Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 12, 1921, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 15
Tiistaina Huhtikuun-1 2 P — TuesJay April I2th
11
PAKORETKEILIJÖITÄ
ir ti i ti KIRJ HELMI M vr ti k ti w ti
anrn i 1 n mntii jiuj rmiinnim au&n S Kaimmi fTTnrrmTTT rajianannä
(Jatkoa)
IX LUKU
Vuoritielllä joka kiertää pitkin
erämaan kukkuloita jotka nojautu
vat toisiinsa lähellä suurta vuoriston settaa kaikk
silmällä pidettävää joukkoa mutta mitäpä siitä Sinussa näen
— Niin me olemme mutta nyt samaa sukua
mars eteenpäin! — Kustaa Siä puhui En ole ur-
— Meidän on pian saatava selville heutta näyttänyt vielä hymyillen Ar
miten Vaaran on käynyt Urkkijat mida vastaa Mutta hiljaa ikään
ovat olleet hänen ympärillään kiertä- kuin itselleen hän virkkaa:
massä kauan aikaa Olisivat kaiketi — Toivon että et erehdy Kaa-
minuakin enemmän piirittäneet ellen relan tytär sovittaa sukunsa virheet
settaa kaikkea alttiiksi Hänen ei
muka ole väliä kun ei ole perhettä
Minulla on kumma aavistus tunnus
taa Kustaa En saa täällä vuorien
onkalossa rauhaa kun toverimme a-
olisi ollut sairasvuoteessa Nyt on
jälleen suonissani voimaa nyt jo tun
nen jaksavani taistella
— Voima paisuttaa minunkin rin
taani Eteenpäin!
Jatketaan
halki virtaavaa jokea vaeltaa hiljal
leen kaksi ihmistä Molemmat ovat
päivänpaahtamia jäntevän näköisiä
keski-ijassä olevia miehiä He näyt
tävät ajatuksiin vaipuneilta eivät vir
ka sanaakaan toisilleen pitkiin aikoi
hin Hieman rauhaton ilme väreilee
miesten kasvoilla toisinaan leviää uh
man hymyily suupieliin
He saapuvat kukkulalle josta nä
kee laajalle ympäristöön
Joen syvänsininen välke herättää
toisen kulkurin huomiota ja hän i
käänkuin itselleen huokaa:
— Niin ihana kaunis on mail
Hän hengähtää syvään kesäi-
ensa pe
liin
Kiiruhta
kaamme! Ennen iltaa täytyy saada
selko kaikesta
He rientävät eteenpäin vuoritietä
jossa harvoin näkee jalankulkijoita
Harvoin yöpyy ihmisiä tänne vuorien
koloon
Tuuli yltyy usein hirmuiseksi tällä
erämaan kolkalla Puut pitävät kum
maa ääntä tuulen koskettaessa huoju
viin oksiin Miehet eivät halua jäädä
enää kuuntelemaan metsän kohinaa
roviotulen ääressä He ovat siitä nau
tinnosta saaneet viimeisinä öinä kyl
likseen Nyt he päättävät päästä jäl
leen ihmisten ilmoille tuli mikä tuli!
Kuin reipastuneena he alka-
sen metsän tuoksua ja edelleen vat keskustella elämän vakavista ky-
tuijottaa avaraa maisemaa joka yle- symyksistä eivätkä tuskin muista et-
vänä ja laajana aukeaa edessä Jo- ä ne ovat matkalla vaanivien
ki kiemurtelee vuoren kylkeä suuret susien joukkoon
ikimetsäiset vuoret ympäröivät yksi- Eugen puhuu toverilleen hillityllä
näisiä erämaan taloja joita näkee äänellä:
siellä täällä syvissä jokilaaksoissa — Onko nykyaika yhtään parem-
Pian he lähestyvät lahden pohjuk- pi pimeää keskiaikaa mitä arve-
kaa jossa on jokilaivojen pysähdys- let? Pakolaisina kulkee tuhansittain
paikka Miehet hetkeksi seisahtuvat ihmisiä ei vain me Saamme
hengähtämään Toinen heistä taas alati viettää hirveän jännityksen ja
syvämietteisenä puhuu itsekseen: kauhun hetkiä täälläkin mitä ait-
— Omituinen mailma kaunis iha- ten siellä jossa tulikidat ovat olleet
X LUKU
Nuku nuku pienoinen tuutulaulua
lapselle laulan
On jo myöhäinen ilta Nainen
puoliunisena nukuttaa lasta Joku
koputtaa tutun talon ovella Tork
kuen nainen havahtuu ja rientää a
vaamaan Kaksi miestä astuu sisään Molem
mat ovat likomarkinä heidät on an
kara sade yllättänyt Toinen miehis
tä heti sisään tultuaan kysyy kii
hoittuneena :
— Armida ! Tiedätkö miten Vaa
ra Puhuteltu hätkähtää lennähtää
hieman kalpeaksi j vaivaloisesti än
kyttää: — Hän on
— Mitä! Sano mitä tiedät sa
no hetil Me palasimme takaisin'
emme halunneet jättää häntä sillä
sellainen teko olisi ollut miehuutonta!
— Hänet on saatu kiinni saa Ar-
MARGUETTE M1CH
Harvoin näkee täältä uutisia Tove
rittaressa vaikka täälläkin on satoi
hin nouseva proletaarijouHko Me
naiset etenkin olemme välinpitämät
tömiä ja hitaita seuraamaan aikaam
me vaikka luulisi nuo suuret mail
man tapahtumat meidätkin jo saavan
liikkeelle suurissa joukoissa yhteisen
asiamme eduksi Vai olemmeko täälhi
jo taloudellisesti niin varmalla poh
jalla että meidän ei lainkaan tar
vitse järjestyä Uskomme varmaankin
että meillä on kylliksi hyvyyttä jää
mään sitä vielä lapsillemmekin Hy
vät siskot pysähtykäämme ajattelu
maan ja alkakaamme toimimaan sii
hen suuntaan että todella saavutam
me itsellemme ja lapsillemme todel
lisen vapauden
Älkäämme nukkuko enää älkääm
me taantuko vaan pyrkikäämmo
kaikella voimalla eteenpäin
Te joille ei tule Toveritar tilat
kaa se aivan heti sillä se on mei
dän naisten äänenkannattaja jossa
voimme jokainen tuoda ilmi ajatuk
semme Olen kuullut että Vappu juh
lat tulevat pidettäväksi Negaunees-
mida sanotuksi Urkkijoita on ollut sat siiloin varmaankin riennämme
täälläkin tänään monet kerrat o- ankoin loukoin iuhlimaan -
Joukossa oleva
na mailma mutta samalla kärsimys
ten ja tuhansien tuskien mailma
Kulkurin sydän värähtää kummasti
hän hengähtää rajusti
Kuuluu omituista kohinaa Joki
höyrylaiva kiitäen rientää rantaan
Ei näy ainoatakaan matkustajaa erä
maan pysähdyspaikalla joten laiva
vuosia auki hävittäen ja murhaten
viattomia ihmisiä Veri on vir
rannut Europassa hirveästi pul
punnut työläisten veri Mätänevistä
raadoista lähtenyt löyhkä täyttää il
man myrkkykaasuilla Taudinsieme
net tunkeutuvat kaikkiin kolkkiin
eivätkä kaukaisemmatkaan piilopaikat
vat etsineet ♦
— Meitä niinpä tietenkin Pel
käätkö Armida? kysyy Eugen hy
myillen — En omasta puolestani en
mutta
— Ei mitään mutta Me emme hammam aan mi„„r t„v„i™
Kenelle ei viel ätule Toveritar
— tilatkoon sen heti!
pidetään jokaisen riikon torstain kello I
jpp Huora i AtiTii ea&UThca joka ko
kouksen loputtua
jatkaa kohta matkaansa heitettyään surmalta säästy Eskimot kylmillä na-
postipaketit laiturille josta ne kylä- paseuduilla häviävät sukupuuttoon
kunnan postimies kokoaa Indiaanit syvien salojen siimeksistä
Miehet tuijottavat pois porhaltavaa kuolevat joukottain tauteihin ja kur-
laivaa Toinen miehistä reippaana juuteen Kanadan korpien asukkaat
kehoittaa pyrkimään eteenpäin Toi- syövät myrkytettyjen metsäeläinten
nen ei ole puhetta kuulevinaankaan Uhoja Eläimet kun ovat syöneet
— Oletko epätoivoinen Eugen myrkyllisiä ruohoja niin myrkytty-
vai miKsi oiec niin synKKanai- i-annis- neesta lihasta johtuu usealle varma
luku enaa minnekään lvi e seisomme
kaikin yhdessä tuli mitä tuli I
Armi rl n lfitrn-i Untonsa miknncä
WAUKEGAN1N III S S O viralliset
kaulaan ja kuiskaa:
kokoukset pidetään joka kuukau-
— Nyt taas tunnen sinut Eugen! Sen ensimäisenä ja kolmantena tors
Sinä olet opettanut minulle rohkeu taina alkaen kello 8 illalla — Osaa
den läksyn minä en pelkää I 'n ompeluseuran kokoukset ovat jo-
— Tulkoon mitä tuleman nitää en ka toinen ors ai alkaen klo t pp
säiky!
Kahvia kokouksen loputtua
Kustaa hymyilee kuuUessaan Ar- ABERDEENIN S S CL11BJN ompeluseura
- kokoontuu Joka torstai kJo 2 ip 713 E
dan vakuuttelut Sanoo kuin roh- lst St — Tenretuloa
tuttaako jo koettaessasi karkoit
taa tuhansien tuskia vääryyttä
joka on kaiken kurjuuden aiheutta
ja vai
:— Oh I Minäkö lannistuisin 1 Si
nun pitäisi minut jo tuntea!
— Tunnen sinut tunnen Eu-
jot
kuolema heitä kaatuu niinkuin
leikattua luokoa
Eivätkä surman iskun saaneet edes
aavista mistä tulee tämä julma kuo
lema — — Niin eipä liene synkkä kes
kiaika näinkään julmaa ollut Ei e-
midi
kaisten :
— Ole uljas! Sankarittaria vielä
tarvitaan Samallaisia kun he jot
ka Pohjolassa kaatuivat valkean v i
han uhreina Pelkäämättömiä oli
vat Naarassusiksi heitä nimitettiin
H0QUIAM1N 8 S O ompehitcurao ko
koukset pidetään osaston tfcloCa Akjolas
a joka torstai kello 2 jpp Osotet 315—
lOth St Hoqutsm VVaab
PORTLANDIN S 8 Ourton ompeluseuraa
kokoukset pidetään os&ston ulolla joka
toinen torstai-Uts kello 8 — Oaote: 719
Montana Atc
gen sanoo toinen miehistä harvaan des noitien poltto ollut sen raaempaa
ja painokkaasti Sinä olet mies pai- kun nykyaikaiset oikeusmurhat Ei
kallasi niinkuin olla pitääkin I Ä- mitään voi verrata tähän kauhun ja
Iä loukkaannu äskeisistä sanoistani vääryyden aikaan
Eugen katsoo joelle seuraa joki- — Ei todella mitään Suuri on
laivan kulkua joka kohisten kiitää mielipuolisten joukko kaikki tä-
eteenpäin män kauhean mailman palon seura-
Hän näkee kun eräs tumma olen- usta Tässä maassa kerrotaan tul
to heittää jokeen jotakin Kalalokit leen viisisataa tuhatta ihmistä heikko
kiiruhtavat aaltoihin heitettyjä rip- päiseksi vain julmuuden näkyjen ta
peitä kokoamaan Nälkäiset kala- kia Kyllä tämäri kauhean mielet-
lokit
Mies laivankannella on huvitettu
Hän yhä leikkii laivaa seuraavien lok
kien kanssa
Laiva etenee kauemmaksi Vii
mein katoaa näkyvistä
Eugen hymähtää:
— Kuka oli tuo mies ? Katsoin
tarkkaan mutta en tuntenut Hy
vin muistutti Vaaraa Mutta hän
ei mitenkään voi olla laivassa el-lei
tömyyden kerran täytyy loppua
— Se varmasti loppuu vaikka
ae viekin aikaa ja uhreja Idässä
on kansa joka on syössyt tyrannin
pois valtaistuimelta Siellä ottavat
työtätekevät vallan itselleen ja hal
litsevat edustajiensa kautta Mail
man orjuutetuin kansa alkaa näyttä
mään esimerkkiä muille sorretuille
— Niin mutta ennenkuin he
voittavat saavat he kovia kokea-En-nenkuin
he saavat rauhasta nauttia
Kustaa kuulehan! Minulla on niin täytyy heidän paljon uhrata Koko
omituinen tunne tällä hetkenä Us- kapitalistinen mailma on heitä vas-
kotko että Vaara on vielä turvassa? tassa he ulvovat kun sudet yhdestä
Minusta tuntuu kuin suunnitelmat o- suusta valehtelevat ja häväisevät I-
lisivat pettäneet Jahti ja urkkimi- dän urheita vapaustaistelijoita jot-
nen on nyt niin ankaraa ja Vaara ta muiden kansojen mieliala kääntyi-
on välistä liian varomaton Viime ai heitä vastaan Sortajat kaikkialla
viikolla oli hän vähällä joutua kiinni ovat kiihkeässä työssä vaanivat jo-
Tuskin olisin suostunut lähtemään kaista vapauteen pyrkivää ihmistä
tänne vuorien poveen ellei hän niin He antavat häätökäskyn kaikille niille
pyytämällä pyytänyt Sanoi että jotka uskaltavat hengähtää äänek-
meidän ei ole tarvis tällä hetkellä a- käämmin Me olemme jokainen
VAPPU
ON NYT VALMIS
Otodamme tilauksia jo aivan pikapostissa
Kirjallisuuskomiteat ja asiamiehet joko olet
te lähettäneet tilauksenne? Jos ette niin
tehkää se heti
Vappu on julkaisuista loistavin sisältörikkain
ja arvokkain mitä sosialistiset kustannusliik
keet ovat julkaisseet
Tilattava osotteella:
TOVERI
Box 99
Astoria Ore