Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 22, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2 Tiistaina Helmikuun 22 p— -Tuesday -February 22nd No- 8
_ 1 nen vapaa Ja tasa-arvoinen kansalat- tanut kaupungin köyhille työttömille kla tiedonvällneitä ja rahaa ei ollut
I yOiaiSnSliSten VlrtllS- nen 50000 dollaria - Mikä tästä lopuksi tulee? Saar-
I 1 Hänen vapautuksensa kaikista por- Mistä hän saa ne tulot joita lah- nio usein tätä mietti
tySUeiKei värillisessä yhteiskunnassa juurtu- joittelee ja joilla hän kunniaa niit- Saarnio joutui kokonaan pois työ-
neista ja piintyneistä ennakkoluulois-Mää? ä Ei siitä syystä tehtaita suljettu
(jatkoa ensimäeltä i mitai sitmn taydelIisemmak8ij _ Hänen isällään on suuret maan- että työtä ei olisi ollut vaan tehtaili
puun ja tarvitsee lepoa kootakseen mjtä lukUismmat naiskädet ottavat viljelyskoneiden tuotanto ja välitys- joilla oli muu- tarkoitus Edellämat
menetetyn työkykynsä takailin Qsaa uu(jen sosialistisen yhteiskun- tehtaat eräässä rajantakaisessa suu- nifun rikkaan neidin asuntoon pääsi
Työläisten lepokodit on Neuvosto- n£m rakennustyöhön rimmassa kaupungissa Saarnio vihdoin puita hakkaamaan
Venäjä silottanut entisen mahtavan Mutta tm rakennustyötä ovat Tulonsa saa Iiän sieltä Hän oli jo ennen kuullut talon suu
Venäjän porvariston omistamiin ke- ]taikkien maiden riistäjäluokat ja — Mistä saa isä tulonsa? Työs- resta rikkaudesta ja ylellisyydestä
sähuviloihin Ne rakennukset ovat- niiden astinlaudoiksi itsensä antaneet täänkö? Hikipäässä puskien konel- Nyt hän näki sitä omin silmin
kin sinen tarkotukseen erittäin so oikeistososialidemokraatit koettaneet' ta niinkö? ' Kotiin palatessaan hän mietti siU
pivat Sen sijaan etta ennen niissä estaai vahingoittaa ja leimata sen _ Ei! Hän saa tulonsa työläisiltä sumta eroavaisuuttai mikä oli hänen
vietti kesäänsä työtätekematon luolt- työn seUajseksi jota muitten mait- jotka kurjuutta kärsien työskentele- kurian asuntonga ja tuon rikkaan
ka joka nautintonsa riisti toisten ten työl:iisten ei ole astuttava toteut- vät hänen tehtaissaan Tulot tuleo lois"elajän koäi vaimä Hän oll aI
Ihmisten elämästä nyt niissä uh- tamaan niiltä köyhiitä työläisiltä joille tytär na tuQ e 0„nt
keissa rakennuksissa hoitavat terve- Mutta kuvaamattomista vastuksista vuorostaan jakaa armolahjoja Nain te] t koskaan mitään mutta hänelle
yttään todelliset työntekijät joiden luolimatta mailman työläiset kulke- saavat köyhät kiertoteitse omia tuot- elftmä j „ ja ' tyonraatajalle se
harteilla on kannettavana koko yh- ya( kohtf sosiaiistista yhteiskuntaa teitään armolahjoina takaisin -näytti nurjaa puolta Jossain täytyy
teiskunnallinen rakennus Heidän giita on yhtenä kiertämättömänä to- ja kiitokset hän myöskin saa sa- - yika mfettl Saarnio
käytettäväksen ne rakennukset kuu- disteena se suurenmoinen alote jo- moilta köyhiltä työläisiltä He rau- g antamt h8nelie rau
luvat eikä kenellekään muille ta Neuvosto-Venäjä on nyt ryhtynyt kat ovat tyytyväisiä laskeutuvat po- ha gg kalvo hänta myotäänsä ai-
Pietarin kaupungin ympäristöllä on toteuttamaan Järjestäessään yleisiä vllleen ja kiittävät näkymätöntä kait- lakkaamatta
usa komeita saaria joissa entisen lepokoteja työssä väsyneille tyolai- sijaa joka muka hellyttää rikkaan Nyt oIi häneIla aikaa ajateIIa kaiU-
porvariston komeita kesähuviloita on Me miehille la naisille sydämen muistamaan heita Ehvat keaJ kun e olut työtä paftsl „„„„
Yksi sellainen saari on Kivisaari proletaarlnalset levätty- Jmi tä"Öln päiV&n 3a kakSl'
Se saar on nyt omistettu Pieta- ään lepokodeisa taittuvat kymmen- SJSZ ' ÄtuLeT t JZ SST £
rin työtätekevien Leposaareksi TZ S ™ " T££
Siihen tarkotukseen saari onkin h„net on vapauttanut ka jatellessaan Saarniolle tuli mieleen että hänen
mitä sopivin paikkansa ja luontonsa allsmm keestä ja on tehnyt hä- — Tämä on minun omaani jonka taytyy käyda kerran työväentalolla
puolesta Nevan sivujoet piirittävät Vapaaksi ja tasa-arvoiseksi yh- sinä vielä tänäpäivänä kiertoteitä kuuiemasga sosialistista puhujaa
saaren kaikilta kulmilta tuuheat kunnan kansalaiseksi minulle annat mutta Jonka minä jos- Han ka seIIttää mikä tarkoitus her-
' lehtipuut peittävät saaren mahtavat a ' ' Kaisa kus työni tuloksena itse otan enkä roil]a nyt on kun työt seisottivat
rakennukset pitäen ilman viileänä - karsi puutetta enkä almuja kerjää! Saarnio meni kuten aifoi työväen-
mutta lauhkeana kesän aikana „„Ll„i„t„lnhJat Jättäkäämme tämä rikas yksinäi- talolle
Työläinen Joka viikon työstä on LUOkkaVaStaROnaai nen e]m
SÄl-S" KirJlTholr Katsokaamme millaista elämää e- Siitä on kulunut toistakymmentä
nuntaipaivauBu levossn lää Saarnion perhe kaupungin sivus- vuotta kun Saarnio ensikerran meni
td rauhall s mmassa ammen nalssa Hän istui yksin suuress-s palatsi- sa Heillä on asunto kellarikerrok- kuulemaan sosialistista puhujaa
Työläisnaisen p maisessa talossaan jossa huoneiden sessa ]onka ilma on aina kosteata
entisen porvaria on omis amissa pa a 3ilkillä verhotut amp- hikls ä Seinistä Ja katosta on ra hän sai tiedon Blemenea
latsessa muodostuu todell sek le punersivat ( ja kattoruunut poia tippunut Viimeksi sea Han kuuli sano avan etta tehtaiden
pohetkeksi avarat huoneet iso n p p Huonekalut o- udoteL sattui pienimpään lapee- omistajat ovat intoutuneet yli mail-
ikkunoineen ihanina P1™ tuhanalen dollarlen arvoisia Ja L että sentakia sairaana makasi ja ottava aina sopivanaan
h Tltmak levoksi levoZ niin kauniita Ja kirkkaita että ku- 011' haneUa vähältä hengen viedä huomioon alentaakseen palkko a Ja
tatorikkaimmakai levokel näki Sohvat niin peh Tällaiseen rotanloukkuun heidän oli kirataakeen yo a isia Han tuli Arno-
dissa ollessaan h än ta e nyt M t pumpulikasaan luuli istu- pakko muuttaa sentähden kun heillä maamaan etta löytyy kaksi luokkaa
ne taloud eiliset hno et ka häntä mei a ym kukaan heiatä jotka veriin asti tulevat utelemaan
Pr W ke Joman S Pärl tarkastaen jos näkyi pientä- huolinut taloonsa Sitäpaitsi vuok- toistensa najertam seksL Nyt Jo
aikana viettaessaan kesälomansa mi iw Saarnio hyvin tietää mihin luokkaan
tinurkissa tahi jossain saaressa Nyt -kään likapilkkua missään ran maksu oli l hellepätl to sta ku t S J kauan aikaii
„änen porheestäiin huolehtii Neuvos- Soittokunta odotti va mima Kan- oli tyo on J™™! kun hän yhtyi työläisten Järjestöön
to-Venäjä ja tekee sen riittävällä pUngin hienoimmat ja rikkaimmat oli taan p eni ja alkoi ahkerasti seuraamaan yhteis-
huolella Työläisnainen saa kaiken kutsuttu aterialle Kymmentä ruo- f nut paits laudoista kokoonky_ J hän „„
aikansa lepokodissa käyttää ruumill-kalajia oli valmiina pöytään vietä- hatyt va ttamattoma esineet poy a rfiut
listen Ja henkisten voimiensa kokoa- väksi a pari f11 Umasa Nyt oli toivoa paremmasta
miseen Hänen ympärillään vallitsee Soittokunta oli määrätty soit a- lyöty laat ikkolaudo ista kok oon Pe t vuoks oH
täydellinen hiljaisuus ja rauha luon- tamaan puolitoista tuntia että vie- toma vuoteessa pl detaan muutam y työskenteli
non täyteläisessä sylissä hän saa raat voisivat nauttia taiteesta ja että huonoja riekaleita Lapset nukku-
nvt koota voimiansa jatkaakseen ruokahalu kasvaisi maan mennessään riisuvat emmpia A]anolien paranivat olot Jonkunver-
taas uudelleen uuden sosialistisen Puutarha joka oli loistava ja laaja ryysyjä joita asettavat lattialle Ja ran tulog työväen järjestymisestä
yhteiskunnan rakennustyötä jossa oli kukkia kirjavanaan hedel- siihen sitten nukkua tupsahtavat Tyonantajien oli pakko myöntää ly-
Jokaisessa lepokodissa on isot kir- „iiä puut täynnä oli nyt puhdistettu Unissaan raukat kylmää valittavat h6mpi tyopaIvä ja täytyipä antaa jol
jastot työläisnaisten käytettävinä ja kaunistettu Pienet pojat yrittivät Taudin basillit näissä rotanloukuissa takm muita parannuksia
-amoin kaikki päivän sanomalehdet noukkia maahan pudonneita hedel- riemuiten kyntensä uhriinsa iskevät Saarni0 aikoi uupuneille työtove
ovat heillä luettavanaan ' miä mutta puutarhan vartija tuli saaliista varmoina tanssivat Se on reUleen tehtaassa selittämään yu-
Saarella olevista huviloista on yk- ]ieitä torumaan köyhän lapsen orkesterin soittoa teenliittymisen voimaa ja tärkeyttä
si omistetu lepokotilaisten valistus- _ Te köyhäin' lapset olette suuria Aamulla varhain kiiruhtavat isa joukot kasvavat kasvamistaan hänen
taloksi Siinä huoueustossa pidetään varkaita! ia äiti työhön Isä menee tehtaaseen kehoItuksestaan Itse hän innolla
joka ilta ohjelmallinen kokous Ti- ja niin jäi lumen alle mätänemään ja äiti rikkaiden kellariin pyykkiä miettlin pariiaimpia uusimpia välttä
laisuudessa pidetään esitelmiä useil- Bmrl osa hedelmistä ja marjoista nesemään Xiti lähtiessään läpsii- mattömia menettelymuotoja Hän
ta tieteen eri aloilta sekä mailman paiveluskunta oli talossa monilukui- leen leipäpalat jättää varoittaa pie- seiittäa iapSiiiensa minkä voiman a
kirjallisuuden merkklmiehistä Siten nen Se oli aina valmiina odotta- niään kadulle menemästä Ei olo vu„a ja miten on taisteltava että
annotaan jokaiselle työläisnaiselle ee maan yksinäisen asukkaan määräyk- puutarhaa johon lapset päiväksi leik- nyt olemassa 0ievat kaksi luokkaa
avain jota hänen tulee käyttää lu- siä Sanottiin että tämä asukas ei kimään jättäisi Kuoleman vaara lao- voivat hävitä ja muuttua yhdeksi
kiessäan lepokodissa olevia histori- 0llut järjeltään aivan normaali Aina sille kadulla tarjona on Yhteenliittyminen on tärkein ensi-
allisia' teoksia tahi suurmiesten kir- plti parikymmentä palvelija olla Vanhemmat palaavat illalla nupu- agkeli hän seiittää muu kaikki sea
jottamla teoksia Työläisnaisen on seuraamassa hänen tarpeitaan neina takaisin raa itsestään Kapitalismin voimis-
eiis' pidettävä materialistisen mail- Kolmihenkinen orkesteri piti nous- Lapset ovat riidelleet naapurin las- tuessa 011 köyliälistön voimansa kool
mankatsomuksen kompassia kädes- ta usein keskellä yötä hänelle soit- ten kanssa päivällä Siitä on sota tavaj neitettävä vanhat ja kelpaamat
eään lukiessaan kirjoja ja tehtävä tamaan jos hän niin vaati illalla valmis Ei jouda eikä jaksa tomat aseet p08 ja tartuttava uusiin
niistä sen mailmankatsumuksen mu- Kysyttiin asiantuntijoilta: miksi äiti illoin lapsiaan neuvoa antaa sen juuri nilhini jotka ajna aikaansa par
kainen Johtopäätös hän on nijn omituinen? mitä itse on opikseen saanut haiten soveltuvat
Ihailtavaa opiskeluhalua löytääkin Vastaus: Hänellä on liikaa aikaa Surullisina vanhemmat huokaavat: _
työläisnaisten keskuudessa lepoko- Palvelijattaret muuttivat usein Ali- - Onko elämän tarkoitus että „ Xnveritar
delssa Siellä tapaa nuoresta aina tuinen varpaillaan kulkeminen häneu ihmisen kaiken elämänsä pitoa Jatkaa Neneue Cl VICld luic luvciuai
harmaahapsiseen työläisnaiseen ko- ympärillään ikävystyttää ja kyllästyt- samaa kiertokulkua työstä levolle tllatKOOn Sen netl!
koamassa itselleen tietoja joista hän tää työstä levolle j n_ e Koskaan ei - innPY
kapitalistisessa yhteiskunnassa on suuren ihmisloukon kun täytyy saa nauttia raittiista ilmasta ei kos- IIl (II h I I k KlrhA
Jäänyt kokonaan osattomaksi elää vain häntä varten puhdistaa ja kaan vapaudesta Noita lapsirauk- JVJ fltU 1 lii 1111 Lii
Nyt vasta kun Venäjän proletari- kaunistaa talo vain hänen hyväkseen kojakln on kahdeksan Tuleeko Pyytäkää VAPAA f"
aatti on kukistanut kapitalismin Ja 'hänen silmiensä ihailtavaksi Hän heille sama kurja kohtalo kuin van- LÄÄKEKIRJA — No J
perustanut työtätekevien valtion on Wää kuin kuningatar omassa valta- hemmillaan on ollut? Mitä varten tetf "JfJ "1™'
työläisnaisellekin avautunut tilaisuus kunnassaan he ovat luodut? Mutta usein ajat maiau "'SL™
laajaan opiskeluun tieteen kaikilla Kuusikymmentä tuhatta dollaria ku- loppuu siihen sillä päivätyön paa- myBHkln amMtten unnat y m
aloilla Vasta kapitalismin kukistu- Uu hänen hoitoonsa vuosittain Li- tyttyä täytyy taas alkaa parsimaan J JSuffi ÄSrÄT"
mfsen iälkeen on työläisnainen va- klviisikymmentä vuotta hän on ra- paikkaamaan ja huomenna on edes- monia kymmeniä Tuoi
misen JdlKeuu u ' _ „ x J-ämHn kirjan saatte vapaasti ia pitäisi wn
pautuva kaikista niistä kahleista haa tuhlannut mutta eläessään ei sa sama tyo 0fl= jokai9P88a gnoniaiaiw8a kodissa iim ett
Jotka häntä kahlehtivat Ja orjana hän ole tehnyt päivääkään työtä Työstä liiaksi uupuneena el Saar- kudl
nitävät kapitalistisessa yhteiskunnas- Ajatelkaapa työn uuvuttamaa vaivas- niolla ollut halua eikä innostusta lu- _ugDlinn Apteekki on nutin-
ga talon asukasta hänen rinnallaan kea mitään Ennenkuin voi lukea- -s-om Apteekkiliike Yndy-vaiioi-
Neuvosto-Venäjällä on työlälsnai- Näin lehdestä että Tiän on lahjoit- kaan tarvitaan rahaa jolla voi hank- P A LIGNELL CO Superlor Wls