Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 22, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thli Isaue of th Toveritar contalni no artlclea uch aa requlra an afflrmed tranalatlon ecordlng to Act of Oct 18th
TO VEBIlAtärä
v
vAN SUOMALAI8-
TYÖLÄISNAI8TEN
E N K ANNATTAJA
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING VVOMEN IN AMEUICA
t
4
-
i
"Tiistaina Helmikuun 22 p— Tuesday February 22nd 1921— Yhdestoista Viiosik
No 8
TYÖLÄISNAISTEN VIRKISTY SHETKET
"Työläisnaisten virkistyshetket" —
mitä sillä ymmärretään ja tarkote-
taan? kysynee varmaankin moni
lukija itseltään Sillä eihän kapita
listisessa yhteiskunnassa voida pu-
Jiua työläisnaisten enempää kuin
-miestenkään virkistystilaisuuksista
sanan siinä merkityksessä mitä sillä
ymmärretään ja mitä se käytännös
sä toteutettuna on
Onhan työväenluokka kapitalisti
sessa yhteiskunnassa kytketty mitä
ankarimman ja raskaan työpäivä
taakan alaisuuteen Kapitalistit ovat
aina sitoneet työväenluokan mahdol
lisimman pitkään työpäivään Työ
väenluokka huokaa ja nääntyy kai
kissa kapitalistisissa maissa pitkän
päivätyön alaisuudessa Mutta eri
- koisen raskaan päivätyön alaisuudes
sa ovat työläisnaiset ja työläis-äidit
Meidänhän on varsinaisen palkka
työn lisäksi suoritettava hermoja
kuluttava kotityö ja sen kaikki as
kareet joka päivä Se on sitä nä
kymätöntä mutta voimia kuluttavaa
työtä jota perheenäidin on suoritet
tava Kapitalistisesta talousjärjestel
mästä johtuen on työläisnaisten har
teille pantu se taakka kannettavak
si josta heile vapautuksen ainoas
taan sosialismin toteuttaminen voi
tuoda
Porvarisluokan naisilla on toisin
Heillä on varallisuutensa puolesta
mahdollisuus pitää monet palvelijat
jotka tekevät kaiken kotityön Siten
he voivat Joko olla yksinomaan ko
din "hyvänä hengettärenä" tahi an
tautua hyväntekeväisyysseurojen pal
velukseen ja miksei myöskin poliitti
selle ja yhteiskunnalliselle alalle
Kaikki tiet ovat tuille avoinna Jos
heidän hermonsa ovat "väsyneet" ja
"työtarmo" on vähentynyt on heillä
tilaisuus saada itselleen hoitoa ja
lepoa joka terveyden palauttaa ta
kaisin Varallisuuskysymys ei heillä
ole sinä ratkaisevana tekijänä kuin
mitä se on työväenluokan naiste-i
keskuudessa Niinpä he voivat teh
dä ja tekevätkin huvimatkoja ulko
maille terveyttään hoitamaan tahi
viettävät kesänsä jossain huvilassa
nauttien kaikesta siitä mitä rikas
luonto tarjoaa ihmisille kesän aika
na Kuinka räikeä vastakohta onkaan
olemassa kun tarkastamme sitä
Onko työläisnaisilla tilaisuutta lepo
hetken nauttimiseen?
Tehdasnaisen täytyy vuodet toisen
san jälkeen raataa tehtaassa saamat
ta minkäänlaista lepoa vaikka sitä
niin kipeästi tarvitseisl terveytensä
palauttamiseksi Tehtaan myrkyl
lisessä ilmassa hänen täytyy työs
kennellä silloinkin kun hän povel
laan kantaa uuden ihmiselämän al
kua Sinä aikana kun porvariston
naiset saavat viettää- aikansa siten
kuin parhaiten voivat ja kykenevät
valmistautumaan uuden elämän syn
nyttäjäksi täytyy työväenluokan
naisten työskennellä mitä raskaim
missä ammateissa: maataloudessa
karja- ym töissä tehtaassa korvia
vihlovassa koneiden ryskeessä Työ
läisnaisella täytyy olla voimia työn
tekoon Jos hän väsyy uupuu tahi
sairastuu on hän jo ennakolta tietoi
nen tulevasta kohtalostaan Hän jou
tuu joko vaivaiskotiin tahi jonnekin
muualle porvarillisen hyväntekeväi
syyslaitoksen huomaan Siellä hänen
persoonallisuutensa tulee mitä sy
vimmin loukatuksi sillä kaikki siel
tä anuetu apu tulee armosta hänel
le eikä sen yhteiskunnallisesti vält
tämättömän työn tuloksena jonka
hyväksi työläisnainenkin on antanut
elämänsä parhaimman osan
Eduskuntatyö meidänkin maassam
me samoin kuin kaikissa muissakin
kapitalistisissa maissa on mitä sel
vimpänä todisteena siitä kuinka an
karan taistelun työväki on saanut
käydä saadakseen edes jonkinlaisia
suojeluslakeja jotka vähänkin suo
jaavat työläisiä naisia ja lapsia ka
pitalismin raa'alta ja säälimättömäl
tä riistolta Työläisnaisia suojaavat
lait meidänkin maassa ovat irviku
via suojeluslaeista Hän ei voi saa
da niiden turvin mitään suojaa
eipä edes minkäänlaista lepoa juuri
sinä aikana jolloin hän uutta elä
mää kasvattaa sydämellään Nekin
uudistukset joita meillä v 1917 yri
tettiin eräiltä osiltaan saattaa käy
täntöön ja joista olisi ollut vähän
tukea ja suojaa työläisnaiselle ne
porvaristo verisen diktatuurinsa no
jalla on tehnyt nyt aivan olematto
maksi Siten porvaristo on paljas
tanut sen kuinka syvälle uudistuk
set porvarillisen kansanvallan valli
tessa voivat ulottua työväkeä suo
jaamaan pääoman ollessa valtion pe
räsimessä kiinni
Työläisnaisten on nyt raadettava
kapitalistien orjana viimeiseen hen
gen vetoonsa asti Oman taloudel
lisen asemansa _ vuoksi hän el voi
ottaa lomaa silloin kun hän kaik
kein kipeimmin sitä kaipaisi sillä
silloin hän astuisi nälkäkuoleman
kynnykselle heti kun on päässyt le
pohetkensä alkuun
Kesäloman viettämistä el työläis
nainen voi koskaan kapitalistisessa
yhteiskunnassa toivoa saavansa viet
tää niin kuin sitä voivat tehdä por
variston luokan naiset Palkkaus
olot ovat siksi kurjat hänellä että
niillä ei tehdä pitkiä eikä lyhyitä
huvimatkoja ruumiillisten voimien
kartuttamiseksi Pitkien ja moni
vuotisten taistelujen perästä on am
matillinenkin työväestö saanut sen
verran puserretuksi riistäjiltä että
IDÄN
Kauan kahli kansa surun suossa
Selkää kirveltäissä iskut ruoskan
Laittoi mahtaville linnat lujat
Itse kulki kaidat puutteen kujat
Verellänsä kostuttaen maita —
eestä esivallan ruhtinaitten
Miss' oikeus nosti päätään se veriin
lyötiin
Ja totuudelta telkittihin suu
Ja kansalaumat kolikoista myöt'lu
Sil' yhden valta määräsi eikä muu
Mi' kaunista oi' sen valheen vaippa
peitti
Ja hyveen taimetkin ne lakastui
Niin moni jalon aatteen uljas sankar'
tuon sorron alla nääntyi surkastui
Näin rehti Tsaarin valta tuliterin
ja niitti elonviljaa suurin erin
01' ratsunansa rahan voima mahti
Ja porhot röyhkät renkinänsä rehti
Mis' kulkikin siel' tuskan huudot
raikui "~
ja moni urho verihinsä vaipui
Käin yötä kesti vuosisataa monta
Voi koittaneeko orjain päivä kon
saan? Mut' näky outo taivahalla tuolla
On kuni uhkais' rajumyrsky sää
kahden viikon kesäloma on myön
nettävä työläisille Mutta sekään
pieni etu ei tule helpolla ja lyhyel
lä palvelusajalla Verrattain pieni
osa työväestä joutuu tästä edusta
osalliseksi sillä työsuhteet pakotta
vat työläisiä alituiseen etsimään uut
ta työpaikkaa jossa hänen työvoi
mastaan maksettaisiin enemmän kuin
edellisessä työpaikassa
Jos työläisnainen pääseekin tuosta
kesäloman "armopalasta" osalliseksi
ei se korvaus jonka kapitalisti myön
tää saata hänen taloudellista elä
määnsä varmalle pohjalle siksi ajak
si kun hän on murtunutta terveyt
tään hoitamassa Ainoastaan pal
kan maksamisella kesäloman ajalta
ei työläisnaisten elo ole turvattu
Hänen elätettävänään olevat jäsenet
jäävät kaikkea tukea vaille kun per
heen elättäjä siirtyy muualle kesä
loman ajaksi Siksi kesäloman viet
täminen supistuukin kotinurkilla ole
miseen ja tunnettujen saarimatkojen
tekemiseen Kesälomansa aikanakin
viettipä työläisnainen sen kuinka
vaatimattomalla tavalla tahansa ah
distavat häntä lakkaamatta jokapäi
väiset leipähuolet Sellaisissa olois
sa eläen kesäloma ei voi muodos
tua miksikään levoksi vaan rasituk
seksi jo ennestään väsyneille her
moille Kuinka räikeä vastakohta onkaan
olemassa siinä millä perusteella por
variston naiset pyrkivät maalle ke
eäksi verrattuna siilien millä oikeu
della työläisnaiset olisivat oikeutet
tuja saamaan kesäloman jota he ei
vät kuitenkaan saa
Mailmansodassa sekasortoiseen hi
laan joutunutta kapitalistista talous
järjestelmää koettavat kapitalistit
kaikella voimallaan nostaa jaloilleen
Siinä työssä se tarvitsee enemmän
kuin koskaan ennen työväenluokan
hikeä ja verta Kapitalistien tun
nuslauseena onkin nyt työ työ ja
vain työ Siinä sen nykyinen käs
ky jota se kaikkialla tekee tunnu
tuksi Riistojärjestelmänsä nostatta
miseksi se voi riistää kesälomankin
työläisnaisilta ja luvata sen toteut-
KANSA
On synkkä pilvi tuolla idän puolla
ja taaempana rusko punottaa
Käy jyrähdys ja salamakin iskee!
Nyt outo pelko saartaa ruunupäät
Kun synkkä pilvi valhevalon peitti
ja äänet oudot ilmas värähtää
klo tyytymättömänä liikehtivl jouko'
Nyt käännös ympäri on suunta vää
rä tää!
Ei ennen tauonne tää ihmisjahti
kun istuimelt' on poissa ruunupäät
Pois kansan teurastajat! Pois harvain
valta!
Ne köyhille vaan kärsimystä luo
Tilalle kansan valta kas siinä mahti
mi raatajille onnekkuutta tuo!
Jo vapisevt vanhat perustukset
Ja suistui istuimiltaan ruunupäät
Kuin vanhat lahonnehet virstatolpat
Tien sivuun kaatuvat ne maatumaan
Muistoksi heiltä meille vainon
vammat
ja ruoskan arvet kirvelevät jää
Nyt riemuin käymme temmellystä
kohti
On sorrettujen vapaustaisto tää!
Hilja Salo
tamista joskus ehkä kaukana tulo
vaisuudessa Se tekee työväelleen
liikkeen kannattavaisuuslaskelmia o
sottaakseen mahdottomaksi kesälo
man myöntämisen nykyisenä aikana
(Kapitalistisen rlistojärjestelmän
jatkamista työläisnaiset eivät - voi
puolustaa vaan kaikessa he tulevat
asettumaan sen järjestelmän pikais
ta kukistumista edistävän toiminnan
kannalle Vertailevana esimerkkinä
asettakaamme rinnalle sosialistinen
maa kuinka se on voimakkaasti
pystynyt tämänkin epäkohdan kor
jaamaan josta selvimpänä todistee
na on se alote johon ' se on ryh
tynyt joka työläisnaisillekin korvaa
sen mitä kapitalistinen Venäjä el
olisi koskaan kyennyt toteuttamaan
Neuvosto-Venäjä on järjestänyt työ'
läisnaisille virklstyst Maisuuksia
Heti ensi hetkestä saakka kun
työväenvalta Venäjällä astui voi
maan on Be huomionsa kiinnittänyt
työväenolojen parantamiseksi sikäli
kuin se yleensä on ollut mahdol
lista Jos se kaikkea ei ole vielä
ehtinyt järjestämään ja saamaan tuo
tannollista elämää säännölliselle tiel
le niin syy ei ole suinkaan Venäjän
vallankumouksellisessa proletarinat iii
sa vaan syy on osotettavissa siinä
vihollisarmeijassa joka tiikerimäiscs
ti cn koettanut jokaisen pienimmän
kin sosialistisen Idun tukahuttaa al
kuunsa ja vahingoittaa sitä kaikella
tavalla minkä Ihmisjärki suinkin on
voinut keksiä Mutta siitä huolimat
ta Venäjän proletariaatti jatkaa vä
symättömällä ja järkähtämättömällä
lujuudella uuden sosialistisen yhtols
kunnan rakennustyötä Niille ra
kennustyöläisille jotka työssä ovit
väsyneitä ja kaipaavat lepoa uusien
voimien kokoamiseksi on Neuvosto
Venäjä järjestänyt sitä tarkotusta
varten lepokodit
Kesälomasta on seuraava määräys
jota myöskin käytännössä toteute
taan: "Kalkille työntekijöille jotka
ovat keskeytymättä olleet työssä vä
hintään 6 kuukautta on annettava
kahden viikon loma riippumatta sii
tä onko työnteko tapahtunut koko
ajan samassa vaiko useammissa eri
liikkeissä laitoksissa tai talouksissa
Työntekijälle joka on työskennellyt
vähintään yhden vuoden edelliimal
nitulla tavailit od annettava yhden
kuukauden loma Loma-ajalta työn
tekijä saa täyden palkan"
Jos työläisnaisen tahi työmiehen
terveys on murtunut määrätään hä
net lääkärin lausunnon nojalla lepo
kotiin saamaan hoitoa ja lepoa Lo
pokoteihin määrätään muutenkin am
mattiliittojen toimesta joka on na
laitos joka järjestää kokonaan työ
läisten lepokodeisa oleskelun ja sin
ne pääsyn Jokaisen työläisen joka
aikoo pyrkiä lepokoteihin täytyy
olla ammattialaansa edustavan liiton
jäsen
Lepokodeisa lepääville työläisnaisil
le annetaan vapaa ylöspito vapaa
lääkäri- ja sairashoito Siellä olo
ajallaan maksetaan hänen täysi palk
kansa perheen jäsenille jotta he ei
vät joudu puutteeseen perheen huol
tajan ollessa terveyttään hoitamassa
Näin Neuvosto-Venäjä ottaa työs
tä uupuneen työläisnaisen hoitoonsa
Se apu ja hoito joka hänelle anne
taan ei ole mitään armopaloja van n
lankeaa työläisnaiselle hänen suorit
tamastaan työstä työläisvaltiolle ioi
sa bän on voimansa kuluttanut lop-
(Jlko toiscU aiTlfla)
0