluthin tuhat lukuisat työläiset nuk-
kuvat taantumuksen unta ottaen täy-
Mutta kovin ikävästi eivät asiat
sentään ole sen todistaa sekin kun
työläiset noin 300 — 400 lukuisina
joukkoina ottavat osaa paikkakun
nalla järjestettyihin N puhetilaisuksiin
joita on maaliskuun ajalla ollut Niis
sä on tehty selvää päivän tärkeimmis
tä kysymyksistä ' Viime maalisk
7 — 8 päivä puhui S S Osaston haa
lilla Sefa Lepistö Hän luki K I oh
jelman ja verrattain selvätajuisesti
selosti sitä Todistaen puhettaan lu
kemalla eri maitten työväen huoma
tuimpien teoreetikkojen lausuntoja
kuten Lenin Marxin Engelsin jne
Kun Lepistö oli puheensa lopettanut
niin eräs mies Kivinen ehdotti kes
kustelua puhutun johdosta Se myön
nettiin Kivinen sanoi että me emme
tarvitse valtiovaltaa emmekä kivää
reitä ja kuularuiskuja me teemme
vallankumouksen työmaalla tuotan
nossa Sillä olettakaamme että val
tiovalta on tyhjä pyssy ja voima on
ampumatarpeissa eikä työläisissä
Kun me kiellämme tämän valtioval
lan tyhjän pyssyn niin kapitalismi
saa kantaa sen valtiovallan raunioille
Tähän vastasi Lepistö että se ei
ole tyhjä pyssy Jotta saisimme sen
valtiovallan voimattomaksi tarvitsem
me siihen tinkimättömästi luokkatais
telu menettelytavat ja kaikkien työ
läisten keskittyneen voiman Sitten
sanoi eräs mies puhujalta odottaneen
sa jotain uutta eikä vain sitä vanhaa
sosialislipuolueen paikkausta jota
kommunismi hänen mielestään on
Moitti kun ei puhuja käyttänyt kyl
lin karkeaa kieltä Lepistö vastasi
että hän vain uelosti päivän tärkeim
piä kysymyksiä Ja lukemansa puo
lue säännötkin ovat hänen mielestään
jo jotain uutta
Maalisk 30 p:nä puhui Wm Tan
ner I W W naalilla tehden selvää
kansainvälisestä ammatti ja teollisuus
internationalesta ja mikä pitäisi olla
I V' W ja kaikkien teollisuus jär
jestöjen suhde siihen
Selosti Toisen internationalen op
portunismiin vajoamista että oli vält
tämätön luoda uusi vallankumoukselli
nen teollisuus internationale Selosti
sen perustamista ja ohjelmaa Sanoi
lukeneensa Industrialistista jossa lau
suttiin että Neuvosto-hallitus vastus
taa teollisuus internationalen perus
tamista Tanner todisti sen että pu
nasen teollisuus internationalen syn
tysanat on mailmalle julkilausuttu
Venäjän virallisessa äänenkannatta
jassa Bravvdassa ja sen on allekirjoit
tanut K l:len puheenjohtaja Sino
jeff ja että Neuvosto-hallitus on ollut
sitä tukemassa kaikella voimallaan
Silti koetetaan uskottaa että se sitä
vastustaa ' Puhuja erikoisesti painosti
että 1 W W on yhdyttävä punai
seen teollisuus kansainväliseen ollak
seen vallankumouksellinen työväen
järjestö Kun Tanner oli kaksi ja
puoli tuntia tehnyt selvää näistä työ
väestölle tärkeistä kysymyksistä niin
tehtiin sitten joitakin kysymyksiä joi
hin puhuja vastasi selvästi tosiasioihin
ja tokumentteihin turvautuen Vie
läpä järjestettiin väittely valittiin pu
heenjohtaja3 Vitikaisen kannalla ole
vat olisivat halunneet puhua kaikki
yhtämittaa suomatta Tannerin vasta
ta Kuitenkin ehdotettiin joka toista
ja neljättä puheenvuoroa Tannerille
molempia kannatettiin Äänestyksen
tuloksena oli että Tanner saa vasta
ta jokaiselle heti Tämä muuten o
soittaa sitä että joukot eivät luota
enää johtajiin sokeasti vaan tahto
vat saada asioista selvän Kaukaisen
Idän proletariaatin vapaus innostaa
tämän maan palkkaorjain mieliä
Seuraavan iltana jatkoi Tanner pu
hettaan S S osaston haalilla teke
mällä selvää K K:stä Sanoi sen
ohjelman ympärille keräytyvän kaik
kien maiden vallankumoukselliset työ
läiset joten heisiä muodostuu rautai
nen taistelupataljoona Se tulee ker
ran murskaamaan maailman yhdnty
neen imperialismin Todisti että val
tiovallan valtaaminen työläisten kä
siin on tärkeä ase Sitä täytyy käyt
tää kurinpitolaitoksena työväen vihol
lisia vastaan Sanoi että se on an
teeksi antamaton rikos työväen leh
tien ja julkaisujen taholta kun par
jataan ja häväistään kolmatta kansain
välistä ja myös Venäjän neuvostoval
taa Sen olemassaolo on koko ma
ilman työläisten toivo Kuten ennen
kin niin nytkin taas lopussa alotet
tiin toosaamaan yhtä ja toista
Mitään asiallista vastaväitettä ei ku
kaan tehnyt Molemmissa kokouk
sissa jaettiin lentolehtiä nimeltä "Sa
lat julki"
Kolmas päivä huhtik oli I W W
haalilla metsätyöläisten Union iltama
Se oli tavallaan historiallinen tilai
suus Ensiksi siellä Yrjö Huumonen
selosti että yhteiskuntakehitys on kul
kemassa kohti teollista yhteiskuntaa
Sanoi että kun me saavutamme niin
voimakkaan järjestön pysäytämme
kaikki pyörät niin silloin olemme lä
hellä yhteiskunnallista ratkaisua Jät
ti sanomatta joko siinä on kylliksi
vai onko vielä jotain muuta tehtä
vä saavuttaaksemme pyritty päämää
rä nimittäin uusi yhteiskunta Seu
raavana esiintyi taas Tanner selittäen
että 1 W W on perustettu vallanku
moukselliseksi teollisuusjärjestöksi ja
että sitä se on ollutkin vuoteen 1917
jonka jälkeen se on muuttanut kan
taansa ja siinä on vallinnut taantu
mus Sanoi kuinka se on kirjojen
lehtien ja julkaisujen avulla harjoit
tanut vastavallankumouksellista agi
tatsionia Luki lauseita The Wor
kers Sos Pubi Co kustantamasta ja
levittämistä kirjasista Tanner luki
Industrialistista No 79 lomitus sivul
ta olevasta kirjoituksesta kohtia jois
sa sanottiin että Venäjällä dvat asiat
nopeasti kehittymässä siihen pistee
seen että sen maan työläiset joutu
vat taisteluun Neuvosto-hallitusta ja
politiikkoja vastaan Silloin ei tule
kysymykseenkään liittyä kolmanteen
kansainväliseen Puhuja Banoi tälläi
sillä lauselmilla häväistävän 1 W W
ja sen rehellisten luokkataistelijain
mainetta ' 1
Merkillepantava seikka oli kun ei
Vitikainen ollut tullut lainkaan näihin
tilaisuuksiin Tanneria kehoitan kuu
lemaan jokaisen työläisen kuulukoon
pa hän sitten mihin työläisten jär
jestöön tahansa Puhujalla oli rehel
liset ia tinkimättömät luokkataistelu
periaatteet
Adi Noslivv
NEW YORKIN PUOTITY
TÖT JÄRJESTYVÄT
NEW YORK — Women's Trada
Union League-niminen naistyöläisten
järjestö ilmottaa järjestävänsä New
Yorkin osastomyymäläin puotitytöt
luvultaan ehkä noin 30000 Sanottuun
naistyöläisten järjestöön kuuluu jo
80000 jäsentä tässä kaupungissa
Järjestö on tutkinut syitä mitkä
ovat telineet tyhjäksi entiset yrityk
set järjestää puotitytöt Lausunnon
multaan on kaksi pääasiallisinta syy
tä olemassa Ensiksi: Puotitytöt ovet
pelänneet menettävänsä työpaikkansa
jos yhtyvät järjestöön ja toiseksi:
läheinen kosketus hyvinvoipien osta
jien kanssa on kasvattanut melkoi
seen osaan puotityttöjä ennakkoluu
loja työväenjärjestöihin nähden
— Sanat ja todellisuus Samoin
kuin yksityiselämässä tehdään ero
sen välillä mitä ihminen itsestään ar
velee ja sanoo ja sen nrtä hän to
della on ja tekee niin täytyy his
toriallisissa vielä enemmän eroittaa
puolueiden korulauseet ja kuvittelut
niiden todellisesta olemuksesta ja nii
den todellisista eduista niiden kuvi
telmat niiden todellisuudesta — Marx
— Kommunistisessa yhteiskunnassa
on koneilla aivan toiset mahdollisuu
det kuin porvarillisessa yhteiskunnas
sa — Marx
— Kenelle ei vielä tule
Toveritar kiiruhtakoon tilaa
maan sen heti!